Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis

Nešiojamojo kompiuterio su vidiniu modemu modelis atitinka JATE (Japonija), FCC

(JAV, Kanada, Korėja, Taivanas) ir CTR21 standartus. Vidinis modemas patvirtintas pagal Europos Tarybos sprendimą 98/482/EB dėl paneuropinio bendrojo galinių įrenginių prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų

(angl. PSTN). Tačiau dėl skirtingų, įvairiose šalyse pateikiamų PSTN sąlygų šis patvirtinimas pats savaime nesuteikia besąlygiškos sėkmingo veikimo garantijos kiekviename PSTN tinklo galinio įrenginio taške. Kilus problemų, pirmiausia susisiekite su savo įrenginio tiekėju.

Apžvalga

1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Europos Tarybos sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne balso galiniams įrenginiams su

DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų).

CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių (išskyrus balso telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius galinius įrenginius) prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų, kai tinklo adresavimas, jei jis teikiamas, atliekamas dvitone daugiadažne (DTMF) signalizavimo sistema.

84 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Tinklo suderinamumo deklaracija

Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti informuotajai institucijai ir pardavėjui:

“Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų.”

Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti vartotojui: “Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų. Gamintojas pareiškime taip pat aiškiai nurodo atvejus, kai tinklo suderinamumas priklauso nuo fizinių nustatymų ir pakeistų programinės įrangos parametrų. Be to, gamintojas pataria vartotojui, kad šis, norėdamas naudoti šį įrenginį kitame tinkle, susisiektų su pardavėju.”

Iki šiol informuotoji institucija CETECOM, naudodama CTR 21, paskelbė keletą paneuropinių patvirtinimų. Rezultatas - sukurti pirmieji Europos modemai, kuriems nereikia kontrolės patvirtinių įvairiose Europos šalyse.

Bebalsė įranga

Tai gali būti atsakikliai ir telefonai su garsiakalbiais, taip pat modemai, fakso aparatai, automatiniai rinkikliai ir avarinių signalų sistemos. Neįtraukiama įranga, kurios galutiniam vartotojui pateikiamos kalbos kokybė yra kontroliuojama reglamentais (pvz., telefonai su telefonų rageliais, o kai kuriose šalyse ir belaidžiai telefonai).

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

85

Šioje lentelėje pateiktos šalys, kuriose šiuo metu galioja CTR21 standartas.

Šalis

Austrija1

Belgija

Čekijos Respublika

Danija1

Suomija

Prancūzija

Vokietija

Graikija

Vengrija

Islandija

Airija

Italija

Izraelis

Lichtenšteinas

Liuksemburgas

Nyderlandai1

Norvegija

Lenkija

Portugalija

Ispanija

Švedija

Šveicarija

Jungtinė Karalystė

Taikoma

Taip

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip

Taip

Vis dar nepatvirtinta

Papildomi bandymai

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Netaikytina

Taip

Ne

Ne

Ne

Taip

Netaikytina

Ne

Ne

Vis dar nepatvirtinta

Ne

Ne

Ne

Ne

Netaikytina

Netaikytina

Netaikytina

86 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Šie duomenys nukopijuoti iš CETECOM ir pateikti be jokių įsipareigojimų. Šios lentelės naujinimus rasite tinklapyje http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.

html.

1 Nacionaliniai reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu įrenginyje gali būti naudojamas impulsinis numerio rinkimas (gamintojai gali pateikti vartotojo vadove, kad įrenginys skirtas tik DTMF impulsų siuntimui, tuomet papildomų bandymų atlikti nereikia).

Nyderlanduose nuosekliajam jungimui ir skambintojo ID įrenginiams būtina atlikti papildomus bandymus.

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

• Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir

• Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių

15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei

ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų būdų:

Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.

Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

87

Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.

Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.

ĮSPĖJIMAS! Ekranuotų maitinimo kabelių naudojimas yra reikalaujamas sutinkamai su FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant išvengti šalia esančių radijo ar televizijos signalų trikdžių. Būtina naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik ekranuotus kabelius, prie šios įrangos jungdami įvesties/išvesties įrenginius. Įspėjame jus, kad keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.

(Perspausdinta iš Federalinio reglamento kodekso #47, dalis 15.193, 1993. Vašingtonas

DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai archyvas ir Registrų administracija, JAV

Valstybinė leidykla.)

FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas

ĮSPĖJIMAS! Bet kokie keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga. Gamintojas tvirtina, kad

šio įrenginio 2.4GHz dažnio kanalai ribojami nuo 1 iki 11 pagal specialią JAV kontroliuojamą mikroprogramą.

Ši įranga atitinka FCC radijo dažnio poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant atitikti FCC radijo dažnio poveikio reikalavimus, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio kontakto su perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo dažnio poveikio reikalavimus.

88 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Informacija apie RD poveikį (SAR)

Šis įtaisas atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis įtaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV vyriausybės Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) nustatytų radijo dažnių (RD) energijos skleidžiamo poveikio apribojimų.

Poveikio standartas išreiškiamas mato vienetu, vadinamu savitosios sugerties sparta arba SAR. FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. SAR tikrinimas atliekamas naudojant FCC patvirtintas standartines veikimo padėtis, EUT persiunčiant nurodytu energijos lygiu įvairiais kanalais.

Didžiausios FCC nurodytos šio įrenginio SAR vertės yra 1,183 W/kg (įrenginiui

T100T) ir 0,80 W/kg (įrenginiui T100TAM), kai įrenginys laikomas prie kūno.

Šiam įrenginiui FCC suteikė Įrangos naudojimo leidimą, kuriame nurodyti visi įvertinti SAR lygiai, atitinkantys FCC RD poveikio nuostatas. Šio įrenginio SAR informacija yra FCC faile, kurį galima rasti adresu www.fcc.gov/oet/ea/fccid Display

Grant skyriuje po to, kai įvedamas FCC ID: MSQ-T100T.

Šis siųstuvas negali būti statomas ir naudojamas kartu su kitomis antenomis ar siųstuvais.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

89

Atitikties deklaracija

R&TTE Direktyva (1999/5/EC)

Toliau nurodyti punktai yra galutinai suformuluoti ir laikomi aktualia ir pakankama informacija R&TTE (radijo ir telekomunikacijų terminalų įranga) direktyvai:

Pagrindiniai reikalavimai kaip nurodyta [3 punkte]

Sveikatos ir saugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1a punkte]

Elektros saugos tikrinimas pagal [EN 60950]

Elektromagnetinio suderinamumo apsaugos reikalavimai kaip nurodyta

[3.1b punkte]

Elektromagnetinio suderinamumo tikrinimas pagal [EN 301 489-1] ir

[EN 301 489-17]

Efektyvus radijo spektro panaudojimas kaip nurodyta [3.2 punkte]

Radijo patikros komplektai pagal [EN 300 328-2]

Žymėjimas CE ženklu

Prietaisų, neturinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijų žymėjimas CE ženklu

Atvežtinė šio prietaiso versija atitinka EEB direktyvų 2004/108/EB (Direktyva dėl elekromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva) reikalavimus.

Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijas žymėjimas CE ženklu

Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo 9 d.

Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų įrangai bei abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus.

Didžiausios šio įrenginio CE SAR vertės yra 0,533 W/kg (įrenginiui T100T) ir

0,613 W/kg (įrenginiui T100TAM).

90 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams

Š. Amerika

Japonija

Europa ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

Ch01 per CH11

Ch01 per CH14

Ch01 per CH13

Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas

Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:

10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz

PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz diapazone.

Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai

2446.5–2483.5 MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama.

Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:

Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW

Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

91

Regionai, kuriuose 2400–2483.5 MHz diapazono naudojimas yra leistinas su EIRP esant mažesniam nei 100mW galingumui viduje ir mažesniam nei 10mW lauke.

01 Ain

05 Hautes Alpes

02 Aisne

08 Ardennes

03 Allier

09 Ariège

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

66 Pyrénées Orientales

70 Haute Saône

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

67 Bas Rhin

71 Saône et Loire

75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Panašu, kad šis reikalavimas laikui bėgant keičiasi, suteikiant galimybę jums naudoti bevielio LAN plokštę daugiau Prancūzijos regionų. Patikrinkite ART naujausią informaciją (www.arcep.fr).

PASTABA: Jūsų WLAN plokštė perduoda mažesniu nei 100mW, bet didesniu nei 10mW galingumu.

92 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

UL saugos pranešimai

Reikalaujama į UL 1459 aprėptį patenkantiems telekomunikacijų (telefoniniams) mechanizmams, kurie bus elektriškai jungiami prie telekomunikacijų tinklo, kurio darbinė įtampa su įžeminimu neviršija 200V piko, 300V nuo piko iki piko amplitudės ir 105Vrms, ir yra montuojami ar naudojami pagal Nacionalinį elektros kodeksą

(NFPA 70).

Naudojant nešiojamojo kompiuterio modemą, visada būtina vadovautis pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ir žalos žmonėms riziką, įskaitant:

Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu prie vandens, pvz., šalia vonios, vandens rezervuaro, virtuvės kriauklės arba užmerktų skalbinių, drėgname rūsyje ar šalia plaukimo baseino.

Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu griaustinio metu. Dėl žaibavimo atsiranda nuotolinio elektros smūgio rizika.

• Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu, jei patalpoje įvyko dujų nuotėkis.

Reikalaujama UL 1642, apimančio pirmines (be pakartotinio įkrovimo) ir antrines

(su pakartotiniu įkrovimu) ličio baterijas, naudojamas kaip gaminio maitinimo

šaltinis. Šių baterijų sudėtyje yra metalo ličio arba ličio lydinio, arba ličio jonų, ir jos gali būti sudarytos iš vieno elektrocheminio elemento arba dviejų ar daugiau nuosekliai/paraleliai (ar abu atvejai) sujungtų elementų, kurie paverčia cheminę energiją į elektros energiją dėka negrįžtamosios ar grįžtamosios cheminės reakcijos.

Nedeginkite nešiojamo kompiuterio baterijos įtaiso, norėdami jį utilizuoti, nes gali kilti sprogimo pavojus. Patikrinkite vietinius reglamentus dėl galimų specialiųjų utilizacijos nuostatų siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogimo.

Nenaudokitekitų įrenginių maitinimo adapterių ar baterijų, siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogimo. Naudokite tik UL sertifikuotus maitinimo adapterius, tiekiamus gamintojo ar aprobuoto pardavėjo.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

93

Maitinimo saugos reikalavimas

Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei

3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm

2 arba H05VV-F, 2G, 0.75mm

2 .

Įspėjimai dėl TV imtuvo

Pastaba CATV sistemos montuotojui – Šiuo priminimu norima atkreipti CATV sistemų montuotojų dėmesį į Nacionalinio elektros kodekso 820-93 straipsnius, kuriuose pateikiama informacija, kaip teisingai atlikti įžeminimą, ypač akcentuojant, kad bendraašio kabelio skydas turi būti prijungtas prie pastato įžeminimo sistemos praktiniam pritaikymui reikiamu atstumu iki kabelio įvado taško.

REACH

Sutinkamai su REACH (Chemikalų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimo) reglamento teisine baze, mūsų gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos nurodytos ASUS REACH tinklavietėje http://csr.asus.com/english/

REACH.htm.

„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą

Šiame gaminyje yra autorių teisių ginama technologija, saugoma JAV patentų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių, valdomų „Macrovision“ korporacijos ir kitų šių teisių savininkų. Šios autorių teisių ginamos technologijos gali būti naudojamos tik leidus „Macrovision“, jos yra skirtos tik namų naudojimui arba tik kitiems ribotiems peržiūros tikslams, nebent būtų gautas „Macrovision“ leidimas naudoti kitaip.

Draudžiamas reversinis keitimas arba išardymas.

Saugojimasis nuo žalos klausai

Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių įrašų.

94 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims

(ličio jonų baterijoms)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

95

English

Finnish

French

96

Įspėjimas dėl dangos

Siekiant suteikti elektros izoliaciją ir užtikrinti elektrinį saugumą, nešiojamojo kompiuterio korpusas padengtas izoliuojančia danga, išskyrus šonus, kuriuose yra

IO prievadai.

CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu)

Danish

Dutch

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

97

Europos Sąjungos ekologinis ženklas

Šiam nešiojamajam kompiuteriui suteiktas ES „Gėlės“ ženklas, o tai reiškia, kad gaminiui būdingos šios savybės:

1.

4.

5.

2.

3.

Mažesnis energijos suvartojimas naudojimo metu ir veikiant pristabdymo režimu.

Ribotai naudojami toksiški sunkieji metalai.

Ribotai naudojamos aplinkai ir sveikatai kenksmingos medžiagos.

Sumažintas natūraliųjų išteklių naudojimas, skatinant perdirbimą.

Sukurtas taip, kad būtų lengva naujovinti, o tarnavimo laikas pailgėtų tiekiant suderinamas atsargines dalis, kaip antai elementai, maitinimo mazgai, klaviatūra, atmintis ir, jei yra, CD ar DVD įrenginys.

6. Sumažintas kietų atliekų kiekis vykdant grąžinimo atgal politiką.

Daugiau informacijos apie ES „Gėlės“ ženklą rasite Europos Sąjungos ekologinio ženklo svetainėje adresu http://www.ecolabel.eu.

98 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija

Kurdama ir gamindama mūsų produktus, bendrovė ASUS laikosi ekologinio projektavimo principų ir užtikrina, kad kiekvienas ASUS gaminio eksploatavimo etapas atitinka pasaulinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi reglamentų reikalavimų, ASUS atskleidžia atitinkamą informaciją.

Apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, rasite informaciją, kurią ASUS atskleidžia pagal reglamentų, kuriais ji vadovaujasi, reikalavimus:

Japonijos JIS-C-0950 medžiagų deklaracijos

EU REACH SVHC

Korėjos RoHS

Švedijos energetikos įstatymai

ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, jog suteikiame jums galimybę atsakingai perdirbti mūsų gaminius, elementus, kitus komponentus, taip pat pakavimo medžiagas. Išsamesnės informacijos apie perdirbimą įvairiuose regionuose rasite apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/

Takeback.htm.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

99

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name : T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

0560

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Declaration Date: 30/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature :

__________

For Notebook PC only

100 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Address, City:

Country:

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

ASUS Tablet

T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

0560

Declaration Date: 30/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

For ASUS Tablet only

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

101

102 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents