Turvallisuusohjeet. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Turvallisuusohjeet. IKEA LOV3 | Manualzz

SUOMI 5

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.

Yleiset turvallisuusohjeet

Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet.

Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.

Näin vältät mahdollisen sähköiskun.

Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.

Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.

Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

Turvallisuusohjeet

Asennus

VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.

• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.

SUOMI 6

• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.

• Laitteen sivujen on oltava saman korkuisten laitteiden tai kalusteiden lähellä.

Sähköliitäntä

VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.

• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkuun tai päästä niitä sen lähelle, varsinkaan luukun ollessa kuuma.

• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista.

Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

• Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.

Käyttö

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.

• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.

• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.

• Älä paina avointa uunin luukkua.

• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.

• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.

• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

• Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää uunin esilämmittämiseen.

VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

• Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen:

– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.

SUOMI 7

– Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.

– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.

– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.

• Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.

• Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa.

Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.

• Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana.

• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin

(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa.

Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja se laite, kotelointi tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.

Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.

• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.

• Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.

• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

Sisävalo

• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.

VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

• Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava pistorasiasta.

• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.

Hävittäminen

VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

• Irrota pistoke pistorasiasta.

• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.

• Poista luukku, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

• Pakkausmateriaalit :

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty kansainvälinen materiaalin tunniste, esim. PE ja PS. Vie pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin jätteenkeräyssäiliöihin.

Huolto

• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents