Pakkens indhold. MSI Optix MAG272QR, Optix MAG272R, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Pakkens indhold. MSI Optix MAG272QR, Optix MAG272R, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C | Manualzz

Optix-serien

LCD-skærm

Optix MAG272C (3CA5)

Optix MAG272CR (3CA5)

Optix MAG272CQR (3CA6)

Optix MAG272CRX (3CA0)

Optix MAG272 (3CA7)

Optix MAG272R (3CA7)

Optix MAG272QP (3CA8)

Optix MAG272QR (3CA8)

ii

Indhold

Ophavsret og varemærker ��������������������������������������������������������������������������������������iii

Revision ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Sikkerhedsvejledninger �������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE overholdelse ������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens ������������������������������������������������������vi

WEEE erklæring �����������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Oplysninger om kemiske stoffer �����������������������������������������������������������������������������vii

Erklæring om RoHSing ������������������������������������������������������������������������������������������vii

Sådan kommer du i gang ��������������������������������������������������������������1-1

Pakkens indhold ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Opstilling af skærmen ������������������������������������������������������������������������������������������ 1-3

Justering af skærmen ������������������������������������������������������������������������������������������ 1-8

Overblik over skærmen �������������������������������������������������������������������������������������� 1-10

Tilslutning af skærmen til en pc �������������������������������������������������������������������������� 1-16

OSD opsætning �����������������������������������������������������������������������������2-1

Navigationstast �����������������������������������������������������������������������������������������������������2-2

Indstilling af skærmmenuen med navigationsknappen ���������������������������������������� 2-5

Tillæg ���������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Specifikationer til MAG 272C-serien ��������������������������������������������������������������������A-2

Forudindstillede skærmfunktioner på MAG 272C-serien �������������������������������������A-3

Specifikationer til MAG 272-serien �����������������������������������������������������������������������A-5

Forudindstillede skærmfunktioner på MAG 272-serien ����������������������������������������A-6

Fejlfinding �������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-8

Forord iii

ii

Forord

Ophavsret og varemærker

Copyright © Micro-Star Int'l Co�, Ltd� Alle rettigheder forbeholdes� Det anvendte MSIlogo er et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int'l Co�, Ltd� Alle andre nævnte mærker og navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere� Der er ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed, hvad enten udtrykt eller underforstået� MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument uden forudgående varsel�

Revision

Revision

V1�0

Dato

2019/10

Teknisk support

Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i brugervejledningen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren� Eller du kan gå på https://www�msi�com/support/ for yderligere vejledning� iii

iv

Sikkerhedsvejledninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem�

Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i enhedens brugervejledning skal overholdes�

Al servicering må kun udføres af kvalificeret personale.

Behold den medfølgende brugermanual til senere reference�

For at undgå fare for brand eller stød, skal denne enhed holdes væk fra fugtighed og høj temperatur�

Læg denne enhed på en fast, flad overflade, inden den stilles op.

Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden enheden sluttes til en stikkontakt� Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben�

Enheden skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse�

For at undgå yderligere energiforbrug, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten eller sluk stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en given tid�

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at enheden overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

Lad ikke enheden stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over 60

O eller under -20

O

C, da dette kan beskadige enheden�

C

BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40

O

C�

Sørg for, at trække stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres� Rengør enheden med en blød klud, i stedet for industrielt kemikalier� Hæld aldrig nogen former for væske i åbningerne, da det kan beskadige enheden, eller give elektrisk stød�

Forord v

iv

Forord

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den� Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen�

Hold altid stærke magnetiske eller elektriske genstande væk fra enheden�

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal enheden efterses af autoriserede servicefolk:

El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget�

Der er trængt væske ind i enheden�

Enheden har været udsat for fugt�

Enheden virker ikke rigtigt, eller den virker ikke i overensstemmelse med

◙ anvisningerne i brugervejledningen�

Enheden har været tabt og er beskadiget�

Enheden har tydelige tegn på beskadigelser�

Grønt produkt egenskaber

Nedsat strømforbrug under brug og standby

Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden

Nemt at skille ad og genbruges

Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug

Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger

Nedsat affaldsproduktion via returpolitik

Miljøpolitik

Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved levetidens udløb�

Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede steder for indsamling og genbrug�

Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til yderligere oplysninger om genbrug�

Brugere kan også kontakte os på gpcontdev@msi�com for oplysninger vedrørende korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af

MSI-produkter� v

★ Advarsel! Overanvendelse af skærme påvirker sandsynligvis synet.

★ Anbefalinger:

1�

Tag en 10 minutters pause fra skærmen hver halve time�

2�

Børn under 2 år må ikke have nogen skærmtid� For børn i alderen 2 år og derover, skal skærmtiden begrænses til mindre end en time om dagen�

vi

CE overholdelse

Denne enhed opfylder kravene i Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

(2014/30/EU), lavspændingsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet

(2009/125/EC) og RoHS-direktivet (2011/65/EU)� Dette produkt er blevet testet og fundet at overholde de harmoniserede standarder for IT-udstyr, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse

B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15� Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer� Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation� Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation� Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:

Drej eller flyt på modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren�

Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til�

Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere assistance�

Bemærkning 1

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret�

Bemærkning 2

Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde emissionsbegrænsningerne�

Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15� Drift er underlagt følgende to betingelser:

1� dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og

2� dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som forårsager en uønsket virkning�

MSI Computer Corp�

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828 www�msi�com

Forord vii

vi

Forord

WEEE erklæring

Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, direktiv 2012/19/EU, som træder i kraft den 13� august

2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres levetid�

Oplysninger om kemiske stoffer

I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr� 1907/2006), MSI giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Erklæring om RoHSing

Japansk erklæring JIS C 0950 om materialer

Et japansk lovsmæssigt krav, som er angivet af specifikationerne i JIS C 0950, erklærer at fabrikanterne skal udgive erklæringer om materialerne i visse elektroniske produktkategorier, der sælges efter 1� juli 2006� https://www�msi�com/html/popup/csr/cemm_jp�html https://tw�msi�com/html/popup/csr_tw/cemm_jp�html

RoHS-erklæring i Indien

Dette produkt overholder reglerne i "Reglerne for e-affald i Indien (forvaltning og håndtering) i 2016" og forbyder brugen af bly, kviksølv, hexavalent krom, polybromerede biphenyler og polybromerede diphenylether i koncentrationer på over

0,1 vægtprocent og 0,01 vægtprocent for cadmium, bortset fra undtagelserne, der er bestemt i stk� 2 i regelsættet�

EEE-forordning i Tyrkiet

Enheden overholder EEE-forordningerne i Tyrkiet

Begrænsning af farlige stoffer i Ukraine

Dette udstyr overholder kravene i de tekniske forskrifter, der er godkendt af den ukrainske regering fra d. 3 december, 2008 № 1057, vedrørende restriktioner for anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS-erklæring i Vietnam

Fra d� 1 december 2012 overholder alle produkter, der fremstilles af MSI reguleringen

30/2011/TT-BCT og de tilladte grænser for en række farlige stoffer i elektroniske og elektriske produkter� vii

1

Sådan kommer du i gang

Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer for hardware� Når andre enheder forbindes, skal du holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for at undgå statisk elektricitet�

VIGTIGT

Alle billederne i dette afsnit er kun til reference� Din skærm kan se anderledes ud�

Brug ikke skarpe genstande på skærmen�

Pakkens indhold

1� Skærm

2� Fod

3� Stativfod med skrue

4� Ledning (MAG272C / MAG272CR / MAG272CQR / MAG272CRX)

5� Strømadapter og ledning (MAG272 / MAG272R / MAG272QP /

MAG272QR)

6� HDMI-kabel (valgfri)

7� DisplayPort-kabel (valgfri)

8� USB Upstream-kabel (til USB-portene på skærmen)

9� Startvejledning

10� Garantibevis

1-2

* Kontakt dit købssted eller din lokale distributør, hvis noget af varerne er beskadiget eller mangler�

* Pakkens indhold kan variere fra land til land�

Sådan kommer du i gang

1-3

1-2

Sådan kommer du i gang

Opstilling af skærmen

VIGTIGT

Stil skærmen på en blød, beskyttet overflade, så den ikke ridses.

h

MAG272C

1� Sæt låsene på stativet mod skærmen�

2� Stram stativet med skruerne�

3� Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden�

1

1-3

2

3

4� Juster låsene for at sætte VESA-dækslet og låsen på skruerne�

5�

4

1-4

6�

7�

VIGTIGT

Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng� Kontakt venligst din forhandler vedrørende et vægophæng�

Sådan kommer du i gang

1-5

1-4

Sådan kommer du i gang h

MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX

1� Sæt låsene på stativet mod skærmen�

2� Stram stativet med skruerne�

3� Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden�

1

2

1-5

3

VIGTIGT

Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng� Kontakt venligst din forhandler vedrørende et vægophæng�

h

MAG272

1� Sæt låsene på stativet mod skærmen�

2� Stram stativet med skruerne�

3� Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden�

1

1-6

2

3

VIGTIGT

Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng� Kontakt venligst din forhandler vedrørende et vægophæng�

Sådan kommer du i gang

1-7

1-6

Sådan kommer du i gang h

MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

1� Sæt låsene på stativet mod skærmen�

2� Stram stativet med skruerne�

3� Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden�

1

2

1-7

3

VIGTIGT

Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng� Kontakt venligst din forhandler vedrørende et vægophæng�

Justering af skærmen

Denne skærm er designet til, at maksimere din billedkomfort med sine justeringsfunktioner, der kan vippe og hæve skærmen�

VIGTIGT

Undgå at, røre på selve skærmen, når du justerer skærmen� h

MAG272C

-5

O

20

O

1-8 h

MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX

-5

O

20

O

130mm

Sådan kommer du i gang

1-9

1-8 h

MAG272

-5

O

20

O

Sådan kommer du i gang h

MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

-5

O

20

O

100mm

90

O

90

O 75

O

75

O

VIGTIGT

Tilt venligst skærmen tilbage, inden den drejes�

1-9

Overblik over skærmen

h

MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR

1-10

2

1

3 4

5

6 7 8

9

10

Sådan kommer du i gang

1-11

1-10

Sådan kommer du i gang

6

7

3

4

5

1

2

Strømknap

Strømstik

DisplayPort

8

HDMI Port

USB-C -port

Denne port kan sende et videosignal og forsyne strøm op til PD 5 V/3 A på samme tid� Den understøtter ikke dataoverføring�

Hovedtelefonstik

USB 2.0 Type A-port

(MAG272C/ MAG272CR)

USB 3.2 Gen1 Type A-port

(MAG272CQR)

USB 2.0 Type B-upstream-port

(MAG272C/ MAG272CR)

USB 3.2 Gen1 Type B-upstream-port

(MAG272CQR)

Til USB Upstream-kabel�

VIGTIGT

Find USB Upstream-kablet i pakken, og forbind det til pc'en og skærmen� Når dette kabel forbindes, er USB Type A

Downstream-portene på skærmen klar til brug�

Til pc

Til skærm

9

Navigationstast

10

Kensingtonlås

1-11

1-12 h

MAG272CRX

2

1

3 4 5 6 7 8

9

10

Sådan kommer du i gang

1-13

1-12

Sådan kommer du i gang

1

2

Strømknap

Strømstik

3

4

5

HDMI Port

DisplayPort

USB-C -port

Denne port kan sende et videosignal og forsyne strøm op til PD 5 V/3 A på samme tid� Den understøtter ikke dataoverføring�

Hovedtelefonstik

6

7

8

USB 3.2 Gen1 Type A-port

USB 3.2 Gen1 Type B-upstream-port

Til USB Upstream-kabel�

VIGTIGT

Find USB Upstream-kablet i pakken, og forbind det til pc'en og skærmen� Når dette kabel forbindes, er USB Type A

Downstream-portene på skærmen klar til brug�

Navigationstast

9

10

Kensingtonlås

Til pc

Til skærm

1-13

1-14 h

MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

2

1

3 4 5 6 7 8

9

10

Sådan kommer du i gang

1-15

1-14

Sådan kommer du i gang

1

2

3

4

Strømknap

DisplayPort

HDMI Port

USB-C -port

Denne port kan sende et videosignal og forsyne strøm op til PD 5 V/3 A på samme tid� Den understøtter ikke dataoverføring�

Hovedtelefonstik

5

6

USB 2.0 Type B Upstream-port

Til USB Upstream-kabel�

VIGTIGT

Find USB Upstream-kablet i pakken, og forbind det til pc'en og skærmen� Når dette kabel forbindes, er USB Type A

Downstream-portene på skærmen klar til brug�

USB 2.0 Type A-port

7

8

Strømstik

9

Navigationstast

10

Kensingtonlås

Til pc

Til skærm

1-15

1-16

Tilslutning af skærmen til en pc

h

MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX

1� Sluk for din computer�

2� Forbind HDMI/DisplayPort-kablet fra skærmen til din computer�

3� Forbind strømkablet til skærmens strømstik� (Figur A)

4� Slut ledningen til stikkontakten� (Figur B)

5� Tænd skærm� (Figur C)

6� Tænd for computeren, og derefter for skærmen, hvorefter den automatisk registrerer signalet�

A

B

C

Sådan kommer du i gang

1-17

1-16

Sådan kommer du i gang h

MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

1� Sluk for din computer�

2� Forbind HDMI/DisplayPort-kablet fra skærmen til din computer�

3� Saml skærmens strømadapter og ledningen (figur A)

4� Tilslut strømadapteren til skærmens strømstik (figur B)

5� Sæt ledningen i stikkontakten (figur C)

6� Tænd skærmen (figur D)

7� Tænd for computeren, og derefter for skærmen, hvorefter den automatisk registrerer signalet�

B

C

A

1-17

D

1-18

Sådan kommer du i gang

PB

OSD opsætning

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne�

VIGTIGT

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel�

2

Navigationstast

Skærmen er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der bruges til at navigere i skærmmenuen�

Navigationstast

2-2

Navigationsknappens standardindstillinger er som følger�

Navigationstast Genvejsknap

(Når skærmmenuen er lukket)

Midterknappen Hovedmenu

Basal anvendelse

(Når skærmmenuen er åben)

■ Åbning af undermenuer

■ Bekræft af et valg eller en indstilling

OSD opsætning

2-3

2-2

OSD opsætning

Navigationstast Genvejsknap

(Når skærmmenuen er lukket)

Op Game Mode

(Spilfunktion)

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på op- og nedknapperne for at justere�

■ Tryk på venstre knap for at annullere forhåndsvisningen og afslutte, uden at anvende

ændringerne�

Ned Screen Assistance

(Skærmhjælp)

Venstre

Højre

Alarm Clock

(Alarmklok)

Input Source

(Indgangskilde)

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på op- og nedknapperne for at justere�

■ Tryk på venstre knap for at annullere forhåndsvisningen og afslutte�

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på op- og ned-knapperne for at vælge�

■ Tryk på venstre knap for at annullere forhåndsvisningen og afslutte�

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på op- og ned-knapperne for at vælge�

■ Tryk på venstre knap for, at afslutte�

Basal anvendelse

(Når skærmmenuen er åben)

■ Valg af funktionsmenuer og punkter

■ Forøger en funktionsværdi

■ Valg af funktionsmenuer og punkter

■ Reducerer en funktionsværdi

■ Valg af funktionsmenuer og punkter

■ Afslutter den aktuelle menu

■ Valg af funktionsmenuer og punkter

■ Åbning af undermenuer

2-3

2-4

Brugere kan åbne skærmmenuen for, at tilpasse deres egne genvejsknapper�

Der er flere genvejsindstillinger nedenfor.

Indstillinger for genvejsknapperne

Brightness

(Lysstyrke)

Handlinger

■ Tryk på midterknappen for, at gemme en værdi og derefter afslutte�

■ Tryk på op- og ned-knapperne for at justere�

■ Tryk på venstre knap for at annullere forhåndsvisningen og afslutte�

Refresh

Rate (Opdat� hastighed)

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på højre knap for at slå denne funktion til, og på venstre knap for at slå den fra�

Information on Screen

(Oplysninger på skærmen)

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på højre knap for at slå denne funktion til, og på venstre knap for at slå den fra�

OSD opsætning

2-5

2-4

OSD opsætning

Indstilling af skærmmenuen med navigationsknappen

Tryk på midterknappen på navigationsknappen for, at åbne hovedmenuen i skærmmenuen� Brug op, ned, venstre og højre knap til, at indstille funktionsmenuerne efter eget ønske� h

GAMING (SPIL)

1� niveau i menuen 2. og 3. niveau i menuen

Game Mode

(Spilfunktion)

User (Bruger)

FPS

Night Vision

(Natsyn)

Beskrivelse

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Racing (Racerspil)

RTS

OFF (FRA)

Normal

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

RPG Alle punkterne kan justeres af brugerne�

■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise funktionseffekterne.

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din funktionstype�

■ Denne funktion optimerer baggrundslysstyrken og anbefales til

FPS-spil�

Strong (Stærk)

Strongest (Stærkeste)

Response Time

(Responstid)

A�I�

Normal

Fast (Hurtig)

Fastest (Hurtigst)

■ Brugere kan justere responstiden på alle funktionerne�

■ Responstid bliver grå, når Antibevægelsessløring slås til�

■ Responstid skal indstilles til Hurtig, når

Anti-bevægesessløring slås fra�

2-5

2-6

1� niveau i menuen 2. og 3. niveau i menuen

Anti Motion Blur

(Anti-bevæg� sløring)

(FRA)

(TIL)

Refresh Rate

(Opdat�hastighed)

Alarm Clock

(Alarmklok)

Screen Assistance

(Skærmhjælp)

FreeSync

Location

(Placering)

Venstre foroven

Højre foroven

Venstre forneden

Højre forneden

OFF (FRA)

ON (TIL)

Location

(Placering)

OFF (FRA)

15:00

30:00

00:01~99:59

45:00

60:00

None

(Ingen)

Icon (Ikon)

Venstre foroven

Højre foroven

Venstre forneden

Højre forneden

Position

Reset

(Tilbagestil)

(FRA)

Beskrivelse

■ Når anti-bevægelsessløring slås til, kan HDCR og Lysstyrke ikke slås til, og punktet kan ikke vælges�

■ Responstid bliver grå, når Antibevægelsessløring slås til�

■ Anti-bevægelsessløring skal slås fra, når

FreeSync slås til�

■ Brugerne kan justere opdateringshastigheden på alle funktionerne�

■ Som standard er opdateringshastigheden placeret for oven til venstre� Denne placeringen kan justeres i skærmmenuen�

Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende placeringen af opdateringshastigheden�

■ Denne skærm følger og fungerer på operativsystemets forudindstillede skærmopdateringshastighed�

■ Brugerne kan justere alarmklokken på alle funktionerne�

■ Når du har indstillet tiden, skal du trykke på midterknappen for at aktivere timeren�

■ Som standard er alarmklokken placeret for oven til venstre� Brugerne kan selv vælge den ønskede placering�

Brugerne kan justere skærmhjælpen på alle funktionerne�

Som standard er skærmhjælpen slået fra�

(TIL)

■ FreeSync forhindrer forstyrrelser på skærmen

■ Som standard er DisplayPort eller

HDMI slået til, og den kan slås til/fra på alle funktioner, på alle opløsninger, på alle indgangskilder og på alle skærmopdateringshastigheder

■ Anti-bevægelsessløring slås fra, når

FreeSync slås til�

OSD opsætning

2-7

2-6

OSD opsætning h

Professional (Professionel)

1� niveau i menuen

Pro Mode

(Pro-tilstand)

Eye Saver

(Øjenskåner)

HDCR

Anti Motion Blur

(Anti-bevæg� sløring)

Image

Enhancement

(Billedforbedring)

2� niveau i menuen Beskrivelse

User (Bruger)

Reader (Læser)

Cinema (Biograf)

Designer

HDR

Standardfunktion� Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise funktionseffekterne.

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din funktionstype�

(FRA)

(TIL)

■ Øjenskåneren beskytter dine øjne mod blåt lys�

Når øjenskåneren slås til, justerer den skærmens farvetemperatur til en gulere tone�

■ Brugerne kan justere øjenskåneren på alle funktionerne�

■ Når Pro-tilstand indstilles til Læser, skal

øjenskåneren slås til�

(FRA)

(TIL)

■ Brugerne kan justere HDCR på alle funktionerne�

■ HDCR forbedrer billedkvaliteten ved, at forøge billedkontrasten�

■ Når HDCR slå TIL, er det ikke muligt at justere lysstyrken�

■ HDCR og anti-bevægelsessløring kan ikke slås til på samme tid�

(FRA)

(TIL)

OFF (FRA)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stærk)

Strongest

(Stærkeste)

■ Når anti-bevægelsessløring slås til, kan HDCR og

Lysstyrke ikke slås til, og punktet kan ikke vælges�

■ Responstid bliver grå, når Anti-bevægelsessløring slås til�

■ Anti-bevægelsessløring skal slås fra, når FreeSync slås til�

■ Billedforbedringen forstærker billedkanterne, så billedet bliver skarpere�

■ Brugerne kan justere billedforbedringen på alle funktionerne�

2-7

2-8 h

Image (Billede)

1� niveau i menuen

Brightness

(Lysstyrke)

Contrast (Kontrast) 0-100

Sharpness

(Skarphed)

Color Temperature

(Farvetemperatur)

Cool (Kold)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Tilpasning)

Screen Size

(Skærmstørrelse)

2. og 3. niveau i menuen Beskrivelse

0-100

0-5

Auto

4:3

16:9

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

■ Brugere kan justere lysstyrken på funktionerne

Bruger, RTS, RPG og Læser�

■ Lysstyrken kan ikke justeres, når antibevægelsessløring eller HDCR slås til�

■ Brugerne kan justere kontrasten på alle funktionerne�

■ Brugerne kan justere skarpheden på alle funktionerne�

■ Skarpheden forbedrer billedets klarhed og detaljer�

■ Som standard står farvetemperaturen på normal�

■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise funktionseffekterne.

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din funktionstype�

■ Brugerne kan justere farvetemperaturen på tilpasningsfunktionen�

■ Brugerne kan justere skærmstørrelsen på alle funktionerne, alle opløsningerne og alle skærmopdateringshastighederne�

■ Standardindstillingen er Auto� h

Input Source (Indgangskilde)

1� niveau i menuen

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

2. og 3. niveau i menuen Beskrivelse

Brugerne kan justere indgangskilden på alle funktionerne� h

Navi Key (Navigationstast)

1� niveau i menuen

Op/ Ned/ Venstre/

Højre

2� niveau i menuen

OFF (FRA)

Brightness (Lysstyrke)

Game Mode (Spilfunktion)

Screen Assistance (Skærmhjælp)

Alarm Clock (Alarmklok)

Input Source (Indgangskilde)

Refresh Rate (Opdat�hastighed)

Information on Screen (Oplysninger på skærmen)

Beskrivelse

■ Som standard er op-knappen indstillet til spilfunktionen�

■ Som standard er ned-knappen indstillet til skærmhjælp�

■ Som standard er venstre-knappen indstillet til alarmklok�

■ Som standard er højre-knappen indstillet til indgangskilde�

■ Alle navigationsknappens punkter kan indstilles i skærmmenuen�

OSD opsætning

2-9

2-8

OSD opsætning h

Setting (Indstilling)

1� niveau i menuen 2� niveau i menuen

Sprog 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Der kommer snart flere sprog)

0~5 Transparency

(Gennemsigtighed)

OSD Time Out

(Menuens tidsudløb)

RGB LED

5-30 sek�

(FRA)

(TIL)

Information on

Screen (Oplysninger på skærmen)

(FRA)

(TIL)

Reset (Tilbagestil) YES (JA)

NO (NEJ)

Beskrivelse

■ Standardsproget er engelsk�

■ Brugerne skal trykke på midterknappen for, at bekræfte og anvende sprogindstillingen�

■ Sproget kan indstilles af brugeren� Brugernes egen sprogindstilling overskrives af fabriksindstillingen� Når brugerne vælger ja til nulstilling, ændres sproget ikke�

Brugerne kan justere gennemsigtigheden på alle funktionerne�

Brugere kan justere menuens tidsudløb på alle funktionerne�

Brugerne kan slå RGB LED til og fra�

Er som standard slået til�

* Understøttes ikke på MAG272C, MAG272,

MAG272QP

■ Oplysningerne om skærmstatus vises på højre side af skærmen�

■ Brugerne kan aktivere og deaktivere oplysningerne på skærmen, Er som standard slået fra�

Brugerne kan nulstille og gendanne indstillinger til standardindstillingerne på alle funktionerne�

2-9

2-10

OSD opsætning

PB

Tillæg

VIGTIGT

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel�

A

A-2

Specifikationer til MAG 272C-serien

Model

Størrelse

Krumning

Skærmtype

Opløsning

Billedforhold

Lysstyrke (nits)

Kontrastforhold

Opdat�hastighed

Responstid

Indgangsgrænseflade

I/O

Synsvinkler

DCI-P3/ sRGB

Overfladebehandling

Skærmfarver

Strømtype

Strømforbrug (typisk)

Systemvurdering

Justering (tilt)

Justering (højde)

Kensingtonlås

VESA-ophæng

MAG272C

(3CA5)

MAG272CR

(3CA 5)

68,58 cm

MAG272CQR

(3CA6)

1500R

VA

1920 x 1080 på 165Hz

16:9

300 (maks�)

3000:1

2560 x 1440 på

165Hz

MAG272CRX

(3CA0)

1920 x 1080 på

240Hz

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ USB-C x1

■ USB 2�0 Type A x2

■ USB 2�0 Type B x1

■ Hovedtelefonudgang x1

165Hz

1 ms (MPRT)

240Hz

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ USB-C x1

■ USB 3

.

2 Gen1 Type A x2

■ USB 3�2 Gen1 Type B x1

■ Hovedtelefonudgang x1

178° (H), 178° (V)

90%/ 115%

Anti-skær

1,07 B (8 bit +FRC)

Intern strøm

Tændt < 66 W

Standby < 0,5 W

Slukket < 0,5 W

Ikke relevant

Tændt < 90W

Standby < 0,5 W

Slukket < 0,5 W

100~240 V AC, 50~60 Hz, 1,5 A

-5° ~ 20°

0 ~ 130mm

Ja

■ Pladetype: 100 x 100 mm

■ Skruetype: M4 x 10 mm

▶ Gevinddiameter: 4 mm

▶ Gevindstigning: 0,7 mm

▶ Gevindlængde: 10 mm

Tillæg

A-3

A-2

Tillæg

Model

Mål (B x H x D)

Nettovægt

Omgivende Drift

Lager

MAG272C

(3CA5)

611,5 x 455 x

267 mm

MAG272CR

(3CA 5)

MAG272CQR

(3CA6)

611,5 x 560 x 267 mm

5,4 kg (net) /

9,0 kg (brutto)

5,9 kg (net) / 13,1 kg (brutto)

Temperatur: 0℃ til 40℃

Fugtighed: 20% til 90 %, ikke-kondenserende

Højde: 0 ~ 5000 m

Temperatur: -20°C til 60°C

Fugtighed: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende

MAG272CRX

(3CA0)

Forudindstillede skærmfunktioner på MAG

272C-serien

Standard Opløsning

VGA

640 x 480 på 60 Hz

640 x 480 på 67Hz

640 x 480 på 72Hz

SVGA

640 x 480 på 75Hz

Dos-funktion

720 x 480 på 60 Hz

720 x 576 på 50 Hz

800 x 600 på 56 Hz

800 x 600 på 60Hz

XGA

SXGA

800 x 600 på 72Hz

800 x 600 på 75Hz

1024 x 768 på 60 Hz

1024 x 768 på 70Hz

1024 x 768 på 75Hz

1280 x 1024 på 60 Hz

1280 x 1024 på 75Hz

WXGA+

WSXGA+

Fuld HD

1440 x 900 på 60 Hz

1680 x 1050 på 60 Hz

1920 x 1080 på 60 Hz

1920 x 1080 på 120Hz

1920 x 1080 på 144Hz

1920 x 1080 på 165Hz

1920 x 1080 på 240Hz

MAG272C

(3CA5)

HDMI

DP/

Type C

MAG272CR

(3CA5)

HDMI

DP/

Type C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

MAG272CQR

(3CA6)

HDMI

DP/

Type C

MAG272CRX

(3CA0)

HDMI

DP/

Type C

V

A-3

A-4

Standard Opløsning

WQHD

Videotiming

-

opløsninger

2560 x 1440 på 60 Hz

2560 x 1440 på 120Hz

2560 x 1440 på 144Hz

2560 x 1440 på 165Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P på 120 Hz

1440P

1440P på 120 Hz

MAG272C

(3CA5)

HDMI

DP/

Type C

MAG272CR

(3CA5)

HDMI

DP/

Type C

V

V

V

V

V

V

MAG272CQR

(3CA6)

HDMI

DP/

Type C

V V

V

V V

V

V

V

MAG272CRX

(3CA0)

HDMI

DP/

Type C

Tillæg

A-5

A-4

Tillæg

Specifikationer til MAG 272-serien

Model

Størrelse

Krumning

Skærmtype

Opløsning

Billedforhold

Lysstyrke (nits)

Kontrastforhold

Opdat�hastighed

Responstid

Indgangsgrænseflade

I/O

Synsvinkler

DCI-P3/ sRGB

Overfladebehandling

Skærmfarver

Strømtype

Strømforbrug (typisk)

Strømindgang

Justering (tilt)

Justering (højde)

Justering (Snurring)

Justering (drejning)

Kensingtonlås

VESA-ophæng

MAG272

(3CA7)

MAG272R

(3CA7)

MAG272QP

MAG272QR

(3CA8)

68,58 cm

Ikke relevant

1920 x 1080 på 165Hz

VA

16:9

300 (maks�)

3000:1

165Hz

1 ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ USB-C x1

■ USB 2�0 Type A x2

■ USB 2�0 Type B x1

■ Hovedtelefonudgang x1

2560 x 1440 på 165Hz

178° (H), 178° (V)

95,4% / 122,9%

Anti-skær

1,07 B (8 bit +FRC)

95,6% / 123,7%

Ekstern strømadapter

65W

100~240 V AC, 50~60 Hz, 1,6 A maks�

-5° ~ 20°

Ikke relevant 0 ~ 100mm

Ikke relevant

Ikke relevant

Ja

■ Pladetype: 100 x 100 mm

■ Skruetype: M4 x 10 mm

▶ Gevinddiameter: 4 mm

▶ Gevindstigning: 0,7 mm

▶ Gevindlængde: 10 mm

-75° ~ 75°

-90° ~ 90°

A-5

Model

Mål (B x H x D)

Nettovægt

Omgivende Drift

Lager

MAG272

(3CA7)

MAG272R

(3CA7)

MAG272QP

MAG272QR

(3CA8)

614,9 x 532,7 x 206,7 mm 614,9 x 451,4 x

225,2 mm

4,33 kg (net)/

7,1 kg (brutto)

6,05 kg (net)/8,7 kg (brutto)

Temperatur: 0℃ til 40℃

Fugtighed: 20% til 90 %, ikke-kondenserende

Højde: 0 ~ 5000 m

Temperatur: -20°C til 60°C

Fugtighed: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende

A-6

Forudindstillede skærmfunktioner på MAG

272-serien

Standard Opløsning

HDMI

DP/

Type C

MAG272QP

(3CA8)

HDMI

DP/

Type C

VGA

640 x 480 på 60 Hz

640 x 480 på 67Hz

SVGA

640 x 480 på 72Hz

640 x 480 på 75Hz

Dos-funktion

720 x 480 på 60 Hz

720 x 576 på 50 Hz

800 x 600 på 56 Hz

800 x 600 på 60Hz

XGA

800 x 600 på 72Hz

800 x 600 på 75Hz

1024 x 768 på 60 Hz

1024 x 768 på 70Hz

1024 x 768 på 75Hz

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Fuld HD

1280 x 1024 på 60 Hz

1280 x 1024 på 75Hz

1440 x 900 på 60 Hz

1680 x 1050 på 60 Hz

1920 x 1080 på 60 Hz

1920 x 1080 på 120Hz

1920 x 1080 på 144Hz

1920 x 1080 på 165Hz

1920 x 1080 på 240Hz

V

V

V

V

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP/

Type C

V

V

V

V

Tillæg

A-7

A-6

Standard Opløsning

WQHD

Videotiming

-

opløsninger

2560 x 1440 på 60 Hz

2560 x 1440 på 120Hz

2560 x 1440 på 144Hz

2560 x 1440 på 165Hz

480P

576P

720P

1080P

1080P på 120 Hz

1440P

1440P på 120 Hz

HDMI

DP/

Type C

HDMI

DP/

Type C

MAG272QP

MAG272QR

(3CA8)

HDMI

DP/

Type C

V V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Tillæg

A-7

A-8

Fejlfinding

Strømindikatoren lyser ikke�

■ Tryk på tænd/sluk-knappen igen�

■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet�

Intet billede�

■ Sørg for, at computerens grafikkort er sat korrekt i.

■ Sørg for, at computeren og skærmen er sluttet til stikkontakterne og er tændt�

■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet�

■ Computeren er muligvis på standby� Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen�

Skærmbilledet har ikke de rigtige mål, eller er ikke i midten�

Se afsnittet Forudindstillede skærmfunktioner for, at indstille computeren til en indstilling, der passer til skærmbilledet, der skal vises�

Ingen Plug & Play�

■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet�

■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet�

■ Sørg for, at computeren og grafikkortet er kompatibel med Plug & Play.

Ikonerne, skrifttypen eller skærmen er utydelige, sløret eller har farveproblemer�

■ Undgå, at bruge videoforlængerkabler�

■ Juster lysstyrken og kontrasten�

■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet�

Juster RGB-farverne eller indstil farvetemperaturen�

Se, om stikbenene på signalkablet er bøjede�

Skærmen begynder at blinke eller viser bølger�

■ Skift opdateringshastigheden, så den passer til skærmens funktioner�

■ Opdater driverne til dit grafikkort.

■ Hold skærmen væk fra elektriske apparater, som kan forårsage elektromagnetisk interferens (EMI)�

Tillæg

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals