Inne działania. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Inne działania. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

22

PL

Wyłączanie efektu

Ponownie naciśnij przycisk wybranego efektu.

Uwagi

• Funkcja DJ EFFECT zostanie wyłączona automatycznie, kiedy wyłączysz zestaw, zmienisz funkcję lub pasmo tunera.

• Nie można używać VOLUME/DJ

CONTROL +/– do regulacji głośności, kiedy jest włączona funkcja DJ

EFFECT. Naciśnij VOLUME +/– na pilocie zdalnego sterowania, aby wyregulować głośność.

Inne działania

Ustawianie podświetlenia

Możesz wybrać jeden z wielu schematów podświetlenia.

Podświetlenie tworzy efekty świetlne w oparciu o odtwarzaną muzykę.

Naciśnij kilkakrotnie LED

SPEAKER.

Po każdym naciśnięciu przycisku schemat ulega zmianie.

Wyłączanie podświetlenia

Naciśnij kilkakrotnie LED

SPEAKER, aby wybrać „LED OFF”.

Wybór efektów dźwiękowych w płaszczyźnie pionowej

Możesz wybrać efekt dźwiękowy odpowiednio do ustawienia zestawu.

Jeśli zestaw został ustawiony pionowo, włącz efekty dźwiękowe w płaszczyźnie pionowej.

Naciśnij kilkakrotnie VERTICAL

SOUND na zestawie.

Używanie programatorów

Zestaw oferuje 2 funkcje programatora. Jeśli użyjesz obu programatorów, programator wyłączania będzie miał pierwszeństwo.

Programator wyłączania

Możesz zasypiać przy dźwiękach muzyki. Zestaw wyłączy się po ustawionym czasie.

Naciśnij kilkakrotnie SLEEP.

Aby anulować programator wyłączania, naciśnij kilkakrotnie

SLEEP, aby wybrać opcję „OFF”.

Wskazówka

Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia zestawu, naciśnij SLEEP.

Programator odtwarzania

Możesz budzić się na dźwięk tunera, urządzenia iPod/iPhone lub USB o określonej godzinie. Pamiętaj, aby zegar był nastawiony.

1

Przygotuj źródło dźwięku, po czym naciśnij VOLUME +/–, aby wyregulować głośność.

2

Naciśnij TIMER MENU.

3

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY SET”, po czym naciśnij .

4

Ustaw czas rozpoczęcia odtwarzania.

Naciśnij kilkakrotnie / , aby ustawić godzinę/minuty, po czym naciśnij .

5

Wykonaj taką samą procedurę jak w kroku 4, aby ustawić czas zatrzymania odtwarzania.

6

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać żądane źródło dźwięku, po czym naciśnij .

7

Naciśnij

"/1

, aby wyłączyć zestaw.

Aby sprawdzić ustawienie lub ponownie aktywować programator

1

Naciśnij TIMER MENU.

Na wyświetlaczu będzie migać komunikat „TIMERSEL”.

2

Naciśnij .

3

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY SEL”, po czym naciśnij .

Aby skasować programator

Powtórz procedurę jak wyżej, wybierając „OFF” w kroku 3, po czym naciśnij .

Uwagi

• Zestaw włączy się przed ustawionym czasem. Jeśli zestaw będzie włączony o ustawionym czasie lub jeśli na wyświetlaczu miga komunikat

„STANDBY”, programator odtwarzania nie zostanie włączony.

• Nie używaj zestawu w czasie pomiędzy włączeniem się zestawu a rozpoczęciem odtwarzania.

Uwagi dla posiadaczy urządzeń iPod/ iPhone

• Używając programatora odtwarzania należy upewnić się, że urządzenie iPod/ iPhone nie odtwarza.

• Zależnie od statusu podłączonego urządzenia iPod/iPhone, programator odtwarzania może się nie włączyć.

Zmiana wyświetlacza

Zmiana trybu wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY, gdy zestaw jest wyłączony.

Pokaz

Wyświetlacz będzie się zmieniać, a wskaźnik będzie migać nawet, kiedy zestaw będzie wyłączony.

23

PL

24

PL

Wyświetlacz jest wygaszony (tryb oszczędzania energii)

Wyświetlacz jest wyłączony, aby nie zużywać energii. Programator i zegar nadal działają.

Lub,

Tryb ładowania iPod/iPhone

Pojawi się komunikat „ CHARGING ” i zestaw będzie kontynuował ładowanie urządzenia iPod/iPhone.

Zegar

Tryb wyświetlenia zegara po

8 sekundach automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii.

Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu

Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY w trybie USB, kiedy zestaw jest włączony.

Możesz wyświetlać następujące informacje:

• Czas, jaki upłynął od początku odtwarzania, nazwa pliku i nazwa folderu.

• Tytuł, wykonawca i informacje o albumie.

Uwagi

• W przypadku urządzeń USB, całkowity czas odtwarzania nie jest wyświetlany.

• Następujące informacje nie są wyświetlane prawidłowo:

– czas, jaki upłynął od początku odtwarzania pliku MP3 zakodowanego za pomocą VBR (zmienna szybkość transmisji danych).

– nazwy folderów i plików, które nie są zgodne ze standardem ISO9660 Level 1,

Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.

• Zestaw wyświetla informacje znaczników

ID3 dla plików MP3, kiedy używane są znaczniki ID3 w wersji 1 i w wersji 2

(wyświetlanie informacji znaczników ID3 w wersji 2 ma pierwszeństwo, jeśli w tym samym pliku MP3 używane są znaczniki

ID3 zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2).

Używanie opcjonalnych urządzeń

1

Naciśnij kilkakrotnie VOLUME –, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „VOL MIN”.

2

Podłącz opcjonalne urządzenie

(strona 9).

3

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION

+/–, aby wybrać tryb DVD/PC.

4

Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.

5

Naciśnij kilkakrotnie VOLUME +, aby wyregulować głośność.

Uwaga

Zestaw może automatycznie przejść w tryb oczekiwania, jeśli poziom głośności podłączonego urządzenia będzie zbyt niski.

Ustaw poziom głośności urządzenia. Aby wyłączyć funkcję automatycznego trybu

oczekiwania, patrz „Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego trybu oczekiwania”

(strona 25).

Blokowanie przycisków na urządzeniu

(blokada rodzicielska)

Możesz zablokować przyciski na urządzeniu (oprócz "/1 ), aby zapobiec ich przypadkowemu użyciu lub zabawom dzieci.

Przytrzymaj

x

na urządzeniu przez co najmniej 5 sekund.

Na wyświetlaczu pojawią się komunikaty „CHILD” i „LOCK

ON”.

Zestaw można obsługiwać tylko za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

Aby wyłączyć, przytrzymaj x na urządzeniu przez co najmniej

5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawią się komunikaty „CHILD” i „LOCK

OFF”.

Uwaga

Blokada rodzicielska zostanie wyłączona po odłączeniu przewodu zasilającego.

1

Naciśnij OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „AutoSTBY”, po czym naciśnij .

3

Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać opcję „ON” lub „OFF”.

Uwagi

• Komunikat „AutoSTBY” zaczyna migać na wyświetlaczu na około

2 minuty przed przejściem w tryb oczekiwania.

• Funkcja automatycznego trybu oczekiwania nie działa po włączeniu funkcji tunera.

• Zestaw może nie przejść automatycznie w tryb oczekiwania w następujących przypadkach:

– gdy zostanie wykryty sygnał audio.

– podczas odtwarzania plików audio.

– gdy działa ustawiony programator odtwarzania lub programator wyłączania.

Włączanie/ wyłączanie funkcji automatycznego trybu oczekiwania

Zestaw posiada funkcję automatycznego trybu oczekiwania.

Funkcja ta powoduje, że zestaw automatycznie przechodzi w tryb oczekiwania po około 30 minutach bezczynności lub przerwy w odtwarzaniu dźwięku.

Domyślnie funkcja automatycznego trybu oczekiwania jest włączona.

25

PL

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents