Инструкции за безопасност. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR

Add to my manuals
33 Pages

advertisement

Инструкции за безопасност. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR | Manualzz

iv

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност�

Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя трябва да се спазват�

Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал�

Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за бъдещи справки�

За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура�

Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате�

Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт� Не махайте предпазителя на заземяването от контакта� Устройството да се включва само в заземен електрически контакт�

Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия�

Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се предотврати прегряване на устройството� Не покривайте вентилатора�

Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60

O

C или под -20

O

C, което може да повреди устройството�

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40

O

C�

При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта�

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството� Никога не изливайте течност в отвора� Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар�

Предговор

Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен�

Не поставяйте предмети върху захранващия кабел�

Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството�

В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от сервизен персонал:

Захранващият кабел или щепселът е повреден�

Течност е проникнала вътре в устройството�

Устройството е било изложено на влага�

Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като следвате инструкциите в ръководството на потребителя�

Устройството е било изпуснато и повредено�

Има очевидни признаци, че устройството е счупено�

Характеристики на екологичен продукт

Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност�

Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето�

Лесно демонтиране и може да се рециклира�

Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането�

Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане�

Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане�

Политика за опазване на околната среда

Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират� Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта�

Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти�

Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането�

Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл gpcontdev@msi�com, когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI�

★ Предупреждение! Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви�

★ Препоръки:

1�

Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време�

2�

Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани�

Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден� v

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1800R) – The best gameplay immersion
  • UWQHD High Resolution - Game titles will even look better, displaying more details due to the UWQHD resolution
  • GameSense - Conductively enables external game alerts via RGB LED lighting with the hottest competitive online games
  • 144Hz Refresh Rate – The real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • HDR 400 - Stunning Visuals with the Most Criterion Format
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish
  • Night Vision - Get the jump on enemies before they even notice you
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • Best User Experience – Camera Cradle and Mouse Bungee

Related manuals