Drukowanie zdjęć. Sony DSC-T100

Add to My manuals
125 Pages

advertisement

Drukowanie zdjęć. Sony DSC-T100 | Manualzz

Drukowanie zdjęć

Jak wydrukować zdjęcia

W przypadku zdjęć wykonanych w trybie

[16:9] na wydruku mogą zostać obcięte krawędzie. Przed rozpoczęciem drukowania należy się upewnić, że sytuacja taka nie

będzie miała miejsca (strona 109).

Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem

PictBridge (strona 95)

Zdjęcia można wydrukować, podłączając aparat bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.

Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki z gniazdem kart pamięci

„Memory Stick”

Zdjęcia można wydrukować za pomocą drukarki z gniazdem kart pamięci „Memory Stick”.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Drukowanie przy użyciu komputera

Zdjęcia można skopiować do komputera przy użyciu oprogramowania „Picture Motion Browser” znajdującego się w zestawie, a następnie wydrukować.

Do zdjęcia można wstawić datę, a następnie je wydrukować

(strona 89).

94

Drukowanie w punkcie usługowym (strona 98)

Kartę pamięci „Memory Stick Duo” zawierającą wykonane zdjęcia można zanieść do punktu usługowego, który je wydrukuje. Wcześniej na zdjęcia, które mają zostać wydrukowane, można nanieść oznaczenie DPOF (polecenie wydruku).

Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem PictBridge

Zdjęcia można wydrukować nawet w przypadku braku dostępu do komputera

— wystarczy podłączyć aparat bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.

• „PictBridge” jest oparty na standardzie

CIPA (CIPA: Camera & Imaging Products

Association).

• Nie można drukować filmów.

• Jeżeli na ekranie aparatu miga wskaźnik

(sygnalizacja błędu), należy sprawdzić podłączoną drukarkę.

Etap 1: Przygotowanie aparatu

Aparat należy przygotować do podłączenia do drukarki za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego.

Etap 1 można pominąć w przypadku podłączania aparatu do drukarki rozpoznawanej po wybraniu dla opcji

[Połączenie USB] ustawienia [Auto].

Przycisk

MENU

Przycisk sterowania

Przycisk

HOME

• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego akumulatora, aby wyeliminować ryzyko nagłego zaniku zasilania w trakcie drukowania.

1

Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.

2

Wybierz opcję (Nastaw.) za

pomocą przycisku b/B, wybierz

opcję [ Główne nastawienia] za

pomocą przycisków v/V, a

następnie naciśnij przycisk z.

3

Wybierz opcję [ Główne nastawienia 2] za pomocą

przycisków v/V/b/B, wybierz

opcję [Połączenie USB], a

następnie naciśnij przycisk z.

4

Za pomocą przycisków v/V

wybierz opcję [PictBridge], a

następnie naciśnij przycisk z.

Ustawiony zostanie tryb USB.

95

Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem PictBridge

Etap 2: Podłączanie aparatu do drukarki

1

Podłącz aparat do drukarki.

1

Do gniazda

USB

2

2

Do złącza wielofunkcyjnego

Uniwersalny kabel połączeniowy

Włącz aparat i drukarkę.

Po nawiązaniu połączenia pojawi się wskaźnik .

Etap 3: Wybieranie zdjęcia do wydrukowania

Wybierz opcję [ Ten obraz ] lub [Wiele

obrazów] przy użyciu przycisku v/V,

a następnie naciśnij przycisk z.

Gdy wybrana zostanie opcja [Ten obraz]

Drukowane jest aktualnie zaznaczone zdjęcie. Przejdź do kroku 4.

Gdy wybrana zostanie opcja

[Wiele obrazów]

Zaznaczanych i drukowanych jest wiele obrazów.

1

Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk z.

Na wybranym zdjęciu pojawi się oznaczenie .

2

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.

3

Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.

• Po wyświetleniu ekranu indeksu można wydrukować wszystkie obrazy zawarte w folderze, wybierając opcję [Wiele obrazów] i przenosząc podświetlenie do paska folderu za pomocą przycisku b, a następnie umieszczając zaznaczenie w polu wyboru odpowiadającym folderowi.

96

Jeśli aktywny jest tryb wyświetlania, na wyświetlaczu pojawi się zdjęcie i menu drukowania.

Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem PictBridge

Etap 4: Drukowanie

1

Wybierz ustawienia drukowania

przy użyciu przycisku v/V/b/B.

• W przypadku wyboru ustawienia [Data] wstawiana będzie data w wybranym

formacie (str. 69). W niektórych

drukarkach funkcja ta może nie być dostępna.

2

Wybierz [OK] przyciskiem v i

naciśnij z.

Zdjęcie zostanie wydrukowane.

• Nie należy odłączać uniwersalnego kabla połączeniowego, gdy wskaźnik

(Połączenie PictBridge) jest wyświetlany na ekranie.

Wskaźnik

[Ilość]

Gdy dla opcji [Układ] wybrano ustawienie [1-zdj/Bez ramki] lub

[1-zdj./Ramka]:

Wybierz żądaną liczbę kopii drukowanego zdjęcia. Drukowane będą pojedyncze zdjęcia.

Gdy dla opcji [Układ] nie wybrano ustawienia [1-zdj/Bez ramki] lub

[1-zdj./Ramka]:

Wybierz liczbę zestawów zdjęć, które mają zostać wydrukowane na arkuszu indeksu. Jeżeli w kroku 1 została wybrana opcja [Ten obraz], określ liczbę kopii tego samego zdjęcia, które mają zostać wydrukowane obok siebie na arkuszu indeksu.

• W przypadku wybrania zbyt dużej liczby zdjęć część z nich nie zmieści się na zadrukowywanym arkuszu.

[Układ]

Określ liczbę zdjęć drukowanych na arkuszu papieru.

[Rozmiar]

Wybierz rozmiar papieru.

[Data]

Wybierz ustawienie [Dzień&Godz.] lub [Data], aby nanieść na zdjęcia datę i godzinę.

Aby wydrukować inne zdjęcia

Wybierz opcję [Wiele obrazów], a następnie powtórz procedurę od etapu 3.

Etap 5: Zatrzymywanie zadania drukowania

Odłącz kabel wielozłącza od aparatu po zmianie stanu ekranu na stan widoczny w etapie 2.

97

98

Drukowanie w punkcie usługowym

Kartę pamięci „Memory Stick Duo” zawierającą wykonane zdjęcia można zanieść do punktu usługowego, który je wydrukuje. Jeżeli punkt usługowy dysponuje urządzeniami rozpoznającymi znaczniki w formacie DPOF, przed oddaniem karty pamięci na zdjęcia można nanieść oznaczenie DPOF

(polecenie wydruku).

• W punkcie usługowym nie można wydrukować zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu. Zdjęcia należy skopiować na kartę „Memory Stick Duo”, a następnie zanieść kartę „Memory Stick

Duo” do punktu usługowego.

Co to jest DPOF?

DPOF (Digital Print Order Format) to funkcja umożliwiająca oznaczenie ikoną

DPOF (polecenie wydruku) zdjęć z karty „Memory Stick Duo”, które mają zostać wydrukowane.

• Zdjęcia z oznaczeniem DPOF (polecenie wydruku) można także wydrukować przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem

DPOF (Digital Print Order Format) lub standardem PictBridge.

• Nie można nanosić oznaczeń na filmy.

Uwagi dotyczące drukowania zdjęć z karty „Memory Stick Duo” w punkcie usługowym

• Przed oddaniem zdjęć do wydrukowania należy się upewnić, że dany punkt usługowy przyjmuje zdjęcia na kartach „Memory Stick

Duo”.

• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart

„Memory Stick Duo”, należy skopiować zdjęcia na inny nośnik, np. na płytę CD-R.

• Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą adapter

Memory Stick Duo.

• Przed oddaniem nośnika danych do punktu usługowego należy utworzyć kopię zapasową zdjęć na płycie.

• Za pomocą aparatu nie można określić liczby odbitek.

• W celu nałożenia dat na zdjęcia należy skonsultować się z punktem usługowym.

1

Oznaczanie wybranego obrazu

Przycisk

MENU

Przycisk sterowania

Wyświetl zdjęcie, które chcesz wydrukować.

2

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.

3

Za pomocą przycisków v/V

wybierz opcję [DPOF], a następnie wybierz opcję [Ten

obraz] i naciśnij przycisk z.

Na zdjęcie zostanie naniesione oznaczenie DPOF (polecenie wydruku).

DPOF

Aby usunąć oznaczenie

Wybierz zdjęcia, z których ma zostać usunięte oznaczenie, a następnie w kroku 3 naciśnij przycisk z.

Drukowanie w punkcie usługowym

Wybieranie i oznaczanie obrazów

1

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.

2

Wybierz opcję [DPOF] za pomocą

przycisku v/V, wybierz opcję

[Wiele obrazów], a następnie

naciśnij przycisk z.

3

Za pomocą przycisków v/V/b/B

wybierz zdjęcie, które chcesz oznaczyć, a następnie naciśnij

przycisk z.

Na wybranym zdjęciu pojawi się oznaczenie .

5

Wybierz [OK] przyciskiem v i

naciśnij z.

Aby anulować wybór

Aby anulować wybór, w kroku 5 wybierz opcję [Wyjdź], a następnie naciśnij przycisk z.

Aby usunąć oznaczenie

Wybierz zdjęcia, z których mają zostać usunięte oznaczenia, a następnie w kroku 3 naciśnij przycisk z.

Aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia z danego folderu

W kroku 3 przesuń ramkę na pasek folderu za pomocą przycisku b, a następnie naciśnij przycisk z.

Na wybranych zdjęciach i folderach pojawi się oznaczenie .

4

Naciśnij przycisk MENU.

99

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement

Table of contents