Innledning. Dell 1235cn Color Laser Printer


Add to my manuals
114 Pages

advertisement

Innledning. Dell 1235cn Color Laser Printer | Manualzz

innledning

Dette kapittelet inneholder informasjon om maskinens hovedkomponenter.

Dette kapittelet inneholder:

Oversikt over maskinen

Oversikt over kontrollpanelet

Forstå Status-lampen

Status for tonerkassetten

OVERSIKT OVER MASKINEN

Sett forfra

Menyoversikt

Programvare som følger med

Skriverdriverfunksjoner

Sett bakfra

6

7

4

5

8

1

2

3

Dokumentbreddeførere

ADF

Kontrollpanel

Utmatingsstøtte

Frontdeksel

Frontdekselhåndtak

Skuff 1

Innskuff for dokument

9

10

11

Utskuff for dokument

USB-port

Tonerkassett

Bildeenhet

12

13

Resttonerbeholder

Skannerlokk

14

15

16

Skannerglass

Skanneenhet

1 Kontakt til biapparat (EXT)

2

Kontakt til telefonapparat

3

Nettverksport

4

USB-port

5

Håndtak

6

7

Strømkontakt

Bakre deksel

8

Strømbryter

Innledning_ 11

OVERSIKT OVER KONTROLLPANELET

Dell 1235cn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ID-kopi

USB-utskrift

Display

Tonerfarger

Status

Faks

Kopi

Skann/E-post

Meny

OK

Tilbake

Venstre/høyre pil

Talltastatur

14

Adressebok

15

Repeter/Pause

16

Ring med røret på

Du kan kopiere begge sider av et ID-kort, for eksempel et førerkort, til én enkelt side.

(Se "ID-kortkopi" på side 29.)

Brukes til å skrive ut filer direkte fra en USBminneenhet som er satt inn i USB-porten foran

på maskinen. (Se "Om USB-minne" på side 43.)

Viser gjeldende status og systemtekster under bruk.

Tonerfargene som vises nedenfor LCD-displayet, henger sammen med meldingene på displayet.

Se Status-lampen for tonerkassettmeldinger.

(Se "Status for tonerkassetten" på side 13.)

Viser statusen for maskinen. (Se "Forstå

Status-lampen" på side 13.)

Aktiverer faksmodus.

Aktiverer kopieringsmodus.

Aktiverer skannemodus.

Aktiverer menymodus og blar gjennom de tilgjengelige menyene.

Bekrefter valget på skjermen.

Går tilbake til øverste menynivå.

Blar gjennom alternativene på den valgte menyen og øker eller reduserer verdier. Bruk høyre pil til

å legge inn et mellomrom.

Brukes til å slå et nummer eller taste inn

alfanumeriske tegn. (Se "Bokstaver og tall på tastaturet" på side 20.)

Brukes til å søke etter lagrede e-postadresser.

Ringer det siste nummeret i klarmodus, eller legger inn en pause i et faksnummer i redigeringsmodus.

Åpner telefonlinjen.

12 _Innledning

17

Stopp/slett

18

Svart start

19

Fargestart

Stanser en operasjon. I klarmodus slettes/avbrytes kopieringsvalgene, for eksempel mørkhet, dokumenttypeinnstilling, kopistørrelse og antall kopier.

Starter en jobb i svart/hvitt-modus.

Starter en jobb i fargemodus.

• Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell.

• Overflaten på utskuffen kan bli varm hvis du skriver ut mange sider fortløpende. Ikke berør overflaten, og pass på at barn ikke kommer borti den.

FORSTÅ STATUS-LAMPEN

Fargen på Status-lampen angir maskinens gjeldende status.

Av

STATUS

Grønn Blinker

• Når den grønne LED-indikatoren blinker sakte, mottas data fra datamaskinen.

• Når den grønne LED-indikatoren blinker raskt, skriver maskinen ut data.

• Maskinen er slått på og kan brukes.

Rød

BESKRIVELSE

• Maskinen er slått av.

• Maskinen er i strømsparingsmodus. Når data mottas eller når du trykker på en knapp, aktiveres maskinen automatisk.

• Trådløs modus kan ikke brukes.

Blinker

• Det har oppstått en mindre feil, og maskinen venter på at feilen skal rettes. Sjekk meldingen på displayet, og løs problemet ved å lese

"Meldinger på displayet" på side 59.

• Det er lite toner igjen. Bestill en ny tonerkassett.

Se "Bestille rekvisita" på side 68. Du kan

forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å

omfordele toneren. (Se "Bytte tonerkassett" på side 50.)

• Det har oppstått et problem, for eksempel papirstopp, åpent deksel eller tom papirskuff, slik at maskinen ikke kan fortsette jobben.

Sjekk meldingen på displayet, og se "Meldinger på displayet" på side 59 for å løse problemet.

• Tonerkassetten er tom, nesten tom eller må

byttes. (Se "Meldinger på displayet" på side 59.)

Kontroller alltid meldingen på displayet for å løse problemet. Instruksjonen under Feilsøking veileder deg slik at du bruker maskinen riktig.

Se "Meldinger på displayet" på side 59 hvis du vil ha mer informasjon.

STATUS FOR TONERKASSETTEN

Statusen for tonerkassettene vises ved hjelp av Status-lampen og LCD-displayet.

Hvis tonerkassetten er nesten tom eller bør byttes, lyser Status-lampen rødt, og meldingen vises i displayet. Pilen viser hvilken kassett som er tom eller må byttes.

Eksempel:

Eksempelet over viser statusen for den svarte tonerkassetten. Se meldingen

for å finne ut hva problemet er, og hvordan du kan løse det. Se "Meldinger på displayet" på side 59 for mer informasjon om feilmeldinger.

Innledning_ 13

MENYOVERSIKT

Bruk kontrollpanelet til å få tilgang til forskjellige menyer for konfigurering av maskinen og funksjonene til maskinen. Disse menyene kan åpnes ved å trykke på Meny. Se oversikten nedenfor.

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av alternativer og land. I så fall gjelder de ikke maskinen din.

Fax Feature

Darkness

Resolution

Multi Send

Delay Send

Priority Send

Forward

Secure Receive

Add Page

Cancel Job

Fax Setup

Sending

Redial Times

Redial Term

Prefix Dial

ECM Mode

Send Report

Image TCR

Dial Mode

Receiving

Receive Mode

Ring to Answer

.

Fax Setup

(forts.)

Stamp RCV Name

RCV Start Code

Auto Reduction

Discard Size

Junk Fax Setup

DRPD Mode

Change Default

Resolution

Darkness

Auto Report

Copy Feature

Reduce/Enlarge

Darkness

Original Type

Layout

Adjust Bkgd.

Gray Enhance

Copy Setup Scan Feature

Change Default

Copies

Copy Collation

Reduce/Enlarge

Darkness

Original Type

USB feature

Scan Size

Original Type

Resolution

Scan Color

Scan Format

E-mail Feature

Scan Size

Original Type

Resolution

Scan Color

Scan Setup

Change Default

USB Default

E-mail Default

Network Setup

TCP/IP

Ethernet Speed

Clear Setting

Network Info.

System Setup

(forts.)

Clear Setting

All Settings

Fax Setup

Copy Setup

Scan Setup

System Setup

Network Setup

Address Book

Sent Report

Fax RCV Report

System Setup

(forts.)

Report

All Report

Configuration

Supplies Info

Address Book

Send Report

Sent Report

Fax RCV Report

Schedule Jobs

JunkFax Report

Network Info.

User Auth List

Maintenance

Fjern tom-mld

Supplies Life

Color

Serial Number

System Setup

Machine Setup

Machine ID

Machine Fax No.

Date & Time

Clock Mode

Language

Default Mode

Power Save

Timeout

Altitude Adj.

Auto Continue

Import Setting

Export Setting

Paper Setup

Paper Size

Paper Type

Sound/Volume

Key Sound

Alarm Sound

Speaker

Ringer

14 _Innledning

PROGRAMVARE SOM FØLGER MED

Når du har installert maskinen og koblet den til datamaskinen, må du installere programvaren ved å bruke den medfølgende CDen. Du trenger programvaren for å kunne bruke maskinen som både skriver og skanner. På CDen finner du følgende programvare:

CD

CD med skriverprogramvare

INNHOLD

Windows • Skriverdriver: Bruk denne driveren for å få tilgang til alle skriverfunksjonene.

Skannerdriver: TWAIN- og WIAdrivere (Windows Image Acquisition) er tilgjengelige for skanning av dokumenter på maskinen.

SmarThru

a

: Windows-basert programvare som følger med flerfunksjonsmaskinen.

Dell Toner Management System

TM

:

Viser status for skriveren og navnet på jobben når du sender en utskriftsjobb.

Vinduet Dell Toner Management

System

TM

viser også tonernivå, og du kan bestille nye tonerkassetter der.

Printer Setting Utility: Med dette programmet kan du angi skriverens andre alternativer fra datamaskinen.

Firmware Update Utility: Dette programmet hjelper deg med å oppdatere maskinens fastvare.

SetIP: Bruk dette programmet til

å angi maskinens TCP/IP-adresser.

Macintosh • Skriverdriver: Bruk denne driveren for å få tilgang til alle skriverfunksjonene.

Skannerdriver: En TWAIN-driver er tilgjengelig for å skanne dokumenter på maskinen.

Printer Setting Utility: Med dette programmet kan du angi skriverens andre alternativer fra datamaskinen.

a. Med denne programvaren kan du redigere skannede bilder på flere måter ved hjelp av et kraftig bilderedigeringsprogram, og du kan sende bildene via e-post. Du kan også åpne andre bilderedigeringsprogrammer, for eksempel Adobe

®

Photoshop

®

, fra SmarThru. Du finner mer informasjon om dette i den elektroniske hjelpen i SmarThruprogrammet.

SKRIVERDRIVERFUNKSJONER

Skriverdriverne støtter følgende standardfunksjoner:

• Valg av papirretning, papirstørrelse, papirkilde og medietype.

• Antall eksemplarer.

I tillegg kan du bruke ulike spesialfunksjoner for utskrift. Tabellen nedenfor gir en generell oversikt over funksjonene som støttes av skriverdriverne:

Skriverdriver

FUNKSJON

Fargemodus

WINDOWS

O

O

MACINTOSH

O

O

Kvalitetsvalg for maskinen

Plakatutskrift

O

O

X

O

Flere sider per ark

(N-opp)

Tilpass utskrift til side

O

O a

O

Skaler utskrift

Vannmerke

Overlegg

O

O

O

X

X a. Denne funksjonen støttes bare i MAC OS X 10.4–10.5.

Innledning_ 15

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents