Extra informatie. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Extra informatie. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

• Het systeem schakelt mogelijk niet automatisch standby in de volgende gevallen:

– wanneer een audiosignaal wordt herkend.

– tijdens weergave van audiobestanden.

– wanneer de ingestelde afspeeltimer of slaaptimer in werking is.

Extra informatie

Websites voor compatibele apparaten

Ga voor de laatste informatie over compatibele USB- en

Bluetooth

apparaten naar de volgende websites.

Voor klanten in Latijns Amerika:

<http://esupport.sony.com/LA>

Voor klanten in de VS:

<http://www.esupport.sony.com/>

Voor klanten in Europa en Rusland:

<http://support.sony-europe.com/>

Voor klanten in andere landen/gebieden:

<http://www.sony-asia.com/support>

Oplossen van problemen

Indien u een probleem met het systeem heeft, zoek dan het probleem op in de volgende lijst voor het oplossen van problemen en voer de aangegeven mogelijke oplossing uit.

Raadpleeg uw Sony-handelaar indien u het probleem niet kunt oplossen.

Vergeet niet dat wanneer onderhoudspersoneel bepaalde onderdelen tijdens reparatie vervangt, hij/zij deze onderdelen mogelijk niet aan u retourneert.

25

NL

26

NL

Indien "PROTECT" en "EXX" (X is een cijfer) op het displaypaneel verschijnen

Ontkoppel direct het netsnoer.

• Controleer of de ventilatieopeningen van het apparaat door iets worden afgedekt.

• Verwijder het aangesloten USBapparaat en de iPod/iPhone.

Controleer dat er geen probleem is met het USB-apparaat en de iPod/ iPhone.

Na het controleren van de punten hierboven en het oplossen van de problemen, kunt u de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact steken en het systeem inschakelen.

Raadpleeg uw Sony-handelaar indien u het probleem niet kunt oplossen.

Algemeen

Het systeem is in de standbyfunctie geschakeld.

• Dit duidt niet op een defect. Het systeemt schakelt automatisch standby nadat er ongeveer 30 minuten geen bediening werd uitgevoerd of geen audiosignaal werd uitgestuurd

(pagina 24).

De klok- of timerinstelling is geannuleerd.

• Het netsnoer werd ontkoppeld of de stroomtoevoer werd onderbroken. Stel

de klok (pagina 11) en timer (pagina 22)

opnieuw in.

Geen geluid.

• Stel het volume in.

• Controleer de verbinding van de los verkrijgbare apparaten indien van

toepassing (pagina 9).

• Schakel het aangesloten apparaat in.

Duidelijke bromtoon of ruis.

• Plaats het systeem verder van de bron die de ruis veroorzaakt.

• Steek de stekker van het systeem in een ander stopcontact.

• Plaats een ruisfilter (in de handel verkrijgbaar) op het netsnoer.

• Schakel andere elektrische apparaten in de buurt uit.

De timer functioneert niet.

• Controleer de timerinstelling en stel de

juiste tijd in (pagina 22).

• Annuleer de slaaptimerfunctie

(pagina 22).

De afstandsbediening functioneert niet.

• Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.

• Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat.

• Richt de afstandsbediening naar de sensor op het apparaat.

• Vervang de batterijen (R6/AAformaat).

• Plaats het apparaat uit het neonlicht.

"CHILD" en "LOCK" verschijnen wanneer u op een toets van het apparaat drukt.

• Schakel de kinderslotfunctie uit

(pagina 24).

iPod/iPhone

Geen geluid.

• Controleer dat de iPod/iPhone goed is aangesloten.

• Controleer dat de iPod/iPhone muziek afspeelt.

• Controleer dat de software van de iPod/ iPhone tot de laatste update is bijgewerkt.

• Stel het volume in.

Geluid is vervormd.

• Controleer dat de iPod/iPhone goed is aangesloten.

• Verlaag het volume.

• Stel de "EQ" instelling van de iPod/ iPhone op "Off" of "Flat".

Onverwachte trackwisselingen tijdens weergave.

• Schakel "Shake to Shuffle" (veranderen van tracks door de iPod/iPhone te schudden) van de iPod/iPhone uit tijdens het luisteren naar muziek van de iPod/iPhone met een hoog volume.

Indien deze functie namelijk is geactiveerd, wordt onverwacht van track veranderd door trillingen van de geluidsdruk van het systeem.

De iPod/iPhone functioneert niet.

• Wanneer de batterij van de iPod/iPhone leeg is, werkt deze mogelijk niet met het systeem. Laad in dat geval op met bijvoorbeeld een computer en verbind daarna weer met het systeem.

• Stop alle werkende apps op uw iPod of iPhone alvorens deze met het systeem te gebruiken. Zie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/iPhone voor details.

• Controleer dat de iPod/iPhone goed is aangesloten.

• Controleer dat de software van de iPod/ iPhone tot de laatste update is bijgewerkt.

• U kunt de iPod/iPhone mogelijk niet bedienen met de toetsen op de afstandsbediening of het apparaat omdat de werking van het systeem en de iPod/ iPhone verschillend is. Gebruik in dat geval de toetsen op de iPod/iPhone.

De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen.

• Indien de batterij van de iPod/iPhone leeg is, kan het systeem deze mogelijk niet laden na het verbinden met het systeem. Laad in dat geval op met bijvoorbeeld een computer en verbind daarna weer met het systeem.

• Controleer dat de iPod/iPhone goed is aangesloten.

• Controleer dat het systeem is ingeschakeld wanneer u een iPod/ iPhone verbindt.

Het belvolume van de iPhone verandert niet.

• Stel het belvolume in met de iPhone.

USB-apparaat

Geen geluid.

• Het USB-apparaat is niet juist aangesloten. Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw.

Ruis, geluid slaat over of is vervormd.

• U gebruikt een ongeschikt USBapparaat. Zie de informatie op de websites voor compatibele USB-

apparaten (pagina 25).

• Schakel het systeem uit en verbind het

USB-apparaat opnieuw.

• De muziekdata bevat ruis of het geluid zelf is vervormd. Er werd mogelijk ruis opgeslagen bij het maken van muziekdata vanwege de conditie van de computer. Maak de muziekdata opnieuw.

• De bitsnelheid tijdens het coderen van audiobestanden was te laag. Verstuur audiobestanden met een hogere bitsnelheid naar het USB-apparaat.

"READING" wordt langdurig getoond of het duurt lang eer de weergave start.

• Het lezen kan in de volgende gevallen lang duren:

– Er zijn veel mappen of bestanden op het USB-apparaat.

– De bestandsstructuur is zeer complex.

– De geheugencapaciteit is extreem.

– Het interne geheugen is gefragmenteerd.

"OVER CURRENT" verschijnt.

• Er is een probleem met het niveau van de elektrische stroom van de -poort.

Schakel het systeem uit en verwijder het

USB-apparaat van de poort. Controleer dat er geen probleem met het USBapparaat is. Raadpleeg uw Sonyhandelaar indien het displaypatroon niet verdwijnt.

27

NL

28

NL

Fout display.

• De data in het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd en u moet de muziekdata opnieuw naar het USBapparaat sturen.

• Met dit systeem kunnen uitsluitend letters en nummers worden getoond.

Tekens die niet kunnen worden getoond verschijnen als "_".

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

• Schakel het systeem uit, verbind het

USB-apparaat opnieuw en schakel het systeem weer in.

• Zie de informatie op de websites voor compatibele USB-apparaten

(pagina 25).

• Het USB-apparaat werkt niet juist. Zie de gebruiksaanwijzing van uw USBapparaat om dit probleem op te lossen.

Weergave start niet.

• Schakel het systeem uit, verbind het

USB-apparaat opnieuw en schakel het systeem weer in.

• Zie de informatie op de websites voor compatibele USB-apparaten

(pagina 25).

Weergave start niet vanaf het eerste bestand.

• Kies Normaal afspelen voor de

weergavefunctie (pagina 13).

Audiobestand kan niet worden afgespeeld.

• MP3-bestanden van het MP3 PROformaat kunnen niet worden afgespeeld.

• Bepaalde AAC-bestanden worden mogelijk niet juist afgespeeld.

• Een AAC-bestand met videostream kan niet worden afgespeeld.

• WMA-bestanden van het Windows

Media Audio Lossless- en Professionalformaat kunnen niet worden afgespeeld.

• Een USB-apparaat met andere bestandssystemen dan FAT16 of

FAT32 worden niet ondersteund.*

• Bij gebruik van een gepartioneerd USBapparaat, worden alleen de bestanden van de eerste partitie afgespeeld.

• Het systeem kan alleen mappen tot een diepte van 8 mappen afspelen.

• Bestanden die zijn gecodeerd of beschermd met wachtwoorden, etc., kunnen niet worden afgespeeld.

• Bestanden met DRM (Beheer van

Digitale Rechten) copyrightbescherming kunnen niet met dit systeem worden afgespeeld.

* Dit systeem ondersteunt FAT16 en FAT32, maar bepaalde USB-apparaten ondersteunen mogelijk niet deze FAT. Zie de gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of raadpleeg de fabrikant voor details.

Bluetooth

-apparaat

Koppelen onmogelijk.

• Houd het

Bluetooth

-apparaat dichter bij het systeem.

• Koppelen is soms onmogelijk indien andere

Bluetooth

-apparaten in de buurt van het systeem zijn. Schakel in dat geval de andere

Bluetooth

-apparaten uit.

• Voer hetzelfde sleutel als van het

Bluetooth

-apparaat juist in.

Verbinding onmogelijk.

• Het

Bluetooth

-apparaat waarmee u probeert te verbinden ondersteunt niet het A2DP-profiel en kan niet met het systeem worden verbonden.

• Activeer de

Bluetooth

-functie van het

Bluetooth

-apparaat.

• Maak een verbinding met het

Bluetooth

apparaat.

• De geregistreerde informatie van het koppelen is gewist. Voer het koppelen opnieuw uit.

• Wanneer verbonden met een

Bluetooth

apparaat kan dit systeem niet worden herkend en geen verbinding worden gemaakt met een ander

Bluetooth

apparaat dat nog nooit is gekoppeld.

• Wis de geregistreerde informatie van het koppelen van een

Bluetooth

apparaat en voer het koppelen opnieuw uit.

Het geluid slaat over, fluctueert of de verbinding is verbroken.

• Het systeem en het

Bluetooth

-apparaat zijn te ver van elkaar.

• Verwijder obstakels tussen het systeem en het

Bluetooth

-apparaat.

• Indien er apparatuur in de buurt is die elektromagnetische straling opwekt, bijvoorbeeld een draadloze LAN, ander

Bluetooth

-apparaat of een magnetron, plaats deze dan verder weg.

Het geluid van het

Bluetooth

-apparaat kan niet met dit systeem worden beluisterd.

• Verhoog eerst het volume van het

Bluetooth

-apparaat en stel vervolgens het volume in met VOLUME +/–.

Duidelijke bromtoon, ruis of vervormd geluid.

• Verwijder obstakels tussen het systeem en het

Bluetooth

-apparaat.

• Indien er apparatuur in de buurt is die elektromagnetische straling opwekt, bijvoorbeeld een draadloze LAN, ander

Bluetooth

-apparaat of een magnetron, plaats deze dan verder weg.

• Verlaag het volume van het aangesloten

Bluetooth

-apparaat.

Tuner

Duidelijke bromtoon of ruis, of zenders kunnen niet worden ontvangen. ("TUNED" of "ST" knippert op het displaypaneel.)

• Verbind de antenne juist.

• Verander de plaats en richting van de antenne om een goede ontvangst te krijgen.

• Verbind een in de handel verkrijgbare externe antenne.

• Raadpleeg uw Sony-handelaar indien de bijgeleverde AM-antenne los van de plastic standaard is gekomen.

• Schakel andere elektrische apparaten in de buurt uit.

Terugstellen van het systeem

Indien het systeem nog niet juist functioneert, moet u het naar de basisinstellingen terugstellen.

Voer deze handeling uit met de toetsen op het apparaat.

1

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek terug.

2

Druk op

"/1

om het systeem in te schakelen.

3

Houd FUNCTION ingedrukt en druk tegelijk ongeveer 3 seconden op

"/1 .

"RESET" verschijnt op het displaypaneel.

Alle door de gebruiker gemaakte instellingen, bijvoorbeeld vastgelegde radiozenders, timer en de klok, worden naar de basisinstellingen teruggesteld.

Meldingen

CHARGING:

De iPod/iPhone wordt opgeladen wanneer het systeem is uitgeschakeld (standbyfunctie).

CHILD LOCK:

De kinderslotfunctie is geactiveerd.

CONNECT:

De iPod/iPhone werd verbonden tijdens de iPod-functie of het systeem maakt een verbinding met het laatst verbonden apparaat tijdens de

Bluetooth

-functie.

ERROR:

Het USB-apparaat kan niet worden herkend of een onbekend apparaat is verbonden.

NoDEVICE:

Er is geen USB-apparaat verbonden.

NO TRACK:

Er is geen afspeelbaar bestand in het systeem.

29

NL

30

NL

NOT SUPPORT:

Een niet-ondersteund

USB-apparaat is verbonden, het USBapparaat is via een USB-spoel verbonden of de batterij van de verbonden iPod/ iPhone is leeg.

PAIRING:

Het systeem is in de functie voor het koppelen geschakeld.

PUSH STOP:

U probeert een bediening uit te voeren die alleen mogelijk is wanneer de weergave is gestopt.

READING:

Het systeem leest informatie van het USB-apparaat. Bepaalde toetsen kunnen niet worden gebruikt.

TIME NG:

De start- en stoptijden voor de

Afspeeltimer zijn hetzelfde.

Voorzorgen

Voor de veiligheid

• Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het systeem voor langere tijd niet gaat gebruiken. Gebruik altijd de stekker om het apparaat van het stopcontact te ontkoppelen. Trek niet aan het snoer.

• Indien er een voorwerp of vloeistof in het systeem is gekomen, moet u direct de stekker uit het stopcontact trekken en het systeem eerst door een erkend vakman laten inspecteren.

• (Alleen voor klanten in de VS)

De ene stekkerpoot is voor de veiligheid breder dan de andere en kan slechts in één richting in een stopcontact worden gestoken.

Raadpleeg de plaats van aankoop wanneer u de stekker niet goed in een stopcontact kunt steken.

• Het netsnoer mag uitsluitend door een erkend vakman worden vervangen.

Meer over het installeren

• Plaats het systeem niet schuin of in een ruimte die zeer heet, koud, stoffig, vuil of vochtig kan worden, geen goede ventilatie heeft of onderhevig is aan trillingen, het directe zonlicht of schel licht.

• Let op wanneer u het systeem op speciaal behandelde oppervlakken (bijvoorbeeld met was, olie, poetsmiddel) plaats, daar het oppervlak mogelijk kan verkleuren of vlekkerig wordt.

• Wanneer het systeem direct van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht of in een zeer vochtige kamer is, wordt er mogelijk condens op de lens in het apparaat gevormd waardoor het systeem onjuist zal functioneren. Laat in dat systeem uitgeschakeld totdat het vocht is verdampt.

Meer over hitte-ophoping

• Het apparaat wordt tijdens gebruik warm en dit duidt niet op een probleem.

• Raak de behuizing niet aan nadat het systeem langdurig met een hoog volume werd gebruikt. De behuizing kan namelijk heet zijn.

• Blokkeer de ventilatie-openingen niet.

Meer over het luidsprekersysteem

Het ingebouwde luidsprekersysteem is niet magnetisch afgeschermd en het beeld op in de buurt staande televisies kan magnetisch vervormd worden. Schakel in dat geval de televisie uit, wacht 15 tot 30 minuten en schakel weer in. Plaats het systeem verder van de televisie indien het probleem aanhoudt.

Reinigen van de behuizing

Reinig dit systeem met een zachte doek die iets bevochtigd is met een oplossing van een mild schoonmaakmiddel.

Gebruik geen schuursponsjes, schuurpoeder of oplosmiddelen als thinner, benzine en alcohol.

Meer over

Bluetooth

-communicatie

Bluetooth

-apparaten moeten binnen ongeveer

10 meter van elkaar worden geplaatst (zonder tussenliggende obstakels).

Het effectieve communicatiebereik wordt mogelijk korter onder de volgende omstandigheden.

– Wanneer er een persoon, metalen voorwerp, muur of ander obstakel tussen de apparaten met een

Bluetooth

-verbinding is

– Op plaatsen met draadloos LAN is geïnstalleerd

– In de buurt van een werkende magnetron

– Op plaatsen met elektromagnetische golven

Bluetooth

-apparaten en draadloos LAN (IEEE

802.11b/g) gebruiken dezelfde frequentieband (2,4 GHz). Bij gebruik van uw

Bluetooth

-apparaat in de buurt van een apparaat met draadloos LAN, kan er elektromagnetische interferentie zijn. Dit kan lagere data-overdrachtsnelheden, ruis of onmogelijkheid tot verbinden veroorzaken.

Probeer in dat geval het volgende:

– Probeer dit systeem en het

Bluetooth

apparaat te verbinden op ten minste

10 meter afstand van het draadloze LANapparaat.

– Schakel de stroom van het draadloze LANapparaat uit wanneer u uw

Bluetooth

apparaat binnen 10 meter gebruikt.

• De radiogolven van dit systeem kunnen de werking van bepaalde medische apparaten storen. Dit zou een onjuist werking kunnen veroorzaken en u moet derhalve altijd de stroom van dit systeem en een

Bluetooth

apparaat uitschakelen op de volgende plaatsen:

– In ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen, bij benzinestations en andere plaatsen waar ontvlambaar gas aanwezig kan zijn

– In de buurt van automatische deuren en brandalarmen

• Dit systeem ondersteunt veiligheidsfuncties die voldoen aan de

Bluetooth

-specificatie ter bescherming van de veiligheid tijdens communicatie met

Bluetooth

-technologie.

Deze veiligheidsfuncties zijn mogelijk onvoldoende afhankelijk van de instellingen en andere faktoren en u moet derhalve altijd voorzichtig zijn tijdens communicatie met gebruik van de

Bluetooth

-technologie.

• Sony is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het lekken van informatie tijdens communicatie met

Bluetooth

-technologie.

Bluetooth

-communicatie is niet gegarandeerd met alle

Bluetooth

-apparaten die hetzelfde profiel als dit systeem hebben.

Bluetooth

-apparaten die met dit systeem worden verbonden, moeten voldoen aan de

Bluetooth

-specificatie van Bluetooth SIG,

Inc. en als zodanig zijn herkend. Ook wanneer een apparaat aan de

Bluetooth

-specificatie voldoet, is het mogelijk dat de karakteristieken of technische gegevens van het

Bluetooth

-apparaat het verbinden onmogelijk maken, of andere regelmethodes, aanduidingen of bedieningen veroorzaken.

• Er is mogelijk ruis of het geluid wordt onderbroken afhankelijk van het

Bluetooth

apparaat dat met dit systeem is verbonden, de communicatiecondities of omgeving.

Specificaties

Versterkergedeelte

De volgende waarden zijn gemeten met

VS model:

120 V wisselstroom, 60 Hz

Mexicaans model:

120 V – 240 V wisselstroom, 60 Hz

Overige modellen:

120 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP

Uitgangsvermogen (nominaal):

100 W + 100 W (bij 3,5 ohm, 1 kHz,

1% THV)

RMS-uitgangsvermogen (referentie):

210 W + 210 W (per kanaal met

3,5 ohm, 1 kHz)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP

Uitgangsvermogen (nominaal):

55 W + 55 W (bij 3 ohm, 1 kHz,

1% THV)

RMS-uitgangsvermogen (referentie):

115 W + 115 W (per kanaal met 3 ohm,

1 kHz)

Luidsprekergedeelte

Luidsprekersysteem

2-weg luidsprekersysteem, Basreflex

Luidsprekereenheden

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Woofer: 200 mm, conustype

Tweeter: 66 mm, conustype

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Woofer: 160 mm, conustype

Tweeter: 40 mm, conustype

Nominale impedantie

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

3,5 ohm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

3 ohm

31

NL

32

NL

Ingang

DVD/PC IN (audio-ingang L/R):

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Gevoeligheid 1 V, impedantie

47 kilo-ohm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Gevoeligheid 1,5 V, impedantie

47 kilo-ohm

iPod/iPhone-gedeelte

Aansluiting voor Apple-apparaat

Uitgangsvoltage: 5 V gelijkstroom

Maximale uitgangsstroom: 1 A

Compatibele iPod/iPhone modellen:

– iPod touch 5e generatie

– iPod nano 7e generatie

– iPhone 5

(USB)-poort

Maximale uitgangsstroom: 1 A

Compatibele iPod/iPhone modellen:

– iPod touch 5e generatie

– iPod touch 4e generatie

– iPod touch 3e generatie

– iPod touch 2e generatie

– iPod nano 7e generatie

– iPod nano 6e generatie

– iPod nano 5e generatie

(videocamera)

– iPod nano 4e generatie (video)

– iPod nano 3e generatie (video)

– iPod classic

– iPhone 5

– iPhone 4S

– iPhone 4

– iPhone 3GS

– iPhone 3G

USB-gedeelte

Ondersteund formaat

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps

AAC: 48 kbps – 320 kbps

WAV: 16 bit PCM

Bemonsteringsfrequenties

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WAV: 8 kHz – 48 kHz

Ondersteund USB-apparaat

Massa-opslagklasse

(USB)-poort: Type A

Bluetooth

-gedeelte

Communicatiesysteem

Bluetooth

Standaardversie 3.0 + EDR

(Enhanced Data Rate)

Uitgang

Bluetooth

Standaardvermogen klasse 2

Maximale communicatiebereik

Gezichtsveld ongeveer 10 m

1)

Frequentieband

2,4 GHz band (2,4000 GHz –

2,4835 GHz)

Modulatiemethode

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Compatibele

Bluetooth

-profielen

2)

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile)

Ondersteunde codecs

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

1)

Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van diverse faktoren, bijvoorbeeld obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, antennekarakteristieken, besturingssysteem, softwareprogramma's, etc.

2)

Bluetooth

standaard-profielen tonen het doel van

Bluetooth

-communicatie tussen apparaten.

Tunergedeelte

FM-stereo, FM/AM superheterodyne tuner

Antenne:

FM-draadantenne

AM-kaderantenne

FM-tunergedeelte

Afstembereik

VS en Braziliaanse modellen:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(100 kHz-stap)

Overige modellen:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(50 kHz-stap)

AM-tunergedeelte

Afstembereik

Europese, Russische en Saudi-

Arabische modellen:

531 kHz – 1.602 kHz (9 kHz-stap)

VS, Latijns Amerikaanse en

Australische modellen:

530 kHz – 1.710 kHz (10 kHz-stap)

531 kHz – 1.710 kHz (9 kHz-stap)

Overige modellen:

530 kHz – 1.610 kHz (10 kHz-stap)

531 kHz – 1.602 kHz (9 kHz-stap)

Algemeen

Stroomvereisten

VS model:

120 V wisselstroom, 60 Hz

Mexicaans model:

120 V – 240 V wisselstroom, 60 Hz

Overige modellen:

120 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Stroomverbruik

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W

(0,5 W met stroombesparingsstand)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W

(0,5 W met stroombesparingsstand)

Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

768,5 mm × 323 mm × 385 mm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

678,5 mm × 323 mm × 385 mm

Gewicht (ongeveer)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

14,0 kg

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

12,0 kg

Bijgeleverde accessoires

Afstandsbediening(1)

R6 (AA-formaat) batterijen (2)

FM-draad/AM-kaderantenne (1)

Ontwerp en specificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

33

NL

2

IT

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il presente apparecchio alla pioggia o all’umidità.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l’apertura per la ventilazione dell’apparecchio con giornali, tovaglie, tende, e così via.

Non esporre l’apparecchio a fonti di fiamme esposte (ad esempio, candele accese).

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il presente apparecchio a gocciolamenti o spruzzi, e non collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.

Poiché la spina principale viene utilizzata per scollegare l’unità dalla rete elettrica, collegare l’unità a una presa elettrica CA facilmente accessibile. Qualora si noti un’anomalia nell’unità, scollegare immediatamente la spina principale dalla presa elettrica CA.

Non installare l’apparecchio in uno spazio confinato, ad esempio una libreria o un mobile incassato.

Non esporre le batterie o gli apparecchi con batterie installate a calore eccessivo, ad esempio alla luce solare e al fuoco.

L’unità non è scollegata dalla rete elettrica finché è collegata a una presa elettrica CA, anche qualora l’unità stessa sia stata spenta.

Il presente apparecchio è stato collaudato e ne è stata verificata la conformità ai limiti definiti dalla Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) utilizzando un cavo di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

Per i clienti in Europa

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita

(applicabile in tutti i paesi dell’Unione

Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l’Italia).

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell’Unione

Europea e in altri paesi

Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello

0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.

Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.

Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.

Nota per i clienti: Le informazioni seguenti sono applicabili solo alle apparecchiature vendute nei paesi che applicano le direttive della UE.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan

Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione

Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony

Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,

70327 Stuttgart, Germany. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Con il presente documento, Sony Corp., dichiara che il presente apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva

1999/5/CE.

Per i dettagli, accedere all’URL seguente: http://www.compliance.sony.de/

IT

3

IT

4

IT

Nota sulle licenze e sui marchi

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch sono marchi di fabbrica di

Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Lightning è un marchio di

Apple Inc.

• “Made for iPod” e “Made for iPhone” significano che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento all’iPod o all’iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per la conformità agli standard Apple. Apple non può essere ritenuta responsabile del funzionamento del presente dispositivo o della relativa conformità agli standard di sicurezza e normativi. Nota: l’utilizzo di questo accessorio con l’iPod o l’iPhone potrebbe influire sulle prestazioni wireless.

• Il marchio e i loghi

Bluetooth

® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth

SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sony Corporation viene effettuato sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

• N Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati

Uniti e in altre nazioni.

• Android è un marchio di Google Inc.

• Tecnologia di codifica audio MPEG

Layer-3 e brevetti concessi su licenza da

Fraunhofer IIS e Thomson.

• Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli

Stati Uniti e/o in altre nazioni.

• Il presente prodotto è protetto da determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L’uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori del presente prodotto è vietato senza aver ottenuto una licenza da Microsoft o da una consociata autorizzata di Microsoft.

• Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Nel presente manuale, i simboli ™ e

®

non vengono specificati.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents