Retningslinjer for trygg og effektiv bruk. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk. LG V500, LGV500 | Manualzz

8

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke og innlastede programmer. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksponering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption

Rate).

Denne enhetsmodellen, LG-V500, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

• Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR

(Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.

• De ulike enhetsmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.

• SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for

10 gram vev.

• Den høyeste SAR-verdien for denne enheten når den bæres på kroppen, er som beskrevet i brukerhåndboken, 0,720 W/kg.

• Enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 0,00 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst

0,00 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på

å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Merknad for utbytting av batteriet

• For din egen sikkerhet må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte

LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.

• Li-Ion-batteriet er en farlig komponent som kan forårsake skader.

• Dersom batteriet byttes ut av en ukvalifisert fagperson, kan det forårsake skader på enheten.

ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne enhetsmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

9

• Ikke demonter nettbrettet. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker. Hold enheten unna elektriske apparater som

TV-er, radioer og PC-er.

• Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.

• Hold enheten unna elektriske enheter som TV-er, radioer og PC-er.

• Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.

• Ikke slipp nettbrettet i bakken.

• Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.

• Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.

• Ikke bruk enheten når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på nettbrettet.

• Unngå å lade nettbrettet nær brennbart materiale. Nettbrettet kan bli varm og utgjøre en brannfare.

• Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).

• Unngå å lade opp nettbrettet når det er plassert på et mykt underlag/ tekstiler.

• Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.

• Ikke utsett enheten for røyk eller støv.

• Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.

• Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade nettbrettet.

• Ikke utsett enheten for væsker eller fukt.

10

• Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

• Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.

• Nettbrettet er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk.

Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer nettbrettet under eller rett etter bruk.

• Hvis nettbrettet blir vått, må du umiddelbart koble det fra strøm, slå det av og tørke det. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.

• Væske som trenger inn i enheten, endrer fargen på produktetiketten i enheten. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

• Hvis mulig bør du bruke nettbrettet ved temperaturer mellom 0 ºC og 40 ºC. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Effektiv drift av enheten

Elektroniske enheter

Alle nettbrett kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

• Ikke bruk nettbrettet i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har tillatelse til dette. Nettbrettet bør ikke plasseres nær pacemakere, for eksempel i brystlommen.

• Enkelte høreapparater kan forstyrres av nettbrett.

• Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-enheter, radioer, PC-er osv.

11

12

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av nettbrett i bil der du kjører.

• Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.

• Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

• Radiosignaler fra nettbrettet kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.

• Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.

• Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader

MERK:

Høyt volum fra hodetelefoner kan skade hørselen.

For å unngå hørselsskader bør du ikke høre på høyt volum over lengre tid.

• Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder.

Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av nettbrettet når det er nær

øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

• Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

Glassdeler

Enkelte deler av nettbrettet er laget av glass. Hvis du mister nettbrettet i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk nettbrettet før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Ikke bruk nettbrettet hvor det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

• Ikke bruk nettbrettet på bensinstasjoner.

• Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

• Brennbare gasser, væsker eller eksplosiver må ikke transporteres i den delen av bilen hvor du har nettbrettet eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

• Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.

• Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar enheten på et trygt sted utilgjengelig for barn. Nettbrettet har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner. Denne enheten inneholder også et innebygd batteri som kan utgjøre en risiko hvis enheten ikke brukes eller vedlikeholdes på riktig måte.

13

14

Informasjon om og behandling av batteriet

• Det er ikke nødvendig å bruke opp batteriet før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.

• Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.

• Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.

• Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.

• Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.

Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.

• Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.

• Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.

• Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG

Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.

• Ta alltid laderen ut av veggkontakten når nettbrettet er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.

• Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

• Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Slik oppdaterer du nettbrettet

Tilgang til den nyeste programvaren, nye programvarefunksjoner og forbedringer.

Oppdater nettbrettet uten PC. Velg Oppdateringssenter > Oppdater programvare.

Oppdater nettbrettet ved å koble det til PC-en.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen på

http://www.lg.com/common/index.jsp

velg land og språk.

SAMSVARSERKLÆRING

LG Electronics

erklærer herved at dette produktet,

LG-V500

er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv

1999/5/EC

. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på

http://www.lg.com/global/declaration

Kontakt samsvarsavdelingen for dette produktet

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

15

Kaste det gamle utstyret ditt

1

Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

2

Riktig avfallshåndtering av den gamle enheten bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

3

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gammelt utstyr, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

16

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer

1

Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv

(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn

0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.

2

Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

3

Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

4

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents