Rozwiązywanie problemów. Graco 334772C, FinishPro II 395 PC Airless/Air-Assisted Sprayers

Rozwiązywanie problemów. Graco 334772C, FinishPro II 395 PC Airless/Air-Assisted Sprayers | Manualzz

Rozwi ązywanie problemów

Rozwi ązywanie problemów

Przepływ mechaniczny/płynów

1.

Przed przystąpieniem do sprawdzania lub naprawy należy wykonać czynności opisane w

części Procedura usuwania nadmiaru

ci

śnienia, strona 10.

2.

Przed demontażem urządzenia należy sprawdzić wszystkie możliwe problemy i przyczyny.

Problem

Co nale ży sprawdzić

Je śli kontrola nie wykazała nieprawidłowo ści, przejść do nast ępnego punktu nale

Co nale ży zrobić

Gdy kontrola wyka że nieprawidłowości, ży zapoznać się z informacjami zawartymi w tej kolumnie

W przypadku urz ądzeń wyposa żonych w wyświetlacz:

wyświetla się kod E=0X.

W przypadku urz ądzeń bez wy

świetlacza: lampka stanu płytki sterownika miga lub jest wyłączona, a agregat jest zasilany.

Wystąpił błąd.

Niska wydajność pompy Zużyta dysza natryskowa.

Zatkany lub zabrudzony filtr płynów lub dyszy.

Przeciekanie zaworu zalewowego pompy.

Ustalić metodę naprawy błędu na podstawie tabeli

Instalacja elektryczna, strona 29.

Kula zaworu wlotowego oraz kula tłoka nie są prawidłowo osadzone.

Wykonać czynności opisane w części Procedura

usuwania nadmiaru ci

śnienia, strona 10, a następnie

wymienić dyszę. Patrz oddzielna instrukcja obsługi pistoletu lub dyszy.

Zatkana dysza natryskowa.

Zredukuj ciśnienie. Sprawdzić i oczyścić dyszę natryskową.

Ponownie napełnić i zalać pompę.

Zaopatrzenie w farbę.

Zatkany wlotowy filtr siatkowy.

Zdemontować i oczyścić, a następnie zamontować ponownie.

Wymontować i oczyścić zawór wlotowy. Sprawdzić, czy kule i gniazda nie są wyszczerbione; wymienić w razie potrzeby. Patrz instrukcja obsługi pompy. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przefiltrować farbę w celu usunięcia cząstek mogących blokować pompę.

Wyczyścić filtr.

Wykonać czynności opisane w części Procedura

usuwania nadmiaru ci

śnienia, strona 10, a następnie

naprawić zawór zalewowy.

Oddać pompę do serwisu. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Upewnić się, że po zwolnieniu spustu pistoletu pompa nie kontynuuje pracy. (zawór zalewowy nie przecieka).

Przeciek wokół nakrętki uszczelnienia gardzieli może wskazywać na zużycie lub uszkodzenie uszczelnień.

Wymienić uszczelnienia. Patrz instrukcja obsługi pompy. Należy również sprawdzić gniazdo zaworu tłoka pod kątem zaschniętej farby lub pęknięć i wymienić w razie potrzeby. Dokręcić nakrętkę uszczelniającą/ naczynie wet-cup.

26 334772C

Rozwi ązywanie problemów

Problem

Co nale ży sprawdzić

Je śli kontrola nie wykazała nieprawidłowo ści, przejść do nast ępnego punktu nale

Co nale ży zrobić

Gdy kontrola wyka że nieprawidłowości, ży zapoznać się z informacjami zawartymi w tej kolumnie

Niska wydajność pompy Uszkodzone tłoczysko pompy.

Niskie ciśnienie gaśnięcia.

Naprawić pompę. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Przekręcić pokrętło regulacji ciśnienia całkowicie w prawo. Upewnić się, że pokrętło regulacji ciśnienia jest prawidłowo zamontowane i możliwe jest całkowite przekręcenie go w prawo. Jeśli problem będzie się utrzymywał, wymienić przetwornik ciśnienia.

Wymienić uszczelnienia. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Uszczelnienie tłoka jest zużyte lub zniszczone.

Zużyty lub uszkodzony pierścień o-ring.

Wymienić pierścień o-ring. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Kula zaworu wlotowego jest zatkana materiałem.

Oczyścić zawór wlotowy. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Przy pracy z ciężkimi materiałami następuje duży spadek ciśnienia w obrębie węża.

Skrócić wąż.

Silnik pracuje, natomiast pompa nie

Sprawdzić, czy przewód przedłużający ma odpowiednie wymiary.

Obluzować szczotki i styki silnika.

Patrz część Przedłużacze, strona 9.

Dokręcić śruby zacisków. Wymienić szczotki w razie uszkodzenia kabli.

Zużyte szczotki silnika (szczotki muszą mieć długość minimum

13 mm (1/2 cala)).

Wymienić szczotki.

Wymienić uszkodzoną sprężynę. Wyrównać sprężynę i szczotkę.

Uszkodzone i źle ustawione sprężyny szczotek. Zwinięta część sprężyny musi opierać się równo na górnej powierzchni szczotki.

Zaklinowanie szczotek silnika w uchwycie szczotek.

Uszkodzenie zespołu korbowodu. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Uszkodzona obudowa napędu lub przekładni.

Oczyścić uchwyty szczotek, usuwając pył węglowy małą szczoteczką czyszczącą. Wyrównać kabel szczotki ze szczeliną uchwytu szczotki, aby zapewnić bezproblemowy ruch szczotki w pionie.

Wymienić zespół korbowodu. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Nadmierny wyciek farby do nakrętki uszczelnienia gardzieli

Obluzowana nakrętka uszczelnienia gardzieli.

Skontrolować zespół obudowy napędu oraz przekładnie pod kątem uszkodzeń i wymienić w razie potrzeby.

Zdemontować element dystansowy nakrętki uszczelnienia gardzieli. Dokręcić nakrętkę uszczelnienia gardzieli tylko w stopniu niezbędnym do zlikwidowania przecieku.

Zużyte lub zniszczone uszczelnienia gardzieli.

Wymienić uszczelnienia. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Zużyty lub zniszczony tłok pompy wyporowej.

Wymienić tłok. Patrz instrukcja obsługi pompy.

334772C 27

Rozwi ązywanie problemów

Problem

Z pistoletu wycieka płyn

Trudności z zalewaniem pompy

Agregat natryskowy pracuje przez 5 do 10 minut i wyłącza się.

Co nale ży sprawdzić

Je śli kontrola nie wykazała nieprawidłowo ści, przejść do nast ępnego punktu nale

Co nale ży zrobić

Gdy kontrola wyka że nieprawidłowości, ży zapoznać się z informacjami zawartymi w tej kolumnie

Powietrze w pompie lub w wężu. Sprawdzić i dokręcić wszystkie złącza płynowe.

Podczas zalewania ustawić możliwie najwolniejszy cykl pompy.

Częściowo zatkana dysza.

Oczyścić dyszę. Patrz część Czyszczenie

zatkanej dyszy, strona 19.

Niski poziom płynu lub brak płynu.

Powietrze w pompie lub w wężu. Sprawdzić i dokręcić wszystkie złącza płynowe.

Podczas zalewania ustawić możliwie najwolniejszy cykl pompy.

Nieszczelny zawór wlotowy.

Uzupełnić płyn. Zalać pompę. Patrz instrukcja obsługi pompy. Często sprawdzać poziom płynu, żeby nie dopuścić do pracy pompy na sucho.

Zużyte uszczelnienie pompy.

Oczyścić zawór wlotowy. Sprawdzić, czy gniazdo kuli nie jest wyszczerbione lub zużyte i czy kula jest dobrze osadzona w gnieździe. Ponownie zamontować zawór.

Wymienić uszczelnienie pompy. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Zbyt gęsta farba.

Zbyt mocne dokręcenie nakrętki uszczelniającej. W przypadku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki uszczelniającej, uszczelnienia tłoczyska pompy ograniczają działanie pompy i powodują przeciążenie silnika.

Rozcieńczyć farbę według wskazówek producenta.

Obluzować nakrętkę uszczelniającą pompy.

Sprawdzić gardziel pod kątem przecieków. W razie potrzeby wymienić uszczelnienia pompy. Patrz instrukcja obsługi pompy.

28 334772C

Instalacja elektryczna

Symptom: Agregat natryskowy nie działa, przestaje działać, albo się nie wyłącza.

Rozwi ązywanie problemów

4.

Sprawdzić wyświetlacz cyfrowy lub zdjąć osłonę puszki płytki sterownika w celu sprawdzenia lampki stanu płytki sterownika. Aby określić dany kod (dotyczy to wszystkich kodów poza kodami zasilania) należy odnieść się do lampki stanu płytki sterownika. Ustawić PRZEŁĄCZNIK

WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.), zdemontować osłonę sterownika i ustawić

PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu

AIRLESS (bezpowietrznie). Obserwować

kontrolkę stanu. Całkowita liczba mignięć diody

LED odpowiada kodowi błędu (na przykład: dwa mignięcia oznaczają KOD 02).

Wykonać procedurę Procedura usuwania nadmiaru

ci

śnienia, strona 10.

1.

Podłączyć agregat natryskowy do uziemionego gniazdka o odpowiednim napięciu.

2.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.), odczekać 30 sekund i ponownie ustawić go w położeniu AIRLESS

(bezpowietrznie) (zapewnia to pracę agregatu w normalnym trybie).

3.

Przekręcić pokrętło regulacji ciśnienia w prawo o

1/2 obrotu.

Podczas wykonywania procedur związanych z rozwiązywaniem problemów nie należy zbliżać się do elementów instalacji elektrycznej i ruchomych części. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym podczas rozwiązywania problemów przy zdjętych osłonach, należy odczekać 7 sekund po odłączeniu przewodu zasilającego, aż zgromadzony prąd elektryczny ulegnie rozproszeniu.

Problem Co nale ży sprawdzić

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Brak obrazu na wyświetlaczu

LUB

Lampka stanu płytki sterownika w ogóle się nie zapala

Patrz schemat na stronie 35.

Nie można wyłączyć agregatu natryskowego

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=02

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 2 razy

Płytka sterownika.

Sposób sprawdzenia

Wymienić tablicę sterowniczą.

334772C 29

Rozwi ązywanie problemów

Problem Co nale ży sprawdzić

Sposób sprawdzenia

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=02

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 2 razy

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=03

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 3 razy

Sprawdzić połączenia przetwornika oraz sam przetwornik

Upewnić się, że w systemie nie ma ciśnienia

(patrz część Procedura usuwania nadmiaru

ci

śnienia, strona 10). Sprawdzić zatory na

ścieżce płynu, np. zatkany filtr.

Użyć węża do bezpowietrznego natryskiwania farby, bez metalowego oplotu. Węże o mniejszej średnicy lub z metalowym oplotem mogą powodować skoki ciśnienia.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

Sprawdzić przetwornik i połączenia z płytką sterownika.

Odłączyć przetwornik od gniazda płytki sterownika. Sprawdzić, czy styki przetwornika i płytki sterownika są czyste i dokładnie podłączone.

Ponownie podłączyć przetwornik do gniazda płytki sterownika. Podłączyć zasilanie, ustawić

PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu

AIRLESS (bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Jeśli agregat natryskowy nie działa prawidłowo, należy ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i przejść do następnego punktu.

Zamontować nowy przetwornik. Podłączyć zasilanie, ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Wymienić płytkę sterownika, jeżeli agregat natryskowy nie działa prawidłowo.

Sprawdzić przetwornik lub połączenia przetwornika (płytka sterownika nie wykrywa sygnału ciśnienia).

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

Sprawdzić przetwornik i połączenia z płytką sterownika.

Odłączyć przetwornik od gniazda płytki sterownika. Sprawdzić, czy styki przetwornika i płytki sterownika są czyste i dokładnie podłączone.

Ponownie podłączyć przetwornik do gniazda płytki sterownika. Podłączyć zasilanie, ustawić

PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu

AIRLESS (bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Jeśli agregat natryskowy nie działa, należy ustawić

PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF

(WYŁ.) i przejść do następnego punktu.

Podłączyć sprawdzony, działający przetwornik do gniazda płytki sterownika.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Jeżeli agregat natryskowy zacznie działać, zamontować nowy przetwornik.

Jeśli agregat natryskowy nie będzie działać, należy wymienić płytkę sterownika.

30 334772C

Rozwi ązywanie problemów

Problem Co nale ży sprawdzić

Sposób sprawdzenia

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=04

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 4 razy

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=05

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 5 razy

Sprawdzić napięcie zasilania agregatu natryskowego (płytka sterownika wykrywa wielokrotne skoki napięcia).

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

Zlokalizować źródło zasilania z odpowiednim napięciem, aby uniknąć uszkodzeń układów elektronicznych.

Sterownik wysyła sygnał pracy do silnika, ale wał silnika się nie obraca. Wirnik prawdopodobnie uległ zablokowaniu; między silnikiem i elementem sterowania znajduje się otwarte połączenie; wystąpił problem z silnikiem lub płytką sterownika lub silnik pobiera zbyt dużo prądu.

1.Wymontować pompę i spróbować uruchomić agregat. Jeśli silnik pracuje, sprawdzić system pod kątem zamarzniętej pompy lub napędu.

Jeśli agregat natryskowy nie działa, należy przejść do punktu 2.

2.Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

3.Odłączyć złącze silnika od gniazd(a) płytki sterownika. Sprawdzić, czy złącze silnika oraz styki płytki sterownika są czyste i dobrze podłączone. Jeśli styki są czyste i dobrze podłączone, należy przejść do punktu

4.

4.Podłączyć woltomierz prądu stałego do dwóch kabli silnika (czerwonego i czarnego), aktywować wentylator silnika i poczekać do zarejestrowania napięcia na woltomierzu. Jeżeli napięcie nie zostanie zarejestrowane, sprawdzić szczotki. W razie pomyślnego wyniku kontroli sprawdzić silnik. Jeżeli napięcie występuje, przejść do punktu 5.

5.Wykonać test obrotu przez podłączenie 9–12

V baterii do kabli silnika. Kable silnika mogą mieć różny wygląd i rozmiar. Zlokalizować dwa przewody prowadzące do szczotek węglowych (na ogół w kolorze czarnym i czerwonym). Silnik powinien zacząć pracować po podłączeniu baterii do przewodów silnika.

BLACK (-)

RED (+)

9-VOLT

BATTERY

YELLOW ti24722a

334772C 31

Rozwi ązywanie problemów

Co nale ży sprawdzić

Problem Sposób sprawdzenia

6.Podłączyć czarny i czerwony przewód silnika do omomierza. Obracać silnik, sprawdzać czy nie występują przerwy. W razie ustalenia przerw należy wymienić silnik.

BLACK (-)

-

RED (+)

YELLOW

1-3 ohms

ti24723a

7.Sprawdzić ochronę termiczną silnika.

Podczas przeprowadzania tego testu silnik powinien mieć temperaturę pokojową.

Podłączyć żółte przewody silnika do omomierza. Miernik powinien wskazywać ciągłość lub wartość w omach w zależności od typu silnika.

BLACK

RED

YELLOW

32

ti24725a

334772C

Problem

Rozwi ązywanie problemów

Co nale ży sprawdzić

Sposób sprawdzenia

8.Użyć omomierza do sprawdzenia, czy nie występuje zwarcie w obrębie silnika.

Podłączyć ujemny (–) kabel miernika do obudowy silnika. Przyłożyć dodatni (+) kabel miernika do każdego kabla silnika.

Miernik powinien dać odczyt otwarcia dla wszystkich przewodów.

BLACK

GROUND

-

RED

YELLOW

OL

ti24724a

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=06

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 6 razy

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=08

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 8 razy

9.Ponownie podłączyć złącze silnika do gniazd(a) płytki sterownika. Podłączyć zasilanie, ustawić PRZEŁĄCZNIK

WYBORU w położeniu AIRLESS

(bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Jeśli silnik nie działa, wymienić płytkę sterownika.

Zbyt wysoka temperatura silnika lub usterka zabezpieczenia termicznego silnika.

Poczekać, aż agregat natryskowy ostygnie. Jeśli agregat natryskowy działa po schłodzeniu, należy usunąć przyczynę przegrzania. Agregat natryskowy należy przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Upewnić się, że wlot powietrza silnika nie jest zablokowany.

Jeżeli agregat natryskowy nie uruchamia się, wymienić silnik.

Sprawdzić napięcie zasilania agregatu natryskowego (napięcie zasilania jest zbyt niskie, aby urządzenie mogło działać).

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

334772C 33

Rozwi ązywanie problemów

Problem Co nale ży sprawdzić

Sposób sprawdzenia

Podstawowe problemy związane z układem elektrycznym

Kable silnika są dobrze przymocowane i spasowane

Komutator twornika silnika pod kątem występowania przypaleń, zabrudzeń, wgłębień oraz szorstkości.

Wymienić luźne zaciski; zacisnąć do przewodów. Upewnić się, że zaciski są dobrze połączone.

Oczyścić zaciski płytki obwodów. Ponownie, dokładnie połączyć przewody.

Dokręcić śruby zacisków. Wymienić szczotki w razie uszkodzenia kabli.

Połączenia i zaciski obluzowanych kabli szczotek silnika.

Szczotki muszą mieć długość minimum 13 mm (1/2 cala).

UWAGA: Szczotki nie zużywają się w takim samym stopniu z obu stron silnika. Należy sprawdzić obie szczotki.

Wymienić szczotki.

Wymienić uszkodzoną sprężynę. Wyrównać sprężynę i szczotkę.

Uszkodzone lub źle ustawione sprężyny szczotek. Zwinięta część sprężyny musi opierać się równo na górnej powierzchni szczotki.

Szczotki silnika mogą być zaklinowane w uchwytach szczotek.

Oczyścić uchwyty szczotek. Usunąć pył węglowy małą szczoteczką czyszczącą.

Wyrównać kable szczotki ze szczeliną uchwytu szczotki, aby zapewnić niezakłócony ruch szczotki w pionie.

Zdemontować silnik i, jeśli to możliwe, oddać komutator do warsztatu w celu jego przetoczenia.

34 334772C

Agregat natryskowy si ę nie uruchamia

(opis czynności podano na kolejnej stronie)

Rozwi ązywanie problemów

Sprayer Will Not Run

(see following pages for steps)

Remove Control box cover.

Turn sprayer ON. Observe control board status light on control board (see page 27).

No Light

Once

Flashing

Normal Operation

Light on continuously

Control board

Commanding motor to run

See Code section for further troubleshooting

See Step 3. Is there

Continuity through the thermal switch wires?

YES

NO

See Step 1. Do you have over 100 VAC

(220 VAC for 230v units)?

YES

NO

See Step 2. Do you have over 100 VAC

(220 VAC for 230v units)?

YES NO

Replace the On/Off switch.

Repair or replace power cord.

If motor is hot, let cool and retest. If Step 3 still shows no continuity, replace motor. The motor has a defective thermal device.

NO

Connect a test transducer to the board.

Does the motor run?

See Step 4.

Does the motor run?

YES

Replace the potentiometer.

YES

Replace the transducer

NO

Replace the control board

ti24726a

334772C 35

Rozwi ązywanie problemów

Step 1:

Plug Power cord in and turn switch ON. Connect probes to L and N on control board.

Turn meter to AC Volts.

110-120 AC

V

-

Step 3:

Check motor thermal switch.

Unplug yellow wires. Meter should read continuity.

NOTE: Motor should be cool during reading.

BEEP

Yellow Thermistor

Wires to motor

-

Control

Board

+

White

N

Black

L

Power

Cord

ti24727a

Step 2:

Plug power cord in and turn switch ON. Connect Probes to ON/OFF switch.

Turn meter to AC Volts.

110-120 AC

V

-

-

+ ti24729a

Step 4:

Disconnect potentiometer.

Plug power cord in and turn switch ON.

Control

Board

J8

36

ti24728a

-

Black

Black

White

C15

J11

+

N

L

Control

Board

J8

J7 ti24730a

334772C

Nie mo żna wyłączyć agregatu natryskowego

1.

Wykonać procedurę Procedura usuwania

nadmiaru ci

śnienia, strona 10. Pozostawić

zawór zalewowy w położeniu otwarcia (w dole) i ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.).

Procedura rozwi ązywania problemów

Rozwi ązywanie problemów

2.

Zdjąć osłonę puszki sterownika, aby uwidocznić lampkę stanu płytki sterownika

(jeżeli jest dostępna).

Troubleshooting Procedure

Plumb pressure gauge into paint hose, plug sprayer in, and turn power switch ON.

Does sprayer reach or exceed its maximum pressure?

NO

Mechanical problem:

See the proper fluid pump manual for the sprayer for further troubleshooting procedures.

YES

Is the control board status light on?

YES

Unplug the transducer from control board.

Does motor stop running?

YES

Bad transducer.

Replace and test with a new one.

NO

NO

Replace the control board.

Replace the control board.

ti24731a

334772C 37

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals