הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. MSI MS-3DA3, Optix MPG341CQRV

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. MSI MS-3DA3, Optix MPG341CQRV | Manualzz

iii

המדקה

םיירחסמ םינמיסו םירצוי תויוכז רבדב העדוה

ןמיס אוה שומיש וב השענש

MSI

וגול .תורומש תויוכזה לכ

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd�

םיירחסמ םינמיס םה םירכזנה תומשהו םינמיסה רתי לכ .

Micro-Star Int’l Co�, Ltd�

לש םושר ירחסמ

MSI

.םירסוח וא תואיגש ןיגב תעמתשמ וא תשרופמ תוירחא םיאשונ ונניא .םייטנוולרה םילעבה לש

.שארמ העדוה אלל הז ךמסמב םייוניש ךורעל תוכזה תא תרמוש

ךיראת

2019/08

הסרג

הסרג

1�0

אסרג

תינכט הכימת

וא השיכרה םוקמל הנפ ,שמתשמל ךירדמב ןורתפ אוצמל ןתינ אלו רצומה םע היעב תררועתמ םא

.תפסונ הנווכה תלבקל https://www�msi�com/support/

תבותכב רקב ,ןיפולחל .ימוקמ קוושמל ii

v

המדקה

תוחיטב תוארוה

.אלמ ןפואב ןהל תייצל דפקהו תואבה תוארוהה תא ןויעב ארק

.שמתשמל ךירדמב וא רישכמה לע תועיפומש תורהזאה לכל תייצל שי

.דבלב םיכמסומ עוצקמ ישנא ידי-לע ועצובי םינוקית

.דיתעב ןויע ךרוצל הזיראל ףרוצ רשא שמתשמל ךירדמה תא רומש

תורוטרפמטו תוחל יאנתמ הז רישכמ קיחרהל שי ,תולמשחתה וא תוחקלתה תנכס תעינמל

.תוהובג

.ביציו חוטש חטשמ לע ותוא חנה ,רישכמה תנקתה ינפל

לש חוטבה חווטב אצמנ למשחה תשר חתמש אדו ,למשח עקשל רישכמה רוביח ינפל

רבחל שי .למשחה עקת לש הקראהה ןש תא קתנל וא ,קרפל ,ףפוכל ןיא .טלוו

100-240

.קרואמ למשח עקשל רישכמה תא

יופצ אל םא עקשהמ למשחה תקפסא תא תובכל וא למשחה לבכ תא קתנל שי דימת

.למשח תכירצ תעינמל ,ךשוממ ןמז קרפ ךשמל שומיש רישכמב תושעיהל

תוסכל ןיא .רישכמה לש רתי-תוממחתה תעינמלו ריווא לוברעל שמשמ רישכמבש ררוואמה

.ררוואמה תא

הכומנ וא

60

O

C

-מ ההובג ןוסחאה תרוטרפמטשכ תגזוממ אל הביבסב רישכמה תא ריאשהל ןיא

.קזניהל לולע רישכמה ;

-20 O C

�40 O C

-כ איה תיברמה הדובעה 'פמט :הרעה

שמתשהל שי רישכמה יוקינל .למשחה לבכ תא קתנל דיפקהל שי ,רישכמה לש יוקינ תעב

קזנ םורגל לולע הז ;םיחתפל םילזונ ךופשל ןיא םלועל .םייתיישעת םילקימיכב אלו הכר תילטמב

.תולמשחתהל וא רישכמל iv

המדקה

.למשחה לבכ לע רבד חינת לא .וילע וכרדי אלש ךכ למשחה לבכ תא בתנ

.םיקזח םיילמשח וא םייטנגמ םימצע רישכמהמ קיחרהל שי דימת

:תכמסומ תוריש תדבעמב הקידבל רישכמה תא איבהל שי ,םיאבה םיבצמהמ דחא שחרתמ םא

.קוזינ עקתה וא למשחה לבכ

.רישכמל רדח לזונ

.תוחלל ףשחנ רישכמה

תוארוהל םאתהב ותוא ליעפהל חילצמ ךניאש וא הניקת הרוצב דבוע אל רישכמה

.שמתשמל ךירדמבש

.קוזינו לפנ רישכמה

.הריבש לש םירורב םינמיס םנשי רישכמה לע v

רצומה לש הביבסל םייתודידיה םינייפאמה

.הנתמה בצמבו תוליעפ ןמזב הכומנ היגרנא תכירצ

.תואירבלו הביבסל םיקיזמש םירמוחב לבגומ שומיש

.רוזחמו קוריפל לק

.רוזחמה דודיע תועצמאב םייעבט םיבאשמב תחפומ שומיש

.תולק גורדש תויורשפאל תודוה רתוי ךורא םייח ךרוא

.רצומ תרזחה תוינידמ תועצמאב הקוצמה תלוספה תומכ םוצמצ

תיתביבס תוינידמ

.תלוספל וכילשהל ןיאו ,םיקלחב רזוח שומישו רוזחמ רשפאל ידכ ןנכות הז רצומ

ךרוצל םרוזאב תישרומ ףוסיא תדוקנ םע רשק רוציל םישמתשמה לע ,רצומה ייח םויסב

.רצומה רוזחמ

�MSI

לש טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ רוזחמל עגונב םיפסונ םיטרפו ךרוזאב קוושמ יטרפ

רשק ונמע רוצ ,םקוריפו םרוזחמ ,םתרזחה ,

MSI

ירצומ לש קוליס יאשונב עדימ תלבקל

�gpcontdev@msi�com

ל'אודה תבותכב

.הייארה לע עיפשהל הטונ םיכסמב רתי-שומיש !הרהזא ★

:תוצלמה ★

.ךסמ ןמז לש תוקד

30

ידמ תוקד

10

תב הקספהל אצ

� 1

תא ליבגהל שי ,םייתנש ליג לעמ םידלי רובע .םיכסמב תופצל רוסא םייתנשמ תוחפ ינב םידליל

.םויב העשמ תוחפל הייפצה ןמז

� 2 iv

vii

המדקה

CE

ןקתל תומיאת

תורבחה תונידמה יקוח יבגל הצעומה תייחנהב תוטרופמה תושירדל םאות הז רישכמ

ךומנ חתמל עגונב היחנהה ,

(2014/30/EU)

תיטנגמורטקלא תומיאתל עגונב

ןקתל עגונב היחנההו

(2009/125/EC) ErP

ןקתל עגונב היחנהה ,

(2014/35/EU)

דויצל עגונב םירדסומה םינקתל םאות אצמנו קדבנ הז רצומ .

(2011/65/EU) RoHS

.יפוריאה דוחיאה לש ימשרה ןואטיבה תויחנה תרגסמב ומסרופש עדימ תייגולונכט

תודוא

FCC-B

הרהצה

וידר ירדת תערפה

�FCC

תונקתב

15

ףיעסל םאתהב ,

Class B

גוסמ ילטיגיד רישכמל םיאנתב דמוע אצמנו קדבנ דויצה

טלופו שמתשמ ,ללוחמ דויצה .םירוגמ םוקמב הקיזמ הערפה דגנ הריבס הנגה קפסל ודעונ הלא תולבגמ

הקיזמ הערפהל םורגל לולע דויצה ,הלא תוארוה יפל םניא וב שומישהו הנקתהה םא .וידר רדתב היגרנא

הערפהל םרוג הז דויצ םא .םיוסמ ןקתמב הערפה לוחת אלש ךכל תוירחא ןיא םלוא .וידר תרושקתל

ןקתי שמתשמהש ץלמומ ,ותלעפהו דויצה יוביכ ידי לע עובקל ןתינ התוא ,היזיוולט וא וידר ירודישל הקיזמ

:תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחא תועצמאב הערפהה תא

.הטילקה תנטנא לש שדחמ םוקימ וא שדחמ ןוויכ

.טלקמהמ דויצה תקחרה

.טלקמה רבוחמ וילאש לגעמהמ הנוש לגעמב למשח עקשל דויצה רוביח

.עויס תלבקל הסונמ היזיוולט וא וידר יאנכטל וא ץיפמל הנפ

1

הרעה

תאשרה תא לטבל לולע קוחה תוארוהב הדימעל יארחאה ףוגה ידי לע שרופמב רשוא אלש יוניש לכ

.דויצה תא ליעפהל שמתשמה

2

הרעה

.הנירקה תטילפ תושירדב דומעל ידכ ,םימייק םא ,םיככוסמ למשח ילבכבו קשממ ילבכב שמתשהל שי

:ןמקלדכ םיאנת ינשל ףופכב הנה הלעפהה .

FCC

לש

15

ףיעס תושירדב דמוע הז רישכמ

.תוקיזמ תוערפהל םורגי אל הז ןקתה

� 1

.היוצר אל הלועפל םורגל הלולעש הערפה ללוכ ,לבקתתש הערפה לכ לבקל ןקתהה לע

� 2 vi

vii

המדקה

WEEE

תרהצה

2012/19/

היחנה ,ינורטקלאו ילמשח דויצל עגונב )"

EU

"( יפוריאה דוחיאה תייחנהל ףופכב

ילמשח דויצ" םירדגומה םירצומ ךילשהל ןיא ,

2005

טסוגואב

13

-המ ףקותל הסנכנש

EU

םיביוחמ ,וז היחנהב רדגומש יפכ ,ינורטקלא דויצ לש םינרצי .ליגרה הפשאה חפל "ינורטקלאו

.רצומה ייח םויסב הז גוסמ םירצומ הרזחב לבקל

םיימיכ םירמוח לע עדימ

טנמלרפה לש

1907/2006

הנקת(

EU REACH Regulation

ןוגכ םיימיכה םירמוחה תונקתל םאתהב

תא .הלש םירצומה תא םיביכרמה םיימיכה םירמוחה לע עדימ תקפסמ

MSI

,)הפוריא תצעומו יפוריאה https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

:תבותכב אוצמל ןתינ עדימה vi

advertisement

Key Features

  • Curved Gaming display (1800R) – The best gameplay immersion
  • UWQHD High Resolution - Game titles will even look better, displaying more details due to the UWQHD resolution
  • GameSense - Conductively enables external game alerts via RGB LED lighting with the hottest competitive online games
  • 120Hz Refresh Rate – The real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • HDR 400 - Stunning Visuals with the Most Criterion Format
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish
  • Night Vision - Get the jump on enemies before they even notice you
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • Best User Experience – Camera Cradle and Mouse Bungee

Related manuals