Användningssätt. Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W

Användningssätt. Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W

Användningssätt

Spela upp en cd-da-/MP3-skiva

Etikettsidan (med tryck)

 (öppna/stäng) 

4

Tryck på

-knappen (öppna/ stäng)

 för att stänga skivfacket

.

1

Tryck på CD FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills CD visas på displayen

.

5

Tryck på

-knappen

(spela upp/pausa)

.

Uppspelningen startas.

2

Tryck på

-knappen (öppna/ stäng)

 för att öppna skivfacket

.

3

Lägg i en skiva med etikettsidan uppåt.

När NO DISC (INGEN SKIVA) visas på displayen.

Det finns ingen skiva i skivfacket, eller så är det en skiva som inte kan spelas upp på anläggningen.

Se Försiktighetsåtgärder (sidan 74)

och sätt i en spelbar skiva.

19

SE

20

SE

Anmärkningar

Om du inte kan ta ut skivan och LOCKED visas på displayen

 kontaktar du närmaste

Sony-återförsäljare.

Lägg inte i skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade).

Det kan orsaka irreparabel skada på anläggningen.

Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på, eftersom det kan skada anläggningen.

Undvik att vidröra skivans yta när du matar ut skivan.

Andra funktioner

För att

Pausa uppspelningen

Gör följande:

Tryck på

 . Tryck en gång till på knappen för att

återuppta uppspelningen.

Tryck på

 .

Avbryta uppspelningen

Välja ett spår eller en fil

Tryck på

/ .

Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil

Håll ned

/  (eller

/  på enheten) under uppspelning och släpp upp knappen vid

önskat ställe.

Välja upprepad uppspelning

Tryck flera gånger på

REPEAT

 tills

(alla spår eller filer) eller 1

(ett spår eller en fil) visas.

Välja mapp på en MP3-skiva

Ta ut en skiva.

Tryck på +/

  flera gånger.

Tryck på

  på enheten.

Byta uppspelningsläge

Tryck på PLAY MODE

 flera gånger medan spelaren är stoppad. (Du kan välja vanlig uppspelning (ingen indikering eller FLDR* visas), slumpmässig uppspelning (SHUF eller

FLDR SHUF* visas) eller programmerad uppspelning (PGM visas).

Uppspelningsläge

* När FLDR (MAPP) eller FLDR SHUF (SLUMPMÄSSIG

MAPP) visas kommer alla filer i den valda mappen på MP3-skivan att spelas upp.

Den funktion som är aktiv när du spelar upp en cd-da-skiva är antingen normal uppspelning

(ingen indikering) eller slumpmässig uppspelning SHUF (SLUMPMÄSSIG).

När PUSH STOP (TRYCK PÅ STOPP) visas

Du kan inte ändra uppspelningsläge under uppspelning. Stoppa uppspelningen och

ändra sedan uppspelningsläget.

Anmärkning om uppspelningsläge

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på återgår anläggningen till normalt uppspelningsläge.

Anmärkning om upprepad spelning

anger att alla spår eller filer upprepas tills du stoppar uppspelningen.

1 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på avbryts den upprepade uppspelningen.

Anmärkningar om slumpmässig uppspelning

När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF spelas alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning.

Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF (SLUMPMÄSSIG

MAPP) spelas alla spår eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.

När anläggningen stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningsläget

(SHUF eller FLDR SHUF och uppspelningsläget återgår till normalt uppspelningsläge (ingen indikering eller FLDR).

Anmärkning om uppspelning av MP3-skivor

Spara inga onödiga mappar eller filer på skivor som innehåller MP3-filer.

Mappar som inte innehåller några MP3filer kan inte identifieras av anläggningen.

Du kan bara spela upp MP3-filer som har filtillägget .mp3.

Om en fil har filtillägget .mp3 men i själva verket har ett annat format finns det risk för kraftigt brus om MP3-filen spelas upp och det kan leda till skador på anläggningen.

Maximalt antal MP3-mappar och -filer som anläggningen har stöd för:

– mappar är 999* (inklusive rotmappen)

999 filer

250 filer i en mapp

8 mappnivåer (i filernas trädstruktur)

Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, cd-r/rw-enhet och lagringsmedia för

MP3 . Vid uppspelning av en inkompatibel

MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.

* Det inkluderar mappar som inte innehåller några MP3-filer eller andra filer alls. Det antal mappar som anläggningen kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på mappstrukturen.

21

SE

Skapa ditt eget program

(programmerad uppspelning)

22

SE

Programmera valda spår eller filer med knapparna på fjärrkontrollen.

4

Välj önskat spår eller filnummer.

Tryck upprepade gånger på

/

 tills önskat spår eller filnummer visas.

Valt spår- eller filnummer

Total speltid för valt spår eller vald fil

5

Tryck på

.

--.-- visas när den totala uppspelningstiden överskrider 100 minuter för en cd-da-skiva eller när du programmerar

MP3-filer.

1

Tryck på CD FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills CD visas på displayen

.

2

Tryck flera gånger på PLAY MODE

 tills PGM visas för att välja programmerad uppspelning när spelaren är stoppad.

6

Upprepa steg 3 till 5 om du vill programmera fler spår eller filer.

Ett program kan bestå av upp till

25 spår eller filer.

Om STEP FULL visas

Du har försökt programmera 26 spår eller filer.

Ta bort ett spår eller en fil och programmera det nya spåret eller den nya filen igen.

Se Radera programmet (sidan 23).

3

Välj en mapp (endast MP3-skivor).

Tryck på +/

  flera gånger och välj önskad mapp.

Tryck på

 om du vill programmera alla filer i mappen.

7

Tryck på

 .

Dina programmerade spår eller filer börjar spelas upp.

De programmerade filerna eller spåren är tillgängliga tills du matar ut skivan från skivfacket eller tills du kopplar bort nätsladden.

Om du vill spela samma program en gång till trycker du på

 .

Avbryta den programmerade spelningen

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE

 tills PGM slutar att visas på displayen medan spelaren är i stoppläge.

Radera programmet

Tryck på CLEAR

 när uppspelningen är stoppad. Varje gång du trycker på knappen raderas det senast programmerade spåret eller filen. När alla programmerade spår eller filer är borttagna visas NO STEP.

Anmärkningar

Om skivan matas ut efter programmeringen raderas alla programmerade spår och filer.

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen

är på raderas de programmerade spåren och filerna.

23

SE

Spela en iPod/iPhone/iPad

24

SE

Du kan spela en iPod/iPhone/iPad genom att ansluta den till anläggningen. Du kan styra din iPod/iPhone/iPad med knapparna på anläggningen.

Kompatibla iPod-/iPhone-/ iPad-modeller

Följande iPod-/iPhone-/iPad-modeller kan användas med anläggningen:

Kompatibel modell

iPod touch

(femte generationen) iPod touch

(fjärde generationen) iPod touch

(tredje generationen) iPod nano

(sjunde generationen) iPod nano

(sjätte generationen) iPod nano

(femte generationen) iPod nano

(fjärde generationen) iPod classic iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPad

(fjärde generationen)

USBanslutning

AirPlayanslutning

Kompatibel modell

iPad mini iPad

(tredje generationen) iPad 2 iPad

USBanslutning

AirPlayanslutning

 från och med april 2013.

”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och

”Made for iPad” innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod, iPhone eller iPad, samt att produkten har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandakraven från Apple.

Apple kan inte hållas ansvarigt för den här enhetens funktion eller uppfyllande av regulatoriska säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tillbehör används tillsammans med iPod, iPhone eller iPad kan det påverka trådlösa prestanda.

1

Tryck på USB FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills USB visas på displayen

.

2

Anslut USB-kabeln som följde med din iPod/iPhone/iPad till

USB-porten

 på anläggningen.

Ställ in volymen med VOLUME +/

  on the remote or VOLUME dial

 på anläggningen.

Information om hur du använder din iPod/ iPhone/iPad hittar du i bruksanvisningen för din iPod/iPhone/iPad.

Sony avsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada på inspelade data på en iPod/ iPhone/iPad vid anslutning av en iPod/iPhone/ iPad till den här anläggningen.

3

Anslut USB-kabeln som följde med din iPod/iPhone/iPad till iPod-/iPhone-/iPad-enheten.

Funktionsindikatorn på displayen

ändras från USB till iPod.

Ladda en iPod/iPhone/iPad

När anläggningen är på startar laddningen automatiskt när du ansluter en iPod/ iPhone/iPad till anläggningen.

4

När iPod visas på displayen

 trycker du på

  för att starta uppspelningen.

Övriga funktioner

Du kan styra följande funktioner med knapparna på fjärrkontrollen eller anläggningen.

1

Sätt på strömmen till anläggningen.

Tryck på

/ (på/av)  för att stänga av anläggningen.

För att

Pausa uppspelningen

Gör följande:

Tryck på

  eller 

. Tryck en gång till på knappen för att återuppta uppspelningen.

Tryck på

 .

Avbryta uppspelningen

Välja ett spår eller ett kapitel i en ljudbok/ poddsändning

Tryck på

/ .

Hitta ett visst ställe i ett spår eller i ett kapitel i en ljudbok/ poddsändning

Håll ned

/ 

(

/  på enheten) under uppspelningen och släpp upp knappen vid

önskat ställe.

Anmärkningar

Anläggningens prestanda kan variera beroende på specifikationerna för din iPod/iPhone/iPad.

Bär inte omkring anläggningen när en iPod/ iPhone/iPad är ansluten till den. Det kan leda till fel på utrustningen.

2

Anslut din iPod/iPhone/iPad till enhetens USB-port.

Information om hur du ansluter finns

på sidan 14.

Din iPod/iPhone/iPad laddas upp. Mer information hittar du i bruksanvisningen till din iPod/iPhone/iPad.

Sluta ladda iPod-/iPhone-/iPad-enheten

Tryck på

/  för att stänga av anläggningen och koppla sedan loss din iPod/iPhone/iPad.

Anmärkningar om laddning

Det går inte att ladda upp en iPod/iPhone/iPad när anläggningen är avstängd.

Om anläggningen försätts i viloläge när en

USB-enhet eller en iPod/iPhone/iPad laddas, avbryts den pågående laddningen. Stäng av den automatiska vilolägesfunktionen innan du

börjar ladda. Mer information finns i Ställa in funktionen Automatic Standby (automatiskt viloläge) (sidan 59).

Batteriikonen på iPod-/iPhone-/iPad-enhetens display visar om batteriladdningen pågår eller inte.

25

SE

Spela upp en fil på en USB-enhet

26

SE

1

Du kan spela upp ljudfiler från en USB-enhet genom att ansluta ett USB-minne eller en

USB-enhet till anläggningen.

Den här anläggningen kan spela upp filer med ljudformaten MP3/WMA*/AAC*.

På nedanstående webbplatser finns information om vilka USB-enheter som kan användas.

För kunder i Europa:

http://support.sony-europe.com/

För kunder i övriga länder och områden:

http://www.sony-asia.com/support

* Filer som är försedda med upphovsrättsskyddet

DRM (Digital Rights Management) eller filer som har hämtats från en onlinemusiktjänst kan inte spelas upp på den här anläggningen. Om du försöker spela upp den här typen av filer spelas nästa oskyddade ljudfil upp automatiskt.

Tryck på USB FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills USB visas på displayen

.

2

Anslut USB-enheten direkt eller via den USB-kabel som följde med USB-enheten till USB-porten

 på enheten.

3

Tryck på

  för att starta uppspelningen.

Övriga funktioner

Du kan styra följande funktioner med knapparna på fjärrkontrollen eller anläggningen.

För att

Pausa uppspelningen

Avbryta uppspelningen

Välja mapp

Välja fil

Hitta ett visst ställe i en fil

Gör följande:

Tryck på

 . Tryck en gång till på knappen för att

återuppta uppspelningen.

Tryck på

 . Om du vill

återuppta uppspelningen trycker du på

 *

1

.

Om du inte vill återuppta uppspelningen trycker du på

  igen*

2

.

Tryck på +/

  flera gånger.

Tryck på

/ .

Håll ned

/ 

(

/  på enheten) under uppspelningen och släpp upp knappen vid

önskat ställe.

Välja upprepad uppspelning

Tryck flera gånger på

REPEAT

 tills

(alla ljudfiler) eller 1 (en ljudfil) visas.

*1

*2

För MP3/WMA-filer i VBR-format kan det hända att anläggningen återupptar uppspelningen från ett annat ställe än där den avbröts.

När du avbryter funktionen för att återuppta uppspelningen, återgår displayen till att visa antalet mappar.

Byta uppspelningsläge

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE

 medan spelaren är stoppad. Du kan välja normal uppspelning (ingen indikering eller FLDR visas*

1

) eller slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDR SHUF visas*

2

).

*1

Om ingen indikering väljs spelar anläggningen upp alla filer på USB-enheten. Om du väljer

FLDR spelar anläggningen upp alla filer i den valda mappen på USB-enheten.

*2

Om du väljer SHUF spelar anläggningen upp alla ljudfiler på USB-enheten i slumpmässig ordning. Om du väljer FLDR SHUF spelas alla ljudfiler i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.

Anmärkning om uppspelningsläge

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på återgår anläggningen till normalt uppspelningsläge.

Anmärkning om upprepad spelning

anger att alla filer upprepas tills du stoppar uppspelningen.

1 anger att en enda fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på avbryts den upprepade uppspelningen.

Anmärkning om slumpmässig uppspelning

När anläggningen stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF eller FLDR SHUF och uppspelningsläget

återgår till normalt uppspelningsläge (ingen indikering eller FLDR).

Anmärkningar

Uppspelningsordningen för anläggningen kan skilja sig från uppspelningsordningen på den anslutna digitala musikspelaren.

Stäng av anläggningen innan du avlägsnar

USB-enheten. Om du tar bort en USB-enhet när anläggningen är påslaget kan informationen på

USB-enheten förstöras.

Om apparaten behöver anslutas via en

USB-kabel, använd då den USB-kabel som medföljde USB-enheten som du vill ansluta.

Se bruksanvisningen till den USB-enhet som ska anslutas för information om anslutning.

Efter anslutning kan det dröja en stund innan

READING visas, beroende på vilken typ av

USB-enhet som är ansluten.

Anslut inte USB-enheten via ett USB-nav.

När USB-enheten är ansluten läses alla filer på

USB-enheten in i anläggningen. Om det finns många mappar eller filer på USB-enheten kan det ta lång tid att slutföra läsningen.

Med vissa anslutna USB-enheter kan det ta lång tid att sända signaler från anläggningen eller att bli klar med att läsa av USB-enheten.

Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och skrivningsprogram kan inte garanteras. Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen kodades med inkompatibel programvara kan dessa filer ge upphov till brus eller felfunktion.

Maximalt antal mp3-mappar och -filer på

USB-enheten som anläggningen har stöd för:

– mappar är 1 000* (inklusive rotmappen)

3 000 filer

250 filer i samma mapp

8 mappnivåer (i filernas trädstruktur)

* Det inkluderar mappar som inte innehåller spelbara ljudfiler samt tomma mappar.

Det antal mappar som anläggningen kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på mappstrukturen.

Anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för alla funktionerna på anslutna USB-enheter.

Mappar som inte innehåller ljudfiler identifieras inte.

På den här anläggningen går det att lyssna på ljudfiler i följande format:

MP3: filtillägg .mp3

WMA: filtillägg .wma

AAC: filtillägg .m4a, .mp4 eller .3gp

Om filen har rätt filnamnstillägg men i själva verket har ett annat format kan det hända att det uppstår störningar eller andra fel om du försöker spela upp filen.

27

SE

28

SE

Ladda en USB-enhet

När anläggningen är på startar laddningen automatiskt när du ansluter en USB-enhet till anläggningen.

1

Sätt på strömmen till anläggningen.

Tryck på

/ (på/av)  för att stänga av anläggningen.

2

Anslut en USB-enhet till

USB-porten på enheten.

Information om hur du ansluter finns

på sidan 14.

Sluta ladda USB-enheten

Tryck på

/  för att stänga av anläggningen och koppla sedan loss

USB-kabeln.

Anmärkningar om laddning

Det går inte att ladda USB-enheten när anläggningen är avstängd. Vissa USB-enheter har egenskaper som gör att de inte laddas upp.

Om anläggningen försätts i viloläge när en

USB-enhet eller en USB-enhet laddas, avbryts den pågående laddningen. Stäng av den automatiska vilolägesfunktionen innan du

börjar ladda. Mer information finns i Ställa in funktionen Automatic Standby (automatiskt viloläge) (sidan 59).

Förbereda för en BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik på en iPod/iPhone/ iPad eller en BLUETOOTH-enhet via en trådlös anslutning.

Innan du använder BLUETOOTH-funktionen måste du genomföra parkoppling för att registrera BLUETOOTH-enheten.

Anläggningen har stöd för registrering och anslutning av BLUETOOTH-enheten och

NFC, där du aktiverar datakommunikationen genom röra en enhet vid en specifik punkt.

Du hittar information om NFC under

”Ansluta med NFC” (sidan 32).

Vad är parkoppling?

De BLUETOOTH-enheter som ska ansluta till varandra måste registreras hos varandra i förväg. Parkoppling är en funktion som registrerar två enheter.

När parkopplingen har utförts behöver du inte göra om den igen. I följande fall måste dock parkopplingen genomföras en gång till:

Parkopplingsinformationen raderades när

BLUETOOTH-enheten reparerades.

Du har försökt parkoppla anläggningen med fler än 10 BLUETOOTH-enheter.

Anläggningen kan parkopplas med upp till nio BLUETOOTH-enheter. Om du parkopplar ytterligar en BLUETOOTHenhet när du redan parkopplat anläggningen med 9 enheter kommer informationen för den först anslutna enheten att skrivas över med informationen från den nya enheten.

Parkopplingsinformationen för anläggningen raderas från den anslutna enheten.

Om du initierar anläggningen eller raderar parkopplingshistoriken med anläggningen försvinner all parkopplingsinformation.

Om BLUETOOTH-indikatorn

BLUETOOTH-indikatorn i mitten av

BLUETOOTH-knappen

 indikerar statusen för BLUETOOTH.

Anläggningens status

Indikatorfärg

Anläggningen är i BLUETOOTHviloläge (när anläggningen

är på)

Blå

Under

BLUETOOTHparkoppling

Anläggningen försöker ansluta till en

BLUETOOTHenhet

Blå

Blå

Anläggningen har upprättat en anslutning med en BLUETOOTHenhet

Blå

Indikatorstatus

Blinkar långsamt.

Blinkar snabbt.

Blinkar.

Lyser.

Anläggningen har stöd för BLUETOOTH

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och AVRCP (Audio Video Remote Control

Profile). Mer information finns i Trådlös

BLUETOOTH-teknik (sidan 76).

Anmärkningar

Mer information om hur du använder den

BLUETOOTH-enhet som ska anslutas hittar du i den bruksanvisning som följde med

BLUETOOTH-enheten.

Den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas måste ha stöd för A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile).

29

SE

30

SE

Aktivera mottagning av

AAC-kodec

Du kan ta emot data i AAC-kodecformat från en BLUETOOTH-enhet. Aktivera mottagning via alternativmenyn.

1

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

2

Tryck flera gånger på

/  för att välja

BT AAC och tryck sedan på

.

3

Tryck på

/  flera gånger för att välja

ON eller OFF och tryck sedan på

.

ON: för att ta emot i AAC-kodecformat

OFF: för att ta emot i SBC-kodecformat

Anmärkningar

Om du gör inställningen under pågående

BLUETOOTH-anslutning så bryts anslutningen.

När du använder en Apple-produkt uppdaterar du den till den senaste programvaruversionen.

Information om hur du uppdaterar finns i bruksanvisningen som medföljde Appleprodukten.

Om ljudet avbryts vid mottagning i AACkodecformat ställer du in menyn BT AAC på OFF.

Parkoppla anläggningen med en BLUETOOTH-enhet

Anslutningsexempel

BLUETOOTH-enhet, till exempel en WALKMAN*

* Läs i bruksanvisningen som medföljde din

WALKMAN för att kontrollera om den är en

BLUETOOTH-enhet eller inte.

1

Placera den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas inom en meter från anläggningen.

2

Tryck på BLUETOOTH

FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills BT AUDIO visas på displayen

.

BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt blått.

Om anläggningen tidigare har anslutits till BLUETOOTH-enheten automatiskt trycker du på

BLUETOOTH

 på enheten för att avbryta anslutningen så att BT AUDIO visas på displayen

.

3

Tryck ned och håll BLUETOOTH

 nedtryckt på enheten under minst 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt i blått och PAIRING blinkar på displayen

.

Anläggningen är i parkopplingsläge.

4

Genomför parkopplingen på

BLUETOOTH-enheten och sök efter anläggningen med

BLUETOOTH-enheten.

När genomsökningen är klar kan en lista över hittade enheter visas på

BLUETOOTH-enhetens display.

Denna anläggning visas som SONY:CMT-

SBT300W (Bluetooth) eller SONY:CMT-

SBT300WB (Bluetooth). Om den inte visas genomför du åtgärden från steg 1 igen.

När du upprättar en anslutning till den här anläggningen väljer du ljudprofil (A2DP,

AVRCP) på BLUETOOTH-enheten.

Om BLUETOOTH-enheten inte har stöd för

AVRCP-profilen (Audio Video Remote

Control Profile) kan du inte använda anläggningen för att spela upp eller stoppa uppspelningen.

Mer information om hur du använder den

BLUETOOTH-enhet som ska anslutas hittar du i den bruksanvisning som följde med

BLUETOOTH-enheten.

5

Välj SONY:CMT-SBT300W

(Bluetooth) eller SONY:CMT-

SBT300WB (Bluetooth) på

BLUETOOTH-enhetens display.

Om du uppmanas att ange lösenord på

BLUETOOTH-enheten anger du 0000.

6

Använda BLUETOOTH-enheten och genomföra BLUETOOTHanslutning.

När parkopplingen är klar och anslutningen till BLUETOOTH-enheten

är upprättad på rätt sätt övergår displayen

 till BT AUDIO istället för

PAIRING och BLUETOOTH-indikatorn

 blinkar långsamt blått.

Beroende på typ av BLUETOOTHenhet kan anslutningen startas automatiskt efter det att parkopplingen är klar.

Anmärkningar

• lösenord kan även kallas ”passkod”, ”PIN-kod” eller ”PIN-nummer” osv.

Anläggningens vilolägesstatus för parkopplingen avbryts efter ungefär fem minuter. Om parkopplingen inte fungerar genomför du proceduren från steg 1 igen.

Om du vill parkoppla anläggningen med flera

BLUETOOTH-enheter utför du steg 1 till 6 för varje enskild BLUETOOTH-enhet.

Tips!

Du kan genomföra en parkoppling eller försöka skapa en BLUETOOTH-anslutning till en annan

BLUETOOTH-enhet samtidigt som BLUETOOTHanslutningen upprättas med en BLUETOOTHenhet. Den aktuella BLUETOOTH-anslutningen avbryts när en BLUETOOTH-anslutning till en annan enhet har upprättats.

Radera all registreringsinformation för parkoppling

1

Tryck på BLUETOOTH FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills BT AUDIO visas på displayen

.

När anläggningen är ansluten till en

BLUETOOTH-enhet visas det angivna namnet för den anslutna BLUETOOTH-enheten på anläggningens display

. Tryck på

BLUETOOTH

 på anläggningen för att avbryta anslutningen med denna

BLUETOOTH-enhet så att BT AUDIO visas på displayen

.

2

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

3

Tryck flera gånger på

/

  för att välja

DEL LINK och tryck sedan på

.

4

Tryck flera gånger på

/

  flera gånger för att välja OK och tryck sedan på

.

COMPLETE visas på displayen

 och all parkopplingsinformation raderas.

Anmärkning

Om du har raderat parkopplingsinformationen måste du genomföra parkoppling igen om du vill skapa en BLUETOOTH-anslutning. Om du vill ansluta till en BLUETOOTH-enhet igen måste du ange lösenordet på BLUETOOTH-enheten.

31

SE

Ansluta med NFC

NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik för korta avstånd för kommunikation mellan olika enheter, exempelvis mobiltelefoner och IC-brickor.

Med NFC kan du aktivera datakommunikation genom röra en enhet vid en specifik punkt.

Kompatibla smarttelefoner är sådana som har NFC-funktion (kompatibla operativsystem: Android version 2.3.3 eller senare, dock ej Android 3.x).

På nedanstående webbsida finns information om kompatibla enheter.

För kunder i Europa:

http://support.sony-europe.com/

För kunder i övriga länder och områden:

http://www.sony-asia.com/support

Förberedelser på din smarttelefon (Android)

Du måste ha en NFC-kompatibel app installerad på din smarttelefon. Om NFC

Easy Connect inte är installerat kan du hämta appen från Google Play.

I vissa länder och regioner får NFCkompatibla appar inte hämtas.

För vissa smarttelefoner är denna funktion tillgänglig även utan NFC Easy

Connect. I så fall kan användningen med och specifikationerna för smarttelefonen skilja sig åt från beskrivningen i denna bruksanvisning. Mer information finns i smarttelefonens bruksanvisning.

1

Gå till webbplatsen nedan för att installera appen.

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.easyconnect

Om du öppnar webbplatsen med 2D-kod

Läs följande 2D-kod för åtkomst.

32

SE

2

Ställ in smarttelefonen så att NFCfunktionen är aktiv.

Mer information finns i smarttelefonens bruksanvisning.

Om appen NFC Easy Connect

Detta är ett kostnadsfritt program som används med Android. På Internet kan du söka efter information om NFC Easy Connect och hämta appen.

I vissa länder och regioner får NFC-kompatibla appar inte hämtas.

Ansluta smarttelefonen med NFC

Rör vid anläggningen med smarttelefonen.

Anläggningen startas automatiskt och parkoppling och BLUETOOTH-anslutning upprättas.

1

Starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.

Kontrollera att appens display visas.

2

Rör vid anläggningen med din smarttelefon.

Rör med smarttelefonen vid markeringen NN-

Mark på anläggningen och håll den kvar där tills smarttelefonen vibrerar.

Slutför anslutningen med smarttelefonen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Läs i smarttelefonens bruksanvisning för information om vilken del av telefonen som ska användas vid kontakten.

Koppla från en anslutning med NFC

Bryt den upprättade anslutningen genom att röra vid markeringen N-Mark på enheten.

Växla en ansluten enhet med NFC

När du rör vid enheten med en

NFC-kompatibel smarttelefon när en annan BLUETOOTH-enhet är ansluten till anläggningen kopplas BLUETOOTH-enheten bort och anläggningen ansluts till smarttelefonen.

Om du med den smarttelefon som är ansluten till anläggningen rör vid andra

NFC-kompatibla BLUETOOTH-hörlurar eller

-högtalare kopplas smarttelefonen bort från anläggningen och ansluts istället till den

BLUETOOTH-enheten som vidrördes.

Lyssna på musik via BLUETOOTH

Du kan använda en BLUETOOTH-enhet som

är parkopplad med anläggningen och lyssna på musik via BLUETOOTH-anslutningen.

Du kan ställa in volymen för anläggningen och starta/stoppa uppspelningen med den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Se bruksanvisningen till din BLUETOOTHenhet för information om funktioner.

Bekräfta följande innan du spelar upp musik:

BLUETOOTH-funktionen hos BLUETOOTHenheten är aktiverad.

Parkoppling med anläggningen har genomförts.

2

Upprätta en BLUETOOTHanslutning med BLUETOOTHenheten.

När anslutningen är upprättad visas

CONNECT på displayen

 och sedan visas det namn som är inställt för

BLUETOOTH-enheten.

Om BLUETOOTH-enheten har varit ansluten till anläggningen tidigare kanske du ansluts automatiskt utan att behöva göra något.

Mer information om hur du

BLUETOOTH-enheten hittar du i den bruksanvisning som följde med

BLUETOOTH-enheten.

3

Tryck på

  för att starta uppspelningen.

Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske du måste starta musikspelaren på BLUETOOTHenheten i förväg.

Beroende på BLUETOOTH-enheten måste du kanske trycka två gånger på

 .

1

Tryck på BLUETOOTH

FUNCTION

.

BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt blått.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills BT AUDIO visas på displayen

.

4

Tryck på VOLUME +/

  för att ställa in volymen.

Vrid VOLUME-vredet

 på enheten

åt vänster eller höger för att ställa in volymen.

Om volymen inte kan ändras justerar du den på BLUETOOTH-enheten.

33

SE

34

SE

Övriga funktioner

Du kan styra följande funktioner med knapparna på fjärrkontrollen eller anläggningen.

För att Gör följande:

Tryck på

 *.

Pausa uppspelningen

Avbryta uppspelningen

Tryck på

 .

Välja mapp

Välja fil

Hitta ett visst ställe i en fil

Tryck på +/

 .

Tryck på

/ .

Håll ned

/ 

(eller

/  på enheten) under uppspelningen och släpp knappen vid önskat ställe.

* Beroende på BLUETOOTH-enheten måste du kanske trycka två gånger på

 .

Anmärkning

De funktioner som beskrivs i den här bruksanvisningen kanske inte finns på vissa

BLUETOOTH-enheter. Dessutom kanske den faktiska hanteringen skiljer sig åt beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Kontrollera adressen för en ansluten

BLUETOOTH-enhet

Tryck på DISPLAY

 när det inställda namnet på den anslutna BLUETOOTHenheten visas på displayen

. Under åtta sekunder visas BLUETOOTH-enhetsadressen i två omgångar på displayen.

Avbryta anslutningen till en BLUETOOTHenhet

Tryck på BLUETOOTH

 på enheten.

DISCONNECT visas på displayen

.

Beroende på BLUETOOTH-enheten kan anslutningen avbrytas automatiskt när du stoppar uppspelningen.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents