2.1 Välj språk. Sulzer CP 112, CP 212

Add to my manuals
12 Pages

advertisement

2.1  Välj språk. Sulzer CP 112, CP 212 | Manualzz

Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok

2

MENYER: STATUS OCH INSTÄLLNINGAR

Detta kapitel beskriver alla inställningar som måste göras innan pumpstyrningen används. Hur man använder menyvalsratten för att ange och spara värden be-

skrivs i Kapitel 1 Översikt — funktioner och användning . Standardinställningarna

finns listade i Installationshandboken.

2.1 Välj språk

1. Vrid menyvalsratten ett steg moturs (eller tills du ser menyn Select Language).

2. Tryck på ratten.

3. Bläddra ner till önskat språk genom att rotera ratten.

4. För att välja språket, tryck på ratten.

2.2 Menyer: statusinformation och alla inställningar

De första menyvalen, i medurs riktning, visar bara aktuell status. Tabell 2-1 visar dessa menyval Vid de andra menyvalen kan du göra inställningar. Tabell 2-2 visar alla dessa menyval.

Menysystemet anpassar sig så att det bara visar de menyfunktioner som för tillfället kan användas. T.ex. om Givartyp är inställd på Start/Stopp Vippor istället för

Analog, kommer du inte att se menyer för start- och stoppnivåer. Inte heller kommer menyn på CP 112 att visa funktioner relaterade till pump 2..

Tabell 2- 1. Menyval som visar aktuell status, sorterade i medurs ordningsföljd

Menyval

Brunnstatus

Värde

Huvudvy som visar sumpstatus (nivå i pumpgropen eller status för startvippor) och larmstatus.

Motorström P1

Cosinus φ P1

Motorström P2

Cosinus φ P2

Drifttid. P1

Drifttid. P2

Antal starter P1

Antal starter P2

Mottryck

Elektrisk ström och fasvinkel.

Pumpens ackumulerade drifttid.

(Detta värde kan redigeras.)

Antalet gånger pumpen har startats.

(Detta värde kan redigeras.)

Det aktuella värdet på mottrycket (om en sådan tryckgivare används).

SV

7

2 Menyer: Status och inställningar

Funk. Mottryck.

Skalera 100%=

Skalera 0%=

Högtrycksgräns

Alternering

Max. antal pumpar i drift

2 pumpar}

Startfördröjning

Stoppfördröjning

Alternativ stoppnivå

Starter till Alt.

Alt. Stoppnivå

Alt. Stoppfördröjning

Skalera 100%=

Skalera 0%=

Enhet

Filter

Larm hög nivå

Larm låg nivå

Startnivå P1

Stoppnivå P1

Startnivå P2

Stoppnivå P2

Tabell 2- 2. Inställningar, sorterade i medurs ordningsföljd (Blad 1 av 2)

Menyval

Givartyp

Värde

{Analog, lufttryck,

Start/stopp-vippor}

Värde i m/ft/bar

Värde i m/ft/bar

{m, ft, bar}

Sekunder

Vald sort

Vald sort

Vald sort

Vald sort

Vald sort

Vald sort

Kommentar

Välj metod för nivåövervakningen: en analog nivågivare eller start/stopp-vippor.

Om givartypen är analog eller lufttryck.

Välj sort, välj den sort (enhet) du vill använda för skalering. (För ft (fot), anges fot med decimaler och inte fot/tum.

Startkriterium

Tid till Start P2

{2 start vippor,

1 vippa + tid}

Sekunder

Om CP 212, och Givartyp är Start/stopp vippa.

Om inte Startkriterium är 2 Startvippor, kommer den andra pumpen att starta Tid Start sekunder efter att (den enda) vippan har gått till.

Stoppkriterium

Stoppvippa NO/NC

Tid till stopp

Delta cos φ

{Stopp vippa,

Tid,

Delta cos φ

Cos φ eller Tid}

(Normalt öppen,

Normalt sluten}

Sekunder

Värde 0 –1

{Av, Blockering pump,

Endast Larm,

Larm + Block.}

Värde i m/ft/bar

Värde i m/ft/bar

Värde i m/ft/bar

{Av, Båda stoppade,

Alla pumpar stoppade}

{Max 1 pump,

{Sim, Não}

Sekunder

Om Givartyp är Start/stopp vippa.

Om Stoppkriterium är Stoppa på tid, kommer en ensam pump att stanna Tid till stopp sekunder efter att startvippan har gått från, medan två pumpar kommer att stanna efter hälften av den tiden.

Om Stoppkriterium är Stopp på cos φ, kommer pumpen/pumparna att stanna när fasvinkelns φ cosinus har ändrat Delta cos φ. Se fotnot i

för mer detaljer.

Om Stoppkriterium är Cos φ eller Time, används båda kriterierna, som beskrivits ovan, vilket som uppnås först.

Om en mottrycksgivare är ansluten (mA ingång 2).

Om inte Av, kommer den att byta till den andra pumpen, antingen efter varje pumpstopp, eller efter att båda pumparna stoppat.

Om 2 pumpar skulle kräva mer ström än säkringarna tilllåter ställer du in till körning av max. 1 pump.

CP 212: Om inställningen är Nej, blir menyerna enklare.

För att undvika spänningspikar och tryckslag kan en fördröjningstid ställas in så pumparna inte startar eller stoppar samtidigt.

Sekunder

{På, Av}

Heltal

Vald sort

Sekunder

Om alternativ stoppnivå används.

Alternativ stoppnivå innebär i allmänhet en lägre nivå än normal och aktiveras efter inställt antal starter vid Starter till Alt.

Genom att ställa in en Alt Stoppfördröjning, kommer den verkliga nivån när pumpen stoppar att vara ännu lägre. (Alla Larm låg nivå och Lågvippor är blockerade men en torrpumpningsvakt skyddar fortfarande pumpen.)

SV

8

Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok

P1

P2

{

{

Tabell 2- 2. Inställningar, sorterade i medurs ordningsföljd (Blad 2 av 3)

Menyval

Nominell ström P1

Värde

Ampère

Kommentar

Torrpumpning P1

Låg ström P1

Delta cos φ P1

Nominell ström P2

Torrpumpning P2

Låg ström P2

Delta cos φ P2

Nollst. Torrpump.

Fördr. strömlarm

P1 Reservdrift

P2 Reservdrift

Tid reservdrift

Kontrolldrift P1

Kontrolldrift P2

Tid Kontr. drift

Max stillestånd

Läckagevakt P1

Läckagevakt P2

{Från, Låg ström,

Delta cos φ}

Ampère

Värde 0 –1

Ampère

{Från, Låg ström,

Delta cos φ}

Ampère

Värde 0 –1

Minuter

Sekunder

{På, Av}

{På, Av}

Sekunder

{På, Av}

{På, Av}

Sekunder

Timmar

{Av, Normal

Pumpblockering}

{Av, Normal

Pumpblockering}

CP 112 ⁄ 212 har en strömtransformator för varje pump.

Obs: Det är viktigt att ställa in Nominell ström på de värden som gäller vid normala förhållanden! Om den ställs på noll, kommer den att avaktivera alla pumpblockeringar och larm relaterade till ström- och fasbortfall.

Inställningarna i Torrpumpning bestämmer om Låg ström eller Delta cos

φ visas. Ange ett värde som indikerar att pumpen går torrt.

Om Låg ström väljs, kommer pumpen att blockeras när strömmen

är < Låg ström. Om Delta cos φ väljs, kommer pumpen att blockeras när cos φ ändras mer än Delta cos φ.

Om Nollst. Torrpump. är > 0, kommer larmet att återställas (och pumpen sättas igång igen) efter angiven tid.

Om På har valts och högvippa är aktiv (till) kommer pumpen/ pumparna att vara i drift under Tid reservdrift efter att vippan har gått från.

Kan “kontrollköra” pumparna om de har varit ur drift längre än

Max stillestånd. Om vattennivån är lägre än stoppnivå/stoppvippa

, kommer pumpen/pumparna att vara aktiva under Tid Kontr.drift.

Annars kommer pumpen/pumparna att vara i drift tills stoppnivå/stoppvippa har nåtts.

Läckagevakt Med Normal, kommer ett larm att utlösas när läckagevakten ger utslag. Dock kommer inte pumpen att blockeras.

Temp. vakt P1

Temp. vakt P2

{Av, Manuell nollst.,

Auto nollst.}

{Av, Manuell nollst.,

Auto nollst.}

Temperaturvakten, vanligtvis ett PTC-element. När temperaturen överstiger elementets tröskel kommer pumpen att blockeras. Med Auto nollst., kommer larmet (och blockeringstillståndet) att återställas när temperaturen åter sjunker. Med Manuell nollst måste det återställas manuellt.

Panelsummer

Tid LCD-belysn.

Funk. larmrelä

Varningstid

Varningspaus

{På, Av}

Minuter

{Larmvarning,

Hög nivå,

Aktivt larm}

Minuter

Minuter

Om På, kommer en summer att ljuda enligt Varningstid och Varningspaus, som beskrivs nedan under Funk. larmrelä inställt till Larmvarning.

Ett värde på noll betyder att LCD-belysningen alltid kommer att vara på.

Om inställt på Larmvarning, arbetar reläet på följande sätt:

Det slår över till aktivt larm om ett eller flera larm inträffar och förblir aktivt under den inställda tiden Varningstid, och stänger av under tiden Varningspaus för att sedan upprepa sekvensen. Det stängs av (avaktiveras) om du trycker på menyvalsratten eller om larmorsaken försvinner. Om Varningstid har satts till noll finns ingen paus.

Om den har satts till Hög nivå, är den aktiv så länge nivån är för hög (antingen högvippa eller analog givare).

Om Aktivt larm väljs, kommer det att vara aktivt så länge som det finns ett aktivt larm.

SV

9

2 Menyer: Status och inställningar

Tabell 2- 2. Inställningar, sorterade i medurs ordningsföljd (Blad 3 av 3)

Menyval Värde Kommentar

Lösenord

Ändra lösenord

{På, Av}

Heltal

Om inställningen ändras måste du ange det aktuella lösenordet.

Förinställt lösenord är 2.

Om du har glömt ditt lösenord, kontakta återförsäljaren för att kunna låsa upp.

Stationsid

CP 112 ⁄ 212 Version

Select Language

Heltal

Version

Välj ett språk i. Cos φ mäts i ungefär 5 sekunder efter att pumpen har startats. Om Stoppkriterium eller Torrpumpning har ställts in till Delta cos φ, kommer det uppmätta värdet, minus valt Delta cos φ , att utgöra den gräns eller tröskel då pumpen slås av. Om båda funktionerna är aktiva, ställ in Delta cos φ lägre för Stoppkriterium än Delta cos φ för Torrpumpning — pumpen kommer då att stanna utan att Torrpumpning orsakar ett larm.

SV

10

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement