Kopiering. Dell 1235cn Color Laser Printer

Add to My manuals
114 Pages

advertisement

Kopiering. Dell 1235cn Color Laser Printer | Manualzz

kopiering

Dette kapittelet inneholder trinnvise instruksjoner for kopiering av dokumenter.

Dette kapittelet inneholder:

Kopiering

Endre innstillinger for hver kopi

Endre standardinnstillingene for kopiering

Bruke spesialkopifunksjoner

Angi tidsavbrudd for kopiering

KOPIERING

1. Trykk på Kopi.

Ready to Copy vises på den øverste linjen på displayet.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Tast eventuelt inn ønsket antall kopier ved hjelp av talltastaturet.

4. Hvis du vil tilpasse kopieringsinnstillingene, for eksempel kopistørrelse, mørkhet og type originaldokument, bruker du knappene på kontrollpanelet.

(Se "Endre innstillinger for hver kopi" på side 28.)

Om nødvendig kan du bruke spesialkopifunksjoner, for eksempel 2 opp- eller

4 opp-kopiering.

5. Trykk på Fargestart for å starte fargekopiering.

Trykk på Svart start for å starte svart/hvitt-kopiering.

Du kan avbryte kopieringsjobben mens den pågår. Trykk på Stopp/slett , og kopieringen stopper.

ENDRE INNSTILLINGER FOR HVER KOPI

Maskinen har standardinnstillinger for kopiering, slik at du raskt og enkelt kan kopiere. Hvis du ønsker å endre alternativene for hver kopi, bruker du kopifunksjonsknappene på kontrollpanelet.

Hvis du trykker på Stopp/slett mens du angir kopieringsalternativer, vil alle angitte innstillinger for gjeldende kopijobb bli slettet og tilbakestilt til standardverdier. Alternativt tilbakestilles innstillingene automatisk til standardverdier etter fullført kopiering.

Mørkhet

Hvis originalen har svak skrift eller mørke bilder, kan du justere kontrasten for å gjøre kopien lettere å lese.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Darkness vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket kontrastmodus vises, og trykk deretter på OK.

Light: Fungerer godt med mørk trykk.

Normal: Fungerer godt med vanlige maskinskrevne eller trykte originaler.

Dark: Fungerer godt med lys trykk.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Originaltype

Innstillingen for originaltype brukes til å forbedre kopikvaliteten ved å velge dokumenttype for den gjeldende kopijobben.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Original Type vises, og trykk deretter på

OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket bildemodus vises, og trykk deretter på OK.

Text: Brukes for originaler som hovedsakelig inneholder tekst.

Text/Photo: Brukes for originaler med en blanding av tekst og fotografier.

Photo: Brukes når originalene er fotografier.

Magazine: Brukes når originalene er magasiner og blader.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Redusert eller forstørret kopi

Du kan redusere eller forstørre størrelsen på kopibildet fra 25 til 400 % når du kopierer originaldokumenter fra glassplaten, eller fra 25 til 100 % når du kopierer fra ADFen.

Slik velger du en forhåndsdefinert kopistørrelse:

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Reduce/Enlarge vises, og trykk deretter på

OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket størrelsesinnstilling vises, og trykk deretter på OK.

Slik skalerer du kopien ved å angi skaleringsverdien direkte:

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Reduce/Enlarge vises, og trykk deretter på

OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Custom vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil for å angi ønsket kopistørrelse. Ved å trykke på og holde knappen inne kan du raskt bla til den verdien du ønsker.

6. Trykk på OK for å lagre valget.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Når du lager en forminsket kopi, kan det forekomme svarte streker nederst på kopien.

28 _Kopiering

ENDRE STANDARDINNSTILLINGENE FOR

KOPIERING

Kopieringsalternativer, inkludert mørkhet, originaltype, kopistørrelse og antall kopier, kan angis etter hvilke som er mest brukt. Når du kopierer et dokument, brukes standardinnstillingene hvis de ikke er endret ved hjelp av de aktuelle knappene på kontrollpanelet.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når Change Default vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket oppsettalternativ vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket innstilling vises, og trykk deretter på OK.

6. Gjenta eventuelt trinn 4 og 5.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Hvis du trykker på Stopp/slett når du angir kopieringsalternativer, slettes de endrede innstillingene, og standardinnstillingene gjenopprettes.

ID-KORTKOPI

Maskinen kan skrive ut tosidige originaler på ett ark i A4-, Letter-, Legal-,

Folio-, Oficio-, Executive-, B5-, A5- eller A6-størrelse.

Maskinen skriver ut én side av originalen øverst på arket og den andre siden nederst på arket uten at størrelsen på originalen forminskes. Denne funksjonen er nyttig ved kopiering av elementer i lite format, for eksempel visittkort.

Originalen må legges på skannerglassplaten for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

1. Trykk på ID Copy.

2. Plasser originalen med forsiden ned på skannerglasset slik pilene viser, og lukk skannerdekselet.

3. Place Front Side and Press[Start] vises på displayet.

4. Trykk på Fargestart eller Svart start .

Maskinen begynner å skanne forsiden, og viser Place Back Side and

Press[Start].

5. Snu originalen og plasser den på skannerglasset slik pilene viser.

Deretter lukkes skannerdekselet.

6. Trykk på Fargestart for å starte fargekopiering.

Trykk på Svart start for å starte svart/hvitt-kopiering.

• Hvis du ikke trykker på Fargestart eller Svart start , kopieres bare forsiden.

• Hvis originalen er større enn utskriftsområdet, kan det hende at noen deler ikke blir skrevet ut.

• Hvis du trykker på Stopp/slett , eller hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 30 sekunder, avbryter maskinen utskriftsjobben og går tilbake til klarmodus.

BRUKE SPESIALKOPIFUNKSJONER

Du kan bruke følgende kopieringsfunksjoner:

2 opp- eller 4 opp-kopiering

Maskinen kan skrive ut to eller fire originalbilder som er forminsket for å passe på ett ark.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Layout vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til 2-Up eller 4-Up vises, og trykk på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

1 2

3 4

Du kan ikke justere kopistørrelsen ved hjelp av Reduce/Enlargemenyen når du skal lage en 2- eller 4 opp-kopi.

Plakatkopiering

Maskinen kan skrive ut et bilde over 9 ark (3 x 3). Du kan lime sammen arkene slik at du får én stor plakat.

Denne kopifunksjonen er bare tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerglassplaten.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Layout vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Poster Copy vises, og trykk deretter på OK.

Kopiering_ 29

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Originalen deles inn i ni deler. Hver del skannes og skrives ut én etter én i denne rekkefølgen:

Klonkopiering

Maskinen kan skrive ut flere bildekopier fra originaldokumentet på ett ark.

Antall kopier av bildet fastsettes automatisk ut fra originalbildet og papirstørrelsen.

Denne kopifunksjonen er bare tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerglassplaten.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Layout vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Clone Copy vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Du kan ikke justere kopistørrelsen med Reduce/Enlarge-menyen mens du lager en klonkopi.

Slette bakgrunnsbilder

Du kan stille inn maskinen til å skrive ut et bilde uten bakgrunn. Denne kopifunksjonen fjerner bakgrunnsfargen og kan være nyttig ved kopiering av en original som har farge i bakgrunnen, for eksempel en avis eller en katalog.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Adjust Bkgd. vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til det ønskede alternativet vises.

Off: Funksjonen brukes ikke.

Auto: Optimaliserer bakgrunnen.

Enhance Lev. 1 ~ 2: Jo høyere tall, desto tydeligere blir bakgrunnen.

Erase Lev. 1 ~ 4: Jo høyere tall, desto lysere blir bakgrunnen.

5. Trykk på OK for å starte kopieringen.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Gråforbedringskopiering

Når du kopierer originaler i gråtoner, kan du bruke denne funksjonen for å få bedre kvalitet på kopien. Denne funksjonen brukes bare ved kopiering i gråtoner.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Gray Enhance vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil for å velge On.

5. Trykk på OK for å starte kopieringen.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

ANGI TIDSAVBRUDD FOR KOPIERING

Du kan angi hvor lenge maskinen skal vente før standardinnstillingene for kopiering gjenopprettes, hvis du ikke har startet kopiering etter å ha endret innstillingene på kontrollpanelet.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Timeout vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket tidsinnstilling vises.

Hvis du velger Off, betyr det at maskinen ikke gjenoppretter standardinnstillingene før du trykker på Svart start eller Fargestart for å starte kopiering, eller Stopp/slett for å avbryte.

5. Trykk på OK for å lagre valget.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

30 _Kopiering

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents