DAGELIJKS GEBRUIK. AEG HK634020FB


Add to My manuals
52 Pages

advertisement

DAGELIJKS GEBRUIK. AEG HK634020FB | Manualzz

NEDERLANDS

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1 In- of uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

4.2 Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• u iets hebt gemorst of iets langer dan

10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen kookstand en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

Kookstand

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

De kookplaat wordt uitgeschakeld na

6 uur

5 uur

4 uur

1,5 uur

4.3 De kookstand

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Raak en

tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

4.4 In- en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Tiptoets gebruiken:

Om de buitenste ring in te schakelen: raak de tiptoets aan. Het controlelampje gaat branden.

Om meer buitenste ringen in te schakelen:

raak dezelfde tiptoets weer aan. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.

Als u de zone inschakelt maar niet de buitenste ring inschakelt, dan kan het licht van de zone de buitenste ring bedekken. Dit betekent niet dat de buitenste ring is ingeschakeld. Controleer het indicatielampje om te zien of de ring geactiveerd is.

4.5 Automatisch opwarmen

Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.

Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone in te schakelen: raak aan totdat gaat branden. Raak direct aan tot de correcte warmte-instelling gaat branden.

Na 3 seconden gaat branden.

De functie uitschakelen: Raak aan.

9

10 www.aeg.com

4.6 Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de warmtestand voor de kookzone in en dan de functie.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen of de tijd te wijzigen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen.

Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

De functie uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt af naar 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: raak aan.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken. De warmtestand op het display toont .

De functie inschakelen: raak aan.

Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert

00 .

Het geluidssignaal stopzetten: raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

4.7

STOP+GO

Deze functie stelt alle kookzones die in werking zijn in op de laagste kookstand.

Als de functie in gebruik is, kunt u de kookstand niet wijzigen.

De functie stopt de timerfunctie niet.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: raak aan. De vorige kookstand gaat aan.

4.8

Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: raak aan. De vorige kookstand gaat aan.

Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

4.9 Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld wordt gebruikt.

Om de functie in te schakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

gaat aan. Schakel de kookplaat uit met .

Om de functie uit te schakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

gaat aan. Schakel de kookplaat uit met .

advertisement

Related manuals