Prehľadávanie a správa multimédií. Samsung 800W, 1000W

Prehľadávanie a správa multimédií. Samsung 800W, 1000W

Prehľadávanie a správa multimédií

Prehľadávanie súborov

Otvorte ponuky

Photos

,

Videos

alebo

Music

a vyhľadajte súbory.

Umiestnenie pamäte/

Názov priečinka/názov súboru

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Music

Frame Memory • 2009 • Music

Title

Číslo aktuálneho súboru/ celkový počet súborov

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (

Frame

Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

Prejdite do

Photos

,

Videos

alebo

Music

a dotknite sa e

.

Artist

3

Dotykmi d

, u, l alebo r prechádzajte súbormi.

• Súbory z priečinka zobrazíte presunutím na priečinok a dotykom e.

Ak rámček určitý čas neobsluhujete, zobrazí sa šetrič obrazovky. V režime prehrávania hudby a videí sa ako šetrič obrazovky zobrazuje iba režim hodín. Ak chcete rámček zobudiť z režimu spánku, dotknite sa ľubovoľného tlačidla okrem vypínača. (Nastavenia šetriča

obrazovky → str. 37)

29

Prehľadávanie a správa multimédií

Správa súborov

Kopírujte alebo mažte súbory z vnútornej aj vonkajších pamätí.

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Photo Size

File Size

Date

Home

Copy

Delete

Select Multiple Files

Select Storage Device

Settings

1

2

Počas prehľadávania súborov sa dotknite m

.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Home

Copy

Delete

Select Multiple

Files

Select Storage

Device

Settings

Popis

Zobrazenie hlavnej ponuky

Skopírovanie zvoleného priečinka alebo súboru do

inej pamäte (str. 31)

Zmazanie zvoleného priečinka alebo súboru (str. 32)

Vybranie viacerých súborov pre zobrazenie v prezentácii, kopírovanie alebo zmazanie

Zmena umiestnenia pamäte (str. 15)

Otvorenie ponuky

Settings (str. 33)

30

Prehľadávanie a správa multimédií

Správa súborov (pokračovanie)

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Copy

Choose a device to copy a photo to.

SD Card

USB

Snímky, ktoré skopírujete do rámčeka, si uchovávajú svoju pôvodnú veľkosť. Ak chcete kopírovať snímky v optimálnej veľkosti, zvoľte v hlavnej ponuke SettingsGeneralFrame

Memory CopyResized (str. 36).

Ak skopírujete fotografie vo vysokom rozlíšení pomocou voľby Resized, rozlíšenie fotografií sa zníži a obrázky tak budú menšie. Vďaka tomu budete môcť do rámčeka uložiť viac fotografií.

Kopírovanie súborov

Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo pamäťové zariadenie USB) k rámčeku a skopírujte súbory z tejto externej pamäte do rámčeka alebo naopak.

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (

Frame

Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

Prejdite do

Photos

,

Videos

alebo

Music

a dotknite sa e.

3

Prejdite na súbor, ktorý chcete kopírovať, a dotknite sa m.

• Pre kopírovanie všetkých súborov z priečinka zvoľte tento priečinok.

4

Prejdite na

Copy

a dotknite sa e.

• Pre kopírovanie viacerých súborov zvoľte

Select Multiple

Files.

5

Zvoľte cieľové miesto pre súbory.

• Zvolené súbory sa skopírujú.

31

Prehľadávanie a správa multimédií

Správa súborov (pokračovanie)

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Delete

Do you want to delete the photo?

Yes

No

Mazanie súborov

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte

(

Frame Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

Prejdite do

Photos

,

Videos

alebo

Music

a dotknite sa e.

3

Prejdite na súbor, ktorý chcete zmazať, a dotknite sa m

.

• Pre zmazanie všetkých súborov z priečinka zvoľte tento priečinok.

4

Prejdite na

Delete

a dotknite sa e.

• Pre zmazanie viacerých súborov zvoľte Select Multiple Files.

5

Voľbou

Yes

potvrďte.

• Zvolený súbor sa vymaže.

32

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project