BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT. AEG HK634020FB


Add to My manuals
52 Pages

advertisement

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT. AEG HK634020FB | Manualzz

NEDERLANDS

2.5 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t.

correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

2.6 Servicedienst

• Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

3.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Indeling kookplaat

7

1 1

1

Kookzone

2 Bedieningspaneel

145 mm

180 mm

1

145 mm

1 2

3.2 Bedieningspaneel lay-out

1 2 3 4 5 6 7

10 9 8

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

Functie Opmerking

1

2

AAN/UIT De kookplaat in- en uitschakelen.

Toetsblokkering / Het kinderslot

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

8 www.aeg.com

3

4

5 -

6

-

7 -

8

Tiptoets

Functie

-

STOP+GO

-

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

-

Timerdisplay

9

/

10

/

-

Opmerking

De functie in- en uitschakelen.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

De tijd in minuten weergeven.

Om de kookzone te selecteren.

De tijd verlengen of verkorten.

Het instellen van de kookstand.

3.3

Kookstanddisplays

Display

- / -

+ cijfer

Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

De stip betekent een niveauverandering van half zoveel warmte.

STOP+GO-functie is in werking.

Automatisch opwarmen-functie is in werking.

Er is een storing.

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.

Automatisch uitschakelen-functie is in werking.

3.4

Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte.

advertisement

Related manuals