Przesyłanie USB. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Przesyłanie USB. Sony MHC-M20D | Manualzz

36

PL

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Ustaw tę funkcję, jeśli system jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora obsługującego funkcję

Audio Return Channel. Ta funkcja jest dostępna po ustawieniu

[CONTROL FOR HDMI] na [ON].

[ON]:

Można słuchać dźwięku z telewizora poprzez głośniki systemu.

[OFF]:

Wyłączony.

[STANDBY LINKED TO TV]

Ta funkcja jest dostępna po ustawieniu [CONTROL FOR HDMI] na [ON].

[AUTO]:

Po wyłączeniu telewizora, system wyłączy się automatycznie w następujących okolicznościach:

—podczas odtwarzania wideo z płyty DVD/CD lub urządzenia USB

—po zatrzymaniu odtwarzania dźwięku z płyty DVD/CD lub urządzenia USB

—po wybraniu funkcji TV

[ON]:

Niezależnie od funkcji system wyłącza się automatycznie w momencie wyłączenia telewizora.

[OFF]:

System nie wyłącza się, gdy wyłączasz telewizor.

Przesyłanie USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia USB

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych urządzeń USB, patrz

„Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach” (strona 11).

(Z systemem można używać urządzeń iPhone/iPod, wyłącznie korzystając z połączenia

BLUETOOTH.)

Przesyłanie muzyki

Możesz przesyłać muzykę z płyty

(tylko płyty AUDIO CD lub MP3) do urządzenia USB podłączonego do gniazda  (USB).

Format audio plików przesyłanych przez system to MP3.

Uwaga

Nie odłączaj urządzenia USB w trakcie operacji przesyłania lub usuwania.

Odłączenie może spowodować uszkodzenie danych na urządzeniu USB lub samego urządzenia USB.

• Pliki MP3 przesyłane są z taką samą prędkością transmisji jak pierwotne

• pliki.

Przy przesyłaniu z AUDIO CD, możesz wybrać prędkość transmisji przed rozpoczęciem przesyłania.

• Operacje przesyłania i usuwania z urządzeń USB są niedozwolone, gdy szuflada jest wysunięta.

MHC-M20D.PL.4-736-071-

41

(1)

Uwaga dotycząca treści chronionych prawem autorskim

Przesyłana muzyka może służyć wyłącznie do użytku własnego.

Wykorzystywanie muzyki poza tym zakresem wymaga zezwolenia od właścicieli praw autorskich.

Wybór prędkości transmisji

Możesz wybrać wyższą prędkość transmisji, aby przesyłać muzykę w lepszej jakości.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „BIT RATE”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać żądaną prędkość transmisji, a następnie naciśnij przycisk .

• „128 KBPS”: zakodowane pliki

MP3 mają mniejszy rozmiar pliku i niższą jakość dźwięku.

• „256 KBPS”: zakodowane pliki

MP3 mają większy rozmiar pliku, lecz wyższą jakość dźwięku.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Przesyłanie muzyki z płyty

Istnieje możliwość przesyłania

• muzyki na urządzenie USB podłączone do portu (USB) w następujący sposób:

Przesyłanie synchroniczne: Prześlij

• wszystkie utwory lub pliki MP3 z płyty na urządzenie USB.

Przesyłanie REC1: Przesyłanie pojedynczego utworu lub pliku

MP3 w trakcie odtwarzania.

1

Podłącz przenośne urządzenie

USB do portu  (USB) na jednostce.

Uwaga

Możesz użyć adaptera USB (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie USB do odtwarzacza, jeśli urządzenia USB nie można podłączyć do portu (USB).

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”, po czym wczytaj płytę.

3

Przygotuj źródło dźwięku.

Przesyłanie synchroniczne:

Jeżeli system rozpocznie odtwarzanie automatycznie, naciśnij dwukrotnie przycisk

, aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie.

Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY

MODE, aby wybrać żądany tryb odtwarzania.

Uwaga

Jeśli rozpoczniesz przesyłanie w trybie

Odtwarzanie losowe lub Powtarzanie odtwarzania, wybrany tryb odtwarzania automatycznie zmieni się na Odtwarzanie normalne.

Przesyłanie REC1:

Wybierz utwór lub plik MP3, który chcesz przesłać, po czym rozpocznij odtwarzanie.

4

Naciśnij przycisk REC TO USB.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „PUSH ENTER”.

37

PL

MHC-M20D.PL.4-736-071-

41

(1)

38

PL

5

Naciśnij przycisk .

Przesyłanie rozpocznie się, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „DO

NOT REMOVE”. Nie odłączaj urządzenia USB do czasu zakończenia przesyłania.

Po zakończeniu przesyłania system wykona następujące czynności:

Przesyłanie synchroniczne:

Płyta zatrzyma się automatycznie.

Przesyłanie REC1:

Kontynuowane jest odtwarzanie następnego utworu lub pliku z płyty.

Aby przerwać przesyłanie

Naciśnij przycisk

.

Uwagi dotyczące przesyłania

• Nie można przesyłać plików MP3 z płyty sformatowanej w formacie UDF (ang.

Universal Disk Format) na urządzenie

USB.

• W trakcie przesyłania, dźwięk nie jest

• odtwarzany.

Informacje tekstowe CD-TEXT nie są przesyłane do tworzonych plików MP3.

• Przesyłanie jest automatycznie zatrzymywane, jeśli:

— na urządzeniu USB w trakcie przesyłania wyczerpie się wolna przestrzeń.

— liczba plików audio lub folderów na urządzeniu USB osiągnie górny limit, który system może rozpoznać.

• Jeśli folder lub plik, który próbujesz przesłać już istnieje na urządzeniu

USB i ma taką samą nazwę, do nazwy dodawany jest kolejny numer bez nadpisywania pierwotnego folderu lub

• pliku.

W trakcie przesyłania nie można wykonać następujących operacji:

— Wyjąć płyty.

— Wybrać innego utworu lub pliku.

— Wstrzymać odtwarzania lub przejść do wybranego momentu w utworze lub pliku.

— Zmiany funkcji.

• Przesyłając muzykę na odtwarzacz

WALKMAN® za pomocą programu

„Media Manager for WALKMAN”, pamiętaj, aby przesyłać w formacie

MP3.

Podłączając odtwarzacz WALKMAN® do systemu, pamiętaj, aby podłączyć dopiero po tym, jak komunikat „Creating Library” lub

„Creating Database” na odtwarzaczu

WALKMAN® zniknie.

Zasady generowania folderów i plików

Maksymalna liczba plików MP3, które mogą zostać wygenerowane

298 folderów

650 plików w folderze

650 plików w folderze REC1-CD lub

REC1-MP3

Wartości te mogą różnić się w zależności od konfiguracji plików lub folderów.

Przy przesyłaniu na urządzenie

USB, folder „MUSIC” tworzony jest bezpośrednio pod folderem głównym „ROOT”. Foldery i pliki generowane są w obrębie folderu

„MUSIC” jak pokazano poniżej, zgodnie z metodą przesyłania i źródłem.

Przesyłanie synchroniczne

Podczas przesyłania wszystkich utworów z płyty AUDIO CD

Nazwa folderu: „CDDA0001”*

Nazwa pliku: „TRACK001”*

Podczas przesyłania plików MP3 z płyty

Nazwa folderu: Taka sama jak źródłowa

Nazwa pliku: Taka sama jak źródłowa

MHC-M20D.PL.4-736-071-

41

(1)

Przesyłanie REC1

Podczas przesyłania utworu z płyty AUDIO CD

Nazwa folderu: „REC1-CD”

Nazwa pliku: „TRACK001”*

Podczas przesyłania pliku MP3 z płyty

Nazwa folderu: „REC1-MP3”

Nazwa pliku: Taka sama jak źródłowa

* Numery folderów i plików są następnie przypisywane seryjnie po kolei.

Usuwanie plików audio lub folderów z urządzenia USB

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „USB”.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MEDIA MODE, aby wybrać

[MUSIC].

3

Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij przycisk

OPTIONS.

4

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „ERASE”, a następnie naciśnij przycisk .

Lista folderów zostanie wyświetlona na ekranie telewizora.

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać folder, a następnie naciśnij przycisk .

Lista plików zostanie wyświetlona na ekranie telewizora.

6

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać przeznaczony do usunięcia plik audio, a następnie naciśnij przycisk .

Aby usunąć wszystkie pliki audio z folderu, wybierz [ALL TRACKS] z listy.

Na wyświetlaczy pojawi się

„FOLDER ERASE” lub „TRACK ERASE” oraz „PUSH ENTER”.

Aby anulować usuwanie, naciśnij

.

7

Naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „COMPLETE”.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga

Można usuwać tylko obsługiwane pliki audio, pliki w formacie MP4 oraz w formacie 3GP.

• Nie można usuwać plików audio ani folderów w trybie odtwarzania losowego. Przed usunięciem ustaw opcję odtwarzania na odtwarzanie

• normalne.

Operacje usuwania są niedozwolone, gdy szuflada jest wysunięta.

39

PL

MHC-M20D.PL.4-736-071-

41

(1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents