Začíname. Samsung 800W, 1000W

Začíname

Obsah balenia

Digitálny fotorámček Podpierka Sieťový prívod* Adaptér Kábel USB

Sprievodca rýchlym

štartom a Záruka**

CD-ROM

(Návod na použitie)

Diaľkový ovládač/

Batéria (CR2032)***

* Tvar zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.

** Záruka závisí od oblasti, nemusí byť dostupná.

*** V závislosti od vašej oblasti nemusí byť batéria súčasťou dodávky.

Handrička

6

Začíname

Oboznámenie sa s rámčekom

Predná strana rámčeka

Snímač diaľkového ovládača

Obrazovka

Dotykové tlačidlo*

Popis

p m

Zapnutie rámčeka; vypnutie rámčeka (dotykom a pridržaním)

Otvorenie ponúk

Zamknutie a odomknutie dotykových tlačidiel (stlačením a podržaním) u

/ d

/ l

/ r

Pohyb v ponukách a položkách (hore/dole/vľavo/vpravo) e

Voľba ponúk alebo položiek; vykonanie zvolenej funkcie b s

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Prehrávanie prezentácie v niektorej z obrazoviek; zmena režimu zobrazenia počas prezentácie

* Popis ovládania v tomto návode je založený na dotykových tlačidlách. Preštudujte si návod pozorne a používajte správne.

Použitie dotykových tlačidiel

• Tlačidlá ovládajte iba prstami. Uistite sa, že máte pri ovládaní čisté a suché ruky.

Ľahko sa dotknite tlačidla, ktoré zodpovedá požadovanej funkcii.

Snímače dotykov nepracujú správne v prípade, že sú mokré alebo vo vlhkom prostredí.

Ak dotykové tlačidlá zmiznú, zľahka sa dotknite dotykového panela – tlačidlá sa zobrazia.

Nezakrývajte snímač diaľkového ovládania. Blokoval by sa tým signál z diaľkového ovládania.

Pri zamknutých dotykových tlačidlách môžete zariadenie obsluhovať iba diaľkovým ovládačom. Po vypnutí a zapnutí zostane zariadenie uzamknuté. Ak ho chcete odomknúť, stlačte a podržte m na viac ako

5 sekúnd.

7

Začíname

Oboznámenie sa s rámčekom (pokračovanie)

Zadná strana rámčeka

Otvor pre montáž na stenu

Reproduktor

Slot pre pamäťovú kartu SD

Úložný priestor pre podpierku

Podpierka

Otvor pre montáž na stenu

Reproduktor pre pamäťové zariadenia USB

Zásuvka kábla USB

Zásuvka pre slúchadlá

Zásuvka sieťového prívodu

8

Začíname

Oboznámenie sa s rámčekom (pokračovanie)

Diaľkový ovládač

Pri používaní ovládača ním vždy mierte na snímač na rámčeku (str. 7).

Tlačidlo Popis

Zapnutie a vypnutie rámčeka

Otvorenie hlavnej ponuky

Otvorenie ponúk

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Výmena batérie diaľkového ovládača

Pohyb v ponukách a položkách (hore/dole/vľavo/vpravo)

Voľba ponúk a položiek

Prehrávanie prezentácie v niektorej z obrazoviek; zmena režimu zobrazenia počas prezentácie

Zobrazenie času a dátumu

Otočenie snímky počas prezentácie

Otvorenie obrazovky zoznamu snímok

Otvorenie obrazovky zoznamu hudby

Otvorenie obrazovky zoznamu videí

9

Začíname

Zapnutie fotorámčeka

Digitálny fotorámček môžete využívať na zobrazenie na šírku aj na výšku.

Ak podpierku nepoužívate, zasuňte ju do určeného priestoru v rámčeku.

Neopierajte sa o rámček a netlačte na podpierku, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.

Pripojte adaptér a zapnite napájanie

Tvar sieťovej zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.

Ak chcete rámček zapnúť, dotknite sa p po tom, čo pripojíte napájací adaptér k rámčeku. Kontrolka na p sa rozsvieti a zobrazí sa hlavná ponuka Main menu.

Rámček vypnite dotykom a pridržaním p.

• Kontrolka na p

po nejakom čase automaticky zhasne.

10

Začíname

Prispôsobenie základných nastavení

Po prvom zapnutí fotorámčeka sa zobrazí obrazovka rýchleho nastavenia.

Zvoľte jazyk a vykonajte základné nastavenie rámčeka.

Start Quick Setup

Quick Setup helps you setup several settings to use your photo frame. This includes View Mode, Slideshow Transition,

Clock Set, and Startup Mode settings. Do you want to start?

Yes

ENTER

No

BACK EXIT

1

Prejdite k požadovanému jazyku a dotknite sa e

.

2

Voľbou

Yes

spustite sprievodcu nastavením.

3

Podľa pokynov na obrazovke upravte nastavenia rámčeka podľa potreby.

Nastavenie

View Mode

Slideshow

Transition

Clock Set

Startup Mode

Popis

Voľba režimu zobrazenia pri prezentácii (str. 20)

Voľba prechodového efektu pri prezentácii (str. 22)

Nastavenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)

Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka

(str. 36)

4

Po dokončení nastavenia voľbou prístrojom.

Yes

zobrazte sprievodcu

5

Prezrite si základné inštrukcie pre použitie rámčeka a zvoľte

Done

.

11

Začíname

Oboznámenie sa s hlavnou ponukou

Z obrazovky hlavnej ponuky môžete otvárať nasledujúce ponuky.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

Ponuka

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

Popis

Vyhľadanie snímok z vnútornej pamäte aj z externých

pamäťových zariadení a zmena možností (str. 29)

Počúvanie hudby z vnútornej pamäte aj z externých

pamäťových zariadení a zmena možností (str. 27)

Zobrazenie videí z vnútornej pamäte aj z externých

pamäťových zariadení a zmena možností (str. 24)

Zobrazenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)

Použitie rámčeka ako druhého monitora k PC (str. 39)

Úprava nastavení (str. 33)

Môžete vybrať iné funkcie, ktoré sa spustia po zapnutí fotorámčeka

namiesto hlavnej ponuky (Startup Mode str. 36).

Stlačením s

pri zobrazenom zozname ponúk spustíte prezentáciu.

12

Začíname

Zobrazenie času a dátumu

Zistite aktuálny čas a dátum alebo upravte nastavenia hodín.

▲ Clock 1

▲ Clock 3

▲ Clock 2

▲ Clock 4

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Clock

a dotknite sa e.

• Zobrazí sa aktuálny čas a dátum.

2

3

Dotknite sa m

a zvoľte

Settings

.

Prejdite na

Clock

a dotknite sa e.

4

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

• Pre úpravu Clock Set sa dotknite l alebo r a zvoľte požadovanú možnosť. Pre nastavenie požadovanej hodnoty sa dotknite u alebo d.

Možnosť Popis

Clock Set

Date Format

Nastavenie času a dátumu

Voľba spôsobu zobrazenia dátumu ( YYYY.MM.DD,

MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)

Time Format

Voľba spôsobu zobrazenia času ( 12 Hours, 24 Hours)

Clock Type

Voľba zobrazenia hodín

( Clock 1~4, Clock & Calendar 1~2)

Zobrazenie hodín môžete taktiež prepínať stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.

▲ Clock & Calendar 1 ▲ Clock & Calendar 2

13

Začíname

Pripojenie vonkajších pamäťových zariadení

K rámčeku môžete pripájať pamäťové zariadenia USB a pamäťové karty SD. Pre externé pamäťové zariadenia rámček podporuje súborové systémy FAT16 a FAT32.

Pamäťovú kartu SD vkladajte kovovými kontaktmi smerom k rámčeku. Zatlačte kartu dovnútra, až sa zaistí.

Kartu SD vyberte z rámčeka zatlačením a uvoľnením, karta vyskočí.

Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť s rámčekom kompatibilné kvôli svojej veľkosti alebo tvaru.

Ak pripájate externé pamäťové zariadenie pri zapnutom napájaní, zobrazí sa okno kontextovej ponuky. Prezentáciu zo snímok uložených v externom pamäťovom zariadení spustíte voľbou Slideshow.

Maximálne kapacity pamäťových kariet**

SD microSD* miniSD*

SDHC microSDHC* miniSDHC*

USB

Až 2 GB

Až 2 GB

Až 2 GB

Až 32 GB

Až 8 GB

Až 4 GB

Až 32 GB

* Použitie kariet typu mini SD a micro SD je možné iba pomocou adaptéra.

** Kapacita externého pamäťového zariadenia sa môže líšiť v závislosti od výrobcu, keďže je určená na základe výsledku testu spoločnosti SAMSUNG v čase uvoľnenia zariadenia.

14

Začíname

Voľba umiestnenia pamäte

Pri pripojenej externej pamäti (karty SD alebo pamäťového zariadenia USB) môžete voliť zdroj súborov.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na zoznam pamätí.

2

Presuňte sa na jedno z umiestnení pamäte a dotknite sa e

.

Umiestnenie pamäte

Frame Memory

SD Card

USB

Popis

Vnútorná pamäť

Pamäťová karta SD (externá)

Pamäťové zariadenie USB (externé)

Umiestnenie pamäte môžete taktiež meniť pri vyhľadávaní snímok, hudobných súborov alebo videí dotykom m a voľbou

Select

Storage Device (str. 30).

15

Začíname

Pripojenie k PC

Po pripojení rámčeka k PC môžete prenášať súbory (str. 17) alebo použiť rámček ako mini-monitor (str. 39).

Menšiu zástrčku kábla USB pripojte do rámčeka a väčšiu do portu USB na PC.

Zásuvka USB

16

Začíname

Prenos súborov z PC

Mass Storage

Connected to PC USB port.

Do not insert or remove storage devices to/ from the Photo Frame while they are connected to the PC.

You can switch to Mini Monitor mode by using Frame Manager.

Niektoré súbory sú predvolene súčasťou rámčeka. Pri nedostatku pamäte ich vymažte.

Veľké snímky zaberú viac pamäte a ich zobrazenie trvá dlhšie. Zmeňte preto rozlíšenie snímok na 800 × 600 (pre „800W“) alebo

1024 × 768 (pre „1000W“). Alebo môžete nastaviť rámček tak, aby kopíroval a automaticky zmenšoval snímky (Frame Memory Copy

str. 36).

Prenos súborov z PC

1

Pripojte rámček k PC priloženým káblom USB (str. 16).

• Rámček vypnite, pripojte ho k PC a potom ho zapnite.

2

Zvoľte

Mass Storage

.

Po pripojení sa na obrazovke zobrazí „ Mass Storage“ a na monitore PC sa objaví kontextová ponuka.

Ak pripojíte rámček k PC vo funkcii mini-monitora (str.

Frame Manager. Ďalšie informácie nájdete v návode k programu Frame Manager.

39),

musíte prepnúť na režim Mass Storage pomocou programu

Rámček sa v PC zobrazí ako vymeniteľný disk s názvom

800W“ alebo „1000W“. Otvorte disk so zodpovedajúcim označením v Tento počítač a kopírujte svoje snímky.

17

Začíname

Prenos súborov z PC (pokračovanie)

Odpojenie rámčeka od PC

Uistite sa, že ste správne ukončili pripojenie, hrozí poškodenie rámčeka alebo dát.

1

Kliknite na na paneli úloh systému Windows.

2

Kliknite na zobrazenú správu.

Bezpečne odstrániť USB Mass Storage Device - jednotka(G:)

3

Kábel USB odpojte až po tom, čo sa zobrazí správa, že je odstránenie bezpečné.

Nikdy neodpájajte kábel USB v čase, kedy sa prenášajú súbory, môže dôjsť k strate dát alebo poškodeniu rámčeka.

Pripojenie sa neukončí v prípade, že máte súbory z rámčeka otvorené v PC. Uzavrite všetky súbory z rámčeka a skúste to znovu.

18

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project