Verhelpen van storingen. Sony CMT-DH3


Add to my manuals
219 Pages

advertisement

Verhelpen van storingen. Sony CMT-DH3 | Manualzz

Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen

In het geval u een probleem met uw systeem ondervindt, gaat u als volgt te werk:

1

Controleer dat het netsnoer en de luidsprekersnoeren goed en stevig zijn aangesloten.

2

Zoek uw probleem op in onderstaande controlelijst en voer de corrigerende handelingen uit.

Indien het probleem aanhoudt nadat u al het bovenstaande hebt uitgevoerd, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde

Sony-handelaar.

Als het STANDBY-lampje knippert

Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en controleer de onderstaande punten.

Als uw systeem een spanningskeuzeschakelaar heeft, staat de spanningskeuzeschakelaar ingesteld op de juiste spanning?

Maakt u alleen gebruik van de bijgeleverde luidsprekers?

Worden de ventilatieopeningen aan de achterzijde van het apparaat geblokkeerd?

Nadat het STANDBY-lampje

stopt met knipperen, sluit u het netsnoer weer aan en schakelt u het systeem in. Als het probleem blijft bestaan, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Algemeen

De klok of timerinstelling is geannuleerd.

Het netsnoer is losgekoppeld of een stroomstoring is opgetreden. Voer

"Instellen van de klok" (blz. 23) opnieuw uit. Als u de timer hebt ingesteld, voert u "Ontwaken met muziek" (blz. 73) opnieuw uit.

De indicatie "– –:– –" verschijnt op het display.

 Een stroomstoring is opgetreden. Stel de klok opnieuw in (blz. 23) en voer de timerinstellingen (blz. 73) opnieuw in.

Er is geen geluid.

 Druk herhaaldelijk op VOLUME +

.

De hoofdtelefoon is aangesloten op de

PHONES-aansluiting  .

Controleer de luidsprekeraansluitingen

(blz. 18).

Het apparaat staat in de pauzestand, in de vertraagde weergavefunctie, of in de zoekvergrendeling. Druk op

 

(of op DVD

 

op het apparaat) om de weergave te starten.

Er is geen microfoongeluid.

Druk herhaaldelijk op VOLUME

+

of draai MIC LEVEL

op het apparaat rechtsom om het volumeniveau van de microfoon in te stellen.

 Controleer dat de microfoon goed is aangesloten op de MIC-aansluiting

.

Wordt vervolgd

1

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Er is veel brom of ruis.

 Een televisie of videorecorder staat te dicht in de buurt van het apparaat.

Plaats het apparaat verder weg van de televisie of videorecorder.

 Plaats het apparaat verder weg van de bron van de ruis.

Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact.

Plaats een ruisfilter (in de handel verkrijgbaar) op het netsnoer.

De timer werkt niet.

Controleer de instelling van de timer en stel de juiste tijd in (blz. 73).

Schakel de slaap-timerfunctie uit (blz.

73).

De afstandsbediening werkt niet.

 Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.

 Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat.

Richt de afstandsbediening op de infraroodsignaalontvanger op het apparaat.

 Vernieuw de batterijen (R6/formaat

AA).

 Plaats het apparaat verder weg van de tl-verlichting.

Er is akoestische terugkoppeling.

 Verminder het volume.

Plaats de microfoon verder van de luidsprekers of richt de microfoon een andere kant uit.

De onregelmatige kleurenweergave op het televisie-scherm verdwijnt niet.

Schakel de televisie uit en schakel de televisie na 15 tot 30 minuten weer in. Indien de onregelmatige kleurenweergave niet is verdwenen, plaats dan de luidsprekers verder van de televisie.

De THEATRE SYNC-functie werkt niet.

Als de afstand tussen de televisie en dit apparaat te groot is, is het mogelijk dat deze functie niet werkt. Stel het apparaat op in de buurt van de televisie.

Luidsprekers

Het geluid komt uit één kanaal of de balans tussen het linker- en rechtervolumeniveau is verkeerd.

 Plaats de luidsprekers zo symmetrisch mogelijk.

 Controleer dat de luidsprekers goed en stevig zijn aangesloten.

 De bron die wordt afgespeeld is in mono.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Discspeler

De disclade gaat niet open.

 Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

De weergave begint niet.

 Controleer of er een disc in het apparaat zit.

Veeg de disc schoon (blz. 93).

 Plaats de disc opnieuw.

Plaats een voor het systeem geschikte disc (blz. 6).

Plaats de disc in de discgleuf

met het etiket naar boven gericht.

Haal de disc eruit en veeg het vocht van de disc af, laat het systeem daarna enkele uren ingeschakeld staan totdat het vocht is verdampt.

 Druk op 

(of op DVD 

 op het apparaat) om de weergave te starten.

De regiocode op de DVD VIDEO komt niet overeen met die van het systeem.

 Annuleer de Custom Parental Controlfunctie (blz. 51).

De disc slaat over.

Veeg de disc schoon (blz. 93).

 Plaats de disc opnieuw.

Plaats het apparaat op een locatie zonder trillingen (bijv. bovenop een tafeltje).

Plaats de luidsprekers verder weg van het apparaat, of plaats ze op afzonderlijke voeten. Wanneer u naar een muziekstuk luistert met lage tonen en een hoog volume, is de kans aanwezig dat de door de trillingen van de luidsprekers het geluid overslaat.

De weergave begint niet vanaf de eerste track.

Het apparaat staat in de geprogrammeerde of willekeurige weergavefunctie. Schakel de geprogrammeerde en willekeurige weergavefunctie uit.

 De hervattingsfunctie is ingeschakeld.

Druk tweemaal op

 

. Druk daarna op   (of op DVD   op het apparaat) om de weergave te starten

(blz. 32).

Het titel van de DVD VIDEO of het

PBC-menu wordt automatisch op het televisiescherm afgebeeld.

De weergave begint automatisch.

De DVD VIDEO is voorzien van een automatische weergavestartfunctie.

De weergave stopt automatisch.

Op bepaalde discs kan een automatische-pauzesignaal staan.

Tijdens weergave van dergelijke discs, stopt de weergave bij het automatischepauzesignaal.

U kunt bepaalde functies niet gebruiken, zoals stoppen, zoekvergrendeling, vertraagde weergave, herhaalde weergave, willekeurige weergave of geprogrammeerde weergave.

 Afhankelijk van de disc, is het mogelijk dat u enkele van bovengenoemde bedieningen niet kunt uitvoeren. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing die met de disc is meegeleverd.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Een DATA CD (met MP-audiotracks/

JPEG-beeldbestanden/DivXvideobestanden) kan niet worden weergegeven.

De DATA CD is niet opgenomen in een indeling overeenkomstig

ISO 9660 Level 1, Level 2 of Joliet

(uitbreidingsindeling).

De DATA DVD is niet opgenomen in een indeling overeenkomstig het UDF

(Universal Disk Format).

Het MP3-audiobestand heeft niet de extensie ".MP3".

De data is niet opgeslagen in de gewenste indeling.

MP3-audiotracks in een ander audioformaat dan MPEG 1 Audio

Layer 3 kunnen niet worden weergegeven.

Het apparaat kan slechts weergeven tot

8 mapniveaus diep.

In geval van MP3/JPEG-bestanden, controleert u de instelling van "MODE

(MP3, JPEG)" (blz. 41).

De disc bevat meer dan 200 albums.

 Het album bevat meer dan 600 tracks/ bestanden.

 In geval van MP3/JPEG-bestanden, bevat het album meer dan 300 tracks/ bestanden terwijl "MODE (MP3,

JPEG)" is ingesteld op "AUTO".

 In geval van MP3/JPEG-bestanden, bevat de DATA CD/DVD een DivXvideobestand.

Het JPEG-beeldbestand heeft niet de extensie ".JPG" of ".JPEG".

Het JPEG-beeldbestand is groter dan

3.072 (breedte) × 2.048 (hoogte) in de normale functie, of meer dan 2.000.000 pixels in de progressieve JPEG-functie die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor websites op het internet.

JPEG-beeldbestanden met een hoge breedte-lengteverhouding kunnen niet worden weergegeven.

Het DivX-videobestand heeft niet de extensie ".AVI" of ".DIVX".

DivX-videobestanden met een hoge breedte-lengteverhouding kunnen niet worden weergegeven.

De MP-audiotracks vergen een langere tijd om weer te geven dan andere.

Nadat het systeem alle bestanden op de disc heeft gelezen, kan het weergeven langer dan gebruikelijk in beslag nemen als:

het aantal albums of tracks op de

 disc zeer groot is.

de indeling van de albums en tracks zeer complex is.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

De disctitel, albumtitel, tracktitel en

DVD-TEXT-tekens worden niet juist afgebeeld.

 Gebruik een disc die voldoet aan

ISO 9660 Level 1, Level 2 of Joliet

(uitbreidingsindeling).

De volgende tekens kunnen door dit apparaat worden afgebeeld:

hoofdletters (A t/m Z)

Kleine letters (a t/m z)

Nummers (0 t/m 9)

Symbolen (< > * +,

/ [ ] _)

Overige tekens worden misschien niet juist afgebeeld.

Het surroundeffect is moeilijk te horen wanneer een Dolby Digital- of

MPEG-audio-geluidsspoor wordt weergegeven.

 Controleer de luidsprekeraansluitingen

(blz. 18).

 Afhankelijk van de DVD VIDEO is het mogelijk dat het uitgangssignaal niet de volledige 5.1 kanalen bevat.

Het kan in mono of stereo zijn, zelfs als het geluidsspoor is opgenomen in het Dolby Digital- of MPEG-audioformaat.

Het geluid verliest het stereo-effect wanneer een AUDIO CD, VIDEO CD,

MP-audiotrack, DivX-videobestand of DVD VIDEO wordt weergegeven.

Controleer dat het apparaat op de juiste wijze is aangesloten.

Koppel de microfoon los of druk herhaaldelijk op KARAOKE MODE

totdat "KARAOKE MODE: OFF" wordt op het televisiescherm afgebeeld.

USB-apparaat

Gebruikt u een ondersteund USBapparaat?

Als u een niet-ondersteund USBapparaat aansluit, kunnen de volgende problemen optreden. Zie

"USB-apparaten die kunnen worden weergegeven" (blz. 103) voor de typen apparaten die worden ondersteund.

 Het USB-apparaat wordt niet herkend.

Bestands- of mapnamen worden niet afgebeeld op dit systeem.

Weergave is niet mogelijk.

 Het geluid slaat over.

Er is ruis.

"Over Current" verschijnt.

Er is een probleem vastgesteld met het stroomsterkteniveau van de (USB-) poort

. Schakel het systeem uit en koppel het USB-apparaat los van de

(USB-) poort  . Verzeker u ervan dat er geen probleem is met het USBapparaat. Als de aanduiding op het display afgebeeld blijft, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Er is geen geluid.

Het USB-apparaat is niet op de juiste wijze aangesloten. Schakel het apparaat uit, sluit het USB-apparaat weer aan en controleer of USB MEMORY-lampje

brandt.

Het geluid is vervormd.

 Voor het coderen van de bestanden werd een lage bitsnelheid gebruikt.

Stuur bestanden gecodeerd met een hoge bitsnelheid naar het USBapparaat.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Er is ruis of het geluid slaat over.

 Schakel het systeem uit en sluit het

USB-apparaat weer aan.

 De audiodata zelf bevat ruis. De ruis kan zijn opgenomen toen de audiodata werd aangemaakt als gevolg van de omstandigheden op de computer.

Maak de audiodata opnieuw aan.

Bij gebruik van een USBopslagmedium kopieert u de bestanden naar uw computer, formatteert u het

USB-opslagmedium in het FAT16- of

FAT32-bestandssysteem, en kopieert u de bestanden terug naar het USBopslagmedium.*

Het USB-apparaat kan niet worden aangesloten op de (USB-) poort

.

Het USB-apparaat wordt achterstevoren aangesloten. Sluit het

USB-apparaat in de juiste richting aan.

Het USB-opslagmedium dat op een ander apparaat werd gebruikt, werkt niet.

Het kan zijn opgenomen in een formaat dat niet wordt ondersteund.

Als dat het geval is, moet u uit voorzorg eerst een reservekopie maken van belangrijke bestanden op het USB-opslagmedium door deze naar de vaste schijf van uw computer te kopiëren. Daarna formatteert u het USB-opslagmedium in het

FAT16- of FAT32-bestandssysteem en kopieert u de reservekopieën van de audiobestanden terug naar het USBopslagmedium.*

"Reading" wordt langdurig afgebeeld.

Het kan enige tijd duren voordat het USB-apparaat is gelezen als er veel mappen of bestanden op staan.

Daarom adviseren wij u de volgende richtlijnen aan te houden.

 Totaalaantal mappen op het USBapparaat: 100 of minder

Totaalaantal bestanden per map: 100 of minder

Foutief display

Stuur de audiodata nogmaals naar het USB-apparaat aangezien de data die in het USB-apparaat is opgeslagen vervormd kan zijn.

De weergave begint niet.

Schakel het systeem uit en sluit het

USB-apparaat weer aan.

 Sluit een USB-apparaat aan dat compatibel is met dit systeem.

 Druk op 

(of USB 

op het apparaat) om de weergave te starten.

De weergave begint niet vanaf de eerste track.

Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

De bestanden kunnen niet worden weergegeven.

 Een USB-opslagmedium dat is geformatteerd in een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 wordt niet ondersteund.*

Als u een USB-opslagmedium met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden weergegeven.

 Bestanden die zijn gecodeerd, met een wachtwoord beveiligd, enz., kunnen niet worden weergegeven.

* Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en FAT32, maar sommige USB-opslagmedia ondersteunen deze systemen niet. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van ieder

USB-opslagmedium of neemt u contact op met de fabrikant.

Beeld

Er is geen beeld.

Druk herhaaldelijk op FUNCTION

+/ 

om "DVD" te kiezen (of druk op DVD

 

op het apparaat).

 Controleer of het systeem goed is aangesloten.

 De videokabel is beschadigd. Vervang deze door een nieuwe.

Controleer dat het apparaat is aangesloten op de videoingangsaansluitingen van de televisie

(blz. 20).

Zorg ervoor dat de televisie is ingeschakeld en op de juiste wijze wordt bediend.

 Druk herhaaldelijk op PROGRESSIVE

op het apparaat om "INTERLACE" te kiezen als de televisie is aangesloten op de COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen van het apparaat en uw televisie niet compatibel is met progressieve signalen.

 U hebt het progressieve formaat ingesteld, maar uw televisie is niet compatibel met signalen in progressief formaat. In dit geval stelt u in op geïnterlinieerd formaat

(standaardinstelling) (blz. 21).

 Zelfs als uw televisie compatibel is met signalen van het progressieve formaat (525p/625p), kan het beeld verslechteren wanneer u het progressieve formaat instelt. In dit geval stelt u in op geïnterlinieerd formaat (standaardinstelling) (blz. 21).

Zorg ervoor dat u de videoingangskanaal op de televisie hebt gekozen, zodat u de beelden van het systeem kunt zien.

Zorg ervoor dat het kleursysteem goed is ingesteld overeenkomstig het kleursysteem van uw televisie.

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op uw televisie met behulp van uitsluitend de bijgeleverde videokabel.

Het beeld wordt gestoord.

Maak de disc schoon.

Als het videosignaal van dit apparaat door de videorecorder naar de televisie moet gaan, kan de kopieerbeveiliging van bepaalde DVD VIDEOprogramma's de beeldkwaliteit nadelig beïnvloeden. Als u nog steeds problemen ondervindt nadat u de aansluitingen hebt gecontroleerd, sluitu het apparaat rechtstreeks aan op de

S-video-ingangsaansluiting van uw televisie (blz. 20).

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

 Houd de luidsprekersnoeren weg van de antennes.

 Wanneer u een VIDEO CD weergeeft die is opgenomen in een ander kleursysteem dan dat ingesteld is op het apparaat, kan het beeld vervormd zijn.

Als u de televisie aansluit op de

COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen en software op videobasis weergeeft in het progressieve signaalformaat, kunnen sommige delen van het weergavebeeld onnatuurlijk overkomen als gevolg van het conversieproces.

Stel het kleursysteem in overeenkomstig die van de televisie

(blz. 57).

De beeldverhouding van het televisiescherm kan niet worden veranderd ondanks dat u het "TV

TYPE" kunt instellen bij "SCREEN

SETUP" op het instelmenu wanneer u een breedbeeld weergeeft.

 De beeldverhouding ligt vast op de

DVD VIDEO.

 Als u het apparaat aansluit met behulp van de S-videokabel, sluit u rechtstreeks aan op de televisie.

Anders kunt u de beeldverhouding niet veranderen.

Afhankelijk van de televisie, is het niet mogelijk de beeldverhouding te veranderen.

De mededelingen worden niet in de gewenste taal afgebeeld op het televisiescherm.

 Kies de gewenste taal voor de beeldschermaanduidingen bij "OSD" van "LANGUAGE SETUP" op het instelmenu (blz. 56).

De taal van het geluidsspoor kan niet worden veranderd.

Er zijn geen meertalige geluidssporen opgenomen op de DVD VIDEO die wordt afgespeeld.

De DVD VIDEO staat het veranderen van de taal van het geluidsspoor niet toe.

De taal van de ondertiteling kan niet worden veranderd.

Er zijn geen meertalige ondertitelingen opgenomen op de DVD VIDEO die wordt afgespeeld.

De DVD VIDEO staat het veranderen van de ondertiteling niet toe.

De ondertiteling kan niet worden uitgeschakeld.

 De DVD VIDEO staat het uitschakelen van de ondertiteling niet toe.

De gezichtshoek kan niet worden veranderd.

Er zijn geen meerdere gezichtshoeken opgenomen op de DVD VIDEO die wordt afgespeeld.

De DVD VIDEO staat het veranderen van de gezichtshoek niet toe.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Tuner

De voorkeurzenders van de radio zijn verloren gegaan.

Het netsnoer is losgekoppeld of een stroomstoring van langer dan een halve dag is opgetreden. Voer de bediening

"Naar een voorkeurzender luisteren"

(blz. 61) opnieuw uit.

Er is veel brom of ruis. (Op het display knippert de aanduiding "TUNED" of

"ST")

 Stel de juiste golfband en frequentie in

(blz. 60).

Zorg dat de antenne goed is aangesloten (blz. 18).

Zoek een plaats en een oriëntatie die geschikt zijn voor een goede ontvangst en installeer daarna de antenne opnieuw. Indien u geen goede ontvangst krijgt, is het raadzaam om een in de handel verkrijgbare buitenantenne aan te sluiten.

 De bijgeleverde FM-draadantenne ontvangt de signalen over de volle lengte. Daarom moet u de antenne volledig uittrekken.

 Plaats de antennes zo ver mogelijk weg van de luidsprekersnoeren, het netsnoer en de USB-kabel om te voorkomen dat ruis wordt opgevangen.

Probeer ander elektrische apparatuur in de buurt uit te schakelen.

Een stereo FM-programma kan niet in stereo ontvangen worden.

 Druk herhaaldelijk op REPEAT/FM

MODE

totdat "MONO" op het display uitgaat.

Los verkrijgbare componenten

Er is geen geluid.

 Raadpleeg de algemene rubriek "Er is geen geluid." (blz. 81) en controleer de situatie van het systeem.

Sluit de component goed aan (blz. 79) en controleer daarbij:

of de snoeren goed zijn aangesloten.

of de stekkers van de snoeren er goed zijn ingeduwd.

Schakel de aangesloten component in.

 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten component en begin met het afspelen.

Als het aparaat nog steeds niet goed werkt nadat bovenstaande maatregelen zijn toegepast, of als zich andere problemen voordoen dan hierboven zijn beschreven, stelt u het apparaat als volgt terug:

Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug te stellen op de fabrieksinstellingen.

1

Trek de stekker uit het stopcontact.

2

Steek de stekker weer in het stopcontact.

3

Druk op

 

om het systeem in te schakelen.

4

Druk gelijktijdig op de toetsen

,

DISPLAY

en

 

.

"RESET" verschijnt op het display.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

0

NL

Het systeem wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen, behalve de

DVD-instellingen. U moet de voorkeur zenders, klok en timer opnieuw instellen.

Om de DVD-instellingen terug te stellen op de standaardinstellingen, voert u de volgende terugstelbediening uit:

1

Druk in de stopstand op DISPLAY

.

Het regelmenu wordt op het televisiescherm afgebeeld.

2

Druk herhaaldelijk op

of

om

(SETUP) te kiezen en druk daarna op ENTER

.

3

Druk herhaaldelijk op

of

 

om

"RESET" te kiezen en druk daarna op

ENTER

.

4

Druk herhaaldelijk op

of

 

om

"YES" te kiezen en druk daarna op

ENTER

.

Het terugstellen duurt enkele seconden. Druk niet op

  wanneer u het apparaat terugstelt op de standaardinstellingen.

* Behalve de instelling van het kinderslot.

Zelfdiagnosefunctie

(Wanneer er letters/cijfers op het display verschijnen)

Als de zelfdiagnosefunctie in werking is getreden om een storing van het apparaat te voorkomen, wordt een servicenummer

(bijv. C 13 50), bestaande uit een combinatie van een letter en een 4cijferig getal, afgebeeld op het display op het voorpaneel. Als dit gebeurt, zoekt u de betekenis ervan op in de onderstaande tabel.

Eerste tekens van het servicenummer

C 13

Oorzaak en corrigerende handelingen

C 31

E XX

(XX is een getal)

De disc is vuil.

Maak de disc schoon met een zachte doek

(blz. 93).

De disc is niet goed geplaatst.

Start het apparaat opnieuw en plaats daarna de disc opnieuw in het apparaat.

Om een storing te voorkomen, heeft het systeem de zelfdiagnosefunctie uitgevoerd.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar of een plaatselijk erkend

Sony servicecentrum en geef de code van 5 tekens door.

Voorbeeld: E 61 10

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Het versienummer afbeelden op het televisiescherm

Wanneer u het apparaat inschakelt, kan het versienummer [VER.X.XX] (X is een nummer) op het televisiescherm worden afgebeeld. Ondanks dat dit geen defect is en alleen gebruikt wordt door de Sonyserviceafdeling, zal normale bediening van het apparaat niet mogelijk zijn.

Schakel het apparaat uit en daarna weer aan om het apparaat te kunnen bedienen.

Meldingen

Een van de volgende meldingen kan tijdens gebruik worden afgebeeld of knipperen op het display op het voorpaneel.

DVD-speler, tuner

Cannot Play

 U hebt een disc geplaatst die niet kan worden afgespeeld.

Een DVD VIDEO met een regiocode die niet wordt ondersteund, werd in het apparaat geplaatst.

Data Error

 De MP3-audiotrack, het JPEGbeeldbestand of het DivX-videobestand dat u wilt weergeven is beschadigd.

De MP3-audiotrack voldoet niet aan het MPEG 1 Audio Layer 3-formaat.

Het JPEG-beeldbestand voldoet niet aan het DCF-formaat.

 Het DivX-videobestand voldoet niet aan DivX-gecertificeerde profielen.

 De MP3-audiotrack heeft de bestandsextensie ".MP3", maar het heeft niet het MP3-formaat.

Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie ".JPG" of ".JPEG" maar is niet in JPEG-formaat.

Het DivX-videobestand heeft de bestandsextensie ".AVI" of ".DIVX", maar het heeft niet het DivX-formaat.

Wordt vervolgd

1

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

No Disc

Er is geen disc in de discgleuf

 geplaatst.

Not In Use

U hebt op een toets gedrukt waarvan de bediening op dat moment niet toegestaan of ongeldig is.

OFF TIME NG!

De begintijd en eindtijd van de weergavetimer zijn hetzelfde.

PASSWORD

"Custom Parental Control" of "Parental

Control" is ingesteld.

Please Wait

Het apparaat voert de initialisatieprocedure uit.

Reading

Het systeem is bezig met het inlezen van de informatie van de disc. Enkele toetsen zijn niet beschikbaar.

USB-apparaat

ATRAC AD

Een ATRAC-audioapparaat (ATRAC

Audio Device) is aangesloten.

Device Error

Het USB-apparaat kon niet worden herkend.

No Device

Geen USB-apparaat is verbonden of het verbonden USB-apparaat is gestopt.

No Step

Alle geprogrammeerde tracks of bestanden zijn gewist.

No Track

Het systeem kan geen afspeelbaar bestand vinden.

Not Supported

Een niet-ondersteund USB-apparaat is aangesloten.

Please Wait

Het systeem bereidt zich voor op het gebruik van een USB-apparaat.

Reading

Het systeem herkent het USB-apparaat.

Removed

Het USB-apparaat is losgekoppeld.

Step Full!

U hebt geprobeerd om meer dan

26 tracks of bestanden (stappen) te programmeren.

StorageDrive

Een USB-opslagmedium is aangesloten.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 100 W Black
  • Built-in speaker(s)
  • Microphone in
  • MP3 playback
  • Bass adjustment

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents