Bruke USB-minneenheter. Dell 1235cn Color Laser Printer

Add to My manuals
114 Pages

advertisement

Bruke USB-minneenheter. Dell 1235cn Color Laser Printer | Manualzz

bruke USB-minneenheter

Dette kapittelet forklarer hvordan du bruker USB-minneenheter sammen med maskinen.

Dette kapittelet inneholder:

Om USB-minne

Koble til en USB-minneenhet

Skanne til en USB-minneenhet

Skrive ut fra en USB-minneenhet

Sikkerhetskopiere data

Administrere USB-minne

Skrive ut direkte fra et digitalt kamera

Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten foran på maskinen.

OM USB-MINNE

USB-minneenheter er tilgjengelige med en rekke ulike minnekapasiteter, slik at du kan lagre dokumenter, presentasjoner, nedlastet musikk og videoer, fotografier med høy oppløsning eller andre filer som du vil lagre eller flytte.

Du kan gjøre følgende på maskinen ved hjelp av en USB-minneenhet:

• Skanne dokumenter og lagre dem på en USB-minneenhet.

• Skrive ut data som er lagret på en USB-minneenhet.

• Sikkerhetskopiere oppføringer i Address Book/Phone Book og systeminnstillingene på maskinen.

• Gjenopprette sikkerhetskopifiler til minnet på maskinen.

• Formatere USB-minneenheten.

• Kontrollere mengden ledig minne.

KOBLE TIL EN USB-MINNEENHET

USB-porten foran på maskinen er laget for minneenheter av typen

USB V1.1 og USB V2.0. Maskinen støtter USB-minneenheter med

FAT16/FAT32 og sektorstørrelse på 512 byte.

Kontroller filsystemet på USB-minneenheten.

Du må bare bruke godkjente USB-minneenheter med en A-pluggkontakt.

• Ikke fjern USB-minneenheten mens maskinen er i bruk, eller når den skriver til eller leser fra USB-minneenheten. Maskingarantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk.

• Hvis USB-minneenheten har bestemte typer funksjoner, for eksempel sikkerhetsinnstillinger og passordinnstillinger, er det ikke sikkert at maskinen registrerer den automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, kan du se i brukerhåndboken til enheten.

Bruk bare isolerte USB-minneenheter av metall.

SKANNE TIL EN USB-MINNEENHET

Du kan skanne et dokument og lagre det skannede bildet på en USB-minneenhet.

Det er to måter å gjøre dette på: Du kan skanne til enheten ved hjelp av standardinnstillingene, eller du kan definere dine egne skanneinnstillinger.

Skanning

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Trykk på Skann/E-post.

4. Trykk på OK når Scan to USB vises på den nederste linjen på displayet.

5. Trykk på OK, Fargestart eller Svart start når Ready to Scan to USB vises.

Uavhengig av hvilken knapp du trykker på, brukes tilpasset fargemodus.

(Se Definere skanning til USB på side 44.)

Maskinen starter skanningen av originalen, og du får spørsmål om du vil skanne en side til.

Bruke USB-minneenheter_ 43

6. Trykk på OK når Yes vises, hvis du vil skanne flere sider. Legg i et originaldokument, og trykk på Fargestart eller Svart start .

Uavhengig av hvilken knapp du trykker på, brukes tilpasset fargemodus.

(Se Definere skanning til USB på side 44.)

Hvis ikke, trykker du på venstre/høyre pil for å velge No. Trykk på OK.

Når skanningen er fullført, kan du fjerne USB-minneenheten fra maskinen.

Definere skanning til USB

Du kan angi bildestørrelse, filformat og fargemodus for hver skannejobb til USB.

1. Trykk på Skann/E-post.

2. Trykk på Meny til Scan Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når USB Feature vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket alternativ vises, og trykk deretter på OK.

Du kan angi følgende alternativer:

Scan Size: Angir bildestørrelse.

Original Type: Angir dokumenttype for originalen.

Resolution: Angir bildeoppløsning.

Scan Color: Angir fargemodus. Hvis du velger Monokrom for dette alternativet, kan du ikke velge JPEG i Scan Format.

Scan Format: Angir filformatet som bildet skal lagres i. Når du velger

TIFF eller PDF, kan du velge å skanne flere sider om gangen. Hvis du velger

JPEG for dette alternativet, kan du ikke velge Monokrom i Scan Color.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket status vises, og trykk deretter på OK.

6. Gjenta trinn 4 og 5 for å angi andre innstillingsalternativer.

7. Når du er ferdig, trykker du på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Du kan endre standardinnstillingene for skanning. Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du se "Endre standard skanneinnstillinger" på side 33.

SKRIVE UT FRA EN USB-MINNEENHET

Filer som er lagret på en USB-minneenhet, kan skrives ut direkte.

Du kan skrive ut TIFF-, BMP-, JPEG- og PRN-filer.

Filtyper som støttes for direkte utskrift:

• PRN: Det er bare filer som er opprettet med driveren som fulgte med maskinen, som er kompatible.

• PRN-filer kan opprettes ved å merke av for Skriv til fil når et dokument skrives ut. Dokumentet lagres som en PRN-fil i stedet for å bli skrevet ut på papir. Bare PRN-filer som er opprettet på denne måten, kan skrives ut direkte fra USB-minneenheten. Se Om programvaren for informasjon om hvordan du oppretter en PRN-fil.

• BMP: ukomprimert BMP

• TIFF: TIFF 6.0 Baseline

• JPEG: JPEG Baseline

Slik skriver du ut et dokument fra en USB-minneenhet

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen. Hvis det allerede står en minneenhet i porten, trykker du på USB-utskrift.

Maskinen registrerer enheten automatisk og leser dataene som er lagret på den.

2. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket mappe eller fil vises, og trykk deretter på OK.

Hvis det vises en D foran et mappenavn, finnes det én eller flere filer eller mapper i den valgte mappen.

3. Hvis du valgte en fil, går du til neste trinn.

Hvis du valgte en mappe, trykker du på venstre/høyre pil til ønsket fil vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil velge hvor mange eksemplarer du vil skrive ut.

Du kan også angi antallet direkte.

44 _Bruke USB-minneenheter

5. Trykk på OK, Fargestart eller Svart start for å starte utskriften av den valgte filen.

Det er to typer modi:

OK eller Fargestart : fargeutskrift.

Svart start : svart/hvitt-utskrift.

Når filen er skrevet ut, får du spørsmål om du vil skrive ut en jobb til.

6. Trykk på OK når Yes vises for å skrive ut en annen jobb, og gjenta fra trinn 2.

Hvis ikke, trykker du på venstre/høyre pil for å velge No. Trykk på OK.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

SIKKERHETSKOPIERE DATA

Dataene i maskinens minne kan bli slettet hvis det oppstår strømbrudd eller lagringsfeil. Med sikkerhetskopier kan du sikre oppføringer i Address Book og systeminnstillingene ved å lagre dem som sikkerhetskopier på en USBminneenhet.

Sikkerhetskopiere data

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når Machine Setup vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Export Setting vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket alternativ vises.

Address Book: Sikkerhetskopierer alle oppføringene i adresseboken.

Setup Data: Sikkerhetskopierer alle systeminnstillinger.

6. Trykk på OK for å starte sikkerhetskopieringen.

Dataene sikkerhetskopieres til USB-minneenheten.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Gjenopprette data

1. Sett inn USB-minneenheten som sikkerhetskopieringen er lagret på, i USB-porten.

2. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når Machine Setup vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Import Setting vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket datatype vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til filen som inneholder dataene du vil gjenopprette, vises. Trykk deretter på OK.

7. Trykk på OK når Yes vises for å gjenopprette sikkerhetskopifilen på maskinen.

8. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

ADMINISTRERE USB-MINNE

Du kan slette bildefiler som er lagret på en USB-minneenhet, en og en eller alle samtidig ved å formatere enheten på nytt.

Når filene er slettet eller en USB-minneenhet er formatert på nytt, kan ikke filene lagres på nytt. Du må derfor bekrefte at du ikke lenger har behov for dataene før du sletter dem.

Slette en bildefil

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Trykk på USB-utskrift.

3. Trykk på venstre/høyre pil til File Manage vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på OK når Delete vises.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket mappe eller fil vises, og trykk deretter på OK.

Hvis det vises en D foran et mappenavn, finnes det én eller flere filer eller mapper i den valgte mappen.

Hvis du valgte en fil, viser displayet størrelsen på filen i omtrent to sekunder. Gå til neste trinn.

Hvis du valgte en mappe, trykker du på venstre/høyre pil til filen du vil slette, vises. Trykk deretter på OK.

6. Trykk på OK når Yes vises, for å bekrefte valget.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Formatere en USB-minneenhet

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Trykk på USB-utskrift.

3. Trykk på venstre/høyre pil til File Manage vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Format vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på OK når Yes vises, for å bekrefte valget.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Vise status for USB-minne

Du kan kontrollere hvor mye ledig minneplass du har til skanning og lagring av dokumenter.

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Trykk på USB-utskrift.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Check Space vises, og trykk deretter på

OK.

Mengden ledig minneplass vises på displayet.

4. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

SKRIVE UT DIREKTE FRA ET DIGITALT

KAMERA

Denne maskinen har støtte for PictBridge-funksjonen. Du kan skrive ut bilder direkte fra en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalt kamera, en kameratelefon eller et videokamera. Det er ikke nødvendig å koble enheten til en datamaskin.

1. Slå på maskinen.

2. Koble den PictBridge-kompatible enheten til minneporten foran på maskinen med USB-kabelen som ble levert sammen med enheten.

3. Send en utskriftskommando fra den PictBridge-kompatible enheten.

• Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver ut bilder fra et kamera med PictBridge-funksjonen, kan du se i brukerhåndboken til kameraet.

• Ikke støtte for utskrift av stikkordregister.

• Ikke støtte for utskrift av data- og filnavn.

Bruke USB-minneenheter_ 45

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents