Setup. Samsung UD46C-B, UD55C-B

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Setup. Samsung UD46C-B, UD55C-B | Manualzz

Peatükk 08

Setup

Language

MENU m : T

Language

ENTER

Language

Time

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Svenska

Русский

Português

Enter Return

Võite valida ühe 14-st keelest.

― Valitud keel mõjutab üksnes ekraanimenüü keelt. Muudele arvutis leiduvatele programmidele see mõju ei avalda.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский

Português ,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文 ,日本語, 한국어

79

Time

Clock Set

Sleep Timer

Timer1

Timer2

Timer3

Holiday Management

 

10:04 am   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valitakse üks neljast kellaseadest:

Clock Set

,

Sleep Timer

,

Timer

ja

Holiday Management

.

Clock Set

Jooksva aja seadmine.

Sleep Timer

Lülitab kindlatel kellaaegadel LCD-kuvari automaatselt välja.

Off

/

30

/

60

/

90

/

120

/

150

/

180

Timer1 / Timer2 / Timer3

Võite seadistada LCD-kuvari automaatse sisse- või väljalülitamise kindlal kellaajal.

― Saadaval ainult siis, kui kell on seadistatud menüü

Clock Set

abil.

― Suvand

Manual

võimaldab teil valida nädalapäeva.

Holiday

: Kui valite

Apply

, ei ole taimer pühade ajal saadaval; kui valite

Don't Apply

, on taimer pühade ajal saadaval.

Holiday Management

Add

Saate regstreerida pühi.

Delete Selected

Saate kustutada valitud pühad.

― Saadaval ainult siis, kui valitud on registreeritud pühad.

― Valida ja kustutada saab rohkem kui ühe püha.

Delete All

Saate kustutada kõik registreeritud pühad.

80

Menu Transparency

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move Enter

: English

: 투명하게

Medium

Low

Opaque

Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Safety Lock

Change PIN

Lock

 

     ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib ekraanimenüü tausta läbipaistvust.

High

/

Medium

/

Low

/

Opaque

Change PIN

Parooli saab muuta.

LCD-kuvari eelseadistatud parool on "0000".

― Kui olete parooli unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe INFO EXIT MUTE, et taastada parool „0000”.

Lock

Selle funktsiooniga lukustatakse ekraanikuva, et säilitada olemasolevad sätted või takistada teistel kasutajatel neid muutmast.

81

Energy Saving

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Energy Saving

Video Wall

Safety Screen

More

Move

: English

: High

Off

On

Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Video Wall

Video Wall    

Format

 : On   ▶

 : Full  ▶

Horizontal    

: 1    ▶

Vertical    

Screen Position

 

: 1   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

See funktsioon reguleerib seadme energiatarbimist, et seda kokku hoida.

Off

/

On

Video Wall

Video Wall

on videoekraanide komplekt, kus iga ekraan kuvab ühe ekraanipildi üht osa või kus kõik ekraanid kordavad sama pilti.

Kui

Video Wall

on sisse lülitatud, saab funktsiooni

Video Wall

ekraaniseadet reguleerida.

― Kui funktsioon

Video Wall

töötab, ei ole saadaval

Size

-funktsioonid.

― Inaktiveeritud juhul, kui režiimi

PIP

olekuks on seadistatud

On

.

Lülitab valitud ekraani puhul funktsiooni

Video Wall

sisse/välja.

Off

/

On

82

Format

Video Wall     

: On   ▶

Format

 : Full  ▶

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

 

 

: 1    ▶

: 1   ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Horizontal

Video Wall     

: On 

Format

Vertical    

Screen Position

 

 

: Full 

: 1  

 

: 1   

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Jaotatud ekraani nägemiseks valige

Format

.

Full

Võimaldab ilma äärteta täisekraani.

Natural

Kuvab loomuliku kujutise ilma esialgset kuvasuhet muutmata.

Määrab, mitmeks osaks ekraan horisontaalselt jaotada.

Viisteist reguleerimistaset: 1~15.

― Kui suvandi

Vertical

väärtuseks on seatud

15

, on suvandi

Horizontal

maksimaalseks väärtuseks

6

.

83

Vertical

Video Wall     

: On   

Format

 

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

: Full  

: 1  

 

: 1   

     ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Screen Position

Enter

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Return

Määrab, mitmeks osaks ekraan vertikaalselt jaotada.

Viisteist reguleerimistaset: 1~15.

― Kui suvandi

Horizontal

väärtuseks on seatud

15

, on suvandi

Vertical

maksimaalseks väärtuseks

6

.

Ekraani saab jaotada mitmeks osaks. Jagades saab valida saab erineva laotusega ekraanide arvu.

Valige jaotisest

Screen Position

sobiv režiim.

Valige ekraanivalikust sobiv ekraan.

Valik kinnitatakse numbrile vajutamisega valikurežiimis.

Ekraani on võimalik jagada kuni 100 alamekraaniks.

― Kui ühendatud on rohkem kui neli kuvarit, soovitame selleks, et pildi kvaliteet ei halveneks, valida pildi eraldusvõimeks XGA

(1024 x 768) või rohkem.

84

Safety Screen

Pixel Shift     

: On   ▶

Horizontal

Vertical    

Time    

 

: 4   

 

: 4   

 

: 4 min  

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Pixel Shift

Pixel Shift

Ekraanil järelpildi vältimiseks saate kasutada seda funktsiooni, et pikslid liiguksid ekraanil horisontaalses või vertikaalses suunas.

Off

/

On

Horizontal

võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.

Viis reguleerimistaset: 0, 1, 2, 3, ja 4.

Vertical

võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.

Viis reguleerimistaset: 0, 1, 2, 3, ja 4.

Time

võimaldab seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.

85

Timer

Timer

Mode

   

Period    

Time    

 

 

: On   

 

: Bar 

 

: 4 Hour 

 

: 4 sec

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Bar

Timer

Saate määrata taimeri ekraani sissepõlemiskaitse jaoks. Kui alustate toimingut, et kustutada ükskõik milline jääkpiltidest, teostatakse toiming määratud ajaperioodi jooksul ning seejärel lõpetatakse automaatselt.

Off

/

On

Mode

Funktsiooni

Safety Screen

tüüpi saab muuta.

Bar

/

Eraser

/

Pixel

Period

Kasutage seda funktsiooni mis tahes üksuses

Timer

seadistatud režiimi teostamisperioodi määramiseks.

Kellaaeg

Määrake kindlaksmääratud ajal teostatava toimingu aeg.

See funktsioon aitab ära hoida ekraani järelkujutisi, liigutades ekraanil pikki musti ja valgeid triipe.

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

86

Eraser

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Pixel

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

See funktsioon aitab ära hoida ekraani järelkujutisi neljakandilist mustrit liigutades.

See funktsioon väldib järelpilti, liigutades ekraanil mitmeid piksleid.

87

Side Gray

Pixel Shift

Timer

Bar

Eraser

Pixel

Side Gray

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

:

Off

Light

Dark

Enter Return

Resolution Select

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Move Enter

: 가로

1024 X 768

: 가로

1360 X 768

1366 X 768

Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saadaval ainult režiimis

PC

.

Saate valida halli heleduse ekraani tausta jaoks.

Off

/

Light

/

Dark

Kui ekraanikujutist õigesti ei kuvata ja arvuti graafikakaardi resolutsiooniks on seatud

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x 768 @ 60Hz

või

1366 x 768 @ 60Hz

, siis võimaldab funktsioon (Resolution Select) ekraanipilti kuvada etteantud sätete alusel.

― Menüüd saab valida vaid juhul, kui graafikaresolutsiooniks on seatud

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x 768

@ 60Hz

või

1366 x 768 @ 60Hz

.

Off

/

1024 X 768

/

1280 X 768

/

1360 X 768

/

1366 X 768

88

Power On Adjustment

Power On Adjustment : 0

Adjust Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

OSD Rotation

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: Off

: Landscape

Portrait

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib funktsiooni Power On aega ekraani jaoks.

― Ülepinge vältimiseks seadke Power On ajaline väärtus suuremaks.

Ekraanimenüü pööramine

Landscape

/

Portrait

89

Advanced Settings

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter

: Off

: Off

Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Auto Power

Temperature

Auto Power

Lock

User Auto Color

: Off

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Temperature

Konfigureerib seadistuse temperatuuri funktsiooni jaoks, mis tuvastab seadme kaitsmiseks selle sisetemperatuuri.

Temperature Control

Tuvastab toote sisetemperatuuri ja määrab soovitud temperatuuri.

Vaikimisi on toote temperatuur 77 C.

― Pilt muudetakse tuhmimaks, kui temperatuur ületab määratud väärtuse ja toode lülitub automaatselt välja, et vältida temperatuuri tõusust tingitud ülekuumenemist.

― Toodet on soovitatav kasutada temperatuurivahemikus 75–80 C (arvestades, et ümbritsev temperatuur on 40 C).

Lugege kasutustingimuste kohta täpsemalt juhendi jaotisest „Tehnilised andmed”.

Current Temperature

Näitab toote hetketemperatuuri.

Võimaldab aktiveerida või desaktiveerida toote suvandi

Auto Power

.

Off

/

On

― Kui suvandi

Auto Power

seadeks on määratud

On

, lülitub toode automaatselt sisse niipea, kui see ühendatakse toiteallikaga.

90

Button Lock

Temperature

Auto Power

Button Lock

: Off

:

Off

User Auto Color

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

User Auto Color

Auto Color

Reset

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Võimaldab monitori juhtnupud lukustada või lukustuse tühistada.

Off

/

On

Auto Color

Reguleerib värve automaatselt.

Reset

Lähtestab värviseaded.

― Aktiveeritud ainult režiimis

PC

.

91

Standby Control

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Standby Control

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

: Off

: Off

On

Auto

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Lamp Schedule

Lamp Schedule

Schedule 1

Schedule 2

: On

Hour Minute am/pm Lamp

12 00 am 100

12 00 am 100

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Võimaldab määrata puhkerežiimi, mis aktiveeritakse siis, kui sisendsignaal puudub.

Off

Kui sisendsignaal puudub, kuvatakse teade

No Signal

.

On

Kui sisendsignaal puudub, aktiveeritakse energiasäästurežiim.

Auto

Kui sisendsignaal puudub:

― Kui ühendatud on välisseade, aktiveeritakse energiasäästurežiim.

― Kui välisseadet ei ole ühendatud, kuvatakse teade

No Signal

.

Reguleerib heleduse kasutaja määratud väärtusele kindlal kellaajal.

92

OSD Display

Source OSD     

: On   ▶

Not Optimum Mode OSD

 

: On   ▶

No Signal OSD    

MDC OSD    

 

: On   ▶

 

: On   ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate kuvada või peita ekraanil menüü-üksusi.

Source OSD

Off

/

On

Not Optimum Mode OSD

Off

/

On

No Signal OSD

Off

/

On

MDC OSD

Off

/

On

93

Software Upgrade

-

Kui BMP-pilte on kaks või mitu, kuvatakse need slaidiesitlusena.

Kahe slaidiesitluse BMP-pildi vaheliseks soovituslikuks ajaliseks intervalliks on üks sekund. Piltide lahtipakkimise tõenäosus väheneb koos teiste esitusintervallidega.

-

BMP-pilti ei pruugita lahti pakkida, kui see on kaetud teise pildiga (nt hiirekursor).

Võimaldab tarkvara uuendada.

1

Ühendage toode digitaalsignaali kaabli, nt DVI või HDMI kaudu arvutiga. Klõpsake SW-koodist teisendatud BMP-pildifailil.

Toote ekraanile kuvatakse alltoodud pilt.

2

Kui ekraanile kuvatakse teisendatud tarkvarakoodi sisaldavat BMP-pilti, vajutage

Software Upgrade

.

3

Kui tuvastatakse hetkel installitud tarkvaraversioonist uuem versioon, küsitakse teilt, kas soovite hetkel installitud tarkvara uuendada. Kui valite

Yes

, teostatakse uuendamine.

4

Pärast tarkvara uuendamise lõpule jõudmist lülitatakse toode automaatselt välja ja sisse.

― See töötab ainult digitaalsignaali, nt

DVI

,

HDMI1

või

HDMI2

režiimis. (Sisendi eraldusvõime peab olema sama, mis paneeli eraldusvõime.)

― Režiimides

HDMI1

ja

HDMI2

toetatakse nii arvuti kui teleri ajastusväärtusi ainult juhul, kui seadistuse

Edit Name

olekuks on määratud

PC

või

DVI PC

.

― Seda toetatakse ainult juhul, kui suvandi

Size

olekuks on seadistatud

16:9

.

Temperature

Auto Power : Off

버튼

잠금

해제

Power will be off and turned on automatically.

대기

휘도

조정 기능

OSD Display

OK

자동설정

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

94

Setup Reset

i

Yes

Reset settings in setup?

No

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reset All

i

All Settings return to default settings.

Yes No

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Võimaldab lähtestada seadistuse kõik väärtused.

Võimaldab lähtestada kuvari kõik seaded.

95

advertisement

Key Features

 • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
 • Full HD 1920 x 1080 pixels
 • 450 cd/m² 6.5 ms
 • 113 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents