Enne seadme kasutamist. Samsung UD46C-B, UD55C-B

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Enne seadme kasutamist. Samsung UD46C-B, UD55C-B | Manualzz

Peatükk 01

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus

Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.

Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.

Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

-

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

-

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.

5

Ettevaatusabinõud

Ettevaatust

ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE

Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)

SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.

HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.

See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.

Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.

See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja hooldamist.

Sümbolid

Hoiatus

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.

Ettevaatust

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.

Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.

Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.

Puhastamine

― Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad kriimustused kergesti.

― Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

1

Lülitage seade ja arvuti välja.

2

Eraldage toitejuhe seadme küljest.

― Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

3

Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.

!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.

4

Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.

5

Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.

6

Lülitage seade ja arvuti sisse.

6

Hoidmine

Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.

― Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega

(teenus on tasuline).

Elekter ja ohutus

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Hoiatus

Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.

Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.

!

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.

!

Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.

Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.

Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.

Võib tekkida tulekahju.

7

Ettevaatust

!

!

!

Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.

Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.

Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu.

Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Installimine

Hoiatus

Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.

Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Võib tekkida tulekahju.

!

!

Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.

Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.

Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.

Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.

!

8

!

Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).

Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),

õlisesse või suitsusesse kohta.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ettevaatust

!

Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.

Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.

Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale pinnale.

Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.

!

!

SAMSUNG

Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.

Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.

Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse või kui kasutate seda lennu- või rongijaamas, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti

Samsungi klienditeeninduskeskusega.

9

Kasutamine

Hoiatus

!

Seadme sees on kõrgepinge. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega muuta.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik teised ühendatud kaablid.

Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

!

!

Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.

!

Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.

Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.

Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

GAS

Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

10

!

100

Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid aineid.

Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.

Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ettevaatust

!

!

!

-_-

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.

Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.

Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Teie nägemine võib halveneda.

Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.

Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.

!

Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

11

!

!

!

Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.

Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.

Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.

Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.

Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.

Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

!

!

Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed neid kätte ei saa.

Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti poole.

Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).

Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.

Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud patareisid.

Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.

Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.

Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.

12

Ettevaatusabinõud ekraani käsitsemisel

Ärge asetage seadet maha pildil näidatud viisil.

Ekraan on õrn ja võib viga saada.

!

Asetage toode maha pildil näidatud viisil.

Kasutada võib pakendit.

Kasutage toote liigutamiseks kindlasti selle tagaküljel asuvaid käepidemeid.

!

Ärge võtke seadmel kinni ega hoidke seda kohast, mis asub esiküljele lähemal kui 15 mm.

13

advertisement

Key Features

  • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 450 cd/m² 6.5 ms
  • 113 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents