Säkerhetsinstruktioner. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Säkerhetsinstruktioner. IKEA LOV3 | Manualzz

SVENSKA 21

Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång.

Allmän säkerhet

Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.

VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.

Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.

Koppla från strömtillförseln före underhåll.

Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.

Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.

Säkerhetsinstruktioner

Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

• Var alltid försiktig när apparaten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Dra aldrig produkten i handtaget.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.

• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

SVENSKA 22

Elektrisk anslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka, speciellt inte när luckan är het.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler.

Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt

EEG-direktiven.

Använd

VARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

• Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Tyng inte ner luckan när den är öppen.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Öppna produktens lucka försiktigt.

Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.

VARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.

– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen

är klar.

– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents