Ytterligare information. Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W

Ytterligare information. Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W

Ytterligare information

Lyssna på radio

3

Tryck på TUNE +/–

.

Frekvensindikatorn på displayen

 börjar ändras.

Kanalsökningen stannar automatiskt när en radiokanal ställs in och STEREO

(när det är en FM-stereomottagning) visas på displayen (automatisk kanalsökning).

Ställa in en radiokanal

1

Tryck på TUNER FUNCTION

 för att välja ett radioband.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills TUNER FM eller TUNER AM visas (CMT-SBT300W), eller DAB eller

TUNER FM visas (CMT-SBT300WB) på displayen

.

Manuell kanalsökning

Tryck flera gånger på TUNING MODE

 tills MANUAL visas på displayen

 och tryck sedan på TUNE +/–

 för att ställa in önskad kanal.

Anmärkning om DAB/DAB+-stationer

(endast CMT-SBT300WB)

Om du ställer in en station med RDStjänster innehåller utsändningen även information om tjänstens eller kanalens namn.

När en DAB/DAB+-kanal ställs in kan det ta ett par sekunder innan ljudet hörs.

Primärtjänsten tas automatiskt emot igen när sekundärtjänsten tar slut.

Den här mottagaren saknar stöd för datatjänster.

Tips!

Om mottagningen för en FM-stereosändning brusar väljer du mono-mottagning genom att trycka flera gånger på FM MODE

 tills MONO visas på displayen. Detta ger mindre brus.

2

Tryck flera gånger på TUNING

MODE

 tills AUTO visas på displayen

.

Varje gång du trycker på knappen växlar mottagningsläget till AUTO,

PRESET eller MANUAL.

MONO visas under fyra sekunder.

55

SE

56

SE

1

Ändra intervallet för AMinställning (med undantag för europeiska modeller)

Stationsinställningsintervallet för AM är fabriksinställt på 9 kHz (respektive 10 kHz i vissa områden). Använd knapparna på anläggningen för den här åtgärden.

1

Tryck upprepade gånger på FUNCTION

 på anläggningen för att välja AMstationen.

2

Tryck på

/ (på/av)  för att stänga av anläggningen.

3

Tryck på och håll ned FUNCTION

 och tryck på

/ (på/av)  på enheten.

STEP 9K eller STEP 10K visas på displayen

.

Om du ändrar intervallet raderas alla förinställda AM-stationer.

4

Tryck på

 för att registrera stationen.

COMPLETE visas på displayen

.

5

Upprepa steg 1 till 4 för att registrera ytterligare kanaler.

Det går att lagra upp till 20 FMstationer och 10 AM-stationer (CMT-

SBT300W) eller 20 DAB/DAB+-stationer och 20 FM-stationer (CMT-SBT300WB).

Ställa in en radiokanal som finns i snabbvalsminnet

Tryck flera gånger på TUNING MODE

 tills PRESET visas på displayen

 och tryck sedan på TUNE +/–

 för att välja det snabbvalsnummer som den önskade stationen är sparad under.

Lagra radiokanaler i snabbvalsminnet

Du kan ställa in önskade radiokanaler.

2

Ställa in den radiostation som du vill spara i snabbvalsminnet.

Tryck på TUNER MEMORY

.

Snabbvalsnummer

Köra en automatisk DABavsökning manuellt

(endast CMT-SBT300WB)

Innan du kan ställa in DAB-/DAB+-stationer måste du köra en första DAB-avsökning.

Om du har flyttat till ett annat område bör du också utföra en första DAB-avsökning manuellt för att uppdatera DAB/DAB+tjänstinformationen.

1

Tryck på TUNER FUNCTION

 flera gånger tills DAB visas på displayen

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills DAB visas på displayen

.

3

Tryck på TUNE +/–

 flera gånger för att välja ett snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

2

Tryck på OPTIONS inställningsmenyn.

 för att visa

3

Tryck på

/

 flera gånger för att välja INITIAL och tryck sedan på

4

Tryck på

/

 flera gånger för att välja OK och tryck sedan på

Avsökningen startar. Medan avsökningen pågår visas ett ökande antal asterisker (*******). Beroende på vilka DAB/DAB+-tjänster som tillhandahålls i ditt område kan avsökningen ta flera minuter.

När avsökningen är klar skapas en lista över tillgängliga tjänster.

Anmärkningar

Om inga DAB/DAB+-sändningar tillhandahålls i ditt land eller din region visas NO SERV på displayen.

När den här proceduren utförs raderas alla gamla snabbvalsinställningar.

Kontrollera att anläggningen är avstängd innan du kopplar ur DAB/FM-trådantennen.

Annars raderas dina DAB/DAB+-inställningar.

57

SE

Använda extra ljudkomponenter

58

SE

1

Tryck på VOLUME

  på fjärrkontrollen för att sänka volymen.

Vrid VOLUME-vredet

 på enheten motsols för att sänka volymen.

2

Anslut en extra ljudkomponent till AUDIO IN-uttaget

(sidan 13).

Anslut externa tillbehörskomponenter med en ljudkabel (medföljer ej).

3

Tryck på AUDIO IN FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills AUDIO IN visas på displayen

.

4

Starta uppspelningen på den anslutna komponenten.

Ställ in volymen på den anslutna komponenten under uppspelningen.

5

Tryck på VOLUME +/–

  på fjärrkontrollen om du vill ändra volymen.

Vrid VOLUME-vredet

 på enheten

åt vänster eller höger för att ställa in volymen.

Anmärkning

Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till Standby-läge (viloläge) om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym i motsvarande grad. Se Ställa in funktionen Automatic Standby (automatiskt

viloläge) (sidan 59).

Ställa in funktionen Automatic Standby

(automatiskt viloläge)

Den här anläggningen har automatisk vilolägesfunktion. Funktionen innebär att anläggningen automatiskt växlar till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 15 minuter.

AUTO STBY visas på displayen

 i två minuter innan systemet växlar till viloläge.

Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen på. Du kan stänga av funktionen via inställningsmenyn.

Anläggningen räknar ned tiden igen (15 minuter) tills det växlar till viloläge, även om den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad, i följande fall:

– när en USB-enhet är ansluten

– när en knapp på fjärrkontrollen eller enheten trycks in

* AM är endast tillgängligt för CMT-SBT300W.

DAB är endast tillgängligt för CMT-SBT300WB.

1

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

2

Tryck flera gånger på

/

 för att välja AUTO STBY

(AUTOMATISKT VILOLÄGE) och tryck sedan på

.

3

Tryck flera gånger på

/

 för att välja ON (PÅ) eller OFF (AV) och tryck sedan på

.

Anmärkningar

Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte i radioläge (FM/AM/DAB

*

) även om du har aktiverat den.

Det kan hända att anläggningen inte automatiskt går över i viloläge i följande fall:

– när den avläser en ljudsignal

– under uppspelning av ljudspår eller filer

– när insomningstimern eller uppspelningstimern pågår

59

SE

Ställa in BLUETOOTH-/nätverksviloläge

Du kan aktivera och inaktivera BLUETOOTH-

/nätverksviloläge. När BLUETOOTH-/ nätverksviloläget är aktivt övergår anläggningen i vänteläge för BLUETOOTH- eller nätverksanslutning även när anläggningen är avstängd. BLUETOOTH-/ nätverksviloläget är inaktiverat som standard.

1

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

2

Tryck flera gånger på

/

 för att välja BT/NW STBY och tryck sedan på

.

3

Tryck flera gånger på

/

 för att välja ON eller OFF och tryck sedan på

.

4

Tryck på / (på/av)

 för att stänga av anläggningen.

När BT/NW STBY är inställt på ON startar anläggningen och du kan lyssna på musik genom att aktivera en anslutning till BLUETOOTH eller AirPlay på den anslutna komponenten.

Anmärkning

Det går inte att spela upp på DLNA-enheten eller genom att använda musiktjänster.

60

SE

Uppdatera programvaran

Uppdatera anläggningens programvara genom att hämta den senaste versionen via ett nätverk.

Om anläggningen känner av en ny uppdatering när den är ansluten till

Internet visas UPDATE på displayen

.

Du kan uppdatera programvaran via inställningsmenyn.

1

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

2

Tryck på

/

 flera gånger för att välja UPDATE och tryck sedan på

.

3

Tryck på

/

 flera gånger för att välja OK och tryck sedan på

.

Uppdateringen startar.

Anmärkningar

Det tar vanligtvis tre till tio minuter innan uppdateringen är klar. Beroende på nätverksmiljön kan det ta ännu längre tid.

Använd inte anläggningen eller fjärrkontrollen medan uppdateringen pågår. Stäng inte heller av anläggningen eller koppla loss nätsladden medan uppdateringen pågår.

61

SE

Justera ljudet

Du kan ställa in basförstärkningen och justera tonen som du vill.

Ställa in basförstärkning

Tryck flera gånger på BASS BOOST

 för att välja ON eller OFF.

Justera bas och diskant

Tryck på BASS +/–

 för att ställa in bas eller på TREBLE +/–

 för att ställa in diskant.

Tryck flera gånger på EQ

 på enheten för att välja BASS eller TREBLE och justera det valda alternativet med TUNE +/–

.

Tips!

Anläggningen är utrustad med funktionen

DSEE för att återge klart diskantljud även när komprimering har försämrat ljudkvaliteten.

Funktionen DSEE aktiveras vanligen automatiskt när ljudkällan identifierats, men beroende på vilka funktioner som är aktiva kan det hända att den inte aktiveras.

62

SE

Ändra vad som visas på displayen

För att Gör följande:

Visa information på displayen

 *1

Visa klockan

Tryck flera gånger på

DISPLAY

 när anläggningen är på.

Tryck flera gånger på

DISPLAY

 när anläggningen är avstängd.

*2

Klockan visas under ca åtta sekunder.

*1 Du kan också visa informationen nedan när du spelar upp en cd-da-/MP3-skiva.

*2 Informationen visas inte i BLUETOOTH-/

Network Standby (BLUETOOTH-/ nätverksviloläge).

Cd-da-skiva

återstående uppspelningstid för ett spår under uppspelning

– total återstående uppspelningstid

Följande information visas:

– total uppspelningstid för en cd-da-skiva

(utom när PGM-läge är valt och spelaren är stoppad)

återstående uppspelningstid för ett spår på en cd-da-skiva

återstående uppspelningstid för en cd-daskiva (endast när normalt uppspelningsläge

är valt under uppspelning)

ID3-etikettinformation för MP3-filer. ID3 version 2-etikettinformation visas om både

ID3 version 1- och version 2-etiketter används för en MP3-fil.

– upp till 64 tecken för en ID3-etikett där tillåtna tecken är versaler (A till Z), siffror

(0 till 9) och symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = >

@ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Anmärkningar om DAB-/DAB+-information som visas på displayen (endast CMT-SBT300WB)

Följande visas också:

– upp till åtta tecken med tjänstnamn, upp till

128 tecken med DLS-information (Dynamic

Label Segment) och upp till 16 tecken med ensemblenamn.

– ett värde mellan 0 och 100 som anger signalkvaliteten visas.

MP3-skiva

– spår- eller filnamn

– artistnamn

– albumnamn

Anmärkningar om den information som visas på displayen

Tecken som inte går att visa visas som _.

Följande information visas inte:

– den återstående speltiden eller den totala speltiden för MP3-skivor

– den återstående speltiden för MP3-filer.

Följande information visas inte på rätt sätt:

– den förflutna speltiden för MP3-filer som är

VBR-kodade (variabel bithastighet).

– mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet.

63

SE

Använda timerfunktionerna

Den här anläggningen har en insomningstimer och en väckningstimer.

Insomningstimern har företräde framför väckningstimern.

Du kan ställa in timern med knapparna på fjärrkontrollen.

Ställa in väckningstimern

Du kan lyssna på en cd-da- eller MP3-skiva eller radio varje dag vid en förinställd tid.

Se till att ställa in klockan innan du ställer in timern.

Ställa in insomningstimern

Anläggningen stängs av automatiskt när den inställda tiden för insomningstimern har förflutit. Insomningstimern fungerar

även om klockan inte är ställd.

64

SE

1

Tryck flera gånger på SLEEP

 för att ställa in tiden.

Välj 30MIN om du vill stänga av anläggningen efter 30 minuter.

Om du vill avbryta insomningstimern väljer du OFF.

1

Förbered ljudkällan.

Förbered ljudkällan och vrid VOLUMEvredet

 på anläggningen åt vänster eller höger eller tryck på VOLUME +/–

 på fjärrkontrollen för att höja eller sänka volymen.

Du kan välja mellan följande ljudkällor: CD, USB och TUNER

(FM, AM eller DAB)

*1

FUNCTION

Om du bara vill spela upp vissa spår eller filer på skivan skapar du ett program. Se Skapa ditt eget program

(programmerad uppspelning)

(sidan 22).

2

Om du vill lyssna på radio ställer du in önskad kanal med automatisk kanalsökning, manuell kanalsökning

eller snabbvalsinställning (sidan 55).

*1 FM eller AM för CMT-SBT300W, eller FM eller DAB för CMT-SBT300WB.

Tryck på TIMER MENU

.

3

Tryck på

/  flera gånger för att välja PLAY SET och tryck sedan på

.

Starttiden blinkar på displayen

.

4

Ställ in den tid när funktionen ska starta.

Tryck upprepade gånger på

/  för att ställa in timmen och tryck sedan på

. Minutindikatorn blinkar. Gör på samma sätt som ovan för att ställa in minuterna.

När du har ställt in starttiden går anläggningen till inställningen för stopptiden.

5

Använd samma procedur som i steg 4 för att ställa in en tid när funktionen ska stoppa.

Om TIME NG blinkar på displayen

Start- och sluttid är inställda på samma klockslag. Ändra stopptiden.

6

Välj ljudkälla.

Tryck upprepade gånger på

/  tills

önskad ljudkälla visas och tryck sedan

Du kan välja mellan följande ljudkällor:

CD, USB och TUNER (FM, AM eller

DAB)

*1

FUNCTION.

*1 FM eller AM för CMT-SBT300W, eller FM eller DAB för CMT-SBT300WB.

När du har valt ljudkälla visas bekräftelseskärmen för väckningstimern.

7

Tryck på

/ (på/av)  för att stänga av anläggningen.

När väckningstimern är inställd startar anläggningen ca 15 sekunder (för FM,

AM eller DAB

*

) eller ca 90 sekunder

(för en cd-da-skiva eller USB-enhet) före den förinställda tiden.

Om anläggningen redan är på vid den inställda tidpunkten fungerar inte väckningstimern. Var noga med att inte använda anläggningen förrän den startas och börjar spela upp med timern.

* AM är endast tillgängligt för CMT-SBT300W.

DAB är endast tillgängligt för CMT-SBT300WB.

Kontrollera inställningen

1

Tryck på TIMER MENU

.

2

Tryck på

/  flera gånger för att välja

SELECT och tryck sedan på

.

3

Tryck på

/  flera gånger för att välja

PLAY SEL och tryck sedan på

.

Timerinställningen visas på displayen

.

Stänga av timern

1

Tryck på TIMER MENU

.

2

Tryck på

/  flera gånger för att välja

SELECT och tryck sedan på

.

3

Tryck flera gånger på

/  för att välja

OFF och tryck sedan på

.

Ändra inställningen

Genomför samma steg för att ändra inställningarna för väckningstimern.

Anmärkningar

Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en en radiokanal som du har ställt in med automatisk (AUTO) eller manuell (MANUAL) och du sedan ändrar radiofrekvensen eller bandet efter det att du har ställt in timern ändras också radiokanalsinställningen för timern.

Om ljudkällan för väckningstimern är inställd på en radiokanal som du har ställt in från en förinställd radiokanal (snabbval 1 till 20) och om du ändrar radiofrekvensen eller bandet efter att du har ställt in timern ändras inte radiokanalsinställningen för timern.

Radiokanalsinställningen för timern är inställd på det du angav för den.

Tips!

Väckningstimerinställningen fortsätter gälla om den inte avbryts manuellt.

65

SE

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents