Retningslinjer for sikker og effektiv brug. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Retningslinjer for sikker og effektiv brug. LG V500, LGV500 | Manualzz

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, der er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun

åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

8

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne tablet-pc-model LG-V500 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, der er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

• Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR

(Specific Absorption Rate – specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.

• Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige

LG-enhedsmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.

• Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.

• Den højeste SAR-værdi for denne enhed, når den bæres på kroppen, som beskrevet i denne brugervejledning, er 0,720 W/kg.

• Denne enhed opfylder retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst

0,00 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør enheden ikke indeholde metal og bør placeres med en minimumsafstand på mindst 0,00 cm fra kroppen.

Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontrollér, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Bemærkning til udskiftning af batteriet

• Af sikkerhedshensyn må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.

• Li-Ion-batteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.

• Udskiftning af batteriet af en ikke-kvalificeret professionel person kan forårsage skade på din enhed.

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige enhedsmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for enheden og kan være farligt.

9

• Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.

• Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktion, der svarer til de dele, der erstattes.

• Hold enheden væk fra elektriske apparater, f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.

• Hold enheden væk fra varmekilder, f.eks. radiatorer eller komfurer.

• Tab ikke enheden.

• Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.

• Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke enheden på hospitaler, hvor en tændt enhed kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.

• Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge enheden.

• Oplad ikke enheden i nærheden af brændbart materiale, da enheden kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.

• Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler, f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).

• Oplad ikke tablet-pc'en, mens den ligger på bløde møbler.

• Enheden bør oplades i et område med god udluftning.

• Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.

• Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.

• Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.

• Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.

10

• Vær forsigtig med brug af tilbehør, f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.

• Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.

• Din tablet-pc er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger.

Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer enheden under eller umiddelbart efter brug.

• Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.

• Væsken i den våde enhed ændrer farven på produktmærket inde i enheden. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

• Brug din tablet-pc ved temperaturer mellem 0ºC og 40ºC, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din enhed for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Effektiv betjening af enheden

Elektroniske enheder

Alle tablet-pc'er kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

• Anvend ikke din tablet-pc i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe tablet-pc'en oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.

• Visse høreapparater kan blive forstyrret af tablet-pc'en.

• Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.

11

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af tablet-pc'en i de områder, hvor du kører.

• Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.

• Hav fuld opmærksomhed på kørslen.

• Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.

• Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.

• Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader

BEMÆRK:

For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

12

• Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for tablet-pc'en tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik indstilles på et fornuftigt niveau.

• Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

Glasdele

Nogle dele af din tablet-pc er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke tablet-pc'en ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

• Anvend ikke din tablet-pc, når du tanker brændstof.

• Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.

• Transportér og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din tablet-pc eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

• Sluk altid tablet-pc'en, inden du går om bord i et fly.

• Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar enheden et sikkert sted, der er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

13

Enheden indeholder også et internt batteri, der kan udgøre en fare, hvis enheden ikke bruges eller vedligeholdes korrekt.

14

Oplysninger om og pleje af batteriet

• Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.

• Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.

• Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.

• Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.

• Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, f.eks. badeværelset.

Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.

• Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

• Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

• Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.

• Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når tablet-pc'en er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.

• Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

• Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Sådan opdateres din tablet-pc

Adgang til de seneste firmwareversioner, nye softwarefunktioner og forbedringer.

Opdater din tablet-pc uden en pc. Vælg Opdateringscenter >

Software opdatering.

Opdater din tablet-pc ved at tilslutte den til din pc.

Du kan få flere oplysninger om brug af denne funktion ved at besøge

http://www.lg.com/common/index.jsp

og vælge land og sprog.

BEKENDTGØRELSE

Hermed erklærer

LG Electronics

, at denne

LG-V500

er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv

1999/5/EC

. Der findes en kopi af bekendtgørelsen på

http://www.lg.com/global/declaration

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

15

16

Bortskaffelse af din gamle telefon

1

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.

2

Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

3

Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Kassering af batterier/akkumulatorer

1

Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv

(Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.

2

Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.

3

Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

4

Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents