Veiligheidsvoorschriften. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

Veiligheidsvoorschriften. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW | Manualzz

Pictogrammen bij veiligheidsvoorzorgen

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan ernstig of zelfs dodelijk letsel ontstaan.

LET OP

Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan.

Niet doen.

Moet worden nagevolgd.

LET OP

NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET,

DIT OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT

APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER

ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR

BEVOEGD PERSONEEL

Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.

Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.

Aanwijzingen over elektriciteit

De volgende afbeeldingen dienen ter naslag en kunnen verschillen, afhankelijk van model en land.

Waarschuwing

Gebruik geen beschadigd netsnoer of stekker of een loszittend stopcontact.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Sluit niet meerdere elektrische apparaten op één stopcontact aan.

• Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.

Pak de stekker niet met natte handen vast.

• Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Steek de stekker stevig in het stopcontact.

• Anders kan er brand ontstaan.

!

!

Let erop dat u de stekker in een geaard stopcontact steekt (alleen bij apparatuur van isoleringsklasse

1).

• Anders kan er een elektrische schok of lichamelijk letsel ontstaan.

Houd netsnoer en product uit de buurt van hittebronnen.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

!

Buig of draai het netsnoer niet overmatig en zet geen hete voorwerpen op het netsnoer.

• Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan.

Als de pennen van de stekker of het stopcontact onder het stof zitten, maak ze dan schoon met een droge doek.

• Anders kan er brand ontstaan.

Nederlands - 4 Nederlands - 5

Nederlands - 4

Aan de slag

Let op

Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl het product aan staat.

• Anders kan het product beschadigd raken door een elektrische schok.

!

!

Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, houd dan de stekker zelf vast en niet het snoer.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

!

Aanwijzingen over installatie

Waarschuwing

Plaats geen brandende kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten op het product en plaats het product niet in de buurt van een hittebron.

• Anders kan er brand ontstaan.

!

Plaats het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats, zoals in een (boeken)kast.

• Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.

Plaats het product niet op een plek die niet stabiel is of onderhevig is aan overmatige trillingen, zoals op een onstabiele of scheve plank.

• Het product kan vallen en dit kan schade aan het product of letsel veroorzaken.

• Als u het product gebruikt op een plaats die blootstaat aan trillingen, kan het product beschadigd raken of brand ontstaan.

Gebruik alleen het netsnoer dat is geleverd door ons bedrijf. Gebruik ook geen netsnoer van een ander elektrisch apparaat.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Steek de stekker in een stopcontact waar u makkelijk bij kunt.

• Wanneer er een probleem is met het product, moet u de stekker uit het stopcontact trekken om de stroom volledig af te sluiten. U kunt de stroom niet volledig afsluiten met de aan/uit-toets op het product.

Vraag een installatietechnicus of dergelijk bedrijf om het product op de muur te monteren.

• Anders kunt u letsel veroorzaken.

• Gebruik de opgegeven muurbevestiging.

Houd de plastic zakken waarin het product verpakt is, uit de buurt van kinderen.

• Als kinderen de plastic zakken over hun hoofd trekken, kunnen ze stikken.

Plaats het product niet op een plaats die blootstaat aan stof, vocht (sauna), olie, rook of water

(regendruppels) en plaats het niet in een voertuig.

• Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Nederlands - 5

Aan de slag

Plaats het product niet op een plek die blootstaat aan direct zonlicht en plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een vuur of kachel.

• Hierdoor kan de levensduur van het product korter worden of brand ontstaan.

!

!

Let op

SAMSUNG

Buig de buitenantenne naar beneden op de plek waar deze binnenkomt zodat er geen regenwater in stroomt.

• Als er regenwater in het product komt, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

• Hierdoor kunnen problemen met het product of lichamelijk letsel ontstaan.

Wanneer u het product op een kast of plank plaatst, moet u erop letten dat de voorkant van het product niet uitsteekt.

• Anders kan het product vallen, wat een storing of lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.

• Let erop dat u een kast of plank gebruikt die past bij de grootte van het product.

Als u het product op een plek plaatst waar de gebruiksomstandigheden sterk variëren, kan er door de omgeving een ernstig kwaliteitsprobleem ontstaan. Installeer het product in zo'n geval alleen na advies van een van onze servicemonteurs.

• Plekken die blootgesteld zijn aan microscopische deeltjes, chemicaliën, te hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheidsgraden, zoals vliegvelden of stations, waar het product lange tijd achter elkaar wordt gebruikt, enzovoort.

!

Nederlands - 6

Plaats het product niet op een gemakkelijk bereikbare hoogte waar kinderen erbij kunnen.

• Als een kind het product aanraakt, kan het vallen en dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

• Aangezien de voorkant zwaarder is, moet u het product plaatsen op een vlak en stabiel oppervlak.

Plaats de antenne ver uit de buurt van hoogspanningskabels.

• Als de antenne een hoogspanningskabel aanraakt, kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Plaats het product niet met de voorkant naar beneden op de vloer,

• Dit kan het scherm van het product beschadigen.

Wanneer u het product neerzet, doe dit dan voorzichtig.

• Anders kunnen problemen met het product of letsel ontstaan.

Nederlands - 7

Nederlands - 6

Aan de slag

Aanwijzingen over schoonmaak

!

Waarschuwing

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat schoonmaken.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Let op

Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het product.

• Hierdoor kan de buitenkant van het product verkleuren of barsten of kan het scherm loskomen.

!

!

Gebruik een zachte, vochtige doek met een reinigingsmiddel dat speciaal is bedoeld voor beeldschermen en veeg het product daarmee schoon.

• Als u geen speciaal voor beeldschermen bedoeld reinigingsmiddel hebt, verdun dan een schoonmaakmiddel

1:10 voordat u het product gaat schoonmaken.

Aanwijzingen over gebruik

Waarschuwing

Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het product niet zelf. Dit omdat er hoogspanning in het product aanwezig is.

• Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.

• Neem contact op met een servicecentrum als het product gerepareerd moet worden.

!

Nederlands - 7

Sproei geen water rechtstreeks op onderdelen van het product wanneer u het product schoonmaakt.

• Let erop dat er geen water in het product komt.

• Anders kunnen brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan.

Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig het product met een zachte, droge doek.

• Gebruik voor het schoonmaken van het product geen chemische middelen zoals was, wasbenzine, alcohol, verdunners, insectenwerende middelen, parfums, smeermiddelen of reinigingsmiddelen.

Hierdoor kan de behuizing vervormen of de opdruk loskomen.

Gebruik een goede schoonmaakdoek, aangezien de buitenkant van het product makkelijk kan krassen.

Wilt u het product verplaatsen, zet het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en koppel de antennekabel en andere kabels van het product los.

• Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan.

Aan de slag

!

Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een servicecentrum.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Als u het product laat vallen of als de behuizing kapot gaat, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Neem contact op met een

Servicecentrum.

• Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.

!

Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact en raak vooral de antennekabel niet aan omdat dit gevaarlijk kan zijn.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Verplaats het product niet door aan het netsnoer of de antennekabel te trekken.

• Anders kunnen er brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan vanwege schade aan de kabel.

Til het product niet op en verplaats het niet door alleen het netsnoer of signaalkabel vast te houden.

• Anders kunnen er brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan vanwege schade aan de kabel.

Let erop dat u de ventilatie niet met een tafelkleed of gordijn blokkeert.

• Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.

100

Zorg dat kinderen niet op het apparaat leunen of eraan hangen.

• Anders kan het product vallen en dit kan letsel of de dood veroorzaken.

Plaats geen objecten zoals speelgoed of koekjes op het product.

• Als een kind over het product hangt om een voorwerp te pakken, kan het object of het product vallen en dit kan letsel of zelfs dood ten gevolg hebben.

Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

GAS

Raak in geval van een gaslek het product en de stekker niet aan maar zorg direct voor ventilatie.

• Een vonk zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

• Raak bij onweer het netsnoer en de antennekabel niet aan.

Gebruik of plaats geen ontvlambare spuitbussen of objecten bij het product.

• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Steek geen ontvlambare objecten of metalen voorwerpen zoals eetstokjes, munten of haarspelden in het product (in de ventilatiegaten, aansluitingen enz.).

• Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen.

• Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan.

Nederlands - 8 Nederlands - 9

Nederlands - 8

Aan de slag

Plaats geen metalen objecten of vloeistofhouders zoals vazen, bloempotten, drank, cosmetica of geneesmiddelen boven het product.

• Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen.

• Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

Wanneer u een stilstaand beeld gedurende langere tijd weergeeft, kan een blijvend beeld of vlek op het scherm ontstaan.

• Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, gebruik dan de energiebesparingsmodus of stel de schermbeveiliging in op een modus met bewegende beelden.

Stel de juiste resolutie en frequentie in voor het product.

• Dit is vermoeiend voor de ogen.

!

!

-_-

Wanneer u langere tijd naar het product kijkt van een te korte afstand, kunt u uw ogen beschadigen.

!

Het is belangrijk om uw ogen rust te geven (5 minuten per uur) wanneer u langere tijd naar een beeldscherm kijkt.

• Hierdoor wordt vermoeidheid aan de ogen verminderd.

Houd de kleine accessoires buiten bereik van kinderen.

!

Druk niet te hard op het product.

Het product kan vervormen of beschadigd raken.

Wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld als u van huis gaat, trekt u de stekker uit het stopcontact.

• Anders kan zich stof ophopen en brand of een elektrisch schok veroorzaken door oververhitting of kortsluiting.

Zet het product niet op zijn kop en verplaats het product niet door alleen de voet vast te houden.

• Hierdoor kan het product vallen met schade aan product of eigendommen tot gevolg.

Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Raak het product niet aan, aangezien het beeldscherm heet wordt na langere tijd.

Wees voorzichtig bij het instellen van de hoek van het product of de hoogte van de voet.

• Als uw hand of vinger klem raakt, kunt u zich bezeren.

• Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

Nederlands - 9

Aan de slag

Plaats geen zware voorwerpen boven het product.

• Anders kunnen problemen met het product of letsel ontstaan.

Voorkom dat kinderen batterijen in hun mond stoppen als deze uit de afstandsbediening worden gehaald.

Bewaar de batterijen op een plek waar kinderen of baby's niet bij kunnen.

• Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn mond heeft gestopt.

!

Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

• Hierdoor kan een batterij breken of lekken, wat brand, letsel of vervuiling (schade) kan veroorzaken.

!

Plaats geen adapter boven op een andere adapter.

• Anders kan er brand ontstaan.

Verwijder de verpakking van de adapter voordat u deze in gebruik neemt.

• Anders kan er brand ontstaan.

Zorg dat de adapter niet in contact komt met water en dat deze niet nat wordt.

• Dit kan een defect, elektrische schok of brand veroorzaken.

Gebruik de adapter niet aan de waterkant of buitenshuis, vooral niet als het regent of sneeuwt. Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de adapter niet nat wordt.

!

Nederlands - 10

Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

• Dit kan uw gehoor beschadigen.

Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).

• Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of oplaadbare batterijen.

• De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type batterijen verkoopt.

Plaats de stroomadapter niet in de buurt van andere warmtebronnen.

• Anders kan er brand ontstaan.

Laat geen water in of op de gelijkstroomadapter komen.

• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

• Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan regen of sneeuw.

• Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de gelijkstroomadapter niet nat wordt.

Plaats de stroomadapter altijd in een goed geventileerde ruimte.

Nederlands - 11

advertisement

Key Features

  • Flat 59.9 cm (23.6")
  • HD 1366 x 768 pixels
  • 250 cd/m² 8 ms 3000:1
  • DVB-C, DVB-T2
  • 18 W

Related manuals