Index. Sony CMT-DH3


Add to my manuals
219 Pages

advertisement

Index. Sony CMT-DH3 | Manualzz

10

DE

Index

Ziffern

16:9 57

4:3 LETTER BOX 57

4:3 OUTPUT 57

4:3 PAN SCAN 57

A

A/V SYNC 49, 99

AAC 62, 64

ALBUM 99

Album 28, 104

ANGLE 29

Anschluss anderer

Komponenten 79

Anschluss eines Fernsehgeräts

20

ATRAC 62, 65

ATRAC AD 62

AUDIO 56

AUDIO DRC 59

Aufsuchen eines bestimmten

Punkts unter Betrachtung

des Fernsehschirms 39

Auswählen 38

B

BACKGROUND 57

Batterien 19

C

CHAPTER 39, 98

COLOR SYSTEM (VIDEO

CD) 57

COMPONENT VIDEO OUT

21, 80

CUSTOM 55

CUSTOM PARENTAL

CONTROL 50

CUSTOM SETUP 58

D

DATA CD 6

DATA DVD 7

Datei 104

Dauerwiedergabe 45

Diaschau 43, 45

DIMMER 75

DISPLAY 23

DivX 47, 104

Dolby Digital 104

DTS 104

DVD 6

DVD-Menü 38

DVD+RW 6, 105

DVD-RW 6, 105

E

EFFECT 47, 99

F

Fernbedienung 12

FILE 99

Frontplatte 79

Frontplattendisplay 17

H

Handhabung von Discs 27

Hören von Radiosendungen

60

I

INDEX 98

Instant Advance 28

Instant Replay 28

INTERLACE 21

INTERVAL 99

J

JPEG 41, 43, 45

K

Kaltrückstellung 89

Kapitel 28, 105

Karaoke 67

ECHO 67, 68

KARAOKE PON 70, 100

KEY CONTROL 70, 100

SCORE MODE 71, 100

Singstimme 68

VOCAL SELECT 70, 100

Kindersicherung 105

L

LANGUAGE SETUP 24, 56

Liste der Sprachencodes 101

M

Mehrsprachenfunktion 105

MENU 56

Mikrofon 67, 68

MODE (MP3, JPEG) 100

MP3 6

Multi-Angle-Funktion 29,

105

MULTI-DISC RESUME

33, 58

Multi-Session-CD 9

O

ORIGINAL 38, 98

OSD 56

P

PARENTAL CONTROL

52, 99

PAUSE MODE 58

PBC-Wiedergabe 31

PICTURE NAVI 40, 44

Playback Control (PBC) 105

PLAY LIST 38, 98

Play Timer 73

Programmwiedergabe 33

PROGRESSIVE AUTO 21

PROGRESSIVE VIDEO 21

Progressivformat 105

R

Radio 60

Radiosender 61

Regionalcode 106

RESET 89, 99

Resume Play 32

Rücklauf 28

Rückwand 79

CMT-DH3.DE.3-097-194-81(1)

S

SCENE 98

SCREEN SAVER 57

SCREEN SETUP 24

SETUP 99

Setup-Anzeige 24

Shuffle Play 35

SLEEP 26, 73

Sleep Timer 73

Software auf Filmbasis 106

Standbild 28

Steuermenüanzeige 97

Steuerung des Fernsehgeräts

22

Störungsbeheburg 81

SUBTITLE 56

Suchen 38

Suchlauf 25, 57

S VIDEO 80

Szene 106

T

THEATRE SYNC 26

TIME/TEXT 98

Timer 73

Titel 38, 106

TITLE 36, 98

TRACK 98

Track 6, 7

TRACK SELECTION 58

TV TYPE 57

U

USB 62

USB-Speicher 62, 103

USB MEMORY 85

V

Verwendbare Discs 6

VIDEO CD 6, 106

Vorlauf 28

W

Wiedergabe anderer

Komponenten 80

Wiedergabe einer Disc 27

Wiederholungswiedergabe 36

WMA 62, 64

Z

Zeilensprungformat 107

Zeitlupen Wiedergabe 28

CMT-DH3.DE.3-097-194-81(1)

10

DE

NL

WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.

Behalve voor klanten in de VS en

Canada

Dit apparaat is geclassificeerd als een

KLASSE 1 LASER product. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Alleen het model voor Europa

Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging.

Kennisgeving aan klanten in landen waarin de EU-richtlijnen gelden

De fabrikant van dit apparaat is Sony

Corporation, gevestigd op 1-7-1 Konan,

Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan. De erkende vertegenwoordiger voor de EMC en productveiligheid is Sony Deutschland

GmbH, gevestigd op Hedelfinger Strasse

61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor alle zaken betreffende service of garantie, raadpleegt u de adressen vermeld in de losse service- of garantiedocumentatie.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten

(Toepasbaar in de

Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit betreft de accessoires:

Afstandsbediening

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.

Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Over deze gebruiksaanwijzing

De pictogrammen die u bovenaan iedere beschrijving ziet afgebeeld, zoals , geven aan welke typen media kunnen worden gebruikt met de functie die wordt beschreven.

Het Engelse OSD-scherm

(beeldschermaanduidingen) wordt hier gebruikt voor de afbeeldingen.

Het is mogelijk dat de onderdelen van het regelmenu verschillen, afhankelijk van de disc.

Het is mogelijk dat de onderdelen van het instelmenu verschillen, afhankelijk van het gebied.

Het voorpaneel kan verschillen afhankelijk van het gebied.

NL

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

NL

Inhoudsopgave

Over deze gebruiksaanwijzing ........ 3

Geschikte discs ...................................... 6

Overzicht van de plaats van de onderdelen en bedieningstoetsen ............................11

Voorbereidingen

Aansluiten van het systeem ...........18

De televisie aansluiten .....................20

Instellen van de klok .........................23

QUICK SETUP uitvoeren ...................24

De THEATRE SYNC-functie gebruiken..............................................26

Disc

Een disc afspelen ................................27

NORMAL-weergavefunctie

De weergavefunctie gebruiken ....33

Een disc zoeken/selecteren ............38

MP3/JPEG-discs weergeven ...........41

DivX®-videobestanden bekijken .................................................47

De vertraging tussen het beeld en geluid instellen ...................................49

A/V SYNC

De weergave van de disc beperken ...............................................50

CUSTOM PARENTAL CONTROL,

PARENTAL CONTROL

Het DVD-instelmenu gebruiken ...55

Tuner

Luisteren naar de radio ....................60

USB-apparaat

Luisteren naar de muziek van een

USB-apparaat .......................................62

Uw eigen programma maken met een USB-apparaat ..............................65

PROGRAM-weergavefunctie

Geluidsregeling

Regeling van het geluid ..................67

Meezingen: Karaoke .........................67

Overige bedieningen

De timer gebruiken ...........................73

De displayinformatie veranderen 75

Gegevens van weergegeven disc zien .........................................................75

Aansluiten van optionele componenten .....................................79

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen .................81

Voorzorgsmaatregelen ....................93

Technische gegevens .......................94

Gids van het regelmenuscherm ...97

Taalcodelijst ...................................... 101

USB-apparaten die kunnen worden weergegeven .................................... 103

Verklarende woordenlijst ............. 104

Index .................................................... 108

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

NL

Geschikte discs

Type Kenmerken

DVD VIDEO

DVD VIDEO

DVD-R*/-RW*/+R/+RW in de DVD VIDEO-indeling

* ook in de videofunctie

VR-modus

DVD-R/-RW in de VR (Video Recording)-modus

VIDEO CD

 VIDEO CD

Super VCD*

 CD-ROM*/-R*/-RW*

* in de VIDEO CD- of Super VCDindeling

CD

AUDIO CD*

CD-R*/-RW*

* in de AUDIO CD-indeling

DATA CD

 CD-ROM/-R/-RW in de DATA CD-indeling, met daarop MP3-audiotracks

JPEG-beeldbestanden

2)

1)

,

DivX-videobestanden

3)

(uitbreidingsindeling).

of

, en overeenkomstig ISO 9660

Level 1 of Level 2, of Joliet

4)

Pictogram gebruikt in deze gebruiksaanwijzing

Logo

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Type Kenmerken

Pictogram gebruikt in deze gebruiksaanwijzing

DATA DVD

 in de DATA DVD-indeling, met daarop MP3-audiotracks

1)

,

JPEG-beeldbestanden

DivX-videobestanden

2)

3) of

, en overeenkomstig UDF (Universal

Disk Format).

Dit apparaat kan ook discs weergeven waarop de volgende disclogo's staan:

Logo

1)

2)

3)

4)

MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformaat gedefinieerd door ISO/MPEG voor het comprimeren van audiodata. MP3-audiotracks moeten voldoen aan de MPEG 1 Audio Layer 3indeling.

JPEG-beeldbestanden moeten voldoen aan de DCF-beeldbestandsindeling. (DCF "Design rule for Camera File System" (ontwerpregels voor bestandsystemen op camera's): Beeldnormen voor digitale camera's ontwikkeld door Japan Electronics and Information Technology Industries

Association (JEITA)).

DivX-videobestanden moeten zijn opgenomen in de DivX-indeling en de bestandsextensie ".AVI" of ".DIVX" hebben.

Een logisch formaat van bestanden en mappen op CD-ROM's, gedefinieerd door de ISO

(International Organization for Standardization).

De "DVD+RW"-, "DVD-RW"-, "DVD+R"-, "DVD VIDEO"- en "CD"-logo's zijn handelsmerken.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Discs die niet kunnen worden weergegeven

CD-ROM's opgenomen in de PHOTO

CD-indeling

DATA CD's opgenomen in de MP3

PRO-indeling

Het data-gedeelte op CD-Extra-discs

1)

Het data-gedeelte van mixed-mode-

2)

CD's

 Super Audio CD's

 DVD-audiodiscs

 DVD-RAM's

 DVD VIDEO's met een andere regiocode.

Discs met een andere dan de standaard vorm (bijv. hartvormig, vierkant, stervormig, enz.).

Discs waarop plakband of stickers zitten.

1)

CD-Extra: Met deze indeling wordt audio

(AUDIO CD-data) opgenomen op de tracks van sessie 1 en data opgenomen op de tracks van sessie 2.

2) Mixed-mode-CD: Een mixed-mode-CD bevat data op de eerste track, gevolgd door

CD-audiodata (AUDIO CD-data) op de tweede en volgende tracks van een sessie.

Regiocode van DVD VIDEO's die met dit apparaat kunnen worden weergegeven

Op de achterkant van uw systeem staat een regiocode vermeld. Op dit apparaat kunnen alleen DVD VIDEO's met dezelfde regiocode worden afgespeeld.

Ook DVD VIDEO's met de vermelding

kunnen op dit systeem worden afgespeeld.

Als u probeert een DVD VIDEO met een andere regiocode weer te geven, wordt de mededeling "Playback prohibited by area limitations." (Weergave geblokkeerd wegens regiobeperkingen.) afgebeeld op het televisiescherm. Op sommige DVD

VIDEO's staat geen regiocode vermeld, ook al is de DVD VIDEO alleen geschikt voor afspelen in bepaalde werelddelen.

Bericht over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Opmerkingen betreffende CD-

R/-RW en DVD-R/-RW/+R/+RW

In bepaalde gevallen kunnen CD-R's/-RW's en

DVD-R's/-RW's/+R's/+RW's niet in dit apparaat worden weergegeven vanwege de opnamekwaliteit of fysieke toestand van de disc, of vanwege de eigenschappen van het opnameapparaat en de schrijfsoftware.

De disc wordt niet weergegeven als deze niet correct is afgesloten.

Zie voor nadere bijzonderheden ook de gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur.

Merk op dat sommige weergavefuncties niet werken met bepaalde DVD+R's/+RW's, ook niet als deze correct zijn afgesloten. In dat geval geeft u de disc weer in de normale weergavefunctie.

Een disc gemaakt met het Packet

Write-indeling kan niet in dit apparaat worden weergegeven.

Opmerking over de afspeelfuncties van DVD

VIDEO's en VIDEO CD's

Bepaalde afspeelfuncties van DVD

VIDEO's en VIDEO CD's kunnen door de softwareproducent bewust zijn beperkt of vastgelegd.

Aangezien op dit systeem DVD

VIDEO's en VIDEO CD's worden afgespeeld volgens de voorschriften van de softwareproducent, zijn bepaalde afspeelfuncties soms niet beschikbaar.

Zie tevens de gebruiksaanwijzing van uw

DVD VIDEO's en VIDEO CD's.

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën

Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de

CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

Opmerkingen over Multi

Session-discs

Dit apparaat kan Multi Sessiondiscs weergeven wanneer de eerste sessie een MP3-audiotrack, een

JPEG-beeldbestand of een DivXvideobestand bevat. Alle volgende

MP3-audiotracks, beeldbestanden of

DivX-videobestanden opgenomen in latere sessies kunnen ook worden weergegeven.

Als de eerste sessie is opgenomen in de AUDIO CD- of VIDEO CDindeling, wordt alleen de eerste sessie weergegeven.

Het apparaat herkent een Multi

Session-disc als een AUDIO CD als op de disc een sessie staat die is opgenomen in de AUDIO CDindeling. Echter, het apparaat kan de disc alleen weergeven als de eerste sessie is opgenomen in de AUDIO CDindeling.

 In geval van een DATA CD of DATA

DVD, zal het apparaat alleen de DivXvideobestanden weergeven, ook als er op de disc MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden staan.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

10

NL

Copyright

Dit product maakt gebruik van copyright-beschermingtechnologie en valt onder patent- en andere intellectueel-eigendomsrechten in de

VS. Het gebruik van deze copyrightbeschermingstechnologie moet zijn goedgekeurd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en ander beperkt weergavegebruik, behalve indien anderszins goedgekeurd door Macrovision. Reverse engineering en demontage zijn niet toegestaan.

Dit apparaat is uitgerust met Dolby

*

Digital en het DTS

**

Digital Surround

System.

* Gefabriceerd onder licentie van Dolby

Laboratories.

'Dolby' en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

** "DTS" is een gedeponeerd handelsmerk van DTS, Inc., en "DTS 2.0 + Digital Out" is een handelsmerk van DTS, Inc.

 Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen vallen onder de licentie van Dolby Laboratories.

DivX

®

is een compressietechniek door DivX, Inc. DivX, DivX

Certified en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder licentie.

"WALKMAN" en het "WALKMAN"logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony

Corporation.

 MICROVAULT is een handelsmerk van Sony Corporation.

 ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en hun logo's zijn handelsmerken van

Sony Corporation.

MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer

IIS en Thomson.

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Overzicht van de plaats van de onderdelen en bedieningstoetsen

Deze gebruiksaanwijzing legt voornamelijk de bediening uit met behulp van de afstandsbediening, doch dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.

Voorpaneel

* ECHO LEVEL is niet beschikbaar in Europese en Russische modellen.

Bovenpaneel

Wordt vervolgd

11

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Afstandsbediening

Apparaat:



(aan/stand-by)

(23, 24, 60, 74, 89)

Remote: TV



1)

(aan/stand-by)

(22)

Druk hierop om het systeem in te schakelen.

Druk hierop om de televisie in te schakelen.

STANDBY-lampje (81)

Brandt wanneer het systeem is uitgeschakeld.

USB MEMORY-lampje

Brandt wanneer een optioneel USBapparaat (digitale muziekspeler of USBopslagmedium) is aangesloten.

(uitwerpen) (29)

Druk hierop om de disc uit te werpen.

Discgleuf

+/

(26, 28, 63, 66)

Druk hierop om een album te kiezen.

(USB-) poort (62)

Aansluiten op een optioneel USBapparaat (digitale muziekspeler of USBopslagmedium).

1

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

PRESET +/

(61)

Druk hierop om de voorkeurzender te kiezen.

/

(achteruit/vooruit verspringen) (28, 43, 48, 63, 66)

Druk hierop om een track of bestand te kiezen.

Afstandsbediening: TV CH +/

1)

(22)

Druk hierop om het televisiekanaal te veranderen.

Afstandsbediening: SLOW /

(28)

Druk hierop om vertraagde weergave te bekijken.

Afstandsbediening: TUNING +/

(60)

Druk hierop om af te stemmen op de gewenste zender.

/

(terugspoelen/vooruit spoelen) (28, 63)

Druk hierop om een bepaald punt in een track of bestand te zoeken.

ECHO LEVEL (67)

(Behalve voor Europese en Russische modellen)

Draai hieraan om de microfoongalm in te stellen.

MIC LEVEL (67)

Draai hieraan om het volumeniveau van de microfoon in te stellen.

MIC-aansluiting (67)

Sluit aan op een microfoon.

AUDIO IN-aansluiting (80)

Aansluiten op een optionele audiocomponent.

PHONES-aansluiting

Voor aansluiting van de hoofdtelefoon.

DISPLAY (63, 75)

Druk hierop om de discinformatie of klok af te beelden op het display van het voorpaneel.

PROGRESSIVE (21, 80)

Druk hierop om het uitgangsvideoformaat te veranderen

(geïnterlinieerd of progressief formaat).

DSGX (67)

Druk hierop om de lage tonen te versterken.

Infraroodsignaalontvanger

Apparaat: DVD

(afspelen) (21,

27)

Druk hierop om de DVD-functie te kiezen.

Druk hierop om de weergave van een disc te starten.

Apparaat: USB

(afspelen) (63,

66)

Druk hierop om de USB-functie te kiezen.

Druk hierop om de weergave van een optioneel USB-apparaat (digitale muziekspeler of USB-opslagmedium) te starten.

Wordt vervolgd

1

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Apparaat: TUNER/BAND (60)

Druk hierop om de TUNER-functie te kiezen.

Druk hierop om te wisselen tussen de

AM- en FM-frequentieband.

Apparaat: AUDIO IN

Druk hierop om de AUDIO IN-functie te kiezen.

FUNCTION +/

(21, 27, 60, 62,

65, 67)

Druk hierop om de functie te kiezen.

REPEAT/FM MODE (37, 61, 63)

Druk hierop om een disc, een enkele track of bestand herhaald weer te geven.

Druk hierop om de FM-ontvangstfunctie

(mono of stereo) te kiezen.

(stoppen) (28, 60, 63)

(pauzeren) (28, 63)

Druk hierop om de weergave te pauzeren of stoppen.

Afstandsbediening:

2)

(afspelen) (27, 34, 42, 48, 53, 63,

66)

Druk hierop om de weergave te starten.

VOLUME +/

2)

(27, 63)

Druk hierop om het volumeniveau in te stellen.

TV VOL +/

1)2)

(22)

Druk hierop om het volumeniveau van de televisie in te stellen.

DIMMER (75)

Druk hierop om de helderheid van het display in te stellen

PICTURE NAVI (40)

Druk hierop om de VIEWER te kiezen voor het doorzoeken van de hoofdstukken, titels en tracks.

Druk hierop om de miniatuurbeelden weer te geven.

AUDIO (30, 68, 69, 78)

Druk hierop om het huidige audiosignaal weer te geven op het televisiescherm.

SUBTITLE (29)

Druk hierop om de taal van de ondertiteling te kiezen (DVD VIDEO).

1

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

ANGLE (29)

Druk hierop om de opnamehoek te kiezen (alleen voor DVD VIDEO's met meerdere opnamehoeken).

DVD/USB/TUNER MENU (38, 45,

61)

Druk hierop om de MENU-onderdelen af te beelden op het televisiescherm.

Druk hierop om een voorkeurzender te programmeren.

Druk hierop om de weergavefunctie te kiezen bij gebruik van een optioneel

USB-apparaat.

EQ (67)

Druk hierop om het geluidseffect te kiezen.

DISPLAY (25, 33, 38, 45, 49, 50,

55, 70, 79, 90)

Druk hierop om het regelmenu af te beelden op het televisiescherm.

TV

1)

(22)

Druk hierop om de televisiefuncties te bedienen.

ADVANCE (28)

Druk hierop tijdens weergave om naar de volgende scène te verspringen.

REPLAY (28)

Druk hierop tijdens weergave om naar de vorige scène te verspringen.

STEP/ STEP

(28)

Druk hierop in de pauzestand om één frame tegelijk weer te geven.

RETURN (32)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu op het televisiescherm.

/

/

/

(23, 24, 33, 35, 36, 38,

42, 63, 65, 73)

Druk hierop om een MENU-onderdeel te kiezen.

ENTER (23, 41, 61, 65)

Druk hierop om de instellingen in te voeren.

DVD TOP MENU (38)

Druk hierop om de DVD-titel af te beelden op het televisiescherm.

Wordt vervolgd

1

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

CLEAR (34, 40, 66)

Druk hierop om een vooraf geprogrammeerde track of bestand te wissen.

-/--

1)

Druk hierop om enkele of dubbele cijfers in te voeren.

Cijfertoetsen

2)

(22, 28, 31, 38, 52)

Druk hierop om een track of bestand te kiezen.

Druk hierop om een wachtwoord in te voeren.

10/0

1)

Druk hierop om een 2-cijferig getal in te voeren.

KEY CONTROL

/

(72)

Druk hierop om de toonsoort te veranderen overeenkomstig uw stembereik.

SCORE (71)

Druk hierop om de moeilijkheidsgraad van de scorefunctie te kiezen.

KARAOKE MODE (68)

Druk hierop om de karaokefunctie te kiezen.

KARAOKE PON (72)

Druk hierop om de KARAOKE PONfunctie in te schakelen.

TIME/TEXT (75)

Druk hierop om de informatie op het display van het voorpaneel te veranderen.

TV/VIDEO

1)

(21)

Druk hierop om de ingangsbron om te schakelen.

SLEEP (73)

Druk hierop om de slaaptimer in te stellen.

TIMER MENU (23, 73)

Druk hierop om de tijd en de timers in te stellen.

THEATRE SYNC (26)

Druk hierop om de THEATRE SYNCfunctie in te schakelen.

1)

Deze toets wordt gebruikt om een Sonytelevisie te bedienen. Zie voor verdere informatie "Bedienen van een Sony-televisie"

2)

(blz. 22).

Cijfertoets 5, TV VOL +, VOLUME +  en   zijn voorzien van een voelstip.

Gebruik de voelstip als referentiepunt bij de bediening van het apparaat.

1

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Display

Dit geeft de gekozen functie aan.

Dit geeft de gekozen weergavefunctie aan. (33)

Dit licht op wanneer de timer is ingesteld. (73)

Dit licht op wanneer op een zender is afgestemd. (60)

Dit licht op wanneer DSGX is ingeschakeld. (67)

 Dit geeft de weergavestatus aan.

Dit licht op wanneer DTS is gekozen.

(58)

Dit licht op wanneer Dolby Digital is gekozen. (58)

Dit licht op wanneer "P AUTO" of

"P VIDEO" is gekozen. (21)

Dit licht op wanneer het uitgangsvideosignaal NTSC is. (21)

 Dit licht op wanneer een VIDEO CD met weergaveregeling (PBC) wordt weergegeven. (31)

Dit geeft het audioformaat aan.

 Dit geeft de track-/albuminformatie aan.

Dit licht op wanneer het hoofdstuk- of titelnummer wordt afgebeeld.

Dit geeft het type disc aan dat wordt weergegeven. (27)

Hierop wordt de tekstinformatie afgebeeld.

1

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 100 W Black
  • Built-in speaker(s)
  • Microphone in
  • MP3 playback
  • Bass adjustment

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents