NL. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

NL. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

2

NL

WAARSCHUWING

Verklein de kans op brand of een elektrische schok en stel dit apparaat derhalve niet aan regen en vocht bloot.

Verklein de kans op brand en bedek derhalve de ventilatie-openingen van het apparaat niet met kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.

Stel het apparaat niet aan vuur en vlammen bloot (bijvoorbeeld brandende kaarsen).

Verklein de kans op brand of een elektrische schok en stel dit apparaat derhalve niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld vazen, op het apparaat.

De stroom naar het apparaat wordt met de stekker geheel uitgeschakeld: steek de stekker derhalve in een toegankelijk stopcontact. Trek de stekker van het netsnoer direct uit het stopcontact indien er iets abnormaals met het apparaat is.

Installeer het apparaat niet in een afgesloten ruimte, bijvoorbeeld een afgesloten boekenkast of dressoir.

Stel batterijen en apparaten waarin batterijen zijn geplaatst, niet onderhevig aan hitte van bijvoorbeeld de zon of een vuur.

De stroomtoevoer naar het apparaat blijft ingeschakeld zolang de stekker in een stopcontact is, ook al is het apparaat zelf uitgeschakeld.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de limieten van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-richtlijn met gebruik van een verbindingskabel die korter dan 3 meter is.

Voor klanten in Europa

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de

Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.

Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.

Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de

Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan

0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.

Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking voor de klanten: De volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten die worden verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1

Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland

GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327

Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Sony Corp. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorzieningen van Richtlijn

1999/5/EC.

Ga voor details naar de volgende website: http://www.compliance.sony.de/

NL

3

NL

4

NL

Opmerking over licentie en handelsmerken

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple

Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. Lightning is een handelsmerk van

Apple Inc.

• "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op, respectievelijk, een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften.

Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

• De

Bluetooth

®

-markering en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke markeringen door Sony

Corporation is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

• De N-Markering is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC

Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

• Android is een handelsmerk van Google

Inc.

• MPEG Layer-3audiocoderingstechnologie en patenten gelicenseerd van Fraunhofer IIS en

Thomson.

• Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van

Microsoft Corporation in de Verenigde

Staten en/of andere landen.

• Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft of een erkende dochteronderneming van Microsoft.

• Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. In deze handleiding zijn de ™ en

®

markeringen weggelaten.

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen en regelaars .......................................6

Starten

Veilig verbinden van het systeem.........................................9

Gebruik van een iPod/iPhone.....10

Instellen van de klok ..................11

Basisbediening

Weergave van een iPod/iPhone ................................12

Weergave van een

USB-apparaat .............................13

Bluetooth

Meer over de draadloze

Bluetooth

-technologie ................14

Draadloos naar muziek op een

Bluetooth

-apparaat luisteren ......14

Instellen van de

Bluetooth

audiocodecs................................18

Instellen/Annuleren van de

Bluetooth

-standbyfunctie ...........19

Tuner

Naar de radio luisteren ...............19

Geluidsinstellingen

Instellen van het geluid ..............21

Een sfeer voor een feest maken (DJ EFFECT) .................21

Kiezen van het vertikale geluidseffect ...............................21

Overige bediening

Instellen van de verlichting ....... 22

Gebruik van de timers ............... 22

Veranderen van het display....... 23

Gebruik van los verkrijgbare apparatuur.................................. 24

Vergrendelen van de toetsen op het apparaat (Kinderslot)........... 24

Instellen/Annuleren van de automatische standbyfunctie ..... 24

Extra informatie

Websites voor compatibele apparaten ................................... 25

Oplossen van problemen ........... 25

Meldingen ................................. 29

Voorzorgen................................ 30

Specificaties .............................. 31

5

NL

6

NL

Namen van onderdelen en regelaars

Deze handleiding beschrijft de bediening met gebruik van de afstandsbediening, maar dezelfde bedieningen kunnen ook worden uitgevoerd met de toetsen die dezelfde of gelijkwaardige namen hebben op het apparaat.

Apparaat

– Bovenaanzicht

– Vooraanzicht

Afstandsbediening RM-AMU166

1 "/1

(aan/stand-by)

Voor het inschakelen van het systeem of het stand-by schakelen.

B

LED SPEAKER (pagina 22)

Voor het veranderen van de verlichting.

C

VERTICAL SOUND-aanduiding

Licht op wanneer een vertikaal geluidseffect is geactiveerd.

D

BLUETOOTH-aanduiding

(pagina 15)

Toont de

Bluetooth

-status van het systeem.

E

BLUETOOTH (pagina 15, 17)

Druk om de

Bluetooth

-functie te kiezen.

Houd even ingedrukt om het

Bluetooth

-koppelen te activeren tijdens de

Bluetooth

-functie.

F

VERTICAL SOUND (pagina 21)

Voor het kiezen van het vertikale geluidseffect.

G

FLANGER, ISOLATOR

(pagina 21)

Voor het kiezen van het DJ EFFECTtype.

H

Apparaat: VOLUME/

DJ CONTROL +/–

Voor het instellen van het volume.

Voor het instellen van het DJ

EFFECT-niveau (pagina 21).

Het volume kan niet met deze knop worden ingesteld wanneer DJ

EFFECT is geactiveerd.

Afstandsbediening:

VOLUME + * /–

Voor het instellen van het volume.

I

BASS BAZUCA (pagina 21)

Voor het kiezen van het BASS

BAZUCA-effect.

J

EQ (pagina 21)

Voor het kiezen van het vooringestelde geluidseffect.

K

13)

(USB)-poort (pagina 11, 12,

Voor het verbinden van een los verkrijgbare iPod/iPhone of USBapparaat.

L

Aansluiting voor Apple-

apparaat (pages 10, 12)

M

Vergrendelbeugel (pagina 11)

N

PUSH-toets (pagina 11)

O m/M

(terug/snel voorwaarts)

Houd ingedrukt om een bepaald punt in een track of bestand tijdens weergave op te zoeken.

7

NL

8

NL

Apparaat:

l/L

(achterwaarts/voorwaarts)

Afstandsbediening:

./>

(achterwaarts/voorwaarts)

Voor het kiezen van een track of bestand.

Apparaat: TUNING +/–

Afstandsbediening: +/–

(afstemmen)

Voor het afstemmen op een gewenste zender.

P

(N-Markering) (pagina 17)

Near Field Communication (NFC) aanraakpunt-aanduiding.

Q

Apparaat: FUNCTION

Afstandsbediening:

FUNCTION +/–

Voor het kiezen van een functie.

R

Displaypaneel

S

Afstandsbedieningssensor

T

+/– (kiezen map)

Voor het kiezen van een map van een

USB-apparaat.

U

Apparaat:

NX

(afspelen/ pauzeren)

Afstandsbediening:

N

* (afspelen),

X

(pauzeren)

Voor het starten of pauzeren van de weergave.

Voor het voortzetten van de weergave van het USB-apparaat, drukt u op

NX of N .

x

(stoppen)

Voor het stoppen van de weergave.

Druk tweemaal om de functie voor het voortzetten van de weergave van het

USB-apparaat uit te schakelen.

V

TIMER MENU (pagina 11, 22)

Voor het instellen van de klok en timers.

W

Voor het invoeren van de instellingen.

X

OPTIONS

Voor het oproepen of verlaten van het optiemenu.

Y

RETURN

O

Voor het terugkeren naar de voorgaande keuze.

Z

/ / /

Voor het kiezen van onderdelen van het optiemenu of timermenu.

wj

TUNER MEMORY (pagina 20)

Voor het opslaan van radiozenders.

wk

PLAY MODE/TUNING MODE

Voor het kiezen van de weergavefunctie van een USB-

apparaat (pagina 13).

Voor het kiezen van de afstemfunctie

(pagina 19).

wl

REPEAT/FM MODE

Voor het herhaald luisteren naar een

USB-apparaat, een enkel track of

bestand (pagina 13).

Voor het kiezen van de FMontvangstfunctie (mono of stero)

(pagina 19).

e;

SLEEP (pagina 22)

Voor het instellen van de slaaptimer.

ea

DISPLAY

Voor het veranderen van de informatie op het displaypaneel.

* De VOLUME + en N -toetsen hebben een voelbare stip. Gebruik deze stip ter referentie bij de bediening van het systeem.

Starten

Veilig verbinden van het systeem

A

Antennes

Zoek een plaats en richting waarbij de ontvangst goed is voor het installeren van de antennes.

Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer en de USB-kabel om interferentie te voorkomen.

B

DVD/PC IN L/R-aansluitingen

Gebruik een audiosnoer (niet bijgeleverd) om de audio-uitgangsaansluitingen van audio-/video-apparatuur te verbinden. Het geluid wordt vervolgens via dit systeem weergegeven.

A

FM-draadantenne

(Strek in horizontale richting uit.)

B

AM-kaderantenne

C

Naar DVD/PC IN Laansluiting

D

Naar DVD/PC IN Raansluiting

E

Naar stopcontact

C

Stroom

Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. De demonstratie start op het displaypaneel. Druk op "/1 om het systeem in te schakelen en de demonstratie te stoppen.

Indien de bijgeleverde adapter van de stekker niet in het stopcontact past, verwijder deze dan van de stekker (alleen voor modellen die een adapter hebben).

9

NL

10

NL

Plaatsen van batterijen

Plaats de twee bijgeleverde Batterijen R6

(AA-formaat) met de polen in de hieronder aangegeven richting.

– Horizontale installatie

Opmerkingen

• Gebruik tegelijk geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillend type.

• Voorkom beschadiging door het lekken van batterijen en roestvorming en verwijder derhalve de batterijen wanneer u de afstandsbediening voor langere tijd niet gaat gebruiken.

Installeren van het systeem

Het systeem kan zowel vertikaal als horizontaal worden geplaatst. Kies de gewenste installatiemethode.

Opmerkingen

• Installeer het systeem horizontaal wanneer u het iPod nano-model gaat verbinden met de aansluiting voor een Apple-apparaat.

• Kies het vertikale geluidseffect wanneer het

systeem vertikaal is geplaatst (pagina 21).

– Vertikale installatie

Gebruik van een iPod/ iPhone

Bij een verbinding met de aansluiting voor een Appleapparaat

U kunt de volgende modellen met de aansluiting voor een Apple-apparaat verbinden.

• iPod touch 5e generatie

• iPod nano 7e generatie

• iPhone 5

Om te voorkomen dat de iPod/iPhone valt, moet u de iPod/iPhone altijd vastzetten met de vergrendelbeugel wanneer u een verbinding met de aansluiting voor een Apple-apparaat maakt. Voor het verwijderen van de iPod/ iPhone, drukt u de vergrendelbeugel omhoog totdat deze op zijn plaats vastklikt en ontkoppelt u daarna de iPod/ iPhone van de aansluiting voor een

Apple-apparaat.

1

Plaats de iPod/iPhone op de aansluiting voor een Appleapparaat.

2

Druk op de PUSH-toets totdat de vergrendelbeugel ontgrendelt.

De vergrendelbeugel klapt uit om de iPod/iPhone vast te zetten.

Wanneer verbonden met de

-poort

Verbind de iPod/iPhone met de -poort met gebruik van de USB-kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd.

iPod/iPhone

(niet bijgeleverd)

Opmerkingen voor het iPod nanomodel gebruikers

Installeer het systeem niet vertikaal bij gebruik van een iPod nano-model met dit systeem. iPod nano-modellen kunnen vanwege de hoogte niet met de vergrendelbeugel worden vastgezet.

Installeer het systeem horizontaal.

Opmerking voor het verplaatsen van het systeem

Draag en verplaats het systeem niet met de iPod/ iPhone aangesloten. De iPod/iPhone kan anders namelijk vallen en beschadigd raken. Sony is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een onjuist gebruik.

Opmerkingen

• Bij gebruik van in de handel verkrijgbare iPod/iPhone-houders, wordt de aangesloten iPod/iPhone mogelijk niet door het systeem herkend. Verwijder in dat geval de houder van de iPod/iPhone en verbind deze opnieuw met de aansluiting voor een Apple-apparaat.

• Bij gebruik van het vertikaal geplaatste systeem moet u controleren dat de aangesloten iPod/iPhone niet wordt gekanteld maar rechtop blijft.

USB-kabel

(niet bijgeleverd)

Instellen van de klok

U kunt de klok niet instellen tijdens de stroombesparingsstand.

1

Druk op

"/1

om het systeem in te schakelen.

2

Druk op TIMER MENU.

Indien "PLAY SET" op het displaypaneel verschijnt, druk dan herhaaldelijk op / om "CLOCK" te kiezen en druk vervolgens op .

3

Druk herhaaldelijk op / om het uur in te stellen en druk vervolgens op .

4

Druk herhaaldelijk op / om de minuten in te stellen en druk vervolgens op .

11

NL

12

NL

Basisbediening

Weergave van een iPod/iPhone

x

Bij een verbinding met de aansluiting voor een Appleapparaat

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/– om de iPod-functie te kiezen.

2

Plaats de iPod/iPhone op de aansluiting voor een Appleapparaat.

3

Druk op de PUSH-toets en zet de iPod/iPhone vast.

4

Druk op

N

.

x

Wanneer verbonden met de

-poort

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/– om de

USB-functie te kiezen.

2

Verbind een iPod/iPhone met de

-poort.

3

Druk op

N

.

Bediening van de iPod/iPhone

Voor

Pauzeren van weergave

Kiezen van een track of hoofdstuk van audioboek/ podcast

Handeling

Druk op X / x .

Druk op

.

/

>

.

Voor snel-voorwaarts of snel-achterwaarts houdt u de toets ingedrukt.

Voor

Opzoeken van een punt in een track of hoofdstuk van een audioboek/ podcast

Handeling

Houd m

/

M

ingedrukt tijdens weergave en laat los op het gewenste punt.

Gebruik van het systeem als batterij-oplader

U kunt het systeem, wanneer in- of uitgeschakeld, gebruiken als een batterijoplader voor een iPod/iPhone.

Het laden start wanneer de iPod/iPhone op de aansluiting voor een Apple-apparaat is geplaatst of met de -poort is verbonden. De status van het opladen wordt op het iPod/iPhone-display getoond.

Zie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/ iPhone voor details.

Stoppen van het opladen van een iPod/iPhone

Verwijder de iPod/iPhone.

Opmerkingen aangaande het opladen van een iPod/iPhone

• De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen wanneer u deze verbindt terwijl het systeem is uitgeschakeld.

• Wanneer de iPod/iPhone is verbonden met de aansluiting voor een Apple-apparaat, drukt u op FUNCTION +/– om iPod, TUNER of de

DVD/PC-functie te kiezen.

• Wanneer de iPod/iPhone is verbonden met de

-poort, drukt u op FUNCTION +/– om

USB of de BT AUDIO-functie te kiezen.

Opmerkingen

• Raak de aansluiting voor een Apple-apparaat niet aan.

• De werking van het systeem verschilt afhankelijk van de specificaties van uw iPod/ iPhone.

• Bij het plaatsen of verwijderen van de iPod/ iPhone

– houd de iPod/iPhone in dezelfde hoek als die van de aansluiting voor een Appleapparaat op het apparaat en zwaai of schud de iPod/iPhone niet heen en weer om beschadiging van de aansluiting te voorkomen.

– bescherm het apparaat met een hand en wees voorzichtig zodat u niet per ongeluk op de regelaars van de iPod/iPhone drukt.

• Pauzeer de weergave alvorens de iPod/iPhone te ontkoppelen.

• Houd .

/ > ingedrukt voor snelachterwaarts (of snel-voorwaarts) tijdens weergave van een video indien m / M niet functioneert.

• Gebruik VOLUME +/– om het volumeniveau te veranderen. Het volumeniveau verandert niet wanneer u het met de iPod/iPhone instelt.

• Dit systeem is ontworpen voor iPod/iPhone met alleen een 8-pen Lightning-aansluiting. U kunt geen andere apparaten met de aansluiting voor een Apple-apparaat verbinden.

• Zie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/ iPhone voor het gebruik van een iPod/iPhone.

• Sony is niet aansprakelijk wanneer op de iPod/iPhone opgeslagen data verloren of beschadigd raken bij gebruik van een iPod/ iPhone met dit systeem.

Weergave van een USBapparaat

De volgende audioformaten kunnen met dit systeem worden afgespeeld:

– MP3: bestandsextensie ".mp3"

– WMA: bestandsextensie ".wma"

– AAC: bestandsextensie ".m4a", ".mp4" of ".3gp"

– WAV: bestandsextensie ".wav"

Wanneer audiobestanden de hierboven aangegeven bestandsextensie hebben maar niet het overeenkomende formaat, produceert het systeem waarschijnlijk ruis of zal onjuist functioneren.

Zie de informatie op de websites voor

compatibele USB-apparaten (pagina 25).

1

Druk op FUNCTION +/– om de

USB-functie te kiezen.

2

Verbind een USB-apparaat met de -poort.

3

Druk op

N

.

Veranderen van de weergavefunctie

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE.

• Normaal afspelen (blanco): alle audiobestanden van het USB-apparaat worden op volgorde afgespeeld

• Map afspelen ("FLDR")

1)

: alle audiobestanden in de gespecificeerde map van het USB-apparaat worden afgespeeld

• Afspelen in willekeurige volgorde

("SHUF")

2)3)

: alle audiobestanden van het USB-apparaat worden in een willekeurige volgorde afgespeeld

1)

2)

3)

U kunt Map afspelen en " kiezen.

" niet tegelijk

U kunt Afspelen in willekeurige volgorde en

Herhaaldelijk afspelen niet tegelijk kiezen.

Bij het uitschakelen van het systeem wordt

Afspelen in willekeurige volgorde geannuleerd indien gekozen, en Normaal afspelen weer ingesteld.

Kiezen van Herhaaldelijk afspelen

Druk herhaaldelijk op REPEAT.

• : herhalen van alle audiobestanden op een USB-apparaat of van een map

• : herhalen van een audiobestand

Opmerkingen aangaande het USBapparaat

• De weergavevolgorde van het systeem is mogelijk verschillend van de volgorde van de aangesloten digitale muziekspeler.

• Schakel het systeem beslist uit alvorens het

USB-apparaat te verwijderen. Door het USBapparaat te verwijderen terwijl het systeem is ingeschakeld, worden de data op het USBapparaat mogelijk beschadigd.

13

NL

14

NL

• De compatibiliteit met alle codering-/ schrijfsoftware wordt niet gegarandeerd.

Indien audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk met incompatibele software waren gecodeerd, wordt er bij weergave van deze bestanden mogelijk ruis geproduceerd, het geluid onderbroken of worden de bestanden geheel niet afgespeeld.

• Dit systeem herkent maximaal

– 256 audiobestanden in een map.

– 65.536 audiobestanden in een USBapparaat.

– 256 mappen in een USB-apparaat.

Gebruik van het systeem als batterij-oplader

U kunt het systeem als batterij-oplader gebruiken voor USB-apparaten die een oplaadfunctie hebben wanneer het systeem is ingeschakeld.

Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/– om de USB-functie te kiezen.

Het opladen start wanneer het USBapparaat is verbonden met de -poort.

De status van het opladen wordt op het displaypaneel van het USB-apparaat getoond. Zie de gebruiksaanwijzing van uw USB-apparaat voor details.

Bluetooth

Meer over de draadloze

Bluetooth

-technologie

De draadloze

Bluetooth

-technologie is een kort-bereik draadloze technologie waarmee draadloze datacommunicatie tussen digitale apparaten mogelijk is.

Draadloze

Bluetooth

-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 meter.

Ondersteunde

Bluetooth

-versie, profielen en codecs

Ondersteunde

Bluetooth

-versie:

Bluetooth

Standaardversie 3.0 + EDR

(Enhanced Data Rate)

Ondersteunde

Bluetooth

-profielen:

• A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile)

• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile)

Ondersteunde

Bluetooth

-codecs:

• SBC (Sub Band Codec)

• AAC (Advanced Audio Coding)

Draadloos naar muziek op een

Bluetooth

apparaat luisteren

U kunt middels een draadloze verbinding naar muziek van uw

Bluetooth

-apparaat luisteren.

Zie de informatie op de websites voor compatibele

Bluetooth

-apparaten

(pagina 25).

Meer over de BLUETOOTHaanduiding

De BLUETOOTH-aanduiding licht op of knippert blauw om de

Bluetooth

-status te tonen.

Systeemstatus

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

stand-by

koppelen

verbinden

-verbinding is gemaakt

Status van aanduiding

Knippert langzaam

Knippert snel

Knippert

Licht op

Dit systeem aan een

Bluetooth

-apparaat koppelen

Koppelen betekent dat

Bluetooth

apparaten van te voren met elkaar worden geregistreerd. Nadat het koppelen is uitgevoerd, hoeft het niet nogmaals te worden uitgevoerd. Indien uw apparaat een NFC-compatibele smartphone is, hoeft het handmatig koppelen niet te worden uitgevoerd.

1

Plaats het

Bluetooth

-apparaat binnen 1 meter van het systeem.

2

Druk op BLUETOOTH van het apparaat om de

Bluetooth

functie te kiezen.

"BT AUDIO" verschijnt op het displaypaneel.

Opmerking

Indien het systeem is verbonden met een

Bluetooth

-apparaat, moet u op

BLUETOOTH drukken om het

Bluetooth

apparaat te ontkoppelen.

3

Houd BLUETOOTH op het apparaat 2 seconden of langer ingedrukt.

"PAIRING" knippert op het displaypaneel.

4

Voer het koppelen met het

Bluetooth

-apparaat uit.

Zie de gebruiksaanwijzing van uw

Bluetooth

-apparaat voor details.

5

Kies het modelnummer van het apparaat op het display van het

Bluetooth

-apparaat.

Kies bijvoorbeeld "SONY

FST-GTK37iP" (of FST-GTK17iP/

RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP).

Voer "0000" in indien een sleutel door het

Bluetooth

-apparaat wordt gevraagd.

6

Maak de

Bluetooth

-verbinding met het

Bluetooth

-apparaat.

Nadat het koppelen is uitgevoerd en de

Bluetooth

-verbinding is gemaakt, verschijnt de

Bluetooth

-apparaatnaam op het displaypaneel.

Afhankelijk van het

Bluetooth

apparaat, wordt de verbinding na het koppelen mogelijk automatisch gemaakt.

U kunt het adres van het

Bluetooth

apparaat controleren door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.

Opmerkingen

• U kunt maximaal 9

Bluetooth

-apparaten koppelen. Wanneer u het 10de

Bluetooth

apparaat koppelt, wordt het minst recentelijk verbonden apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

• "Passkey" (sleutel) wordt mogelijk

"Passcode" (sleutelcode), "PIN code" (pincode), "PIN number" (pin-nummer) of

"Password" (wachtwoord), etc. genoemd, afhankelijk van het apparaat.

15

NL

16

NL

• De koppeling-standbystatus van het systeem wordt na ongeveer 5 minuten geannuleerd.

Herhaal vanaf stap 1 indien het koppelen niet was geslaagd.

• Wanneer verbonden met een

Bluetooth

apparaat kan dit systeem geen ander

Bluetooth

-apparaat dat nog nooit is gekoppeld herkennen en er een verbinding mee maken.

• Herhaal stappen 1 tot 6 indien u een ander

Bluetooth

-apparaat wilt koppelen.

Annuleren van het koppelen

Houd BLUETOOTH op het apparaat

2 seconden of langer ingedrukt totdat

"BT AUDIO" verschijnt op het displaypaneel.

"One-touch" verbinding met een smartphone (NFC)

Door het systeem aan te raken met een

NFC-compatibele smartphone, wordt dit systeem automatisch ingeschakeld en de

Bluetooth

-functie gekozen, en wordt het koppelen voltooid en de

Bluetooth

verbinding automatisch gemaakt.

Wat is "NFC"?

NFC (Near Field Communication) is een technologie voor kort-bereik draadloze communicatie tussen diverse apparaten, bijvoorbeeld mobiele telefoons en ICtags. Dankzij de NFC-functie wordt datacommunicatie uitermate gemakkelijk door slechts het aangegeven punt op de

NFC-compatibele apparaten aan te raken.

1

Download en installeer de app

"NFC Easy Connect".

Download de gratis Android-app van

Google Play door naar "NFC Easy

Connect" te zoeken of gebruik de hieronder aangegeven tweedimensionale code voor toegang.

Datacommunicatiekosten worden mogelijk in rekening gebracht.

Twee-dimensionale code * voor directe toegang

* Gebruik een twee-dimensionale codelezer app.

Opmerkingen

• De app is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen/gebieden.

• Afhankelijk van uw smartphone kunt u de

NFC-functie gebruiken zonder de app te installeren. In dat geval zijn de bedieningen en specificaties mogelijk anders. Zie de gebruiksaanwijzing van uw smartphone voor details.

Compatibele smartphones

Smartphones met ingebouwde

NFC-functie (OS: Android 2.3.3 of later, exclusief Android 3.x)

2

Start de "NFC Easy Connect" app op de smartphone.

Controleer dat het app-scherm wordt getoond.

3

Raak met de smartphone de

N-Markering op het systeem aan totdat de smartphone vibreert.

Voltooi de verbinding door de op de smartphone aangegeven aanwijzingen op te volgen.

Wanneer de

Bluetooth

-verbinding is gemaakt, stopt de BLUETOOTHaanduiding te knipperen en blijft opgelicht. De

Bluetooth

-apparaatnaam verschijnt op het displaypaneel.

U kunt de geluidsbron veranderen van de smartphone naar een ander NFCcompatibel

Bluetooth

-apparaat.

Zie de gebruiksaanwijzing van uw

Bluetooth

-apparaat voor details.

Tip

Voer het volgende uit indien het koppelen en de

Bluetooth

-verbinding mislukken.

– Start "NFC Easy Connect" opnieuw en beweeg de smartphone langzaam over de

N-Markering.

– Verwijder het hoesje van de smartphone indien een in de handel verkrijgbaar hoesje of afdekking is geplaatst.

Weergave van muziek van een

Bluetooth

-apparaat

U kunt een

Bluetooth

-apparaat bedienen door het systeem en

Bluetooth

-apparaat met AVRCP te verbinden.

Controleer het volgende alvorens de weergave te starten:

– De

Bluetooth

-functie van het

Bluetooth

apparaat is ingeschakeld.

– Het koppelen is uitgevoerd.

x

Voor een

Bluetooth

-apparaat

1

Druk op BLUETOOTH van het apparaat om de

Bluetooth

functie te kiezen.

"BT AUDIO" verschijnt op het displaypaneel.

2

Maak een verbinding met het

Bluetooth

-apparaat.

Het laatst verbonden

Bluetooth

apparaat wordt automatisch verbonden.

Maak de

Bluetooth

-verbinding met het

Bluetooth

-apparaat indien het apparaat niet wordt verbonden.

Nadat de verbinding is gemaakt, verschijnt de

Bluetooth

-apparaatnaam op het displaypaneel.

3

Druk op

N

.

Afhankelijk van het

Bluetooth

apparaat

– moet u mogelijk tweemaal op N drukken.

– u moet mogelijk de weergave van een audiobron op het

Bluetooth

apparaat starten.

Opmerkingen

• Wanneer het systeem niet is verbonden met een

Bluetooth

-apparaat, zal het systeem een verbinding maken en start de weergave van het laatst verbonden

Bluetooth

-apparaat automatisch wanneer u op N drukt.

17

NL

18

NL

• Indien u probeert een ander

Bluetooth

apparaat met het systeem te verbinden, wordt het huidige verbonden

Bluetooth

-apparaat ontkoppeld.

x

Voor een NFC-compatibele smartphone

Raak met de smartphone de N-Markering op het systeem aan om de

Bluetooth

verbinding te maken.

Start de weergave van een audiobron op de smartphone. Zie de gebruiksaanwijzing van uw smartphone voor details aangaande de weergave.

Ontkoppelen van het

Bluetooth

apparaat

x

Voor een

Bluetooth

-apparaat

Druk op BLUETOOTH op het apparaat.

"BT AUDIO" verschijnt op het displaypaneel.

Afhankelijk van het

Bluetooth

-apparaat, wordt de

Bluetooth

-verbinding mogelijk automatisch geannuleerd wanneer u de weergave stopt.

x

Voor een NFC-compatibele smartphone

Raak met de smartphone de N-Markering op het systeem nogmaals aan.

Wissen van alle geregistreerde informatie van het koppelen

Voer deze handeling uit met de toetsen op het apparaat.

1

Druk op BLUETOOTH om de

Bluetooth

-functie te kiezen.

"BT AUDIO" verschijnt op het displaypaneel.

Nadat het systeem met een

Bluetooth

apparaat is verbonden, verschijnt de

Bluetooth

-apparaatnaam op het displaypaneel.

Druk op BLUETOOTH om het

Bluetooth

-apparaat te ontkoppelen.

2

Houd

x

ingedrukt en druk ongeveer 3 seconden op

"/1

.

"BT HIST" en "CLEAR" verschijnen op het displaypaneel en alle informatie van het koppelen wordt gewist.

Instellen van de

Bluetooth

audiocodecs

U kunt de

Bluetooth

-audiocodecs kiezen wanneer het verbonden

Bluetooth

apparaat Advanced Audio Coding (AAC) ondersteunt.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BT AAC" te kiezen en druk vervolgens op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" of "OFF" te kiezen.

• ON: Advanced Audio Coding

(AAC) wordt gekozen indien het

Bluetooth

-apparaat AAC ondersteunt.

• OFF: Sub Band Codec (SBC) wordt gekozen.

Opmerkingen

• U kunt van hoogwaardig geluid genieten wanneer AAC is gekozen. Kies "OFF" indien u niet het AAC-geluid van uw apparaat kunt beluisteren.

• Indien u probeert deze instelling te veranderen wanneer het systeem met een

Bluetooth

apparaat is verbonden, wordt het

Bluetooth

apparaat ontkoppeld. Om het

Bluetooth

apparaat weer te verbinden, moet u de

Bluetooth

-verbinding opnieuw maken.

Instellen/Annuleren van de

Bluetooth

standbyfunctie

Het systeem schakelt in de

Bluetooth

standbyfunctie en wacht op een

Bluetooth

-verbinding, ook wanneer het systeem is uitgeschakeld.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BT STBY" te kiezen en druk vervolgens op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" of "OFF" te kiezen.

4

Druk op

"/1

om het systeem uit te schakelen.

Wanneer de

Bluetooth

-standbyfunctie is geactiveerd, wordt het systeem automatisch ingeschakeld wanneer u de

Bluetooth

-verbinding met het

Bluetooth

-apparaat maakt.

Opmerking

Het systeem schakelt niet in de

Bluetooth

standbyfunctie indien u de informatie van het koppelen heeft gewist.

Tuner

Naar de radio luisteren

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/– om de FM- of

AM-golfband te kiezen.

2

Voor automatisch scannen:

Druk herhaaldelijk op TUNING

MODE totdat "AUTO" op het displaypaneel oplicht. Druk vervolgens op +/–.

Het scannen stopt automatisch wanneer op een zender is afgestemd.

Vervolgens lichten "TUNED" en "ST"

(alleen voor FM-stereoprogramma's) op het displaypaneel op.

Indien "TUNED" niet oplicht en het scannen niet stopt, druk dan op x om het scannen te stoppen. Stem vervolgens handmatig af (zie hieronder).

Wanneer u op een FM-zender afstemt die RDS-service levert, wordt de informatie als bijvoorbeeld de servicenaam of zendernaam door de zender gegeven.

U kunt de RDS-informatie controleren door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.

Voor handmatig afstemmen:

Druk herhaaldelijk op TUNING

MODE totdat "AUTO" en "PRESET" van het displaypaneel verdwijnen.

Druk vervolgens herhaaldelijk op +/– om op de gewenste zender af te stemmen.

Tip

Voor het verminderen van statische ruis bij zwakke FM-stereozenders, drukt u herhaaldelijk op FM MODE totdat "MONO" op het displaypaneel oplicht.

19

NL

Veranderen van het AMafsteminterval (uitgezonderd voor

Europese, Russische en Saudi-

Arabische modellen)

De basisinstelling voor het AMafsteminterval is 9 kHz (of 10 kHz voor bepaalde landen).

Voer deze handeling uit met de toetsen op het apparaat.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de AM-golfband te kiezen.

2

Druk op

"/1

om het systeem uit te schakelen.

3

Houd TUNING + ingedrukt en druk op "/1 .

"9K STEP" of "10K STEP" verschijnt op het displaypaneel.

Wanneer u het interval verandert, worden alle vastgelegde AM-zenders gewist.

Vastleggen van radiozenders

U kunt maximaal 20 FM- en 10 AMzenders als favoriete zenders vastleggen.

1

Stem op een gewenste zender af.

2

Druk op TUNER MEMORY.

Voorkeurnummer

Afstemmen op een voorkeurzender

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE totdat "PRESET" op het displaypaneel oplicht. Druk vervolgens herhaaldelijk op

+/– om het gewenste voorkeurnummer te kiezen.

20

NL

3

Druk herhaaldelijk op +/– om het gewenste voorkeurnummer te kiezen en druk vervolgens op

.

"COMPLETE" verschijnt op het displaypaneel. De zender is nu opgeslagen.

Geluidsinstellingen

Instellen van het geluid

Voor Handeling

Versterken van de lage tonen en een krachtiger geluid

Druk op BASS BAZUCA.

Kiezen van een vooringesteld geluidseffect

Druk herhaaldelijk op EQ.

Druk voor het annuleren van het vooringestelde geluidseffect herhaaldelijk op EQ om

"FLAT" te kiezen.

Een sfeer voor een feest maken

(DJ EFFECT)

Voer deze handeling uit met de toetsen op het apparaat.

1

Druk op FLANGER of

ISOLATOR.

De gekozen toets licht op en het effect wordt geactiveerd.

• FLANGER: Voor een diep

"flanging" effect dat op het bulderen van een straaljager lijkt.

• ISOLATOR: Isoleer een specifieke frequentieband door de andere frequentiebanden af te stellen.

Gebruik wanneer u de nadruk bijvoorbeeld op zang wilt leggen.

2

Verdraai DJ CONTROL +/– om het effectniveau af te stellen.

Uitschakelen van het effect

Druk nogmaals op de toets van het gekozen effect.

Opmerkingen

• DJ EFFECT wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het systeem uitschakelt of de functie of tunergolfband verandert.

• U kunt VOLUME/DJ CONTROL +/– niet gebruiken voor het instellen van het volume wanneer DJ EFFECT is geactiveerd. Druk op VOLUME +/– op de afstandsbediening om het volume in te stellen.

Kiezen van het vertikale geluidseffect

U kunt het geluidseffect in overeenstemming met de installatie van het systeem kiezen.

Activeer het vertikale geluidseffect wanneer het systeem vertikaal is geplaatst.

Druk herhaaldelijk op VERTICAL

SOUND op het apparaat.

21

NL

22

NL

Overige bediening

Instellen van de verlichting

U kunt een van de verschillende verlichtingspatronen voor de verlichting instellen. De verlichting geeft op de muziekbron gebaseerde lichteffecten.

Druk herhaaldelijk op LED

SPEAKER.

Door iedere druk op de toets verandert het patroon.

Uitschakelen van de verlichting

Druk herhaaldelijk op LED SPEAKER om "LED OFF" te kiezen.

Gebruik van de timers

Het systeem heeft 2 timerfuncties. Indien u beide timers gebruikt, heeft de slaaptimer voorrang.

Slaaptimer

U kunt terwijl u naar muziek luistert in slaap vallen. Het systeem wordt na de vooraf ingestelde tijd uitgeschakeld.

Druk herhaaldelijk op SLEEP.

Druk voor het annuleren van de slaaptimer herhaaldelijk op SLEEP om

"OFF" te kiezen.

Tip

Druk op SLEEP om de resterende tijd voordat het systeem wordt uitgeschakeld te controleren.

Afspeeltimer

U kunt worden gewekt door de tuner, iPod/iPhone of USB-apparaat op een vooraf ingestelde tijd. Controleer dat de klok juist is ingesteld.

1

Maak de voorbereidingen voor de bron en druk vervolgens op

VOLUME +/– om het volume in te stellen.

2

Druk op TIMER MENU.

3

Druk herhaaldelijk op / om

"PLAY SET" te kiezen en druk vervolgens op .

4

Stel de tijd voor het starten van de weergave in.

Druk herhaaldelijk op / om het/de uur/minuten in te stellen en en druk vervolgens op .

5

Voer dezelfde handeling als in stap 4 uit om de tijd voor het stoppen van de weergave in te stellen.

6

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste geluidsbron te kiezen en druk vervolgens op

.

7

Druk op

"/1

om het systeem uit te schakelen.

Controleren van de timerinstelling of de timer weer activeren

1

Druk op TIMER MENU.

"TIMERSEL" knippert op het displaypaneel.

2

Druk op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"PLAY SEL" te kiezen en druk vervolgens op .

Annuleren van de timer

Herhaal de procedure hierboven en kies

"OFF" in stap 3 en druk vervolgens op

.

Opmerkingen

• Het systeem wordt op de vooraf ingestelde tijd ingeschakeld. Indien het systeem op de vooraf ingestelde tijd reeds is ingeschakeld of

"STANDBY" op het displaypaneel knippert, werkt de afspeeltimer niet.

• Bedien het systeem niet op de tijd dat het systeem wordt ingeschakeld totdat de weergave start.

Opmerkingen voor een iPod/iPhonegebruiker

• Controleer dat de weergave van de iPod/ iPhone niet is gestart bij gebruik van de afspeeltimer.

• De afspeeltimer wordt afhankelijk van de aangesloten iPod/iPhone mogelijk niet geactiveerd.

Geen display

(stroombesparingsstand)

Het display wordt ter energiebesparing uitgeschakeld. De timer en klok blijven gewoon werken.

Of,

iPod/iPhone-oplaadfunctie

"CHARGING" verschijnt en het systeem laadt de iPod/iPhone op.

Klok

Het klokdisplay schakelt automatisch na 8 seconden naar de stroombesparingsstand.

Veranderen van het display

Veranderen van de displayfunctie

Druk herhaaldelijk op DISPLAY terwijl het systeem is uitgeschakeld.

Demonstratie

Het display verandert en de aanduiding knippert zelfs wanneer het systeem is uitgeschakeld.

Bekijken van informatie op het displaypaneel

Druk herhaaldelijk op DISPLAY tijdens de USB-functie terwijl het systeem is ingeschakeld.

U kunt de volgende informatie controleren:

• De verstreken speelduur, bestandsnaam en mapnaam.

• De titel, artiest/e en albuminformatie.

Opmerkingen

• De totale speelduur wordt niet voor een USBapparaat getoond.

• Het volgende wordt niet juist getoond:

– verstreken speelduur van een MP3-bestand dat met VBR (variabele bitsnelheid) is gecodeerd.

– map- en bestandsnamen die niet het

ISO9660 Level 1, Level 2 of Joliet in het expansieformaat volgen.

• ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wordt getoond wanneer ID3-versie 1 en versie 2 tags worden gebruikt (ID3-versie 2 taginformatie heeft voorrang wanneer zowel

ID3-versie 1 als versie 2 tags worden gebruikt voor hetzelfde MP3-bestand).

23

NL

24

NL

Gebruik van los verkrijgbare apparatuur

1

Druk herhaaldelijk op VOLUME – totdat "VOL MIN" op het displaypaneel verschijnt.

2

Verbind de los verkrijgbare

apparatuur (pagina 9).

3

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/– om de DVD/PCfunctie te kiezen.

4

Start de weergave van het aangesloten apparaat.

5

Druk herhaaldelijk op VOLUME + om het volume in te stellen.

Opmerking

Het systeem schakelt mogelijk automatisch standby indien het volumeniveau van het aangesloten apparaat te laag is. Stel het volumeniveau van het apparaat in. Zie

"Instellen/Annuleren van de automatische standbyfunctie" (pagina 24) voor het

uitschakelen van de automatische standbyfunctie.

Vergrendelen van de toetsen op het apparaat

(Kinderslot)

U kunt de toetsen op het apparaat vergrendelen (uitgezonderd "/1 ) om te voorkomen dat bijvoorbeeld kleine kinderen ongewenste bedieningen uitvoeren.

Houd

x

op het apparaat langer dan

5 seconden ingedrukt.

"CHILD" en "LOCK ON" verschijnen op het displaypaneel.

U kunt het systeem nu alleen met de toetsen op de afstandsbediening gebruiken.

Houd voor het annuleren x op het apparaat langer dan 5 seconden ingedrukt totdat "CHILD" en "LOCK OFF" op het display verschijnen.

Opmerking

De kinderslotfunctie wordt geannuleerd wanneer u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt.

Instellen/Annuleren van de automatische standbyfunctie

Dit systeem heeft een automatische standbyfunctie. Met deze functie schakelt het systeem automatisch standby nadat er ongeveer 30 minuten geen bediening werd uitgevoerd of geen audiosignaal werd uitgestuurd.

De automatische standbyfunctie is met de basisinstellingen geactiveerd.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"AutoSTBY" te kiezen en druk vervolgens op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" of "OFF" te kiezen.

Opmerkingen

• "AutoSTBY" knippert ongeveer 2 minuten op het display voordat de standbyfunctie wordt geactiveerd.

• De automatische standbyfunctie werkt niet wanneer de tuner als bron is gekozen.

• Het systeem schakelt mogelijk niet automatisch standby in de volgende gevallen:

– wanneer een audiosignaal wordt herkend.

– tijdens weergave van audiobestanden.

– wanneer de ingestelde afspeeltimer of slaaptimer in werking is.

Extra informatie

Websites voor compatibele apparaten

Ga voor de laatste informatie over compatibele USB- en

Bluetooth

apparaten naar de volgende websites.

Voor klanten in Latijns Amerika:

<http://esupport.sony.com/LA>

Voor klanten in de VS:

<http://www.esupport.sony.com/>

Voor klanten in Europa en Rusland:

<http://support.sony-europe.com/>

Voor klanten in andere landen/gebieden:

<http://www.sony-asia.com/support>

Oplossen van problemen

Indien u een probleem met het systeem heeft, zoek dan het probleem op in de volgende lijst voor het oplossen van problemen en voer de aangegeven mogelijke oplossing uit.

Raadpleeg uw Sony-handelaar indien u het probleem niet kunt oplossen.

Vergeet niet dat wanneer onderhoudspersoneel bepaalde onderdelen tijdens reparatie vervangt, hij/zij deze onderdelen mogelijk niet aan u retourneert.

25

NL

26

NL

Indien "PROTECT" en "EXX" (X is een cijfer) op het displaypaneel verschijnen

Ontkoppel direct het netsnoer.

• Controleer of de ventilatieopeningen van het apparaat door iets worden afgedekt.

• Verwijder het aangesloten USBapparaat en de iPod/iPhone.

Controleer dat er geen probleem is met het USB-apparaat en de iPod/ iPhone.

Na het controleren van de punten hierboven en het oplossen van de problemen, kunt u de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact steken en het systeem inschakelen.

Raadpleeg uw Sony-handelaar indien u het probleem niet kunt oplossen.

Algemeen

Het systeem is in de standbyfunctie geschakeld.

• Dit duidt niet op een defect. Het systeemt schakelt automatisch standby nadat er ongeveer 30 minuten geen bediening werd uitgevoerd of geen audiosignaal werd uitgestuurd

(pagina 24).

De klok- of timerinstelling is geannuleerd.

• Het netsnoer werd ontkoppeld of de stroomtoevoer werd onderbroken. Stel

de klok (pagina 11) en timer (pagina 22)

opnieuw in.

Geen geluid.

• Stel het volume in.

• Controleer de verbinding van de los verkrijgbare apparaten indien van

toepassing (pagina 9).

• Schakel het aangesloten apparaat in.

Duidelijke bromtoon of ruis.

• Plaats het systeem verder van de bron die de ruis veroorzaakt.

• Steek de stekker van het systeem in een ander stopcontact.

• Plaats een ruisfilter (in de handel verkrijgbaar) op het netsnoer.

• Schakel andere elektrische apparaten in de buurt uit.

De timer functioneert niet.

• Controleer de timerinstelling en stel de

juiste tijd in (pagina 22).

• Annuleer de slaaptimerfunctie

(pagina 22).

De afstandsbediening functioneert niet.

• Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.

• Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat.

• Richt de afstandsbediening naar de sensor op het apparaat.

• Vervang de batterijen (R6/AAformaat).

• Plaats het apparaat uit het neonlicht.

"CHILD" en "LOCK" verschijnen wanneer u op een toets van het apparaat drukt.

• Schakel de kinderslotfunctie uit

(pagina 24).

iPod/iPhone

Geen geluid.

• Controleer dat de iPod/iPhone goed is aangesloten.

• Controleer dat de iPod/iPhone muziek afspeelt.

• Controleer dat de software van de iPod/ iPhone tot de laatste update is bijgewerkt.

• Stel het volume in.

Geluid is vervormd.

• Controleer dat de iPod/iPhone goed is aangesloten.

• Verlaag het volume.

• Stel de "EQ" instelling van de iPod/ iPhone op "Off" of "Flat".

Onverwachte trackwisselingen tijdens weergave.

• Schakel "Shake to Shuffle" (veranderen van tracks door de iPod/iPhone te schudden) van de iPod/iPhone uit tijdens het luisteren naar muziek van de iPod/iPhone met een hoog volume.

Indien deze functie namelijk is geactiveerd, wordt onverwacht van track veranderd door trillingen van de geluidsdruk van het systeem.

De iPod/iPhone functioneert niet.

• Wanneer de batterij van de iPod/iPhone leeg is, werkt deze mogelijk niet met het systeem. Laad in dat geval op met bijvoorbeeld een computer en verbind daarna weer met het systeem.

• Stop alle werkende apps op uw iPod of iPhone alvorens deze met het systeem te gebruiken. Zie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/iPhone voor details.

• Controleer dat de iPod/iPhone goed is aangesloten.

• Controleer dat de software van de iPod/ iPhone tot de laatste update is bijgewerkt.

• U kunt de iPod/iPhone mogelijk niet bedienen met de toetsen op de afstandsbediening of het apparaat omdat de werking van het systeem en de iPod/ iPhone verschillend is. Gebruik in dat geval de toetsen op de iPod/iPhone.

De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen.

• Indien de batterij van de iPod/iPhone leeg is, kan het systeem deze mogelijk niet laden na het verbinden met het systeem. Laad in dat geval op met bijvoorbeeld een computer en verbind daarna weer met het systeem.

• Controleer dat de iPod/iPhone goed is aangesloten.

• Controleer dat het systeem is ingeschakeld wanneer u een iPod/ iPhone verbindt.

Het belvolume van de iPhone verandert niet.

• Stel het belvolume in met de iPhone.

USB-apparaat

Geen geluid.

• Het USB-apparaat is niet juist aangesloten. Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw.

Ruis, geluid slaat over of is vervormd.

• U gebruikt een ongeschikt USBapparaat. Zie de informatie op de websites voor compatibele USB-

apparaten (pagina 25).

• Schakel het systeem uit en verbind het

USB-apparaat opnieuw.

• De muziekdata bevat ruis of het geluid zelf is vervormd. Er werd mogelijk ruis opgeslagen bij het maken van muziekdata vanwege de conditie van de computer. Maak de muziekdata opnieuw.

• De bitsnelheid tijdens het coderen van audiobestanden was te laag. Verstuur audiobestanden met een hogere bitsnelheid naar het USB-apparaat.

"READING" wordt langdurig getoond of het duurt lang eer de weergave start.

• Het lezen kan in de volgende gevallen lang duren:

– Er zijn veel mappen of bestanden op het USB-apparaat.

– De bestandsstructuur is zeer complex.

– De geheugencapaciteit is extreem.

– Het interne geheugen is gefragmenteerd.

"OVER CURRENT" verschijnt.

• Er is een probleem met het niveau van de elektrische stroom van de -poort.

Schakel het systeem uit en verwijder het

USB-apparaat van de poort. Controleer dat er geen probleem met het USBapparaat is. Raadpleeg uw Sonyhandelaar indien het displaypatroon niet verdwijnt.

27

NL

28

NL

Fout display.

• De data in het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd en u moet de muziekdata opnieuw naar het USBapparaat sturen.

• Met dit systeem kunnen uitsluitend letters en nummers worden getoond.

Tekens die niet kunnen worden getoond verschijnen als "_".

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

• Schakel het systeem uit, verbind het

USB-apparaat opnieuw en schakel het systeem weer in.

• Zie de informatie op de websites voor compatibele USB-apparaten

(pagina 25).

• Het USB-apparaat werkt niet juist. Zie de gebruiksaanwijzing van uw USBapparaat om dit probleem op te lossen.

Weergave start niet.

• Schakel het systeem uit, verbind het

USB-apparaat opnieuw en schakel het systeem weer in.

• Zie de informatie op de websites voor compatibele USB-apparaten

(pagina 25).

Weergave start niet vanaf het eerste bestand.

• Kies Normaal afspelen voor de

weergavefunctie (pagina 13).

Audiobestand kan niet worden afgespeeld.

• MP3-bestanden van het MP3 PROformaat kunnen niet worden afgespeeld.

• Bepaalde AAC-bestanden worden mogelijk niet juist afgespeeld.

• Een AAC-bestand met videostream kan niet worden afgespeeld.

• WMA-bestanden van het Windows

Media Audio Lossless- en Professionalformaat kunnen niet worden afgespeeld.

• Een USB-apparaat met andere bestandssystemen dan FAT16 of

FAT32 worden niet ondersteund.*

• Bij gebruik van een gepartioneerd USBapparaat, worden alleen de bestanden van de eerste partitie afgespeeld.

• Het systeem kan alleen mappen tot een diepte van 8 mappen afspelen.

• Bestanden die zijn gecodeerd of beschermd met wachtwoorden, etc., kunnen niet worden afgespeeld.

• Bestanden met DRM (Beheer van

Digitale Rechten) copyrightbescherming kunnen niet met dit systeem worden afgespeeld.

* Dit systeem ondersteunt FAT16 en FAT32, maar bepaalde USB-apparaten ondersteunen mogelijk niet deze FAT. Zie de gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of raadpleeg de fabrikant voor details.

Bluetooth

-apparaat

Koppelen onmogelijk.

• Houd het

Bluetooth

-apparaat dichter bij het systeem.

• Koppelen is soms onmogelijk indien andere

Bluetooth

-apparaten in de buurt van het systeem zijn. Schakel in dat geval de andere

Bluetooth

-apparaten uit.

• Voer hetzelfde sleutel als van het

Bluetooth

-apparaat juist in.

Verbinding onmogelijk.

• Het

Bluetooth

-apparaat waarmee u probeert te verbinden ondersteunt niet het A2DP-profiel en kan niet met het systeem worden verbonden.

• Activeer de

Bluetooth

-functie van het

Bluetooth

-apparaat.

• Maak een verbinding met het

Bluetooth

apparaat.

• De geregistreerde informatie van het koppelen is gewist. Voer het koppelen opnieuw uit.

• Wanneer verbonden met een

Bluetooth

apparaat kan dit systeem niet worden herkend en geen verbinding worden gemaakt met een ander

Bluetooth

apparaat dat nog nooit is gekoppeld.

• Wis de geregistreerde informatie van het koppelen van een

Bluetooth

apparaat en voer het koppelen opnieuw uit.

Het geluid slaat over, fluctueert of de verbinding is verbroken.

• Het systeem en het

Bluetooth

-apparaat zijn te ver van elkaar.

• Verwijder obstakels tussen het systeem en het

Bluetooth

-apparaat.

• Indien er apparatuur in de buurt is die elektromagnetische straling opwekt, bijvoorbeeld een draadloze LAN, ander

Bluetooth

-apparaat of een magnetron, plaats deze dan verder weg.

Het geluid van het

Bluetooth

-apparaat kan niet met dit systeem worden beluisterd.

• Verhoog eerst het volume van het

Bluetooth

-apparaat en stel vervolgens het volume in met VOLUME +/–.

Duidelijke bromtoon, ruis of vervormd geluid.

• Verwijder obstakels tussen het systeem en het

Bluetooth

-apparaat.

• Indien er apparatuur in de buurt is die elektromagnetische straling opwekt, bijvoorbeeld een draadloze LAN, ander

Bluetooth

-apparaat of een magnetron, plaats deze dan verder weg.

• Verlaag het volume van het aangesloten

Bluetooth

-apparaat.

Tuner

Duidelijke bromtoon of ruis, of zenders kunnen niet worden ontvangen. ("TUNED" of "ST" knippert op het displaypaneel.)

• Verbind de antenne juist.

• Verander de plaats en richting van de antenne om een goede ontvangst te krijgen.

• Verbind een in de handel verkrijgbare externe antenne.

• Raadpleeg uw Sony-handelaar indien de bijgeleverde AM-antenne los van de plastic standaard is gekomen.

• Schakel andere elektrische apparaten in de buurt uit.

Terugstellen van het systeem

Indien het systeem nog niet juist functioneert, moet u het naar de basisinstellingen terugstellen.

Voer deze handeling uit met de toetsen op het apparaat.

1

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek terug.

2

Druk op

"/1

om het systeem in te schakelen.

3

Houd FUNCTION ingedrukt en druk tegelijk ongeveer 3 seconden op

"/1 .

"RESET" verschijnt op het displaypaneel.

Alle door de gebruiker gemaakte instellingen, bijvoorbeeld vastgelegde radiozenders, timer en de klok, worden naar de basisinstellingen teruggesteld.

Meldingen

CHARGING:

De iPod/iPhone wordt opgeladen wanneer het systeem is uitgeschakeld (standbyfunctie).

CHILD LOCK:

De kinderslotfunctie is geactiveerd.

CONNECT:

De iPod/iPhone werd verbonden tijdens de iPod-functie of het systeem maakt een verbinding met het laatst verbonden apparaat tijdens de

Bluetooth

-functie.

ERROR:

Het USB-apparaat kan niet worden herkend of een onbekend apparaat is verbonden.

NoDEVICE:

Er is geen USB-apparaat verbonden.

NO TRACK:

Er is geen afspeelbaar bestand in het systeem.

29

NL

30

NL

NOT SUPPORT:

Een niet-ondersteund

USB-apparaat is verbonden, het USBapparaat is via een USB-spoel verbonden of de batterij van de verbonden iPod/ iPhone is leeg.

PAIRING:

Het systeem is in de functie voor het koppelen geschakeld.

PUSH STOP:

U probeert een bediening uit te voeren die alleen mogelijk is wanneer de weergave is gestopt.

READING:

Het systeem leest informatie van het USB-apparaat. Bepaalde toetsen kunnen niet worden gebruikt.

TIME NG:

De start- en stoptijden voor de

Afspeeltimer zijn hetzelfde.

Voorzorgen

Voor de veiligheid

• Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het systeem voor langere tijd niet gaat gebruiken. Gebruik altijd de stekker om het apparaat van het stopcontact te ontkoppelen. Trek niet aan het snoer.

• Indien er een voorwerp of vloeistof in het systeem is gekomen, moet u direct de stekker uit het stopcontact trekken en het systeem eerst door een erkend vakman laten inspecteren.

• (Alleen voor klanten in de VS)

De ene stekkerpoot is voor de veiligheid breder dan de andere en kan slechts in één richting in een stopcontact worden gestoken.

Raadpleeg de plaats van aankoop wanneer u de stekker niet goed in een stopcontact kunt steken.

• Het netsnoer mag uitsluitend door een erkend vakman worden vervangen.

Meer over het installeren

• Plaats het systeem niet schuin of in een ruimte die zeer heet, koud, stoffig, vuil of vochtig kan worden, geen goede ventilatie heeft of onderhevig is aan trillingen, het directe zonlicht of schel licht.

• Let op wanneer u het systeem op speciaal behandelde oppervlakken (bijvoorbeeld met was, olie, poetsmiddel) plaats, daar het oppervlak mogelijk kan verkleuren of vlekkerig wordt.

• Wanneer het systeem direct van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht of in een zeer vochtige kamer is, wordt er mogelijk condens op de lens in het apparaat gevormd waardoor het systeem onjuist zal functioneren. Laat in dat systeem uitgeschakeld totdat het vocht is verdampt.

Meer over hitte-ophoping

• Het apparaat wordt tijdens gebruik warm en dit duidt niet op een probleem.

• Raak de behuizing niet aan nadat het systeem langdurig met een hoog volume werd gebruikt. De behuizing kan namelijk heet zijn.

• Blokkeer de ventilatie-openingen niet.

Meer over het luidsprekersysteem

Het ingebouwde luidsprekersysteem is niet magnetisch afgeschermd en het beeld op in de buurt staande televisies kan magnetisch vervormd worden. Schakel in dat geval de televisie uit, wacht 15 tot 30 minuten en schakel weer in. Plaats het systeem verder van de televisie indien het probleem aanhoudt.

Reinigen van de behuizing

Reinig dit systeem met een zachte doek die iets bevochtigd is met een oplossing van een mild schoonmaakmiddel.

Gebruik geen schuursponsjes, schuurpoeder of oplosmiddelen als thinner, benzine en alcohol.

Meer over

Bluetooth

-communicatie

Bluetooth

-apparaten moeten binnen ongeveer

10 meter van elkaar worden geplaatst (zonder tussenliggende obstakels).

Het effectieve communicatiebereik wordt mogelijk korter onder de volgende omstandigheden.

– Wanneer er een persoon, metalen voorwerp, muur of ander obstakel tussen de apparaten met een

Bluetooth

-verbinding is

– Op plaatsen met draadloos LAN is geïnstalleerd

– In de buurt van een werkende magnetron

– Op plaatsen met elektromagnetische golven

Bluetooth

-apparaten en draadloos LAN (IEEE

802.11b/g) gebruiken dezelfde frequentieband (2,4 GHz). Bij gebruik van uw

Bluetooth

-apparaat in de buurt van een apparaat met draadloos LAN, kan er elektromagnetische interferentie zijn. Dit kan lagere data-overdrachtsnelheden, ruis of onmogelijkheid tot verbinden veroorzaken.

Probeer in dat geval het volgende:

– Probeer dit systeem en het

Bluetooth

apparaat te verbinden op ten minste

10 meter afstand van het draadloze LANapparaat.

– Schakel de stroom van het draadloze LANapparaat uit wanneer u uw

Bluetooth

apparaat binnen 10 meter gebruikt.

• De radiogolven van dit systeem kunnen de werking van bepaalde medische apparaten storen. Dit zou een onjuist werking kunnen veroorzaken en u moet derhalve altijd de stroom van dit systeem en een

Bluetooth

apparaat uitschakelen op de volgende plaatsen:

– In ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen, bij benzinestations en andere plaatsen waar ontvlambaar gas aanwezig kan zijn

– In de buurt van automatische deuren en brandalarmen

• Dit systeem ondersteunt veiligheidsfuncties die voldoen aan de

Bluetooth

-specificatie ter bescherming van de veiligheid tijdens communicatie met

Bluetooth

-technologie.

Deze veiligheidsfuncties zijn mogelijk onvoldoende afhankelijk van de instellingen en andere faktoren en u moet derhalve altijd voorzichtig zijn tijdens communicatie met gebruik van de

Bluetooth

-technologie.

• Sony is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het lekken van informatie tijdens communicatie met

Bluetooth

-technologie.

Bluetooth

-communicatie is niet gegarandeerd met alle

Bluetooth

-apparaten die hetzelfde profiel als dit systeem hebben.

Bluetooth

-apparaten die met dit systeem worden verbonden, moeten voldoen aan de

Bluetooth

-specificatie van Bluetooth SIG,

Inc. en als zodanig zijn herkend. Ook wanneer een apparaat aan de

Bluetooth

-specificatie voldoet, is het mogelijk dat de karakteristieken of technische gegevens van het

Bluetooth

-apparaat het verbinden onmogelijk maken, of andere regelmethodes, aanduidingen of bedieningen veroorzaken.

• Er is mogelijk ruis of het geluid wordt onderbroken afhankelijk van het

Bluetooth

apparaat dat met dit systeem is verbonden, de communicatiecondities of omgeving.

Specificaties

Versterkergedeelte

De volgende waarden zijn gemeten met

VS model:

120 V wisselstroom, 60 Hz

Mexicaans model:

120 V – 240 V wisselstroom, 60 Hz

Overige modellen:

120 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP

Uitgangsvermogen (nominaal):

100 W + 100 W (bij 3,5 ohm, 1 kHz,

1% THV)

RMS-uitgangsvermogen (referentie):

210 W + 210 W (per kanaal met

3,5 ohm, 1 kHz)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP

Uitgangsvermogen (nominaal):

55 W + 55 W (bij 3 ohm, 1 kHz,

1% THV)

RMS-uitgangsvermogen (referentie):

115 W + 115 W (per kanaal met 3 ohm,

1 kHz)

Luidsprekergedeelte

Luidsprekersysteem

2-weg luidsprekersysteem, Basreflex

Luidsprekereenheden

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Woofer: 200 mm, conustype

Tweeter: 66 mm, conustype

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Woofer: 160 mm, conustype

Tweeter: 40 mm, conustype

Nominale impedantie

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

3,5 ohm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

3 ohm

31

NL

32

NL

Ingang

DVD/PC IN (audio-ingang L/R):

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Gevoeligheid 1 V, impedantie

47 kilo-ohm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Gevoeligheid 1,5 V, impedantie

47 kilo-ohm

iPod/iPhone-gedeelte

Aansluiting voor Apple-apparaat

Uitgangsvoltage: 5 V gelijkstroom

Maximale uitgangsstroom: 1 A

Compatibele iPod/iPhone modellen:

– iPod touch 5e generatie

– iPod nano 7e generatie

– iPhone 5

(USB)-poort

Maximale uitgangsstroom: 1 A

Compatibele iPod/iPhone modellen:

– iPod touch 5e generatie

– iPod touch 4e generatie

– iPod touch 3e generatie

– iPod touch 2e generatie

– iPod nano 7e generatie

– iPod nano 6e generatie

– iPod nano 5e generatie

(videocamera)

– iPod nano 4e generatie (video)

– iPod nano 3e generatie (video)

– iPod classic

– iPhone 5

– iPhone 4S

– iPhone 4

– iPhone 3GS

– iPhone 3G

USB-gedeelte

Ondersteund formaat

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps

AAC: 48 kbps – 320 kbps

WAV: 16 bit PCM

Bemonsteringsfrequenties

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WAV: 8 kHz – 48 kHz

Ondersteund USB-apparaat

Massa-opslagklasse

(USB)-poort: Type A

Bluetooth

-gedeelte

Communicatiesysteem

Bluetooth

Standaardversie 3.0 + EDR

(Enhanced Data Rate)

Uitgang

Bluetooth

Standaardvermogen klasse 2

Maximale communicatiebereik

Gezichtsveld ongeveer 10 m

1)

Frequentieband

2,4 GHz band (2,4000 GHz –

2,4835 GHz)

Modulatiemethode

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Compatibele

Bluetooth

-profielen

2)

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile)

Ondersteunde codecs

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

1)

Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van diverse faktoren, bijvoorbeeld obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, antennekarakteristieken, besturingssysteem, softwareprogramma's, etc.

2)

Bluetooth

standaard-profielen tonen het doel van

Bluetooth

-communicatie tussen apparaten.

Tunergedeelte

FM-stereo, FM/AM superheterodyne tuner

Antenne:

FM-draadantenne

AM-kaderantenne

FM-tunergedeelte

Afstembereik

VS en Braziliaanse modellen:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(100 kHz-stap)

Overige modellen:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(50 kHz-stap)

AM-tunergedeelte

Afstembereik

Europese, Russische en Saudi-

Arabische modellen:

531 kHz – 1.602 kHz (9 kHz-stap)

VS, Latijns Amerikaanse en

Australische modellen:

530 kHz – 1.710 kHz (10 kHz-stap)

531 kHz – 1.710 kHz (9 kHz-stap)

Overige modellen:

530 kHz – 1.610 kHz (10 kHz-stap)

531 kHz – 1.602 kHz (9 kHz-stap)

Algemeen

Stroomvereisten

VS model:

120 V wisselstroom, 60 Hz

Mexicaans model:

120 V – 240 V wisselstroom, 60 Hz

Overige modellen:

120 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Stroomverbruik

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W

(0,5 W met stroombesparingsstand)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W

(0,5 W met stroombesparingsstand)

Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

768,5 mm × 323 mm × 385 mm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

678,5 mm × 323 mm × 385 mm

Gewicht (ongeveer)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

14,0 kg

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

12,0 kg

Bijgeleverde accessoires

Afstandsbediening(1)

R6 (AA-formaat) batterijen (2)

FM-draad/AM-kaderantenne (1)

Ontwerp en specificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

33

NL

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents