Riktlinjer för säker och effektiv användning. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Riktlinjer för säker och effektiv användning. LG V500, LGV500 | Manualzz

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Verktyget samlar endast in data som har med felet att göra, däribland signalstyrka och inlästa program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

8

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Surfplattan LG-V500 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

• I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas

Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.

• Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheternas SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.

• Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

• Det högsta SAR-värdet som kan uppstå när enheten bärs nära kroppen och används i enlighet med föreskrifterna i användarguiden är 0,720 W/kg.

• Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 0,00 cm från kroppen.

Det är viktigt att fodral eller bältesklämma som används vid kroppsnära handhavande inte innehåller metall. Enheten ska befinna sig åtminstone

0,00 cm från kroppen.

För överföring av filer och meddelanden krävs en fungerande nätverksanslutning. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Meddelande angående batteribyte

• Av säkerhetsskäl bör inte batterierna som sitter i produkten avlägsnas.

Om du behöver byta batterier hänvisar vi dig till närmsta auktoriserade serviceställe för LG Electronics eller till den butik där enheten införskaffades.

• Litiumjonbatterier är farliga delar som kan orsaka skador.

• Batteribyten av andra än kvalificerad personal kan leda till skador på din enhet.

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just den här enhetsmodellen. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser enheten bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

9

10

• Ta inte isär enheten. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.

• Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.

• Använd inte enheten i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.

• Håll den borta från värmekällor som element och spis.

• Tappa den inte i marken.

• Utsätt den inte för vibrationer eller stötar.

• Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.

• Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.

• Ladda inte enheten nära lättantändliga material eftersom den kan bli varm och orsaka eldsvåda.

• Rengör enhetens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

• Låt inte surfplattan ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.

• Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.

• Utsätt inte enheten för kraftig rök eller stora mängder damm.

• Förvara inte enheten nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.

• Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada surfplattan.

• Håll enheten borta från vätska och fukt.

• Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

• Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det

är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.

• Surfplattan är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användning.

• Om din enheten utsätts för fukt eller väta kopplar du ur den och låter den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.

• Vätskan i din fuktiga enhet leder till att produktetiketten på dess insida

ändrar färg. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

• Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Effektiv användning

Elektroniska apparater

Alla surfplattor kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

• Använd inte surfplattan i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Använd inte surfplattan utanpå en pacemaker (exempelvis genom att förvara den i bröstfickan).

• Vissa hörapparater kan störas av enheten.

• Smärre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

11

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar som gäller i de områden du befinner dig i.

• Håll inte i enheten medan du kör.

• Ägna all uppmärksamhet på körningen.

• Radiovågorna från enheten kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.

• Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

• Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

Obs!

Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

12

• Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av surfplattan nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid musikuppspelning är ställd på en lagom nivå.

• När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Glasdelar

Vissa av surfplattans komponenter är tillverkade av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt.

Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad fackman.

Sprängningsområde

Använd inte surfplattan i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

• Använd inte enheten vid bensinstationer.

• Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.

• Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar surfplattan eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

• Stäng av surfplattan före ombordstigning på flygplan.

• Använd den inte heller medan planet står stilla utan kabinpersonalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn.

De smådelar som finns på enheten kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn. Enheten innehåller också ett internt batteri som kan vara farligt om enheten inte används eller underhålls på rätt sätt.

13

14

Batteriinformation och skötsel

• Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.

• Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.

• Ta inte isär eller kortslut batteriet.

• Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.

• Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus eller hög luftfuktighet

(exempelvis i ett badrum).

Lämna inte enheten på varma eller kalla platser eftersom batteriet kan ta skada.

• Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.

• Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.

• Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade

LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.

• Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när surfplattan är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.

• Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

• Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Uppdatera surfplattan

Kom åt de senaste versionerna av mjukvaran, nya mjukvarufunktioner och förbättringar.

Uppdatera surfplattan utan dator Välj Uppdateringscenter >

Mjukvaruuppdatering.

Uppdatera surfplattan via datoranslutning

Mer information om hur du använder funktionen finns på

http://www.lg.com/common/index.jsp

. Välj land och språk.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar

LG Electronics

att produkten

LG-V500

uppfyller gällande regler och andra relevanta direktiv som anges i

1999/5/EC

.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

http://www.lg.com/global/declaration

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

15

16

Kassering av uttjänt enhet

1

Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.

2

Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

3

Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

1

Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än

0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.

2

Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en

återvinningsstation.

3

Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.

4

Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents