CE съвместимост. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR

Add to my manuals
33 Pages

advertisement

CE съвместимост. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR | Manualzz

vi

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества

(2011/65/ЕС)� Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС�

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство "Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК� Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации� Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките� Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция� Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

Да преориентира или премести антената на приемника�

Увеличете разстоянието между оборудването и приемника�

Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът�

Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ�

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване�

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии�

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК� Работата му е обект на следните две условия:

1� Устройството да не причинява вредна интерференция�

2� Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1800R) – The best gameplay immersion
  • UWQHD High Resolution - Game titles will even look better, displaying more details due to the UWQHD resolution
  • GameSense - Conductively enables external game alerts via RGB LED lighting with the hottest competitive online games
  • 144Hz Refresh Rate – The real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • HDR 400 - Stunning Visuals with the Most Criterion Format
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish
  • Night Vision - Get the jump on enemies before they even notice you
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • Best User Experience – Camera Cradle and Mouse Bungee

Related manuals