Vedligeholdelse. Xerox 7755, WorkCentre 7775, Copier 7755, 7775, 7755/7765/7775, WORKCENTRE 7765, 7765, WORKCENTRE 7755

Add to my manuals
252 Pages

advertisement

Vedligeholdelse. Xerox 7755, WorkCentre 7775, Copier 7755, 7775, 7755/7765/7775, WORKCENTRE 7765, 7765, WORKCENTRE 7755 | Manualzz

Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder:

Vedligeholdelse og rengøring på side 152

Bestilling af forbrugsstoffer på side 158

8

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

151

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse og rengøring

Dette afsnit beskriver:

Almindelige forholdsregler på side 152

Placering af serienummer på side 153

Konteringstællere på side 154

Nulstilling af levetidstællere ved regelmæssig vedligeholdelse på side 154

Rengøring af printeren på side 155

Påfyldning af hæfteklammer på side 160

Se også:

Sikkerhed på side 11

Almindelige forholdsregler

Advarsel:

Anvend aldrig organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler i sprayform til at rengøre printeren. Hæld ALDRIG væske direkte ned i et område. Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i denne dokumentation. Opbevar alle rengøringsmidler utilgængeligt for børn.

Advarsel:

Visse dele af printeren kan være meget varme. Vær forsigtig, når låger og låg er åbne.

Advarsel:

Anvend IKKE rengøringsmidler på sprayflaske under tryk på eller i printeren. Visse spraydåser under tryk indeholder eksplosive blandinger og er ikke egnet til brug i elektrisk udstyr.

Anvendelse af sådanne rengøringsmidler kan resultere i eksplosion eller brand.

Advarsel:

Fjern IKKE de låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen områder bag disse låger og afskærmninger, der kan vedligeholdes af brugeren. Foretag IKKE nogen vedligeholdelsesprocedurer, der IKKE specifikt er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren.

Overhold følgende retningslinjer for at undgå at beskadige printeren:

• Placer ikke genstande oven på printeren.

• Lad ikke låger og døre stå åbne i længere tid, især ikke kraftigt oplyste steder. Lys kan beskadige tromlemodulerne.

• Åbn ikke låger og døre under udskrivning.

• Vip ikke printeren, mens den er i brug.

• Rør ikke ved elektriske kontakter, udvekslinger eller laserenheder. Det kan beskadige printeren og forringe udskriftskvaliteten.

• Sørg for at sætte eventuelle dele, du har fjernet under rengøring, på plads igen, inden du slutter printeren til en stikkontakt.

152 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Vedligeholdelse

Placering af serienummer

Når du bestiller forbrugsstoffer eller kontakter Xerox for at få hjælp, bliver du bedt om at oplyse printerens serienummer.

Serienummeret vises på printerens berøringsskærm.

1. Tryk på knappen

Maskinstatus

. Hvis det er nødvendigt, kan du trykke på fanen

Maskininformation

.

2. Serienummeret vises i venstre side af skærmen

Maskininformation

.

Hvis serienummeret ikke kan læses på printerens skærm, findes det også indeni printeren.

1. Hvis magasin 6 er installeret, skal du skubbe hele magasinet til venstre, indtil det stopper.

2. Løft magasin 5 (specialmagasin).

wc77xx-045 wc77xx-065

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

153

Vedligeholdelse

3. Træk i udløseren, og åbn nederste venstre låge.

wc77xx-066

4. Serienummeret er placeret på højre side af printerens stel.

5. Luk sidelågen.

6. Sænk magasin 5.

7. Hvis det er nødvendigt, skal du skubbe hele magasin 6 på plads til højre.

Konteringstællere

Konteringstællerne gemmer oplysninger om anvendelse af printer og tælleroplysninger.

1. Tryk på knappen

Maskinstatus

.

2. Tryk på fanen

Tælleroplysninger

.

Det samlede antal tryk vises i dette vindue. For flere oplysninger:

1. Tryk på

Konteringstællere

, tryk derefter på pil ned for at vælge den ønskede tæller. Tryk på piltasterne for at se hele listen.

2. Tryk på

Luk

.

Nulstilling af levetidstællere ved regelmæssig vedligeholdelse

Når du udskifter dele i forbindelse med regelmæssig vedligeholdelse, skal printerens levetidstæller nulstilles.

1. Log på som systemadministrator. Tryk på

login/logud-knappen

, indtast bruger-ID (admin er standardindstillingen), tryk på

Næste

, indtast kodeordet (1111 er standardindstillingen), og tryk derefter på

Accept

.

2. Tryk på

Maskinstatus

på printerens betjeningspanel.

3. Tryk på fanen

Værktøjer

, og vælg

Maskinindstillinger

.

4. Tryk på

Generelt

, og tryk derefter på

Nulstilling af tæller for forbrugsstoffer

. Brug piltasterne, hvis det er nødvendigt.

5. Tryk på det ønskede forbrugsstof, tryk derefter på

Nulstil tæller

.

6. Tryk på

Nulstil

i pop-op-vinduet.

7. Tryk på

Luk

.

154 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Vedligeholdelse

Rengøring af printeren

Rengøring af glasplade og låg over glasplade på side 155

Udvendig rengøring på side 156

Rengøring af dokumentfremføringsrullerne på side 156

Bestilling af forbrugsstoffer på side 158

Rengøring af glasplade og låg over glasplade

Rengør glaspladen regelmæssigt, så du opnår den optimale udskriftskvalitet. Derved undgås kopier med striber, udtværinger og andre mærker, der overføres fra glaspladen ved scanning af dokumenter.

Anvend en fnugfri klud, der er fugtet med antistatisk rengøringsmiddel fra Xerox eller et andet glasrengøringsmiddel uden slibemiddel, til at rengøre glaspladen og strimlen til venstre.

wc77xx-132

Brug en fnugfri klud og Xerox linse- og spejlvæske til at rengøre undersiden af låget over glaspladen og dokumentfremføreren.

wc77xx-131

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

155

Vedligeholdelse

Udvendig rengøring

Regelmæssig rengøring holder skærmen og betjeningspanelet fri for støv og snavs. Aftør betjeningspanelet og skærmen med en blød, fnugfri klud for at fjerne fingeraftryk og snavs.

Services

Log In / Out

Language

Job Status

1

GHI

4

PRS

7

ABC

2

JKL

5

TUV

8

DEF

3

MNO

6

WXY

9

# *

DIAL PAUSE

0

C

Machine Status

Energy Saver

Interrupt

Printing

Clear All

Stop

Start wc77xx-134

Anvend en hårdt opvredet klud til at rengøre dokumentfremføreren, udfaldsbakkerne, papirmagasinerne og printeren udvendigt. wc77xx-135

Rengøring af dokumentfremføringsrullerne

Snavs på dokumentfremføringsrullerne kan forårsage papirstop eller forringe udskriftskvaliteten. Du får den bedste ydeevne ved at rengøre dokumentfremføringsrullerne en gang om måneden.

1. Åbn dokumentfremførerens toplåg, indtil det ikke kan komme videre. Dokumentfremførerens venstre låg åbnes automatisk.

156 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-049

2. Aftør rullerne med en tør, fnugfri klud fugtet med vand, mens du drejer rullerne.

Vedligeholdelse wc77xx-133

Forsigtig:

Brug ikke sprit eller kemiske rengøringsmidler på dokumentfremføringsrullerne.

3. Luk toplåget, indtil det klikker på plads, luk derefter det venstre låg, indtil det klikker på plads.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

157

Vedligeholdelse

Bestilling af forbrugsstoffer

Dette afsnit beskriver:

Forbrugsstoffer på side 158

Dele til regelmæssig vedligeholdelse på side 158

Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer på side 159

Genbrug af forbrugsstoffer på side 159

Visse forbrugsstoffer og dele til almindelig vedligeholdelse skal bestilles en gang imellem. Med hvert forbrugsstof følger installationsinstruktioner.

Forbrugsstoffer

Brug originale Xerox-tonerpatroner (cyan, magenta, gul og sort).

Bemærk: Hver tonerpatron indeholder installationsinstruktioner.

Forsigtig:

Brug af anden toner end original Xerox-toner kan påvirke udskriftskvaliteten og printerens driftsikkerhed. Xerox-toner er den eneste, som er designet og fremstillet under skrap kvalitetskontrol af Xerox specifikt til denne printer.

Dele til regelmæssig vedligeholdelse

Dele til almindelig vedligeholdelse er printerdele, der har en begrænset levetid og skal udskiftes med mellemrum. Nye forbrugsstoffer kan være dele eller sæt. Dele til almindelig vedligeholdelse kan normalt udskiftes af brugeren.

Der er følgende dele til almindelig vedligeholdelse:

• Tonerpatron

• Valsemodul

• Beholder til brugt toner

• Fusermodul

• Corotron

• Beholder til udstukne huller

• Hæftekassette

• Pjecehæftekassette

• Beholder til kasserede hæfteklammer (Light Production Finisher)

158 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Vedligeholdelse

Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer

På printerens skærm vises en advarsel, når forbrugsstoffer snart skal udskiftes. Kontroller, at du har nye forbrugsstoffer på lager. Det er vigtigt, at disse forbrugsstoffer bestilles, når meddelelsen først vises for at undgå afbrydelse af udskrivning. Skærmen viser en fejlmeddelelse, når forbrugsstoffer skal udskiftes.

Du kan bestille forbrugsstoffer hos din lokale forhandler eller på webstedet Xerox Supplies på adressen: www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Forsigtig:

Brug af forbrugsstoffer fra andre producenter end Xerox anbefales ikke. Xerox-garantien, serviceaftalen og

Total Satisfaction Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke skader, fejl eller forringelser som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, der ikke er specificeret for denne printer.

Total Satisfaction Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada.

Garantiens dækning kan variere i andre lande, så kontakt din lokale Xerox-repræsentant for flere oplysninger.

Genbrug af forbrugsstoffer

Gå til www.xerox.com/gwa for flere oplysninger om Xerox-genbrugsprogrammer for forbrugsstoffer.

Med nogle dele til almindelig vedligeholdelse følger en frankeret returneringsetiket. Den kan bruges til at returnere brugte komponenter i originalindpakningen med henblik på genbrug.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

159

Vedligeholdelse

Påfyldning af hæfteklammer

Hvis Advanced Finisher (tilbehør), Professional Finisher LX (tilbehør) og Light Production Finisher

(tilbehør) er monteret på printeren, vil en meddelelse på printerens betjeningspanel angive, når en hæftekassette er tom og skal udskiftes.

Dette afsnit beskriver:

Påfyldning af hæfteklammer i hovedhæftemaskine til Advanced Office Finisher og Professional

Finisher på side 160

Påfyldning af hæfteklammer til pjecehæftemaskine på Professional Finisher og Light Production

Finisher på side 162

Påfyldning af hæfteklammer til hovedhæftemaskine på Light Production Finisher på side 164

Påfyldning af hæfteklammer i hovedhæftemaskine til Advanced Office

Finisher og Professional Finisher

Advarsel:

Udfør ikke proceduren, mens printeren kopierer eller udskriver.

1. Åbn efterbehandlerens låge.

wc77xx-068

2. Hold i det orange greb

R1

på hæftekassetteenheden, og skub enheden til højre.

(R1)

wc77xx-098

160 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Vedligeholdelse

3. Fjern hæftekassetten ved at tage fat i det orange greb foran på kassetten, og træk det mod dig selv med et fast greb.

wc77xx-099

4. Klem på begge sider af hæfteklammeholderen (1), og fjern holderen fra kassetten (2).

2

1

1

wc77xx-136

5. Indfør den forreste ende af den nye hæfteklammeholder i hæftekassetten (1), og skub derefter den bageste ende ned i kassetten (2).

2

1

wc77xx-137

6. Tag fat i det orange greb på hæftekassetten, og sæt den ind i hæftekassetten, til den går på plads med et klik.

7. Luk efterbehandlerens låge.

wc77xx-102

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

161

Vedligeholdelse

Påfyldning af hæfteklammer til pjecehæftemaskine på Professional

Finisher og Light Production Finisher

Bemærk: Hæfte-/falseenheden bruger to hæftekassetter. De er mærket

R2

og

R3

. Hæftning af pjecer forudsætter, at begge hæftekassetter indeholder hæfteklammer.

Advarsel:

Udfør ikke proceduren, mens printeren kopierer eller udskriver.

1. Åbn efterbehandlerens låge.

wc77xx-068

2. Skub de orange greb

R2

og

R3

mod hinanden (1), og træk hæftekassetteenheden ud af efterbehandleren, indtil den stopper (2).

Bemærk: Hæftekassetteenheden kan ikke fjernes helt fra efterbehandleren.

1

2

wc77xx-104

162 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

3. Tag fat i de orange greb i begge sider af hæftekassetten

R2

.

Vedligeholdelse wc77xx-105

4. Vip hæftekassetten i den viste retning, mens du holder fast i de orange greb på hæftekassetten.

5. Løft hæftekassetten ud af hæftekassetteenheden.

wc77xx-106 wc77xx-107

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

163

Vedligeholdelse

6. Skub den nye hæftekassette ind i hæftekassetteenheden, indtil det klikker på plads.

7. Gentag trin 3 til 6 for hæftekassetten

R3

.

8. Sæt hæftekassetteenheden tilbage på plads.

wc77xx-109 wc77xx-110

9. Luk efterbehandlerens låge.

Påfyldning af hæfteklammer til hovedhæftemaskine på Light

Production Finisher

Advarsel:

Udfør ikke proceduren, mens printeren kopierer eller udskriver.

1. Åbn efterbehandlerens højre låge.

164 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-140

Vedligeholdelse

2. Tag fat i de orange greb på hæftekassetten, og fjern den ved at trække den mod dig selv med et fast greb.

3. Fjern hæfteklammebeholderen fra hæftekassetten.

wc77xx-141

4. Sæt den nye hæfteklammebeholder i hæftekassetten.

wc77xx-142 wc77xx-143

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

165

Vedligeholdelse

5. Tag fat i det orange greb på hæftekassetten, og sæt den ind i hæftekassetten, til den går på plads med et klik.

6. Luk efterbehandlerens højre låge.

wc77xx-144 wc77xx-145

166 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents