Prehrávanie multimédií. Samsung 800W, 1000W

Prehrávanie multimédií. Samsung 800W, 1000W

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (

Frame

Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

3

Prejdite na

Photos

a dotknite sa e.

Prejdite na súbor a dotykom prehrávanie prezentácie.

e

alebo s spustite

Pre prehrávanie prezentácie s vybranými snímkami sa dotknite m

a zvoľte

Select Multiple Files (str. 30).

4

Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Dotykové tlačidlá

Popis

m d

/u l

/r

Otvorenie ponuky prezentácie

Nastavenie hlasitosti hudby na pozadí e b s

Zobrazenie predchádzajúcej alebo ďalšej snímky

Prerušenie alebo pokračovanie prezentácie

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Zmena režimu zobrazenia

19

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)

▲ Photo Only ▲ Photo & Clock

Zmena režimu zobrazenia

Zobrazte hodiny alebo kalendár počas prezentácie alebo zobrazte viac snímok na obrazovke počas prezentácie.

Opakovanými dotykmi s počas prezentácie zmeňte režim zobrazenia.

• S každým dotykom s

sa režim zobrazenia zmení ( Photo Only

Photo & ClockPhoto & CalendarMultiview 1

Multiview 2 Multiview 3).

Pred zobrazením hodín alebo kalendára nastavte aktuálny čas a

dátum (str. 33).

Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku dotykom l alebo r.

Ak pri voľbe Multiview 1-3 zmeníte režim zobrazenia, fotografie zobrazené na obrazovke sa zmenia všetky naraz.

▲ Photo & Calendar ▲ Multiview 1

▲ Multiview 2

▲ Multiview 3

20

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)

Home

Rotate

Zoom

Background Music

Settings

On

Off

Select Music

Použitie ponúk prezentácie

Ovládajte prezentáciu a zmeňte jej nastavenia.

1

Dotknite sa m

počas prezentácie.

2

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Home

Rotate

Zoom

Background

Music

Settings

Popis

Zobrazenie hlavnej ponuky

Otočenie snímky ( Original, 90°, -90°, 180°)

Zväčšenie snímky ( x1, x2, x4)

Zapnutie a vypnutie hudby na pozadí

Otvorenie ponuky

Settings (str. 22)

Otáčať a zväčšovať snímky môžete iba v režime

Photo & Clock.

Photo Only a

Keď si snímku priblížite, môžete sa ňou pohybovať dotykom u

, d

, l alebo r. Režim zväčšenia opustíte dotykom b.

Zvoľte si hudbu na pozadí a vychutnajte si naraz hudbu a fotografie.

Pri voľbe prezentácie sa všetky hudobné súbory zo zvoleného priečinka automaticky prehrajú.

3

Po skončení úprav sa dotknite e

.

• Ak sa dotknete b

v ponuke Settings, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie prezentácie sa dotknite s.

21

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

: On

Fast

Normal

Slow

Voľba efektov prezentácie

Nastavte prechodové efekty, rýchlosť, režim prehrávania a poradie snímok v prezentácii.

1

Dotknite sa m

počas prezentácie.

2

Zvoľte

Settings

.

3

Prejdite na

Photos

a dotknite sa e.

Efekty prezentácie môžete taktiež zvoliť voľbou Photos v ponuke

Settings.

4

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Slideshow

Transition

Popis

Voľba prechodového efektu ( No Effect, Fade,

Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe,

Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus,

Uncover, Push, Stairs, Random)

Slideshow

Speed

Voľba rýchlosti prezentácie ( Fast, Normal, Slow)

Slideshow Mode

All photos

: Prehrávanie všetkých snímok v poradí podľa názvov

Photos in folder

: Prehrávanie všetkých snímok zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov

One photo

: Opakovanie zvolenej snímky

Shuffle

: Prehrávanie snímok v poradí podľa názvov

: Prehrávanie snímok v náhodnom poradí

22

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

Original Fit

Auto Fit

Fit to Width

Fit to Screen

Slide Fit

Možnosť

View Mode

Slideshow

Aspect Ratio

Auto Rotation

Popis

Zmena režimu zobrazenia (str. 20)

Original Fit

: Zobrazenie snímok v pôvodnej veľkosti. Ak je snímka väčšia než obrazovka, bude upravená tak, aby vyplnila obrazovku v rovnakom pomere strán

Auto Fit

: Zmena veľkosti snímok tak, aby vyplnili obrazovku v rovnakom pomere (niektoré časti snímky sa nemusia zobraziť)

Fit to Width

: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila šírku obrazovky

Fit to Screen

: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila obrazovku

Slide Fit

* : Zmena veľkosti snímok tak, aby sa najdlhšia strana prispôsobila obrazovke. Rámček bude automaticky prechádzať zvyškom snímok zľava doprava alebo zhora dole (napríklad pri panoramatických snímkach alebo snímkach na výšku)

Automatické otočenie snímok tak, aby zaplnili obrazovku počas prezentácie (napríklad šírka panoramatickej snímky sa zmenší, aby zaplnila obrazovku v zobrazení na výšku)

Display Photo

Info

Zobrazenie podrobností každej snímky prezentácie

* Ak sa v režime Slide Fit pokúsite zobraziť snímky s rozlíšením nižším ako

184 bodov na palec, so šírkou väčšou ako 2 600 bodov alebo výškou väčšou ako 2 000 bodov, snímky sa môže javiť zdeformované.

5

Pre prehranie prezentácie sa dotknite s

.

23

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie videa

Pause Volume Prev/Next

Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek

Codec

MPEG4 (*.avi)

Video

Bit rate

2000 Kbps

Resolution

800W

: 720 X 540

1000W

: 720 X 540

Frame rate 30fps, CBR

Audio

Codec

Bit rate

Sample rate

Channel

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

48 KHz

2

A/V Sync

Basic

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (

Frame

Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

3

Prejdite na

Videos

a dotknite sa e.

Prejdite na súbor a dotykom videa.

e

spustite prehrávanie

4

Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Dotykové tlačidlo

Popis

m

Otvorenie ponuky videa d

/u l

/r e b

Nastavenie hlasitosti

Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo vpred v súbore (pridržaním)

Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Ak rámček určitý čas neobsluhujete počas prerušeného prehrávania videa, zobrazí sa šetrič obrazovky. Pre návrat do prehrávača videa sa dotknite ktoréhokoľvek tlačidla okrem p.

24

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie videa (pokračovanie)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video Aspect Ratio

Subtitle Encoding

Subtitle Sync

Subtitle Sync Reset

Settings

: All videos

: Normal

: On

Original Fit

Default

Použitie ponúk videa

1

2

Dotknite sa m

počas prehrávania.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video

Aspect Ratio

Popis

Zobrazenie hlavnej ponuky

All videos

názvov

: Prehrávanie všetkých videí v poradí podľa

Videos in folder

: Prehrávanie všetkých videí zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov

One video

: Opakovanie zvoleného videa

Normal

: Prehrávanie videí v poradí podľa názvov

Shuffle

: Prehrávanie videí v náhodnom poradí

Nastavenie opakovaného prehrávania

Original Fit

: Zobrazenie snímok v pôvodnej veľkosti. Ak je snímka väčšia než obrazovka, bude upravená tak, aby vyplnila obrazovku v rovnakom pomere strán

Fit to Width

: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila šírku obrazovky

Fit to Screen

obrazovku

: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila

25

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie videa (pokračovanie)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video Aspect Ratio

Subtitle Encoding

Subtitle Sync

Subtitle Sync Reset

Settings

: All videos

: Normal

: On

Original Fit

Default

Možnosť

Subtitle

Encoding*

Popis

Výber možnosti kódovania

Default

: Kódovanie titulkov v tom istom jazyku, ktorý je nastavený v ponuke General Settings rámčeka

Rôzne jazyky: Kódovanie titulkov do určeného jazyka súboru

UTF-8

: Kódovanie titulkov do formátu Unicode (UTF-8)

Ak súbor s titulkami podporuje viac než jeden jazyk, rámček zobrazí na displeji iba prvý jazyk zo zoznamu.

Titulky sa nemusia zobraziť správne, ak nastavenie jazyka nie je správne.

Subtitle

Sync*

Nastavenie stupňa synchronizácie titulkov

Select

: Uloženie vybraného stupňa synchronizácie (Zvolený stupeň synchronizácie sa použije na ďalšie videá. Pred prehraním iného videa stupeň synchronizácie vyresetuje voľbou Subtitle Sync Reset)

Back

: Návrat do ponuky videa

Volume

±0.5 sec

: Nastavenie hlasitosti

: Úprava stupňa synchronizácie

Subtitle

Sync Reset * Obnovenie východiskového stupňa synchronizácie

Settings

Otvorenie ponuky

Settings

* Táto ponuka sa objaví, ak je k dispozícii súbor s titulkami.

Názov súboru s titulkami a videosúboru by mali byť identické, pričom rámček podporuje iba titulky vo formáte *.smi alebo *.srt. Rámček podporuje písmo s maximálnou veľkosťou 18.

Poškodený súbor s titulkami môže spôsobovať problémy pri prehrávaní videí.

Stupeň synchronizácie sa taktiež resetuje pri vypnutí a opakovanom zapnutí rámčeka.

3

Po skončení úprav sa dotknite b

.

• Ak sa dotknete b

v ponuke Settings, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie videa postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Prehrávanie videa“.

26

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie hudby

Pause Volume Prev/Next

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte

(

Frame Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

3

Prejdite na

Music

a dotknite sa e.

Prejdite na súbor a dotykom hudby.

e

spustite prehrávanie

4

Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Dotykové tlačidlo

Popis

m

Otvorenie ponuky hudby d

/u l

/r e b

Nastavenie hlasitosti

Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo vpred v súbore (dotykom a pridržaním)

Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Ak rámček určitý čas neobsluhujete a pritom sa neprehráva hudba, zobrazia sa hodiny ako šetrič obrazovky. Pre návrat do prehrávača hudby sa dotknite ktoréhokoľvek tlačidla okrem p.

Pri prehrávaní hudobných súborov kódovaných premenlivou bitovou rýchlosťou (variable bit rate – VBR) sa čas prehrávania zobrazený na obrazovke môže líšiť od skutočného času prehrávania.

Zvoľte si hudbu na pozadí v režime prezentácie a vychutnajte si naraz hudbu a fotografie.

27

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie hudby (pokračovanie)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All music

: Normal

: On

Pause Volume Prev/Next

Použitie ponúk hudby

1

2

Dotknite sa m

počas prehrávania.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

Popis

Zobrazenie hlavnej ponuky

All music

: Prehrávanie všetkých hudobných súborov v poradí podľa názvov

Music in folder

One music

: Opakovanie zvoleného hudobného súboru

: Prehrávanie všetkých hudobných súborov zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov

Normal

: Prehrávanie hudobných súborov v poradí podľa názvov

Shuffle

: Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí

Nastavenie opakovaného prehrávania

Otvorenie ponuky Settings

3

Po skončení úprav sa dotknite b

.

• Ak sa dotknete b

v ponuke Settings, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie hudby postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Prehrávanie hudby“.

28

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project