PL. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

PL. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

2

PL

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem lub wilgocią.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp.

Urządzenie należy chronić przed źródłami otwartego ognia (takimi jak zapalone świece).

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed kapiącą wodą lub zachlapaniem, a także nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazony.

Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, należy ją podłączyć do łatwo dostępnego gniazda zasilania. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda zasilania.

Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na książki lub zabudowana szafka.

Baterie i urządzenia z zainstalowanymi bateriami należy chronić przed działaniem silnych źródeł ciepła, na przykład światła słonecznego i ognia.

Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu, dopóki jest podłączone do gniazda zasilania, nawet jeśli samo urządzenie jest wyłączone.

Opisywane urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w dyrektywie dotyczącej promieniowania elektromagnetycznego (EMC) w zakresie stosowania kabli przyłączeniowych krótszych niż 3 metry.

Dla klientów w Europie

Pozbywanie się zużytego sprzętu

(stosowane w krajach

Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.

Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Pozbywanie się zużytych baterii

(stosowane w krajach

Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad komunalny.

Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.

Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.

W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.

Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.

W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Uwaga dla klientów: Poniższe informacje dotyczą tylko urządzeń sprzedawanych w krajach stosujących dyrektywy

UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1

Konan Minato-ku Tokio, 108-0075

Japonia. Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest

Sony Europe Limited, The Heights,

Brooklands, Weybridge, Surrey

KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland

GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327

Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Firma Sony Corp. niniejszym oświadcza, że opisywane urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy

1999/5/WE.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższym adresem: http://www.compliance.sony.de/

PL

3

PL

4

PL

Uwaga dotycząca licencji i znaków towarowych

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach

Zjednoczonych i innych krajach.

Lightning jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

• Określenie „Made for iPod” i „Made for iPhone” oznacza, że elektroniczne akcesorium zostało specjalnie przygotowane do współpracy z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań firmy Apple dotyczących parametrów użytkowych.

Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia, ani jego zgodność z wymogami bezpieczeństwa oraz regulacjami. Prosimy zauważyć, że użytkowanie tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone może wpłynąć na funkcjonowanie systemów bezprzewodowych.

• Słowo i logo

Bluetooth

® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Sony

Corporation odbywa się na zasadzie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

• Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

NFC Forum, Inc. w Stanach

Zjednoczonych i innych krajach.

• Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

• Technologia kodowania dźwięku

MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.

• Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft

Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

• Opisywany produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft

Corporation. Używanie lub rozpowszechnianie takiej technologii poza tym produktem bez licencji udzielonej przez firmę Microsoft lub jej autoryzowane przedstawicielstwo jest zabronione.

• Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich odpowiednich podmiotów. W niniejszej instrukcji pomięto znaki ™ i

®

.

Spis treści

Opis części i elementów sterowania .................................. 6

Czynności wstępne

Prawidłowe podłączanie zestawu ....................................... 9

Korzystanie z urządzenia iPod/iPhone .............................. 10

Ustawianie zegara ................... 11

Obsługa podstawowa

Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone .............................. 12

Odtwarzanie z urządzenia

USB........................................... 13

Bluetooth

Technologia bezprzewodowa

Bluetooth

.................................. 14

Bezprzewodowe słuchanie muzyki na urządzeniu

Bluetooth

.................................. 14

Ustawianie kodeków audio

Bluetooth

.................................. 18

Ustawianie/anulowanie trybu oczekiwania

Bluetooth

............ 19

Tuner

Słuchanie radia ........................ 20

Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku .............21

Tworzenie imprezowej atmosfery (DJ EFFECT)........21

Wybór efektów dźwiękowych w płaszczyźnie pionowej .........22

Inne działania

Ustawianie podświetlenia.......22

Używanie programatorów ......22

Zmiana wyświetlacza ..............23

Używanie opcjonalnych urządzeń....................................24

Blokowanie przycisków na urządzeniu (blokada rodzicielska) .............................25

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego trybu oczekiwania ..............................25

Informacje dodatkowe

Strony internetowe z obsługiwanymi urządzeniami ............................26

Rozwiązywanie problemów ...26

Komunikaty..............................30

Środki ostrożności ...................31

Dane techniczne ......................32

5

PL

6

PL

Opis części i elementów sterowania

Objaśnienia w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą przede wszystkim obsługi przy użyciu pilota zdalnego sterowania, choć taką samą obsługę umożliwiają przyciski na urządzeniu o takich samych lub podobnych nazwach.

Urządzenie

– Widok z góry

– Widok z przodu

Pilot zdalnego sterowania

RM-AMU166

1 "/1

(włączony/tryb oczekiwania)

Włącz zestaw lub przełącz go w tryb oczekiwania.

B

LED SPEAKER (strona 22)

Zmień podświetlenie.

C

Wskaźnik VERTICAL SOUND

Podświetlony po włączeniu efektów dźwiękowych w płaszczyźnie pionowej.

D

Wskaźnik BLUETOOTH

(strona 15)

Wskazuje status

Bluetooth

zestawu.

E

BLUETOOTH (strona 15, 17)

Naciśnij, aby wybrać tryb

Bluetooth

.

Przytrzymaj, aby aktywować parowanie

Bluetooth

w czasie działania trybu

Bluetooth

.

F

VERTICAL SOUND (strona 22)

Wybierz efekty dźwiękowe w płaszczyźnie pionowej.

G

FLANGER, ISOLATOR

(strona 21)

Wybierz typ DJ EFFECT.

H

Urządzenie: VOLUME/

DJ CONTROL +/–

Wyreguluj głośność.

Zmień poziom DJ EFFECT

(strona 21).

Po aktywacji DJ EFFECT nie można używać tego pokrętła do regulacji głośności.

Pilot zdalnego sterowania:

VOLUME + * /–

Wyreguluj głośność.

I

BASS BAZUCA (strona 21)

Wybierz efekt BASS BAZUCA.

J

EQ (strona 21)

Wybierz zaprogramowany efekt dźwiękowy.

K

Port

(USB) (strona 11, 12, 13)

Podłącz opcjonalne urządzenie iPod/iPhone lub USB.

L

Gniazdo urządzeń Apple

(strona 10, 12)

M

Ramię przytrzymujące

(strona 11)

N

Przycisk PUSH (strona 11)

7

PL

8

PL

O m/M

(przewijanie w tył/ przewijanie w przód)

Przytrzymaj, aby znaleźć określony fragment w utworze lub pliku podczas odtwarzania.

Urządzenie:

l/L

(przejście w tył/przejście w przód)

Pilot zdalnego sterowania:

./>

(przejście w tył/ przejście w przód)

Wybierz utwór lub plik.

Urządzenie: TUNING +/–

Pilot zdalnego sterowania:

+/– (strojenie)

Wybierz żądaną stację.

P

(Znak N) (strona 17)

Wskaźnik punktu dotykowego komunikacji bliskiego zasięgu

(NFC).

Q

Urządzenie: FUNCTION

Pilot zdalnego sterowania:

FUNCTION +/–

Wybierz tryb.

R

Wyświetlacz

S

Czujnik zdalnego sterowania

T

+/– (wybierz folder)

Wybierz folder w urządzeniu USB.

U

Urządzenie:

NX

(odtwarzanie/ pauza)

Pilot zdalnego sterowania:

N

* (odtwarzanie),

X

(pauza)

Rozpocznij lub wstrzymaj odtwarzanie.

Aby wznowić odtwarzanie z urządzenia USB, naciśnij NX lub

N .

x

(zatrzymanie)

Zatrzymaj odtwarzanie.

Naciśnij dwukrotnie, aby anulować wznowienie odtwarzania z urządzenia USB.

V

TIMER MENU (strona 11, 23)

Ustaw zegar i programatory.

W

Wprowadź ustawienia.

X

OPTIONS

Otwórz lub opuść menu opcji.

Y

RETURN

O

Wróć do poprzedniego wyboru.

Z

/ / /

Wybierz menu opcji lub pozycje menu programatora.

wj

TUNER MEMORY (strona 20)

Zaprogramuj stację radiową.

wk

PLAY MODE/TUNING MODE

Wybierz tryb odtwarzania z

urządzenia USB (strona 13).

Wybierz tryb strojenia (strona 20).

wl

REPEAT/FM MODE

Słuchaj muzyki z urządzenia USB – wielokrotne odtwarzanie jednego

utworu lub pliku (strona 13).

Wybierz tryb odbioru FM

(monofoniczny lub stereofoniczny)

(strona 20).

e;

SLEEP (strona 22)

Ustaw programator wyłączania.

ea

DISPLAY

Zmień informacje na wyświetlaczu.

* Przyciski VOLUME + i N mają wyczuwalne wypustki. Ułatwiają one orientację podczas obsługi zestawu.

Czynności wstępne

Prawidłowe podłączanie zestawu

A

Anteny

Wyszukaj miejsce i położenie urządzenia, które zapewnią dobry odbiór, kiedy ustawiasz anteny.

Anteny należy umieścić z dala od przewodu zasilającego i przewodu

USB, aby nie odbierały zakłóceń.

B

Gniazda DVD/PC IN L/R

Podłącz gniazda wyjściowe audio urządzenia audio/wideo za pomocą przewodu audio (nie należy do wyposażenia). Dźwięk będzie odtwarzany przez ten zestaw.

A

Antena przewodowa

FM (Rozciągnij ją poziomo.)

B

Antena ramowa AM

C

Do gniazda DVD/PC

IN L

D

Do gniazda DVD/PC

IN R

E

Do gniazda ściennego

C

Zasilanie

Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Na wyświetlaczu pojawi się pokaz. Naciśnij "/1 , aby włączyć zestaw – pokaz automatycznie się zakończy.

Jeśli dołączona przejściówka na wtyczce nie pasuje do gniazda ściennego, należy ją zdjąć (tylko modele wyposażone w przejściówkę).

9

PL

10

PL

Wkładanie baterii

Włóż dwie dostarczone baterie R6

(rozmiar AA), zgodnie z oznaczeniami biegunów, jak pokazano poniżej.

– Ustawienie poziome

Uwagi

• Nie używaj starych baterii z nowymi, ani nie używaj razem baterii różnych rodzajów.

• Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i korozji.

Ustawianie zestawu

Zestaw można ustawić pionowo lub poziomo. Wybierz ustawienie odpowiednio do swoich preferencji.

Uwagi

• Podłączając model iPod nano do gniazda urządzeń Apple, zestaw należy ustawić poziomo.

• Jeśli zestaw został ustawiony pionowo, należy wybrać efekty dźwiękowe w

płaszczyźnie pionowej (strona 22).

– Ustawienie pionowe

Korzystanie z urządzenia iPod/ iPhone

Podłączanie do gniazda urządzeń Apple

Do gniazda urządzeń Apple można podłączyć następujące modele.

• iPod touch 5. generacji

• iPod nano 7. generacji

• iPhone 5

Aby nie dopuścić do upadku urządzenia iPod/iPhone, zawsze po umieszczeniu go w gnieździe urządzeń

Apple, należy je zabezpieczyć ramieniem przytrzymującym.

Zdejmując urządzenie iPod/iPhone, należy unieść ramię przytrzymujące, aż zablokuje się w swoim położeniu, po czym odłączyć urządzenie iPod/iPhone od gniazda urządzeń Apple.

1

Umieść urządzenie iPod/iPhone w gnieździe urządzeń Apple.

2

Naciskaj przycisk PUSH, aż ramię przytrzymujące zostanie zwolnione.

Ramię przytrzymujące wysuwa się, zabezpieczając urządzenie iPod/ iPhone.

Podłączanie do portu

Podłącz urządzenie iPod/iPhone do portu za pomocą przewodu USB dostarczonego z urządzeniem iPod/ iPhone.

iPod/iPhone

(nie należy do wyposażenia)

Uwaga dla posiadaczy urządzeń iPod nano

Jeśli do zestawu będą podłączane modele iPod nano, nie należy ustawiać go pionowo.

Modeli iPod nano nie można zabezpieczyć ramieniem przytrzymującym ze względu na ich wysokość. Zestaw należy ustawić poziomo.

Uwaga dotycząca przenoszenia zestawu

Nie należy przenosić zestawu z podłączonym urządzeniem iPod/iPhone. W przeciwnym razie urządzenie iPod/iPhone może upaść i ulec uszkodzeniu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Uwagi

• Jeśli podłączone urządzenie iPod/iPhone znajduje się w dostępnym w sprzedaży etui, może nie zostać rozpoznane przez zestaw. W takim przypadku należy wyjąć urządzenie iPod/iPhone z etui, po czym ponownie podłączyć je do gniazda urządzeń Apple.

• Jeśli zestaw został ustawiony pionowo, należy upewnić się, że podłączone urządzenie iPod/iPhone jest umieszczone prosto i nie jest przechylone.

Przewód

USB (nie należy do wyposażenia)

Ustawianie zegara

Nie można ustawić zegara w trybie oszczędzania energii.

1

Naciśnij

"/1

, aby włączyć zestaw.

2

Naciśnij TIMER MENU.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PLAY SET”, naciśnij kilkakrotnie / , wybrać

„CLOCK”, a następnie naciśnij .

3

Naciśnij kilkakrotnie / , aby ustawić godzinę, po czym naciśnij .

4

Naciśnij kilkakrotnie / , aby ustawić minuty, po czym naciśnij .

11

PL

12

PL

Obsługa podstawowa

Odtwarzanie z urządzenia iPod/ iPhone

x

Podłączanie do gniazda urządzeń Apple

1

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION

+/–, aby wybrać tryb iPod.

2

Umieść urządzenie iPod/iPhone w gnieździe urządzeń Apple.

3

Naciśnij przycisk PUSH i zamocuj urządzenie iPod/ iPhone.

4

Naciśnij

N

.

x

Podłączenie do portu

1

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION

+/–, aby wybrać tryb USB.

2

Podłącz urządzenie iPod/iPhone do portu .

3

Naciśnij

N

.

Sterowanie urządzeniem iPod/ iPhone

Aby

Zrobić pauzę w odtwarzaniu

Wybrać utwór lub rozdział z audiobooka/ podcastu

Znaleźć punkt w utworze lub w rozdziale audiobooka/ podcastu

Czynność

Naciśnij X / x .

Naciśnij .

/ > . Aby przewinąć w przód lub w tył, przytrzymaj przycisk.

Przytrzymaj m / M podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.

Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora

Zarówno włączony, jak i wyłączony zestaw może pełnić rolę ładowarki akumulatora urządzenia iPod/iPhone.

Ładowanie zaczyna się z chwilą umieszczenia urządzenia iPod/iPhone w gnieździe urządzeń Apple lub podłączenia go do portu . Na wyświetlaczu urządzenia iPod/iPhone pojawi się status ładowania.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia iPod/ iPhone.

Aby przerwać ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Odłącz urządzenie iPod/iPhone.

Uwagi dotyczące ładowania urządzeń iPod/iPhone

• Urządzenie iPod/iPhone nie będzie ładowane, jeśli zostanie podłączone do wyłączonego zestawu.

• Kiedy urządzenie iPod/iPhone zostanie podłączone do gniazda urządzeń Apple, naciśnij FUNCTION +/–, aby wybrać tryb iPod, TUNER lub DVD/PC.

• Kiedy urządzenie iPod/iPhone zostanie podłączone do portu , naciśnij

FUNCTION +/–, aby wybrać tryb USB lub BT AUDIO.

Uwagi

• Nie dotykaj gniazda urządzeń Apple.

• Wydajność zestawu może się różnić w zależności od danych technicznych urządzenia iPod/iPhone.

• Podczas umieszczania lub zdejmowania urządzenia iPod/iPhone

– trzymaj urządzenie iPod/iPhone pod kątem odpowiadającym ustawieniu gniazda urządzeń Apple na urządzeniu i nie obracaj ani nie przechylaj urządzenia iPod/iPhone, aby zapobiec uszkodzeniu gniazda.

– chwyć urządzenie jedną ręką uważając, aby nie nacisnąć przez pomyłkę na urządzeniu iPod/iPhone.

• Przed odłączeniem urządzenia iPod/ iPhone wstrzymaj odtwarzanie.

• Przytrzymaj .

/ > , aby przewinąć w tył (lub w przód) podczas odtwarzania filmów, jeśli m / M nie działa.

• Aby zmienić poziom głośności, użyj

VOLUME +/–. Poziom głośności nie zmieni się, jeśli zostanie ustawiony w urządzeniu iPod/iPhone.

• Opisywany zestaw jest przeznaczony tylko do urządzeń iPod/iPhone z 8-stykowym złączem Lightning. Do gniazda urządzeń

Apple nie można podłączyć żadnych innych urządzeń.

• Informacje na temat obsługi urządzenia iPod/iPhone zawiera jego instrukcja obsługi.

• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych zapisanych w urządzeniu iPod/iPhone podczas używania go z opisywanym zestawem.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Zestaw może odtwarzać następujące formaty audio:

– MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”

– WMA: rozszerzenie pliku „.wma”

– AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”,

„.mp4” lub „.3gp”

– WAV: rozszerzenie pliku „.wav”

Nawet jeśli nazwa pliku audio zawiera powyższe rozszerzenie, ale rzeczywisty format pliku jest inny, zestaw może generować szumy lub nie działać prawidłowo.

Informacje o obsługiwanych urządzeniach USB znajdziesz na

stronach internetowych (strona 26).

1

Naciśnij FUNCTION +/–, aby wybrać tryb USB.

2

Podłącz urządzenie USB do portu .

3

Naciśnij

N

.

Zmiana trybu odtwarzania

Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE.

• Odtwarzanie normalne (pusty): kolejne odtwarzanie wszystkich plików audio w urządzeniu USB

• Odtwarzanie folderu („FLDR”)

1)

: odtwarzanie wszystkich plików audio w określonym folderze w urządzeniu

USB

• Odtwarzanie losowe („SHUF”)

2)3)

: losowe odtwarzanie wszystkich plików audio w urządzeniu USB

1)

2)

3)

Nie można jednocześnie wybrać odtwarzania folderu i „ ”.

Nie można jednocześnie wybrać odtwarzania losowego i powtarzania odtwarzania.

Po wyłączeniu zestawu wybrane odtwarzanie losowe jest kasowane i zostaje przywrócony tryb odtwarzania normalnego.

Wybór powtarzania odtwarzania

Naciśnij kilkakrotnie REPEAT.

• : powtarzanie wszystkich plików

• audio w urządzeniu USB lub w folderze

: powtarzanie pliku audio

Uwagi dotyczące urządzenia USB

• Kolejność odtwarzania dla zestawu może się różnić od kolejności odtwarzania podłączonego cyfrowego odtwarzacza muzycznego.

• Pamiętaj, aby wyłączyć zestaw przed odłączeniem urządzenia USB. Odłączenie urządzenia USB od włączonego zestawu może uszkodzić dane w urządzeniu USB.

• Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami do kodowania/ zapisu. Jeśli pliki audio w urządzeniu USB były oryginalnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego programu, mogą generować szumy, przerywany dźwięk lub w ogóle mogą się nie odtwarzać.

• Zestaw potrafi rozpoznać maksymalnie

– 256 plików audio w folderze.

– 65 536 plików audio w urządzeniu USB.

– 256 folderów w urządzeniu USB.

13

PL

14

PL

Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora

Włączony zestaw może pełnić rolę ładowarki akumulatora urządzeń USB posiadających funkcję ładowania.

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION

+/–, aby wybrać tryb USB.

Ładowanie zaczyna się z chwilą podłączenia urządzenia USB do portu

. Na wyświetlaczu urządzenia USB pojawi się status ładowania.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia USB.

Bluetooth

Technologia bezprzewodowa

Bluetooth

Technologia bezprzewodowa

Bluetooth

to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia bezprzewodową wymianę danych między urządzeniami cyfrowymi. Technologia bezprzewodowa

Bluetooth

działa w promieniu około 10 metrów.

Obsługiwana wersja, profile i kodeki

Bluetooth

Obsługiwana wersja

Bluetooth

:

• Standard

Bluetooth

, wersja 3.0 +

EDR (Enhanced Data Rate)

Obsługiwane profile

Bluetooth

:

• A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile)

Obsługiwane kodeki

Bluetooth

:

• SBC (Sub Band Codec)

• AAC (Advanced Audio Coding)

Bezprzewodowe słuchanie muzyki na urządzeniu

Bluetooth

Można słuchać muzyki z urządzenia

Bluetooth

przez połączenie bezprzewodowe.

Informacje o obsługiwanych urządzeniach

Bluetooth

znajdziesz na

stronach internetowych (strona 26).

Wskaźnik BLUETOOTH

Wskaźnik BLUETOOTH świeci lub miga na niebiesko, informując o stanie

Bluetooth

.

Status zestawu

Oczekiwanie

Bluetooth

Stan wskaźnika

Powoli miga

Parowanie

Bluetooth

Szybko miga

Łączenie

Bluetooth

Miga

Połączenie

Bluetooth

zostało nawiązane

Świeci

Parowanie zestawu z urządzeniem

Bluetooth

Parowanie jest operacją, podczas której urządzenia

Bluetooth

najpierw rejestrują się wzajemnie. Po wykonaniu operacji parowania, nie ma potrzeby wykonywania jej ponownie.

Jeśli posiadane urządzenie to smartfon z obsługą NFC, ręczna procedura parowania nie jest konieczna.

1

Umieść urządzenie

Bluetooth

w odległości 1 metra od zestawu.

2

Naciśnij BLUETOOTH na urządzeniu, aby wybrać tryb

Bluetooth

.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „BT AUDIO”.

Uwaga

Jeśli zestaw jest połączony z urządzeniem

Bluetooth

, naciśnij BLUETOOTH, aby rozłączyć urządzenie

Bluetooth

.

3

Przytrzymaj BLUETOOTH na urządzeniu przez minimum

2 sekundy.

Na wyświetlaczu będzie migać komunikat „PAIRING”.

4

Przeprowadź procedurę parowania w urządzeniu

Bluetooth

.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia

Bluetooth

.

5

Wybierz numer modelu urządzenia na wyświetlaczu urządzenia

Bluetooth

.

Na przykład, wybierz „SONY

FST-GTK37iP” (lub

FST-GTK17iP/RDH-GTK37iP/

RDH-GTK17iP).

Jeśli urządzenie

Bluetooth

wymaga podania hasła, wpisz „0000”.

6

Nawiąż połączenie

Bluetooth

w urządzeniu

Bluetooth

.

Po zakończeniu parowania i nawiązaniu połączenia

Bluetooth

, nazwa urządzenia

Bluetooth

pojawi się na wyświetlaczu.

W zależności od urządzenia

Bluetooth

, po zakończeniu parowania połączenie może zostać nawiązane automatycznie.

Możesz sprawdzić adres urządzenia

Bluetooth

, naciskając kilkakrotnie

DISPLAY.

Uwagi

• Można sparować maksymalnie 9 urządzeń

Bluetooth

. Jeśli zostanie sparowane 10. urządzenie

Bluetooth

, zastąpi ono najstarsze podłączone urządzenie.

• „Hasło” może się pojawić jako „Klucz”,

„Kod PIN”, „Numer PIN” lub „Kod dostępu” itp., zależnie od urządzenia.

• Po około 5 minutach tryb oczekiwania zestawu podczas parowania zostaje anulowany. Jeśli parowanie nie powiedzie się, powtórz procedurę od kroku 1.

• Po połączeniu z urządzeniem

Bluetooth

nie będzie można wykryć zestawu ani nawiązać połączenia z poziomu innego urządzenia

Bluetooth

, które nie zostało wcześniej sparowane.

• Aby sparować inne urządzenie

Bluetooth

, powtórz kroki od 1 do 6.

15

PL

16

PL

Aby anulować operację parowania

Przytrzymaj BLUETOOTH na urządzeniu przez minimum 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „BT AUDIO”.

Łączenie ze smartfonem jednym dotknięciem (NFC)

Dotykając zestawu smartfonem z obsługą NFC, zestaw zostanie automatycznie włączony w trybie

Bluetooth

, a następnie również automatycznie przeprowadzi parowanie i nawiąże połączenie

Bluetooth

.

Co to jest „NFC”?

NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) to technologia, która umożliwia komunikację bezprzewodową krótkiego zasięgu między różnymi urządzeniami, takimi jak telefony komórkowe i znaczniki IC. Funkcja

NFC ułatwia wymianę danych, która polega jedynie na dotknięciu określonego punktu dotykowego w urządzeniach z obsługą NFC.

1

Pobierz i zainstaluj aplikację

„NFC Easy Connect”.

Pobierz bezpłatną aplikację

Android z witryny Google Play, wyszukując „NFC Easy Connect” lub przejdź do niej bezpośrednio, wykorzystując poniższy dwuwymiarowy kod. Wymiana danych może wiązać się z opłatami.

Dwuwymiarowy kod * do bezpośredniego dostępu

* Użyj aplikacji czytnika kodów dwuwymiarowych.

Uwagi

• W niektórych krajach/ regionach aplikacja może być niedostępna.

• W zależności od smartfona, można korzystać z funkcji NFC nie instalując aplikacji. W takim przypadku obsługa i specyfikacja mogą się różnić.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w instrukcji obsługi smartfona.

Kompatybilne smartfony

Smartfony z wbudowaną funkcją NFC (system operacyjny: Android 2.3.3 lub nowszy, oprócz Android 3.x)

2

Uruchom aplikację „NFC Easy

Connect” na smartfonie.

Upewnij się, że został wyświetlony ekran aplikacji.

3

Dotknij smartfonem Znaku N na zestawie, aż smartfon zacznie wibrować.

Dokończ łączenie, wykonując instrukcje wyświetlane na smartfonie.

Po nawiązaniu połączenia

Bluetooth

, wskaźnik

BLUETOOTH przestanie migać i będzie świecić. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa urządzenia

Bluetooth

.

Możesz przełączać źródło dźwięku między smartfonem i innym urządzeniem

Bluetooth

z obsługą

NFC.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia

Bluetooth

.

Wskazówka

Jeśli parowanie i połączenie

Bluetooth

nie powiodą się, wykonaj poniższe czynności.

– Uruchom ponownie „NFC Easy Connect” i powoli przesuń smartfon nad Znakiem N.

– Wyjmij smartfon z dostępnego w sprzedaży etui, jeśli jest używane.

Odtwarzanie muzyki z urządzenia

Bluetooth

Po połączeniu zestawu i urządzenia

Bluetooth

za pomocą profilu AVRCP można obsługiwać urządzenie

Bluetooth

.

Przed odtwarzaniem muzyki należy sprawdzić, czy:

– Tryb

Bluetooth

w urządzeniu

Bluetooth

jest włączony.

– Parowanie zostało zakończone.

x

W przypadku urządzeń

Bluetooth

1

Naciśnij BLUETOOTH na urządzeniu, aby wybrać tryb

Bluetooth

.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „BT AUDIO”.

2

Nawiąż połączenie z urządzeniem

Bluetooth

.

Ostatnio połączone urządzenie

Bluetooth

zostanie połączone automatycznie.

Nawiąż połączenie

Bluetooth

z urządzenia

Bluetooth

, jeśli urządzenie nie jest podłączone.

Po nawiązaniu połączenia, na wyświetlaczu pojawi się nazwa urządzenia

Bluetooth

.

3

Naciśnij

N

.

W zależności od urządzenia

Bluetooth

,

– może być konieczne dwukrotne naciśnięcie N .

– może być konieczne rozpoczęcie odtwarzania źródła audio w urządzeniu

Bluetooth

.

17

PL

18

PL

Uwagi

• Jeśli zestaw nie jest połączony z żadnym urządzeniem

Bluetooth

, automatycznie połączy się i rozpocznie odtwarzanie z ostatnio podłączonego urządzenia

Bluetooth

, kiedy naciśniesz N .

• Jeśli spróbujesz podłączyć do zestawu inne urządzenie

Bluetooth

, aktualnie podłączone urządzenie

Bluetooth

zostanie odłączone.

x

W przypadku smartfonów z obsługą NFC

Dotknij smartfonem Znaku N na zestawie, aby nawiązać połączenie

Bluetooth

.

Rozpocznij odtwarzanie źródła audio na smartfonie. Szczegółowe informacje na temat odtwarzania zawarto w instrukcji obsługi smartfona.

Odłączanie urządzenia

Bluetooth

x

W przypadku urządzeń

Bluetooth

Naciśnij BLUETOOTH na urządzeniu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „BT AUDIO”.

W zależności od urządzenia

Bluetooth

, połączenie

Bluetooth

może zostać wyłączone automatycznie, kiedy zatrzymasz odtwarzanie.

x

W przypadku smartfonów z obsługą NFC

Ponownie dotknij smartfonem Znaku

N na zestawie.

Kasowanie wszystkich informacji o rejestracji parowania

Użyj przycisków na urządzeniu, aby wykonać tę operację.

1

Naciśnij BLUETOOTH, aby wybrać tryb

Bluetooth

.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „BT AUDIO”.

Jeśli zestaw jest połączony z urządzeniem

Bluetooth

, na wyświetlaczu pojawi się nazwa urządzenia

Bluetooth

.

Naciśnij BLUETOOTH, aby odłączyć urządzenie

Bluetooth

.

2

Przytrzymując

x

, naciskaj

"/1

przez około 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawią się komunikaty „BT HIST” i

„CLEAR”, po czym wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.

Ustawianie kodeków audio

Bluetooth

Jeśli podłączone urządzenie

Bluetooth

obsługuje format Advanced Audio

Coding (AAC), możesz wybrać kodeki audio

Bluetooth

.

1

Naciśnij OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „ BT AAC ”, po czym naciśnij .

3

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „ON” lub „OFF”.

• ON: Jeśli urządzenie

Bluetooth

obsługuje format AAC, zostanie wybrany tryb Advanced Audio

Coding (AAC).

• OFF: Zostanie wybrany tryb Sub

Band Codec (SBC).

Notes

Wybór trybu AAC pozwoli cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem. Jeśli nie możesz słuchać dźwięku w formacie AAC na urządzeniu, wybierz „OFF”.

Jeśli zmienisz to ustawienie, kiedy zestaw będzie połączony z urządzeniem

Bluetooth

, urządzenie

Bluetooth

zostanie odłączone. Aby podłączyć urządzenie

Bluetooth

, ponownie nawiąż połączenie

Bluetooth

.

4

Naciśnij

"/1

, aby wyłączyć zestaw.

Po włączeniu trybu oczekiwania

Bluetooth

, zestaw włączy się automatycznie, kiedy zostanie nawiązane połączenie

Bluetooth

z urządzenia

Bluetooth

.

Uwaga

W razie skasowania informacji o parowaniu zestaw nie przejdzie w tryb oczekiwania

Bluetooth

.

Ustawianie/ anulowanie trybu oczekiwania

Bluetooth

Zestaw przechodzi w tryb oczekiwania

Bluetooth

i czeka na połączenie

Bluetooth

, nawet kiedy jest wyłączony.

1

Naciśnij OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „BT STBY”, po czym naciśnij .

3

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać opcję „ON” lub „OFF”.

19

PL

20

PL

Tuner

Słuchanie radia

1

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION

+/–, aby wybrać pasmo FM lub

AM.

2

Wyszukiwanie automatyczne:

Naciśnij kilkakrotnie TUNING

MODE, aż na wyświetlaczu zostanie podświetlony wskaźnik

„AUTO”. Następnie naciśnij +/–.

Po znalezieniu stacji wyszukiwanie zatrzymuje się automatycznie.

Następnie na wyświetlaczu zostaną podświetlone wskaźniki „TUNED” i „ST” (tylko w przypadku programów stereofonicznych FM).

Jeśli wskaźnik „TUNED” nie zostanie podświetlony i wyszukiwanie nie zatrzyma się, naciśnij x , aby przerwać wyszukiwanie. Następnie przeprowadź strojenie ręczne

(poniżej).

Jeśli ustawiona stacja FM przesyła sygnał RDS, będą wyświetlane takie informacje, jak nazwa serwisu czy nazwa stacji.

Możesz sprawdzić informacje RDS, naciskając kilkakrotnie DISPLAY.

Strojenie ręczne:

Naciśnij kilkakrotnie TUNING

MODE, aż wskaźniki „AUTO” i

„PRESET” znikną z wyświetlacza.

Następnie naciśnij kilkakrotnie +/–, aby ustawić żądaną stację.

Wskazówka

Aby zredukować szumy statyczne podczas odbioru słabej stacji stereofonicznej FM, naciśnij kilkakrotnie FM MODE, aż na wyświetlaczu zostanie podświetlony wskaźnik „MONO”.

Aby zmienić interwał strojenia

AM (oprócz modeli europejskiego, rosyjskiego i saudyjskiego)

Ustawienie domyślne interwału strojenia AM to 9 kHz (lub 10 kHz w niektórych regionach).

Użyj przycisków na urządzeniu, aby wykonać tę operację.

1

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION, aby wybrać pasmo AM.

2

Naciśnij "/1 , aby wyłączyć zestaw.

3

Przytrzymując TUNING +, naciśnij

"/1 .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „9K STEP” lub „10K

STEP”.

Po zmianie interwału, wszystkie zaprogramowane stacje AM zostaną skasowane.

Zapisywanie stacji radiowych w pamięci

Możesz zaprogramować do 20 ulubionych stacji FM i 10 stacji AM.

1

Wybierz żądaną stację.

2

Naciśnij TUNER MEMORY.

Numer zaprogramowanej stacji

3

Naciśnij kilkakrotnie +/–, aby wybrać żądany numer zaprogramowanej stacji, po czym naciśnij .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „COMPLETE”. Stacja została zapisana.

Wybór zaprogramowanej stacji

Naciśnij kilkakrotnie TUNING

MODE, aż na wyświetlaczu zostanie podświetlony wskaźnik „PRESET”.

Następnie naciśnij kilkakrotnie +/–, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.

Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku

Aby

Wzmocnić basy i uzyskać bardziej dynamiczny dźwięk

Wybrać zaprogramowany efekt dźwiękowy

Czynność

Naciśnij BASS

BAZUCA.

Naciśnij kilkakrotnie

EQ.

Aby anulować zaprogramowany efekt dźwiękowy, naciśnij kilkakrotnie EQ, aby wybrać „FLAT”.

Tworzenie imprezowej atmosfery

(DJ EFFECT)

Użyj przycisków na urządzeniu, aby wykonać tę operację.

1

Naciśnij FLANGER lub

ISOLATOR.

Wybrany przycisk zostanie podświetlony i efekt zostanie włączony.

• FLANGER: Utwórz głęboki efekt modulacji, który przypomina huk odrzutowca.

• ISOLATOR: Oddziel określone pasmo częstotliwości, regulując pozostałe pasma. Na przykład, kiedy chcesz skupić się na wokalu itp.

2

Kręć DJ CONTROL +/–, aby regulować poziom efektu.

21

PL

22

PL

Wyłączanie efektu

Ponownie naciśnij przycisk wybranego efektu.

Uwagi

• Funkcja DJ EFFECT zostanie wyłączona automatycznie, kiedy wyłączysz zestaw, zmienisz funkcję lub pasmo tunera.

• Nie można używać VOLUME/DJ

CONTROL +/– do regulacji głośności, kiedy jest włączona funkcja DJ

EFFECT. Naciśnij VOLUME +/– na pilocie zdalnego sterowania, aby wyregulować głośność.

Inne działania

Ustawianie podświetlenia

Możesz wybrać jeden z wielu schematów podświetlenia.

Podświetlenie tworzy efekty świetlne w oparciu o odtwarzaną muzykę.

Naciśnij kilkakrotnie LED

SPEAKER.

Po każdym naciśnięciu przycisku schemat ulega zmianie.

Wyłączanie podświetlenia

Naciśnij kilkakrotnie LED

SPEAKER, aby wybrać „LED OFF”.

Wybór efektów dźwiękowych w płaszczyźnie pionowej

Możesz wybrać efekt dźwiękowy odpowiednio do ustawienia zestawu.

Jeśli zestaw został ustawiony pionowo, włącz efekty dźwiękowe w płaszczyźnie pionowej.

Naciśnij kilkakrotnie VERTICAL

SOUND na zestawie.

Używanie programatorów

Zestaw oferuje 2 funkcje programatora. Jeśli użyjesz obu programatorów, programator wyłączania będzie miał pierwszeństwo.

Programator wyłączania

Możesz zasypiać przy dźwiękach muzyki. Zestaw wyłączy się po ustawionym czasie.

Naciśnij kilkakrotnie SLEEP.

Aby anulować programator wyłączania, naciśnij kilkakrotnie

SLEEP, aby wybrać opcję „OFF”.

Wskazówka

Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia zestawu, naciśnij SLEEP.

Programator odtwarzania

Możesz budzić się na dźwięk tunera, urządzenia iPod/iPhone lub USB o określonej godzinie. Pamiętaj, aby zegar był nastawiony.

1

Przygotuj źródło dźwięku, po czym naciśnij VOLUME +/–, aby wyregulować głośność.

2

Naciśnij TIMER MENU.

3

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY SET”, po czym naciśnij .

4

Ustaw czas rozpoczęcia odtwarzania.

Naciśnij kilkakrotnie / , aby ustawić godzinę/minuty, po czym naciśnij .

5

Wykonaj taką samą procedurę jak w kroku 4, aby ustawić czas zatrzymania odtwarzania.

6

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać żądane źródło dźwięku, po czym naciśnij .

7

Naciśnij

"/1

, aby wyłączyć zestaw.

Aby sprawdzić ustawienie lub ponownie aktywować programator

1

Naciśnij TIMER MENU.

Na wyświetlaczu będzie migać komunikat „TIMERSEL”.

2

Naciśnij .

3

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY SEL”, po czym naciśnij .

Aby skasować programator

Powtórz procedurę jak wyżej, wybierając „OFF” w kroku 3, po czym naciśnij .

Uwagi

• Zestaw włączy się przed ustawionym czasem. Jeśli zestaw będzie włączony o ustawionym czasie lub jeśli na wyświetlaczu miga komunikat

„STANDBY”, programator odtwarzania nie zostanie włączony.

• Nie używaj zestawu w czasie pomiędzy włączeniem się zestawu a rozpoczęciem odtwarzania.

Uwagi dla posiadaczy urządzeń iPod/ iPhone

• Używając programatora odtwarzania należy upewnić się, że urządzenie iPod/ iPhone nie odtwarza.

• Zależnie od statusu podłączonego urządzenia iPod/iPhone, programator odtwarzania może się nie włączyć.

Zmiana wyświetlacza

Zmiana trybu wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY, gdy zestaw jest wyłączony.

Pokaz

Wyświetlacz będzie się zmieniać, a wskaźnik będzie migać nawet, kiedy zestaw będzie wyłączony.

23

PL

24

PL

Wyświetlacz jest wygaszony (tryb oszczędzania energii)

Wyświetlacz jest wyłączony, aby nie zużywać energii. Programator i zegar nadal działają.

Lub,

Tryb ładowania iPod/iPhone

Pojawi się komunikat „ CHARGING ” i zestaw będzie kontynuował ładowanie urządzenia iPod/iPhone.

Zegar

Tryb wyświetlenia zegara po

8 sekundach automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii.

Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu

Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY w trybie USB, kiedy zestaw jest włączony.

Możesz wyświetlać następujące informacje:

• Czas, jaki upłynął od początku odtwarzania, nazwa pliku i nazwa folderu.

• Tytuł, wykonawca i informacje o albumie.

Uwagi

• W przypadku urządzeń USB, całkowity czas odtwarzania nie jest wyświetlany.

• Następujące informacje nie są wyświetlane prawidłowo:

– czas, jaki upłynął od początku odtwarzania pliku MP3 zakodowanego za pomocą VBR (zmienna szybkość transmisji danych).

– nazwy folderów i plików, które nie są zgodne ze standardem ISO9660 Level 1,

Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.

• Zestaw wyświetla informacje znaczników

ID3 dla plików MP3, kiedy używane są znaczniki ID3 w wersji 1 i w wersji 2

(wyświetlanie informacji znaczników ID3 w wersji 2 ma pierwszeństwo, jeśli w tym samym pliku MP3 używane są znaczniki

ID3 zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2).

Używanie opcjonalnych urządzeń

1

Naciśnij kilkakrotnie VOLUME –, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „VOL MIN”.

2

Podłącz opcjonalne urządzenie

(strona 9).

3

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION

+/–, aby wybrać tryb DVD/PC.

4

Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.

5

Naciśnij kilkakrotnie VOLUME +, aby wyregulować głośność.

Uwaga

Zestaw może automatycznie przejść w tryb oczekiwania, jeśli poziom głośności podłączonego urządzenia będzie zbyt niski.

Ustaw poziom głośności urządzenia. Aby wyłączyć funkcję automatycznego trybu

oczekiwania, patrz „Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego trybu oczekiwania”

(strona 25).

Blokowanie przycisków na urządzeniu

(blokada rodzicielska)

Możesz zablokować przyciski na urządzeniu (oprócz "/1 ), aby zapobiec ich przypadkowemu użyciu lub zabawom dzieci.

Przytrzymaj

x

na urządzeniu przez co najmniej 5 sekund.

Na wyświetlaczu pojawią się komunikaty „CHILD” i „LOCK

ON”.

Zestaw można obsługiwać tylko za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

Aby wyłączyć, przytrzymaj x na urządzeniu przez co najmniej

5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawią się komunikaty „CHILD” i „LOCK

OFF”.

Uwaga

Blokada rodzicielska zostanie wyłączona po odłączeniu przewodu zasilającego.

1

Naciśnij OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „AutoSTBY”, po czym naciśnij .

3

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać opcję „ON” lub „OFF”.

Uwagi

• Komunikat „AutoSTBY” zaczyna migać na wyświetlaczu na około

2 minuty przed przejściem w tryb oczekiwania.

• Funkcja automatycznego trybu oczekiwania nie działa po włączeniu funkcji tunera.

• Zestaw może nie przejść automatycznie w tryb oczekiwania w następujących przypadkach:

– gdy zostanie wykryty sygnał audio.

– podczas odtwarzania plików audio.

– gdy działa ustawiony programator odtwarzania lub programator wyłączania.

Włączanie/ wyłączanie funkcji automatycznego trybu oczekiwania

Zestaw posiada funkcję automatycznego trybu oczekiwania.

Funkcja ta powoduje, że zestaw automatycznie przechodzi w tryb oczekiwania po około 30 minutach bezczynności lub przerwy w odtwarzaniu dźwięku.

Domyślnie funkcja automatycznego trybu oczekiwania jest włączona.

25

PL

26

PL

Informacje dodatkowe

Strony internetowe z obsługiwanymi urządzeniami

Najnowsze informacje o obsługiwanych urządzeniach USB i

Bluetooth

znajdziesz na stronach internetowych wymienionych poniżej.

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

<http://esupport.sony.com/LA>

Dla klientów w Stanach

Zjednoczonych:

<http://www.esupport.sony.com/>

Dla klientów w Europie i Rosji:

<http://support.sony-europe.com/>

Dla klientów w innych krajach/ regionach:

<http://www.sony-asia.com/support>

Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia problemów z zestawem, wyszukaj problem na poniższej liście rozwiązywania problemów i podejmij działania naprawcze.

Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Sony.

Pamiętaj, że w razie wymiany części przez serwis mogą one zostać zatrzymane.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PROTECT” i

„EXX” (gdzie X oznacza numer)

Natychmiast odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda zasilania.

• Sprawdź, czy coś zasłania otwory wentylacyjne urządzenia.

• Odłącz podłączone urządzenie

USB i urządzenie iPod/iPhone.

Upewnij się, że urządzenie USB i urządzenie iPod/iPhone działają prawidłowo.

Po sprawdzeniu powyższych pozycji i rozwiązaniu ewentualnych problemów, ponownie podłącz wtyczkę przewodu zasilającego i włącz zestaw. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Sony.

Ogólne

Zestaw przeszedł w tryb oczekiwania.

• Nie oznacza to awarii. Zestaw automatycznie przechodzi w tryb oczekiwania po około 30 minutach bezczynności lub przerwy w

odtwarzaniu dźwięku (strona 25).

Ustawienie zegara lub programatora zostało skasowane.

• Odłączono przewód zasilający lub wystąpiła przerwa w dostawie zasilania. Ponownie ustaw zegar

(strona 11) i programator

(strona 22).

Brak dźwięku.

• Wyreguluj głośność.

• Sprawdź podłączenie opcjonalnego urządzenia, jeśli występuje

(strona 9).

• Włącz podłączone urządzenie.

Występuje duży przydźwięk lub szumy.

• Odsuń zestaw od źródeł zakłóceń.

• Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.

• Załóż filtr zakłóceń (dostępny w sprzedaży) na przewód zasilający.

• Wyłącz pobliskie urządzenia elektryczne.

Programator nie działa.

• Sprawdź ustawienie programatora i

ustaw prawidłowy czas (strona 22).

• Wyłącz funkcję programatora

wyłączania (strona 22).

Pilot zdalnego sterowania nie działa.

• Usuń przeszkody znajdujące się między pilotem zdalnego sterowania i urządzeniem.

• Przysuń pilot zdalnego sterowania bliżej urządzenia.

• Skieruj pilot na czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu.

• Wymień baterie (R6/rozmiar AA).

• Odsuń urządzenie od źródeł światła jarzeniowego.

Po naciśnięciu dowolnego przycisku na urządzeniu pojawią się komunikaty „CHILD” i „LOCK”.

• Wyłącz funkcję blokady

rodzicielskiej (strona 25).

iPod/iPhone

Brak dźwięku.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone jest prawidłowo podłączone.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone odtwarza muzykę.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone posiada najnowszą wersję oprogramowania.

• Wyreguluj głośność.

Dźwięk jest zniekształcony.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone jest prawidłowo podłączone.

• Zmniejsz głośność.

• Zmień ustawienie „EQ” urządzenia iPod/iPhone na „Off” lub „Flat”.

Podczas odtwarzania nieoczekiwanie zmienia się utwór.

• Wyłącz funkcję „Shake to Shuffle”

(zmiana utworów poprzez potrząsanie urządzeniem iPod/ iPhone) w urządzeniu iPod/iPhone przy słuchaniu muzyki na urządzeniu iPod/iPhone z dużą głośnością. Jeśli funkcja ta jest włączona, może nastąpić nieoczekiwana zmiana utworu, spowodowana przez drgania powodowane przez zestaw.

Urządzenie iPod/iPhone nie działa.

• Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone będzie rozładowana, urządzenie może nie działać z zestawem. W takim przypadku należy je naładować za pomocą komputera itp., a następnie podłączyć do zestawu.

• Zakończ działanie wszystkich aplikacji uruchomionych na urządzeniu iPod lub iPhone przed podłączeniem go do zestawu.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia iPod/ iPhone.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone jest prawidłowo podłączone.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone posiada najnowszą wersję oprogramowania.

• Ponieważ obsługa zestawu różni się od obsługi urządzenia iPod/iPhone, sterowanie urządzeniem iPod/ iPhone przy użyciu przycisków na pilocie lub obudowie zestawu może być niemożliwe. W takim przypadku użyj przycisków sterowania na urządzeniu iPod/iPhone.

27

PL

28

PL

Nie można ładować urządzenia iPod/ iPhone.

• Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone będzie rozładowana, zestaw może nie być w stanie jej naładować, nawet jeśli urządzenie zostanie do niego podłączone. W takim przypadku należy je naładować za pomocą komputera itp., a następnie podłączyć do zestawu.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone jest prawidłowo podłączone.

• Upewnij się, że zestaw jest włączony, kiedy podłączasz do niego urządzenie iPod/iPhone.

Głośność dzwonka urządzenia iPhone nie zmienia się.

• Ustaw głośność dzwonka w urządzeniu iPhone.

Urządzenie USB

Brak dźwięku.

• Urządzenie USB nie jest podłączone prawidłowo. Wyłącz zestaw i podłącz ponownie urządzenie USB.

Występują szumy, dźwięk przeskakuje lub jest zniekształcony.

• Używasz nieobsługiwanego urządzenia USB. Sprawdź informacje o obsługiwanych urządzeniach USB na stronach

internetowych (strona 26).

• Wyłącz zestaw i podłącz ponownie urządzenie USB.

• Dane muzyczne zawierają szumy lub dźwięk jest zniekształcony. Szumy mogły powstać w procesie tworzenia danych muzycznych z powodu stanu komputera. Utwórz ponownie dane muzyczne.

• W procesie kodowania plików audio użyto niskiej szybkości transmisji danych. Wyślij do urządzenia USB pliki audio o większej szybkości transmisji danych.

Przez długi czas wyświetlany jest komunikat „READING” lub trzeba długo czekać na rozpoczęcie odtwarzania.

• Proces odczytywania może trwać długo w następujących przypadkach.

– W urządzeniu USB jest wiele folderów lub plików.

– Struktura plików jest bardzo skomplikowana.

– Pojemność pamięci jest bardzo duża.

– Pamięć wewnętrzna uległa fragmentacji.

Pojawia się komunikat „OVER

CURRENT”.

• Wykryto problem z poziomem prądu elektrycznego z portu . Wyłącz zestaw i odłącz urządzenie USB od portu. Upewnij się, że urządzenie

USB działa prawidłowo. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Sony.

Niepoprawne wyświetlanie.

• Dane zapisane w urządzeniu USB mogły ulec uszkodzeniu – ponownie wyślij dane muzyczne do urządzenia

USB.

• Zestaw potrafi wyświetlać tylko znaki zakodowane jako cyfry lub litery. Pozostałe znaki, których nie można wyświetlić, pojawią się jako

„_”.

Urządzenie USB nie zostało rozpoznane.

• Wyłącz zestaw, ponownie podłącz urządzenie USB, a następnie włącz zestaw.

• Sprawdź informacje o obsługiwanych urządzeniach USB na stronach

internetowych (strona 26).

• Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Sprawdź w instrukcji obsługi urządzenia USB, jak rozwiązać ten problem.

Odtwarzanie nie rozpoczyna się.

• Wyłącz zestaw, ponownie podłącz urządzenie USB, a następnie włącz zestaw.

• Sprawdź informacje o obsługiwanych urządzeniach USB na stronach

internetowych (strona 26).

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego pliku.

• Ustaw tryb odtwarzania na tryb

odtwarzania normalnego (strona 13).

Plik audio nie może zostać odtworzony.

• Pliki MP3 w formacie MP3 PRO nie mogą być odtwarzane.

• Niektóre pliki AAC mogą nie być odtwarzane prawidłowo.

• Pliki AAC zawierające strumień wideo nie mogą być odtwarzane.

• Pliki WMA w formacie Windows

Media Audio Lossless i Professional nie mogą być odtwarzane.

• Urządzenia USB sformatowane w innych systemach plików, niż FAT16 lub FAT32, nie są obsługiwane.*

• Jeśli na urządzeniu USB znajduje się kilka partycji, można odtwarzać tylko pliki znajdujące się na pierwszej partycji.

• Zestaw może odtwarzać tylko do głębokości 8 folderów.

• Pliki zakodowane lub chronione hasłem itp. nie mogą być odtwarzane.

• Zestaw nie umożliwia odtwarzania plików objętych ochroną praw autorskich DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi).

• Opisywany zestaw obsługuje systemy plików FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich systemów

FAT. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń

USB lub kontaktując się z producentem.

Urządzenie

Bluetooth

Nie można przeprowadzić parowania.

• Przybliż urządzenie

Bluetooth

do zestawu.

• Parowanie może nie być możliwe, jeśli w pobliżu zestawu znajdują się inne urządzenia

Bluetooth

. W takim przypadku wyłącz inne urządzenia

Bluetooth

.

• Upewnij się, że zostało wpisane to samo hasło, co w urządzeniu

Bluetooth

.

Połączenie nie jest możliwe.

• Urządzenie

Bluetooth

, które próbujesz połączyć, nie obsługuje profilu A2DP i nie może być połączone z zestawem.

• Włącz tryb

Bluetooth

urządzenia

Bluetooth

.

• Nawiąż połączenie z poziomu urządzenia

Bluetooth

.

• Informacje o rejestracji parowania zostały skasowane. Ponownie przeprowadź parowanie.

• Po połączeniu z urządzeniem

Bluetooth

nie będzie można wykryć zestawu ani nawiązać połączenia z poziomu innego urządzenia

Bluetooth

, które nie zostało wcześniej sparowane.

• Skasuj informację o rejestracji parowania urządzenia

Bluetooth

i ponownie przeprowadź parowanie.

Dźwięk jest przerywany lub nierówny, lub nastąpiła utrata połączenia.

• Zestaw i urządzenie

Bluetooth

są zbyt oddalone od siebie.

• Jeśli między zestawem i urządzeniem

Bluetooth

znajdują się przeszkody, usuń je lub omiń.

• Jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia generujące promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie

Bluetooth

lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je.

29

PL

30

PL

Nie słychać dźwięku urządzenia

Bluetooth

w zestawie.

• Najpierw zwiększ głośność w urządzeniu

Bluetooth

, a następnie wyreguluj ją za pomocą VOLUME

+/–.

Występuje duży przydźwięk, szumy lub dźwięk jest zniekształcony.

• Jeśli między zestawem i urządzeniem

Bluetooth

znajdują się przeszkody, usuń je lub omiń.

• Jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia generujące promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie

Bluetooth

lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je.

• Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia

Bluetooth

.

Tuner

Duży przydźwięk lub szumy, lub nie można odbierać stacji. (Na wyświetlaczu będzie migać komunikat „TUNED” lub „ST”.)

• Podłącz prawidłowo antenę.

• Zmień położenie i orientację anteny, aby poprawić odbiór.

• Podłącz dostępną w sprzedaży antenę zewnętrzną.

• Jeśli dostarczona antena AM odczepi się od plastikowej podstawy, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Sony.

• Wyłącz pobliskie urządzenia elektryczne.

Resetowanie zestawu

Jeśli zestaw nadal nie działa prawidłowo, przywróć jego domyślne ustawienia fabryczne.

Użyj przycisków na urządzeniu, aby wykonać tę operację.

1

Odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający.

2

Naciśnij "/1 , aby włączyć zestaw.

3

Przytrzymując FUNCTION, naciskaj "/1 przez około

3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „RESET”.

Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez użytkownika, takie jak zaprogramowane stacje radiowe, programator i zegar zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.

Komunikaty

CHARGING:

Urządzenie iPod/iPhone jest ładowane, kiedy zestaw jest wyłączony (tryb oczekiwania).

CHILD LOCK:

Została włączona funkcja blokady rodzicielskiej.

CONNECT:

Podłączono urządzenie iPod/iPhone w trybie iPod lub zestaw łączy się z ostatnim urządzeniem podłączonym w trybie

Bluetooth

.

ERROR :

Urządzenie USB nie mogło zostać rozpoznane lub podłączono nieznane urządzenie.

NoDEVICE:

Nie podłączono żadnego urządzenia USB.

NO TRACK:

W zestawie nie ma plików nadających się do odtwarzania.

NOT SUPPORT:

Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB, urządzenie USB zostało podłączone przez koncentrator USB lub podłączono urządzenie iPod/iPhone z rozładowaną baterią.

PAIRING:

Zestaw jest w trybie parowania.

PUSH STOP:

Próbowano wykonać operację, którą można wykonać tylko, kiedy odtwarzanie jest zatrzymane.

READING:

Zestaw odczytuje informacje urządzenia USB. Niektóre przyciski nie są dostępne.

TIME NG:

W programatorze odtwarzania ustawiono taki sam czas rozpoczęcia i zakończenia.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

• Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz całkowicie przewód zasilający od gniazda ściennego. Gdy odłączasz urządzenie od sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.

• Jeśli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się do środka zestawu, odłącz zestaw od sieci i przed ponownym użyciem zwróć się do autoryzowanego personelu z prośbą o jego sprawdzenie.

• (Dotyczy wyłącznie klientów w Stanach

Zjednoczonych)

Ze względów bezpieczeństwa jeden bolec wtyczki jest szerszy niż pozostałe, aby można ją było podłączyć do gniazda tylko w jeden sposób. W razie problemów z dokładnym podłączeniem wtyczki do gniazda, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

• Wymianę przewodu sieciowego należy zlecać tylko specjalistycznym punktom serwisowym.

Wybór miejsca

• Nie stawiaj zestawu w pozycji przechylonej, ani w miejscach bardzo gorących, zimnych, zakurzonych, brudnych, wilgotnych, nieposiadających dostatecznej wentylacji, poddawanych wibracjom, nasłonecznionych lub silnie naświetlonych.

• Uważaj, gdy stawiasz zestaw na powierzchniach pokrytych specjalnymi środkami (na przykład woskiem, olejem, pastą), ponieważ może dojść do wystąpienia plam lub odbarwienia.

• Jeśli zestaw zostanie przeniesiony bezpośrednio z zimnego miejsca w ciepłe lub jeśli zostanie umieszczony w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć może skroplić się na soczewce wewnątrz urządzenia, powodując nieprawidłowe działanie zestawu. W takiej sytuacji zostaw zestaw wyłączony, aby wilgoć wyparowała.

Nagrzewanie się

• Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest normalne i nie stanowi przyczyny do niepokoju.

• Jeśli zestaw jest używany w sposób ciągły z dużą głośnością, nie dotykaj obudowy, ponieważ może być gorąca.

• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.

Zestaw głośnikowy

Wbudowane głośniki nie są magnetycznie ekranowane, więc obraz na pobliskich telewizorach może zostać magnetycznie zniekształcony. W takiej sytuacji wyłącz telewizor, odczekaj 15 do 30 minut i włącz go ponownie. Jeśli nie przyniesie to poprawy, odsuń zestaw od telewizora.

Czyszczenie obudowy

Zestaw należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem detergentu.

Nie używać żadnych ściereczek ściernych, proszku do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna czy alkohol.

Komunikacja

Bluetooth

• Urządzenia

Bluetooth

powinny być używane w promieniu około 10 metrów od siebie (bez przeszkód). Efektywny zasięg komunikacji może być mniejszy w następujących warunkach.

– Kiedy między urządzeniami z połączeniem

Bluetooth

znajduje się osoba, metalowy przedmiot, ściana lub inna przeszkoda

– Miejsca, w których zainstalowana jest bezprzewodowa sieć LAN

– Wokół kuchenek mikrofalowych, które są w użyciu

– Miejsca, w których występują inne fale elektromagnetyczne

31

PL

32

PL

• Urządzenia

Bluetooth

i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz).

Używając urządzenia

Bluetooth

w pobliżu urządzenia z obsługą bezprzewodowej sieci LAN, mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne. Może to spowodować obniżenie prędkości transferu danych, szumy lub brak połączenia. W takich przypadkach zastosuj następujące środki zaradcze:

– Spróbuj połączyć zestaw z urządzeniem

Bluetooth

, kiedy znajdujesz się co najmniej 10 metrów od urządzeń bezprzewodowej sieci LAN.

– Wyłącz zasilanie urządzeń bezprzewodowej sieci LAN, gdy używasz urządzenia

Bluetooth

w odległości mniejszej niż 10 metrów.

• Fale radiowe nadawane przez ten zestaw mogą zakłócać działanie niektórych urządzeń medycznych. Ponieważ zakłócenia mogą prowadzić do nieprawidłowego działania, zawsze należy wyłączać zasilanie zestawu i urządzenie

Bluetooth

w następujących miejscach:

– W szpitalach, w pociągach, w samolotach, na stacjach benzynowych i w innych miejscach, w których występują łatwopalne gazy

– W pobliżu drzwi automatycznych i alarmów przeciwpożarowych

• Zestaw obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze specyfikacją

Bluetooth

w ramach zapewnienia bezpieczeństwa podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii

Bluetooth

. W zależności od ustawień i innych czynników, zabezpieczenia te mogą jednak być niewystarczające, dlatego zawsze należy zachowywać ostrożność podczas komunikacji za pomocą technologii

Bluetooth

.

• Firma Sony w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne straty powstałe na skutek przecieków informacji w trakcie komunikacji przy użyciu technologii

Bluetooth

.

• Nie można zagwarantować komunikacji

Bluetooth

ze wszystkimi urządzeniami

Bluetooth

, które mają ten sam profil, co opisywany zestaw.

• Urządzenia

Bluetooth

połączone z zestawem muszą spełniać specyfikację

Bluetooth

określoną przez Bluetooth SIG,

Inc. oraz posiadać certyfikat zgodności.

Jednak nawet, kiedy urządzenie spełnia specyfikację

Bluetooth

, mogą wystąpić przypadki, gdzie właściwości lub specyfikacje urządzenia

Bluetooth

uniemożliwią połączenie, lub mogą oferować inne metody sterowania, wyświetlania lub obsługi.

• W zależności od urządzenia

Bluetooth

połączonego z zestawem, warunków komunikacji lub otoczenia, mogą występować szumy lub dźwięk może zanikać.

Dane techniczne

Sekcja wzmacniacza

Następujące wartości mierzone w

Model amerykański:

120 V (prąd zmienny), 60 Hz

Model meksykański:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

60 Hz

Inne modele:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

50/60 Hz

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP

Moc wyjściowa (znamionowa):

100 W + 100 W (przy 3,5 oma,

1 kHz, 1% całkowitych zniekształceń harmonicznych)

Wyjściowa moc skuteczna (wartość odniesienia):

210 W + 210 W (na kanał przy

3,5 oma, 1 kHz)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP

Moc wyjściowa (znamionowa):

55 W + 55 W (przy 3 omach, 1 kHz,

1% całkowitych zniekształceń harmonicznych)

Wyjściowa moc skuteczna (wartość odniesienia):

115 W + 115 W (na kanał przy

3 omach, 1 kHz)

Sekcja głośników

Zestaw głośnikowy

2-drożny zestaw głośnikowy bass reflex

Głośniki

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Głośnik niskotonowy: 200 mm, typ stożkowy

Głośnik wysokotonowy: 66 mm, typ stożkowy

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Głośnik niskotonowy: 160 mm, typ stożkowy

Głośnik wysokotonowy: 40 mm, typ stożkowy

Impedancja znamionowa

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

3,5 oma

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

3 omy

Wejście

DVD/PC IN (wejście audio L/R):

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Czułość 1 V, impedancja

47 kiloomów

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Czułość 1,5 V, impedancja

47 kiloomów

Sekcja iPod/iPhone

Gniazdo urządzeń Apple

Napięcie wyjściowe: 5 V (prąd stały)

Maksymalne natężenie wyjściowe:

1 A

Kompatybilne modele iPod/iPhone:

– iPod touch 5. generacji

– iPod nano 7. generacji

– iPhone 5

Maksymalne natężenie wyjściowe:

1 A

Kompatybilne modele iPod/iPhone:

– iPod touch 5. generacji

– iPod touch 4. generacji

– iPod touch 3. generacji

– iPod touch 2. generacji

– iPod nano 7. generacji

– iPod nano 6. generacji

– iPod nano 5. generacji (kamera wideo)

– iPod nano 4. generacji (wideo)

– iPod nano 3. generacji (wideo)

– iPod classic

– iPhone 5

– iPhone 4S

– iPhone 4

– iPhone 3GS

– iPhone 3G

Sekcja USB

Obsługiwany format

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kb/s – 320 kb/s, VBR

WMA: 48 kb/s – 192 kb/s

AAC: 48 kb/s – 320 kb/s

WAV: 16-bitowy format PCM

Częstotliwości próbkowania

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WAV: 8 kHz – 48 kHz

Obsługiwane urządzenia USB

Urządzenia pamięci masowej

Port (USB): Typ A

Sekcja

Bluetooth

System komunikacji

Standard

Bluetooth

, wersja 3.0 +

EDR (Enhanced Data Rate)

Wyjście

Standard

Bluetooth

, klasa zasilania 2

Maksymalny zasięg komunikacji

Pole widzenia ok. 10 m

1)

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –

2,4835 GHz)

Metoda modulacji

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

33

PL

34

PL

Obsługiwane profile

Bluetooth

2)

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile)

Obsługiwane kodeki

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

1)

Rzeczywisty zasięg może być różny, w zależności od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, praca anteny, system operacyjny, aplikacja oprogramowania

2) itp.

Profile standardu

Bluetooth

wskazują cel komunikacji

Bluetooth

między urządzeniami.

Sekcja tunera

Stereo FM, tuner superheterodynowy

FM/AM

Antena:

Antena przewodowa FM

Antena ramowa AM

Sekcja tunera FM

Zakres strojenia

Modele amerykański i brazylijski:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(w odstępach co 100 kHz)

Inne modele:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(w odstępach co 50 kHz)

Sekcja tunera AM

Zakres strojenia

Modele europejski, rosyjski i saudyjski:

531 kHz – 1 602 kHz (w odstępach co 9 kHz)

Modele amerykański, latynoamerykański i australijski:

530 kHz – 1 710 kHz (w odstępach co 10 kHz)

531 kHz – 1 710 kHz (w odstępach co 9 kHz)

Inne modele:

530 kHz – 1 610 kHz (w odstępach co 10 kHz)

531 kHz – 1 602 kHz (w odstępach co 9 kHz)

Ogólne

Wymagane zasilanie

Model amerykański:

120 V (prąd zmienny), 60 Hz

Model meksykański:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

60 Hz

Inne modele:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

50/60 Hz

Pobór mocy

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

85 W (0,5 W w trybie oszczędzania energii)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

60 W (0,5 W w trybie oszczędzania energii)

Wymiary (szer./wys./gł.) (ok.)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

768,5 mm × 323 mm × 385 mm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

678,5 mm × 323 mm × 385 mm

Waga (ok.)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

14,0 kg

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

12,0 kg

Dostarczone wyposażenie

Pilot zdalnego sterowania (1)

Baterie R6 (rozmiar AA) (2)

Antena przewodowa FM/ramowa

AM (1)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

©2013 Sony Corporation Printed in China

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents