Prispôsobenie nastavení. Samsung 800W, 1000W

Prispôsobenie nastavení. Samsung 800W, 1000W

Prispôsobenie nastavení

Určte nastavenia rámčeka podľa svojich požiadaviek.

Nastavenie efektov prezentácie

Settings

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

: Fade

: Fast

: All photos

: Normal

: Photo Only

: Auto Fit

: On

: On

2

3

Prejdite na

Photos

a dotknite sa e.

Zvoľte a nastavte efekty prezentácie (str.

22)

Nastavenie času a dátumu

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

: DD.MM.YYYY

: 12 Hours

: Clock 1

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

Clock

a dotknite sa e.

Nastavte správny čas a dátum a upravte nastavenia hodín

(str. 13).

33

Prispôsobenie nastavení

Nastavenie a použitie alarmu

Nastavujte a ovládajte upozornenia na dôležité udalosti.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm2

Alarm3

Alarm4

Alarm5

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

Nastavenie nového alarmu

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

Alarm

a dotknite sa e.

Prejdite na prázdny alarm a dotknite sa e

.

4

Dotykmi d

, u, l alebo r nastavte detaily alarmu.

Activation

On

AM/PM

AM

Set time

Manual

Repeat

Once

OK

Hour

12

Sound

Sound 1

Cancel

Minute

00

Volume

70

5

Po skončení úprav zvoľte

OK

.

• V pravom hornom rohu obrazovky sa objaví .

Alarm môžete nastaviť iba na určitý čas. Alarm s rovnakým časom bude ignorovaný.

34

Prispôsobenie nastavení

Nastavenie a použitie alarmu (pokračovanie)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm1

Current

Alarm

OK

PM

PM

PM

Zastavenie alarmu

Zvuk alarmu vypnite dotykom na ktorékoľvek tlačidlo okrem p. Ak alarm nezastavíte, zvuk bude znieť 1 minútu.

Vypnutie alarmu

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

Alarm

a dotknite sa e.

Prejdite na alarm, ktorý chcete vypnúť, a dotknite sa e

.

4

Prejdite na

Off

a zvoľte e.

35

Prispôsobenie nastavení

Prispôsobenie všeobecných nastavení

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

Logo

: English

: 70

: Off

: Home

: Original size

: Slideshow

: On

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

General

a dotknite sa e.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Quick Setup

Popis

Voľba základných nastavení, vrátane jazyka rámčeka

(str. 11)

Language

Brightness

Voľba jazyka rámčeka

Nastavenie jasu obrazovky

Button Sound Nastavenie zvuku tlačidiel

Nastavenie času pre automatické zapnutie a vypnutie

(môžete napr. zvoliť vypnutie rámčeka večer, keď idete spať, a zapnutie ráno po prebudení)

Auto Picture

On/Off

Ak je obrazovka vypnutá pri tomto nastavení, zapnite ju opäť dotykom ktoréhokoľvek tlačidla okrem p.

Ak rámček vypnete stlačením p

, automaticky sa potom nezapne. Funkcia Auto Picture funguje, iba ak sa rámček vypne sám podľa prednastaveného plánu.

36

Prispôsobenie nastavení

Prispôsobenie všeobecných nastavení (pokračovanie)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

Logo

: English

: 70

: Off

: On

Home

Last Mode

Slideshow

Možnosť

Startup Mode

Frame

Memory Copy

Screen Saver

Logo

Popis

Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka

Home

: Spustenie do hlavnej ponuky

Last Mode

Slideshow

: Spustenie do stavu pred vypnutím

: Spustenie do prezentácie

Original size

: Kopírovanie snímok v pôvodnej veľkosti

Resized

: Kopírovanie snímok s prepočtom veľkosti podľa rozlíšenia obrazovky

Voľba šetriča obrazovky ( Slideshow alebo Clock)

• V režime prehrávania hudby a videí sa ako šetrič obrazovky zobrazuje iba režim hodín.

Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia loga Samsung

(podsvietenie sa nezapne v režime zobrazenia na výšku)

37

Prispôsobenie nastavení

Aktualizácia alebo reset rámčeka

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Option

Upgrade Software

Reset

Product Guide

Product Information

Open Source License

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

Support

a dotknite sa e.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Upgrade

Software

Reset

Popis

Aktualizácia firmvéru rámčeka najnovšou verziou

(str. 40)

Resetovanie všetkých nastavení rámčeka na ich východiskové továrenské hodnoty

(okrem času a jazyka)

Product Guide Zobrazenie základných inštrukcií pre použitie rámčeka

Product

Information

Open Source

License

Zobrazenie informácií o výrobku, ako model, verzia firmvéru, využitie pamäte a autorské práva

Zobrazenie informácií o licencii Open Source

38

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project