Dodatok. Samsung 800W, 1000W

Dodatok

Použitie ako PC mini-monitor

Rámček môžete použiť ako malý monitor (doplnkový) k PC. Nainštalujte aplikáciu Frame Manager do PC a pripojte rámček k PC káblom USB. Pre ďalšie informácie navštívte stránky Samsung Electronics (http://www.samsung.com) a vyhľadajte „800W“ nebo „1000W“.

Systémové požiadavky pri použití rámčeka ako mini-monitora

OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit/64bit)

USB: Rozšírený hostiteľský radič (EHCT) pre USB 2.0

RAM: 512 MB alebo viac

CPU: 2,4 GHz alebo viac

Pred použitím

Prečítajte si návod na použitie k programu Frame Manager pre jeho správnu inštaláciu.

Použite kábel USB dodaný s rámčekom.

Nepoužívajte rámček ako primárny monitor. Obrazovka nebude pracovať správne.

Dotykmi d

alebo u nastavte jas pri použití ako mini-monitor.

Ak nie je k dispozícii dostatok voľnej pamäte, displej začne blikať.

Ak ste na plochu sekundárneho monitora premiestnili okná programov alebo ikony, preneste ich pred ukončením činnosti späť.

Rámček nemusí s niektorými grafickými kartami pracovať správne.

V tom prípade skúste nastaviť hardvérovú akceleráciu na Žiadna.

Nastavenie hardvérovej akcelerácie na Žiadna: (pre Windows XP)

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu Windows a zvoľte Vlastnosti.

2. Objaví sa okno Obrazovka – vlastnosti, zvoľte NastavenieRozšírené

nastavenieRiešenie ťažkostíHardvérová akcelerácia a stiahnite indikátor na

Žiadna.

Vo Windows Vista nebude pracovať efekt Aero 3D a niektoré videá nebude možné prehrávať na rámčeku použitom ako mini-monitor.

Rámček nepracuje ako aplikácia Windows Presentation Foundation.

Ak po inštalácii spozorujete problém, program odinštalujte. Po odinštalácii počítač reštartujte a program znovu nainštalujte. Počas inštalácie musí zostať rámček odpojený.

39

Dodatok

Aktualizácia firmvéru

Stiahnite si najnovšiu verziu firmvéru zo stránky Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Upgrade Software

Reset

Upgrade Software

Getting upgrade files now.

Do not remove the storage device.

Upgrading…

-

-

-

Aby ste zabránili strate súborov, pred aktualizáciou firmvéru si ich zazálohujte (snímky, videá alebo hudbu)

Pri prebiehajúcej aktualizácii:

neodpájajte externú pamäť (kartu SD alebo USB pamäť) od rámčeka, nedotýkajte sa tlačidiel, nevkladajte iné pamäťové karty, nevypínajte napájanie rámčeka.

Či je firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu si môžete overiť voľbou Product Information v ponuke SettingsUpgrade Software.

1

Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo

pamäťové zariadenie USB) k PC (str. 14).

2

Skopírujte najnovšiu verziu firmvéru, ktorú ste stiahli, do externého pamäťového zariadenia.

• Uložte ju do koreňového priečinka pamäte.

3

Odpojte pamäťové zariadenie od PC a pripojte ho k rámčeku.

4

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

5

6

Prejdite na

Support

a dotknite sa e.

Prejdite na

Upgrade Software

a dotknite sa e.

7

Zvoľte externé pamäťové zariadenie a dotknite sa e

.

• Firmvér sa aktualizuje.

8

Po dokončení aktualizácie sa rámček automaticky reštartuje.

• Odstráňte externé pamäťové zariadenie.

40

Dodatok

Riešenie ťažkostí

Ak sa pri použití rámčeka vyskytli ťažkosti, skúste tieto riešenia:

Chyba Riešenie

Overte, či je sieťový prívod správne zapojený.

Rámček sa nezapne.

Po pripojení rámčeka k PC cez USB obrazovka bliká a rámček sa automaticky vypne.

Svetlo preniká okolo okraja obrazovky hodín.

Hodiny nejdú správne.

Po zapnutí alebo počas prezentácie trvá zobrazenie snímky dlho.

Snímky sa nekopírujú do vnútornej pamäte, hoci je v nej voľná kapacita.

Externé zariadenia (pamäťové zariadenia

USB alebo karty SD) nepracujú správne.

Snímky JPEG sa neprehrávajú.

Niektoré snímky sa nezobrazujú v prezentácii.

Nie sú správne proporcie obrázka.

Porucha môže byť v porte USB počítača.

Pri zobrazení čiernej obrazovky môže svetlo slabo presvitať, to je dané charakteristikou LCD panela. Je to normálne.

Pri dlhšom odpojení sieťového adaptéra dôjde k strate nastavenia hodín. Majte vždy pripojený adaptér.

Ak je snímka vo vysokom rozlíšení alebo ide o veľký súbor, trvá zobrazenie dlhšie.

Ak je sekcia FAT vnútornej pamäte poškodená, snímky sa nemusia dať skopírovať.

Vo vnútornej pamäti vytvorte priečinok pre kopírovanie snímok.

Overte správne pripojenie týchto zariadení.

Overte, že sú snímky na týchto pamätiach vo formáte JPEG. Poškodené súbory nie je možné zobraziť.

Zariadenie nemusí byť rámčekom podporované. Skúste iné zariadenie.

Snímky JPEG uložené vo farebnom priestore CMYK sa nezobrazujú.

Snímky JPEG upravené v niektorom z editorov (napr. Photoshop alebo Paintshop) sa nemusia zobraziť správne. Po úprave v PC uložte snímky znovu vo formáte JPEG a prehrajte prezentáciu znovu.

Rámček vie načítať až 10 000 snímok. Snímky prekračujúce tento počet sa nezobrazujú v prezentácii.

Z hlavnej ponuky zvoľte SettingsPhotosSlideshow Aspect RatioOriginal Fit.

Snímky sa prehrávajú pomaly.

Ak je v pamäti veľa snímok alebo ide o veľké súbory, prehrávanie je pomalé.

41

Dodatok

Riešenie ťažkostí (pokračovanie)

Chyba

Dokonca aj pri jednej snímke na pamäťovej karte alebo pri nastavení

Slideshow Mode na One photo sa na túto snímku použije efekt prezentácie.

V akom poradí sa zobrazujú snímky na pamäťovej karte?

Prezentácia sa nespustí automaticky.

Videosúbor nie je možné prehrať.

Spustil som funkciu Auto Picture On/Off, ale obrazovka sa automaticky nezapne.

Potrebujem resetovať rámček.

Riešenie

Efekt sa používa kvôli ochrane panela.

Snímky sú usporiadané podľa názvov súborov v poradí čísla - veľké písmená - malé písmená.

Overte, či je

Startup Mode nastavené na Slideshow v ponuke SettingsGeneral (str. 36).

Overte, či rámček podporuje kodek videa (str. 41).

Ak kodek nie je podporovaný, preveďte ho pomocou konvertora kodekov videa

(Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek → str. 44).

Overte, či sú správne nastavené hodiny.

Ak ste vypli rámček tlačidlom nastavením Off Time.

p

pri zapnutej voľbe Auto Picture On/Off, obrazovka sa automaticky nespustí. Obrazovka sa spustí automaticky iba po automatickom vypnutí

Voľbou Reset v SettingsSupport nastavíte továrenské hodnoty, hodiny a jazyk sa však neresetujú.

42

Dodatok

Technické údaje

Digitálny fotorámček

Model

Panel

Typ

Rozlíšenie

Snímky

Hudba

Formáty súborov

Video

Zabudovaná pamäť

USB

Napätie

Napájanie

Príkon

800W

8” TFT LCD

1000W

10” TFT LCD

800 x 600 1024 x 768

BMP

JPEG (formáty CMYK nie sú podporované) podpora max. rozlíšenia do 16 000 × 16 000 bodov podpora pomeru strán 1:6 až 6:1

MP3 (Frekvencia: 8 - 48 kHz, dát. tok: 8 - 320 kbps)

Videokodek Kombinácia formátov

M-JPEG (*.MOV, *.AVI)

MPEG-1 (*.MPG)

Kontajner

MOV

AVI

Video

JPEG

MJPG

Audio

PCM

PCM

* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW

Kontajner Video Audio

MPG MPEG-1

* MP2 : MPEG-1 Layer II

MP2

Možnosť

VGA (640 x 480),

30 fps, 15000 kbps

D1 (720 x 480), 30 fps,

2000 kbps CBR

MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)

Kontajner Video

AVI

MP4

MPEG-4 mp4v

* MPEG-4 : MPEG-4 ASP

* AAC: AAC-LC

1 GB

Hostiteľ (USB 2.0) / zariadenie (USB 2.0) externé DC 12 V

V zapnutom stave: 10 W / vo vypnutom stave: menej než 1 W

Audio

MP3/PCM/AC-3

AAC

D1 (720 x 540), 30 fps,

2000 kbps CBR

V zapnutom stave: 11 W / vo vypnutom stave: menej než 1 W

43

Dodatok

Technické údaje (pokračovanie)

Všeobecné

Rozmery (š x v x h)

Hmotnosť

Pri použití podpierky: 8,9 X 6,9 X 4,6 inches

(225,4 mm x 175,4 mm x 116,1 mm)

Bez použitia podpierky: 8,9 X 6,9 X 1 inches

(225,4 mm x 175,4 mm x 27,0 mm)

20,1 oz (570 g)

Pri použití podpierky: 10,5 X 8,5 X 4,6 inches

(266,9 mm x 217,0 mm x 116,1 mm)

Bez použitia podpierky: 10,5 X 8,5 X 1 inches

(266,9 mm x 217,0 mm x 27,0 mm)

26,3 oz (745 g)

* Vyhotovenie výrobku sa môže líšiť podľa modelu. Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

* Tento prístroj je digitálne zariadenie triedy B.

Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek

Video options

Codec

Bit rate

Resolution

Frame Rate

MPEG4 (*.avi)

2000kbps

800W(720x540), 1000W(720x540)

30fps, CBR

Audio options

Codec

Bit Rate

Sample Rate

Channel

A/V Sync

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

48kHz

2

Basic

* Vyššie uvedený kodek videa vychádza z videosúboru vo formáte AVI.

* Vyššie uvedené hodnoty vychádzajú z programu AVC (Any Video Converter). Hodnoty v iných konvertoroch videa sa môžu líšiť.

Správna likvidácia rámčeka

Výrobok likvidujte v zhode so zákonmi a miestnymi predpismi o odpadoch.

44

Dodatok

Kontaktné informácie Samsung Worldwide

S ďalšími otázkami a pripomienkami k výrobkom Samsung sa na nás obracajte.

Oblasť Oblasť

Európa

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

Kontaktné centrum

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min)

Internetová stránka

www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French)

800 - SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis

Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

0818 717100

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

030 - 6227 515 www.samsung.com

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

8000-7267 www.samsung.com

Európa

(pokračovanie)

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Kontaktné centrum

8-800-77777

Internetová stránka

www.samsung.com

261 03 710

0900-SAMSUNG

(0900-7267864)

(€ 0,10/Min)

815-56 480 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG

(172678)

022-607-93-33

80820-SAMSUNG

(726-7864)

0800-SAMSUNG

(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678)

0771 726 7864

(SAMSUNG) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

0848 - SAMSUNG

(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/

(French)

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Softvérové licencie

S prípadnými otázkami ohľadom programov open source sa obracajte na spoločnosť Samsung pomocou e-mailu ([email protected]).

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený skupinou Independent JPEG Group.

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt Freetype Project.

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt OpenSSL Project.

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou MPL.

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou GPL/LGPL.

Softvér GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Softvér LGPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Ďalšie podrobnosti získate kliknutím na Software License v hlavnej obrazovke CD-ROM.

45

Dodatok

Register

A

aktualizácia firmvéru, 40

alarm

vytvorenie, 34

zastavenie, 35

D

diaľkový ovládač, 9

dotykové tlačidlá, 7

F

Frame Manager, 39

H

hlavná ponuka, 12

hodiny

čas a dátum, 13 formát času, 13 formát dátumu, 13 typ hodín, 13

hudba

nastavenia, 28 poradie, 28

prehrávanie hudby, 27

režim, 28

J

jas, 36

jazyk, 11

,

36

L

likvidácia výrobku, 44

M

mini monitor, 39

O

otáčanie, 21

P

pomer strán, 23

pomocný monitor, 39 požiadavky na PC, 39

prezentácia

hudba na pozadí, 21 nastavenia, 21 otáčanie, 21

pomer strán, 23

poradie, 22

prehrávanie prezentácie, 19

prechod, 22 režim, 22

režim zobrazenia, 20

,

23

rýchlosť, 22

zobrazenie informácií o snímke, 23

zoom, 21

pripojenie

PC, 16

vonkajšie pamäťové zariadenia, 14

46

Dodatok

Register (pokračovanie)

R

reset nastavení, 38

režim spustenia, 37

režim zobrazenia, 20

riešenie ťažkostí, 41

rýchle nastavenie, 11

S súbor

kopírovanie súborov, 31

mazanie súborov, 32

prehľadávanie súborov, 29

prenos súborov, 17

správa súborov, 30

šetrič obrazovky, 37

T

technické údaje, 43

titulky

subtitle encoding, 25

subtitle sync, 26 subtitle sync reset, 26

U

umiestnenie pamäte, 15

V veľkokapacitné pamäťové

zariadenie, 17

video

nastavenia, 26

opakovanie, 25 poradie, 25

prehrávanie videa, 24

režim, 25

Z

základné nastavenia, 11

zásuvka USB, 16

zoom, 21

47

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project