Konfiguracja w menu OSD. MSI Optix MAG271R, MS-3CA1

Add to my manuals
33 Pages

advertisement

Konfiguracja w menu OSD. MSI Optix MAG271R, MS-3CA1 | Manualzz

Konfiguracja w menu OSD

W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu

OSD.

WAŻNE

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

2

2-2

Przycisk nawigacyjny

Monitor wyposażony jest w przycisk nawigacyjny, wielokierunkowy element sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.

Przycisk nawigacyjny

Konfiguracja w menu OSD

2-3

2-2

Konfiguracja w menu OSD

Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia przycisku nawigacyjnego.

Przycisk nawigacyjny

Przycisk skrótu

(gdy menu OSD jest wyłączone)

Middle Button

(Środkowy przycisk)

OSD Main Menu (Główne menu OSD)

Podstawowe operacje

(gdy menu OSD jest włączone)

■ Przechodzenie do podmenu

■ Potwierdzanie wyboru lub ustawienia

Up (W górę) Game Mode

(Tryb gry)

Down (W dół) Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Left (W lewo) Alarm Clock (Budzik)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść bez zastosowania efektu trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Zwiększanie wartości dostosowywanej funkcji

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Zmniejszanie wartości dostosowywanej funkcji

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Wyjście z aktualnie wyświetlonego menu

2-3

Przycisk nawigacyjny

Right

(W prawo)

Przycisk skrótu

(gdy menu OSD jest wyłączone)

Input Source

(Źródło sygnału)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby wyjść.

Podstawowe operacje

(gdy menu OSD jest włączone)

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Przechodzenie do podmenu

2-4

Przyciski skrótów przypisane do przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu

OSD.

Poniżej przedstawiono dodatkowe przyciski skrótów.

Czynności Przyciski skrótów dla przycisku nawigacyjnego

Brightness

(Jasność)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać wartość i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub przycisk w lewo, aby wyłączyć pozycję Refresh

Rate (Częstotliwość odświeżania).

Konfiguracja w menu OSD

2-5

2-4

Konfiguracja w menu OSD

Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego

Naciśnij środkowy przycisk przycisku nawigacyjnego, aby wyświetlić główne menu ekranowe (OSD). Za pomocą przycisku w górę, w dół, w lewo lub w prawo dostosuj żądane menu funkcji do własnych preferencji.

h

GAMING (GRY)

1. poziom menu

Game Mode

(Tryb gry)

Night Vision

(Widzenie w ciemnościach)

Response Time

(Czas odpowiedzi)

2./3. poziom menu

User (Użytkownika)

FPS

Racing (Wyścigi)

RTS

RPG

Opis

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

OFF (WYŁ.) ■ Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest zalecana podczas grania w gry FPS.

Normal (Normalne)

Strong (Silna)

Strongest (Najsilniejsza)

A.I. (AI)

Normal (Normalne)

Fast (Szybki)

Fastest (Najszybszy)

■ Pozycję Response Time (Czas odpowiedzi) można dostosować w każdym trybie.

■ Po wybraniu dla pozycji Response Time (Czas odpowiedzi) opcji Fastest (Najszybszy) przy częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie co najmniej 75 Hz automatycznie włączona zostanie funkcja Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu).

■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania ekranu mniejsza niż 75 Hz, opcja „Fastest”

(Najszybszy) zostanie wyszarzona.

■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry FPS i wyścigi.

2-5

2-6

1. poziom menu

Anti Motion Blur

(Korekcja rozmycia ruchu)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

Alarm Clock

(Budzik)

2./3. poziom menu

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

Lokalizacja

OFF (WYŁ.)

ON (WŁ.)

Lokalizacja

Górny lewy

Górny prawy

Dolny lewy

Dolny prawy

Górny lewy

Górny prawy

Dolny lewy

Dolny prawy

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

OFF (WYŁ.)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Brak)

00:01~99:59

Opis

■ Po włączeniu funkcji Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu) nie można dostosować jasności.

■ Po wybraniu dla pozycji Response Time (Czas odpowiedzi) opcji Fastest (Najszybszy) przy częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie co najmniej 75 Hz automatycznie włączona zostanie funkcja Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu).

■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania ekranu mniejsza niż 75 Hz, nie będzie można włączyć funkcji Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu), a dla pozycji Response Time (Czas odpowiedzi) nie będzie można ustawić opcji Fastest

(Najszybszy).

■ Po włączeniu funkcji Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu) nie będzie można włączyć pozycji

HDCR, która zostanie wówczas wyszarzona.

■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry kinowe, FPS i wyścigi.

■ Po włączeniu pozycji FreeSync funkcja Anti Motion

Blur (Korekcja rozmycia ruchu) zostanie wyszarzona.

■ Pozycję Częstotliwość odświeżania można dostosować w każdym trybie.

■ Domyślna lokalizacja pozycji Częstotliwość odświeżania to Górny lewy. Lokalizację można ustawić w menu OSD. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować lokalizację pozycji

Częstotliwość odświeżania.

■ Monitor ten działa zgodnie z częstotliwością odświeżania ekranu ustawioną w systemie operacyjnym.

■ Pozycję Budzik można dostosować w każdym trybie.

■ Po ustawieniu czasu naciśnij środkowy przycisk, aby uaktywnić timer.

■ Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to Górny lewy.

Użytkownik może wybrać preferowaną lokalizację.

■ Pozycję Wsparcie ekranowe można dostosować w każdym trybie.

■ Ustawienie domyślne pozycji Wsparcie ekranowe to Brak.

FreeSync

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

■ Funkcja FreeSync zapobiega rozchodzeniu się obrazu�

■ W przypadku sygnału HDMI funkcja jest domyślnie włączona, ale przełącznik jest wyszarzony (nie można zmienić opcji).

■ W przypadku sygnału DisplayPort funkcja jest domyślnie włączona i można ją włączać/wyłączać w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości, źródle sygnału i częstotliwości odświeżania ekranu.

■ Po włączeniu pozycji FreeSync funkcja Korekcja rozmycia ruchu zostanie wyszarzona�

Konfiguracja w menu OSD

2-7

2-6

Konfiguracja w menu OSD h

Professional (Zaawansowane)

1. poziom menu 2. poziom menu

Pro Mode

(Tryb Pro)

User (Użytkownika)

Reader (Czytnik)

Eye Saver

(Ochrona wzroku)

HDCR

Opis

Tryb domyślny. Można dostosować wszystkie elementy.

Cinema (Kino)

Cinema (Projektant)

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

■ Funkcja Ochrona wzroku chroni oczy przed działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu funkcja Ochrona wzroku ustawia bardziej żółtawą temperaturę barwową obrazu�

■ Pozycję Ochrona wzroku można dostosować w każdym trybie.

■ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji Czytnik wymagane będzie włączenie funkcji Ochrona wzroku.

■ Pozycję HDCR można dostosować w każdym trybie.

■ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez wzmocnienie jego kontrastu�

■ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona�

■ Nie można włączyć jednocześnie funkcji HDCR i

Korekcja rozmycia ruchu�

■ Po włączeniu funkcji HDCR nie będzie można włączyć funkcji Korekcja rozmycia ruchu, a dla pozycji

Czas odpowiedzi nie będzie można ustawić opcji

Najszybszy�

Anti Motion Blur

(Korekcja rozmycia ruchu)

Image

Enhancement

(Poprawa obrazu)

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

OFF (WYŁ.)

Weak (Słaba)

Medium (Średnia)

Strong (Silna)

Strongest

(Najsilniejsza)

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie można dostosować jasności.

■ Po wybraniu dla pozycji Czas odpowiedzi opcji

Najszybszy przy częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie co najmniej 75 Hz automatycznie włączona zostanie funkcja Korekcja rozmycia ruch�

■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania ekranu mniejsza niż 75 Hz, nie będzie można włączyć funkcji Korekcja rozmycia ruchu, a dla pozycji

Czas odpowiedzi nie będzie można ustawić opcji

Najszybszy�

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie będzie można włączyć pozycji HDCR, która zostanie wówczas wyszarzona�

■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry kinowe,

FPS i wyścigi.

■ Po włączeniu pozycji FreeSync funkcja Korekcja rozmycia ruchu zostanie wyszarzona�

■ Pozycja Poprawa obrazu koryguje krawędzie obrazu w celu ich wyostrzenia.

■ Pozycję Poprawa obrazu można dostosować w każdym trybie.

2-7

2-8 h

Image (Obraz)

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Brightness

(Jasność)

0-100

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Ostrość)

Color

Temperature

(Temperatura barwowa)

Screen Size

(Rozmiar ekranu)

0-100

0-5

Cool (Zimne)

Normal (Normalne)

Warm (Ciepłe)

Customization

(Niestandardowe)

R (0-

100)

G (0-

100)

B (0-

100)

4:3

16:9

Opis

■ Pozycję Jasność można dostosować w trybie

Użytkownika, RTS, RPG i Czytnik.

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu i HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona�

■ Pozycję Kontrast można dostosować w każdym trybie.

■ Pozycję Ostrość można dostosować w każdym trybie.

■ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i szczegółowość obrazu.

■ Ustawienie domyślne pozycji Temperatura barwowa to Normalna.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

■ Pozycję Temperatura barwowa można dostosować w trybie Niestandardowa.

■ Pozycję Rozmiar ekranu można dostosować w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania ekranu.

h

Input Source (Źródło sygnału)

1. poziom menu Opis

HDMI1 Pozycję Źródło sygnału można dostosować w każdym trybie.

HDMI2

DP

Konfiguracja w menu OSD

2-9

2-8

Konfiguracja w menu OSD h

Navi Key (Przycisk nawigacyjny)

1. poziom menu

Up (W górę)

Down (W dół)

Left (W lewo)

Right (W prawo)

2. poziom menu

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source (Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source (Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source (Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source (Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

Opis

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę jest Tryb Gry.

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest Wsparcie ekranowe�

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo jest Budzik.

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo jest Źródło sygnału.

■ Wszystkie ustawienia przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu OSD.

2-9

2-10 h

Setting (Ustawienia)

1. poziom menu

Language (Język)

2. poziom menu

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Wkrótce dostępnych będzie więcej języków)

0~5 Transparency

(Przezroczystość)

OSD Time Out

(Czas wyświetlania menu OSD)

RGB LED

(Podświetlenie

LED RGB)

Reset (Resetuj)

5-30s

OFF (WYŁ.)

ON (WŁ.)

YES (TAK)

NO (NIE)

Opis

■ Domyślnym językiem fabrycznym jest angielski.

■ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie języka, należy nacisnąć środkowy przycisk.

■ Pozycja Language (Język) jest ustawieniem niezależnym. Wybrane przez użytkownika ustawienie języka ma priorytet względem domyślnych ustawień fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Reset (Resetuj) opcji

Yes (Tak) ustawienie Language (Język) nie zostanie zmienione�

Pozycję Transparency (Przezroczystość) można dostosować w każdym trybie.

Pozycję OSD Time Out (Czas wyświetlania menu OSD) można dostosować w każdym trybie�

Pozycję RGB LED (Podświetlenie LED RGB) można włączyć lub wyłączyć.

Pozycję Reset (Resetuj), która umożliwia przywrócenie początkowych ustawień domyślnych menu OSD, można zastosować w każdym trybie.

Konfiguracja w menu OSD

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals