Samsvar for det interne modemet. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Samsvar for det interne modemet. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Samsvar for det interne modemet

Bærbar PC-en med internt modem-modellen overholder JATE (Japan), FCC (USA,

Canada, Korea, Taiwan), og CTR21. Det interne modemet er godkjent i samsvar med rådsbeslutning 98/482/EC for pan-europeiske enkeltterminal-tilkobling til telenettet (PSTN). Imidlertid kan forskjeller mellom de enkelte PSTN-er levert i forskjellige land, føre til at godkjenningen i seg selv ikke gir en uforbeholden garanti for vellykket drift på alle PSTN-nettverkets termineringspunkter. I tilfelle problemer bør du i første instans kontakte utstyrsleverandøren.

Oversikt

Den 4. august 1998 ble EU-rådets beslutning angående CTR 21 publisert i EUs offisielle journal. CTR 21 gjelder for all ikke-tale-terminalutstyr med DTMFoppringing som er ment å kobles til analoge PSTN (Public Switched Telephone

Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation - Vanlig teknisk forskrift) til tilbehør for tilkobling til det analoge offentlige telefonnettets terminalutstyr

(utenom terminalutstyr med støtte for taletelefoni i grunngitte tilfeller) hvori nettverksadressering, hvis levert, bruker dobbelttonet multifrekvenssignal.

84 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Nettverkskompatibilitets erklæring

Erklæring gjort av produsenten til teknisk kontrollorgan og selgeren: “Denne erklæringen vil indikere nettverk som utstyret er konstruert for å fungere i og alle underrettede nettverk som utstyret kan ha samkjøringsvanskeligheter med.”

Erklæring gjort av produsenten til brukeren: "Denne erklæringen vil angi nettverkene som utstyret er konstruert til å fungere med og eventuelle meddelte nettverk som utstyret kan ha samarbeidsvanskeligheter med. Produsenten skal også knytte til en erklæring for å gjøre det klart hvor nettverkskompatibilitet er avhengig av fysiske og programsvitsjede innstillinger. Erklæringen skal også råde brukeren til å kontakte forhandleren dersom han eller hun ønsker å bruke utstyret på et annet nettverk."

Frem til nå har kontrollorganet (Notified Body) i CETECOM utstedt flere paneuropeiske godkjennelser med bruk av CTR 21. Resultatet er Europas første modemer som ikke krever regulerende godkjennelser i hvert europeisk land.

Ikke-tale-utstyr

Telefonsvarere og høyt-talende telefoner kan være kvalifisert samt modemer, fakser, autodialere og alarmsystemer. Utstyr hvor ende-til-ende-talekvaliteten er kontrollert av forskrifter (for eksempel er håndsett-telefoner og i enkelte land også trådløse telefoner) er utelukket.

Elektronisk håndbok for bærbar PC

85

Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker

CTR21 standarden.

Land

Østerrike

1

Belgia

Tsjekkia

Danmark

1

Finland

Frankrike

Tyskland

Hellas

Ungarn

Island

Irland

Italia

Israel

Lichtenstein

Luxemburg

Nederland

1

Norge

Polen

Portugal

Spania

Sverige

Sveits

Storbritannia

Søkt

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Under behandling

Mer testing

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ikke aktuelt

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Ikke aktuelt

Nei

Nei

Under behandling

Nei

Nei

Nei

Nei

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

86 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Denne informasjonen ble kopiert fra CETECOM og leveres uten erstatningsansvar.

For oppdateringer av denne tabellen, kan du besøke http://www.cetecom.

de/technologies/ctr_21.html

1 Nasjonale krav vil kun gjelde dersom utstyret kan bruke pulssignalering

(produsenter kan angi i bruksanvisningen at utstyret er bare ment å støtte DTMFsignalering, noe som vil gjøre ytterligere testing overflødig).

I Nederland er ytterligere testing nødvendig for serietilkobling og anrops-IDmuligheter.

Kunngjøring fra Federal Communications

Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regeldel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene:

• Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.

• Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for

å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

Endre retning eller plassering av mottaker antennen.

Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

Elektronisk håndbok for bærbar PC

87

Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.

Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

ADVARSEL! Bruk av en skjermet type strømledning er et krav i følge FCC emisjonsgrenser og for å forhindre forstyrrelse med en nærliggende radio og fjernsynsmottak. Det er viktig at kun den medfulgte strømledningen brukes. Bruk kun skjermede kabler for å koble til I/O-enheter til dette utstyret. Du er advart at endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere din tillatelse til å håndtere utstyret.

(Ettertrykt fra Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993. Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S.

Government Printing Office.)

Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC

Radiofrekvens (RF)

ADVARSEL! Enhver endring eller modifikasjon som ikke er direkte godkjent av selskapet ansvarlig for overholdelse kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke dette utstyret. “Produsenten erklærer at denne enheten er begrenset til Kanal 1 til 11 i

2.4GHz frekvensen ved spesifisert fastvare kontrollert i USA.”

Dette utstyret overholder grenser for FCC stråling som er pålagt for et ukontrollert miljø. For å opprettholde samsvarskrav angående FCC RF-eksponering bør du unngå direkte kontakt med sende-antennen under sending. Sluttbrukere må følge de spesifikke driftsanvisningene for å være i samvar med RF-eksponeringsreglene.

88 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Informasjon om RF-eksponering (SAR)

Denne enheten møter myndighetenes krav for eksponering for radiobølger. Denne enheten er designet og produsert slik at den ikke overstiger utstrålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) satt av Federal Communications

Commission til myndighetene i USA.

Eksponeringsstandarden bruker en måleenhet kjent som Specific Absorption

Rate, eller SAR. SAR-grensen satt av FCC er 1,6 W/kg. Testene for SAR utføres med standard bruksposisjoner godkjent av FCC med EUT som sender ut på det spesifiserte strømnivået i forskjellige kanaler.

De høyeste SAR-verdiene som er rapportert til FCC for denne enheten er

1,183 W/kg for T100T og 0,80 W/kg for T100TAM ved plassering inntil kroppen.

FCC har gitt en utstyrsautorisasjon for enheten med alle rapporterte SAR-nivåer som er evaluert i overhold med FCC RF-eksponeringsretningslinjene. SARinformasjon om denne enheten er lagret hos FCC og finnes under Display Grantdelen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid når du søker på FCC ID: MSQ-T100T

Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Elektronisk håndbok for bærbar PC

89

Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/

EU)

Følgende poster er oppfylt og anses relevante og tilstrekkelige:

Vesentlige krav som i [Artikkel 3]

Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet som i [Artikkel 3.1a]

Testing for elektrisk sikkerhet ifølge [EN 60950]

Krav til beskyttelse for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikkel 3.1b]

Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301

489-17]

Effektiv bruk av radioskala som i [Artikkel 3.2]

Radio test omganger i følge [EN 300 328-2]

CE-merking

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EECdirektivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC

"lavspenningsdirektiv".

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

De høyeste CE SAR-verdiene for apparatet er 0,533 W/kg for T100T og 0,613 W/kg for T100TAM.

90 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Trådløs operasjonskanal for ulike domener

Nord-Amerika

Japan

Europe ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

K01 til K11

K01 til K14

K01 til K13

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er:

10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

TIPS: Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på

100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW

Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW

Elektronisk håndbok for bærbar PC

91

Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs:

01 Ain

05 Hautes Alpes

02 Aisne

08 Ardennes

03 Allier

09 Ariège

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

66 Pyrénées Orientales

70 Haute Saône

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

67 Bas Rhin

71 Saône et Loire

75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å bruke ditt trådløse

LAN-kort i de fleste områder i Frankrike. Sjekk med ART for siste informasjon om denne saken (http://www.arcep.fr).

TIPS: Ditt W-LAN-kort sender ut mindre enn 100mW, men mer enn 10mW.

92 Elektronisk håndbok for bærbar PC

UL sikkerhetsmerknader

Påkrevd for UL 1459 dekker telekommunikasjons (telefon) utstyr ment å være elektrisk tilkoblet et telekommunikasjonsnettverk som har en operasjonsspenning til bakken som ikke overstiger 200V som toppverdi, 300V fra toppverdi til bunnverdi, og 105V rms, og installert eller brukt i overensstemmelse med National

Electrical Code (NFPA 70).

Når modemet til den bærbare PC-en brukes, bør grunnleggende sikkerhetsforholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk, og personskade, inkludert følgende:

• Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av vann, for eksempel, nært et badekar, vaskeservant, kjøkkenvask, vaskestamp, i en våt kjeller eller nær et svømmebasseng.

• Ikke bruk din Bærbare PC i tordenvær. Det finnes en risiko for elektrisk sjokk under lynnedslag.

• Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av en gasslekkasje.

Påkrevd for UL 1642 som dekker primære (ikke oppladbare) og sekundære

(oppladbare) litium batterier som brukes som strømkilder i produkter. Disse batteriene inneholder metallisk litium, eller en litium metallblanding, eller et litium ion, og kan bestå av en enkel elektrokjemisk celle eller to eller flere celler koblet sammen i serier, parallell, eller begge, som konverterer kjemisk energi til elektrisk energi i en irreversibel eller reversibel kjemisk reaksjon.

Ikke deponer batteripakken for din Bærbare PC i en åpen flamme, da de kan eksplodere. Sjekk lokale reguleringer for informasjon om miljøstasjoner.

Ikke bruk strømadaptere eller batterier fra andre enheter for å redusere faren for personskader grunner brann eller eksplosjon. Bruk kun UL sertifiserte strømadaptere eller batterier levert av fabrikanten eller autorisert forhandler.

Elektronisk håndbok for bærbar PC

93

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm

eller H05VV-F, 2G, 0.75mm

2 .

2

Merknader for TV-tuner

Merknad til CATV system-installatør - Kabeldistribusjonssystemet bør jordes i henhold til ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), særlig seksjon 820.93 om jording av ytre skjerming av koaksialkabel - installasjonen bør omfatte jording av koaksialkabelen ved inngangen av bygningen.

REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på

ASUS REACH-nettstedet på http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Produktmerknad fra Macrovision Corporation

Dette produktet inkorporerer kopirettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av metodekrav fra enkelte U.S patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetshavere. Bruk av denne rettighetsbeskyttede teknologien må være godkjent av Macrovision Corporation.

Den er bare ment for bruk i hjemmet og for annen begrenset fremvisning såfremt

ikke annet er godkjent av Macrovision Corporation. Demontering og omvendt konstruksjon er forbudt.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.

94 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Elektronisk håndbok for bærbar PC

95

English

Finnish

French

96

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og sikkerhet ivaretas med et belegg som er påført for

å isolere bærbare PCs kabinett med unntak av kontaktene for inn- og utdata på sidene.

CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem)

Danish

Dutch

Elektronisk håndbok for bærbar PC

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Elektronisk håndbok for bærbar PC

97

Økologisk merke for EU

Denne Nootebook PC-en har blitt tildelt EUs blomstermerke som betyr at dette produktet har følgende karakteristikk:

1.

2.

3.

Redusert energiforbruk i bruk og i standby-modus

Begrenset bruk av giftige tungmetaller

Begrenset bruk av substanser som er farlige for miljøet og helsen

4.

5

Reduksjon i bruk av naturressurser ved å oppmuntre til gjenvinning*

Konstruert for enkle oppgraderinger og lengre levetid ved bruk av kompatible reservedeler som batterier, strømforsyning, tastatur, minnebrikker og, hvis aktuelt, CD/DVD-stasjon.

6. Redusert fast avfall ved returpolitikk*

For mer informasjon om EUs blomstermerke, vennligst besøk hjemmesiden til den europeiske unions øko-merke: http://www.ecolabel.eu.

98 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk

ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene.

Les http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for å finne kunngjort informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Sveitsiske energilover

ASUS-resirkulering / Returtjenester

ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Elektronisk håndbok for bærbar PC

99

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country: declare the following apparatus:

ASUSTeK COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

Product name : Notebook PC

Model name : T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

0560

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Declaration Date: 30/07/2014

Signature :

__________

Year to begin affixing CE marking: 2014

For Notebook PC only

100 Elektronisk håndbok for bærbar PC

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

ASUS Tablet

Model name : T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

0560

Declaration Date: 30/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

For ASUS Tablet only

Elektronisk håndbok for bærbar PC

101

102 Elektronisk håndbok for bærbar PC

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents