Arbeta med datorn. Dell Latitude 3300

Add to my manuals
105 Pages

advertisement

Arbeta med datorn. Dell Latitude 3300 | Manualzz

1

Arbeta med datorn

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att följande villkor har uppfyllts:

• Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

• En komponent kan ersättas eller – om du köper den separat – monteras i omvänd ordning jämfört med borttagningsproceduren.

OBS : Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar med arbetet inuti datorn sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till vägguttaget.

VARNING : Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn.

Ytterligare information om beprövade rutiner för datorns säkerhet hittar du på Regulatory Compliance-webbplatsen

CAUTION : Många reparationer ska endast utföras av certifierade servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller efter instruktioner från service- och supportteamet online eller per telefon. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ de säkerhetsanvisningar som medföljde produkten.

CAUTION : Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör med jämna mellanrum en omålad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.

CAUTION : Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i metallfästet. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiften.

CAUTION : När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. När du drar isär kontaktdon håller du dem korrekt riktade för att undvika att kontaktstiften böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

OBS : Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

CAUTION : Systemet stängs av om sidopanelen tas bort medan systemet är igång. Systemet slås inte på om sidokåpan är borttagen.

CAUTION : Systemet stängs av om sidopanelen tas bort medan systemet är igång. Systemet slås inte på om sidokåpan är borttagen.

CAUTION : Systemet stängs av om sidopanelen tas bort medan systemet är igång. Systemet slås inte på om sidokåpan är borttagen.

Säkerhetsföreskrifter

Följ säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i följande avsnitt när du utför en installation eller demonterings-/monteringsprocedur:

• Stäng av systemet och alla ansluten kringutrustning.

• Koppla ur systemet och all ansluten kringutrustning till nätström och ta sedan bort batteriet.

• Koppla bort alla nätverkskablar, telefon- eller telekommunikationsledningar från systemet.

• Använd en handledningsjordning och matta när du arbetar inom något datorsystem för att undvika skador på elektrostatisk urladdning.

• När du har tagit bort en systemkomponent, placera försiktigt den borttagna komponenten på en antistatisk matta.

• Använda skor med icke-ledande gummisulor för att minska risken för chock eller allvarlig skada vid en elektrisk olycka.

6 Arbeta med datorn

Standby ström

Dell-produkter med standby-ström måste vara helt urkopplade innan facket öppnas. System som innehåller standby-ström är i huvudsak strömförande medan de stängs av. Den interna strömmen gör att systemet kan stängas av (väcka på LAN), stängs av i viloläge och har andra avancerade energihanteringsfunktioner.

Efter att du har kopplat bort ett system och innan du tar bort komponenter, vänta ca 30 till 45 sekunder för att ladda laddningen ur kretsarna.

Förbindelse

Förbindelse är en metod för att ansluta två eller flera jordledare till samma elektriska potential. Detta görs genom att använda en ESD-sats.

Vid anslutning av en bindningstråd, se till att den är ansluten till barberad metall och aldrig till en målade eller icke-metallyta.

Handledsremmen ska vara säker och i full kontakt med din hud, och var noga med att alltid ta bort alla smycken som klockor, armband eller ringar innan du själv och utrustningen förbinds.

Figur 1. Förbindelse på rätt sätt

Elektrostatisk urladdningsskydd

ESD är ett stort problem när du hanterar elektroniska komponenter, särskilt känsliga komponenter såsom expansionskort, processorer,

DIMM-minnen och moderkort. Mycket små belastningar kan skada kretsarna på ett sätt som kanske inte är uppenbart, men som kan ge tillfälliga problem eller en förkortad produktlivslängd. Eftersom det finns påtryckningar i branschen för lägre strömkrav och högre densitet blir ESD-skyddet allt viktigare att tänka på.

På grund av högre densitet hos de halvledare som används i de senaste Dell-produkterna är känsligheten för skador orsakade av statisk elektricitet nu högre än i tidigare Dell-produkter. Av denna orsak är vissa tidigare godkända metoder för att hantera komponenter inte längre tillämpliga.

Det finns två erkända typer av skador orsakade av ESD är katastrofala och tillfälliga fel.

Katastrofal

- I dessa fall ger skada upphov till en omedelbar och fullständig förlust av funktionaliteten. Ett exempel på ett katastrofalt fel är när ett DIMM-minne utsätts för en statisk stöt och systemet omedelbart ger symtomet "No POST/No Video" (ingen post/ingen video) och avger en pipkod för avsaknad av eller ej fungerande minne.

OBS : Katastrofala misslyckanden utgör cirka 20 procent av ESD-relaterade fel.

Intermittent

- DIMM-minnet utsätts för en statisk stöt, men spårningen försvagas knappt och ger inte omedelbart några symtom utåt som är relaterade till skadan. Det kan ta flera veckor eller månader för det försvagade spåret att smälta, och under tiden kan det uppstå försämringar av minnesintegriteten, tillfälliga minnesfel osv.

OBS : Intermittenta misslyckanden utgör cirka 80 procent av ESD-relaterade fel. Den höga andelen tillfälliga fel innebär att de flesta gånger som skador uppstår kan de inte identifieras omedelbart.

Det är svårare att känna igen och felsköka tillfälliga fel (kallas även intermittenta eller latenta). Följande bild visar ett exempel på intermittent skada på ett minne DIMM-spår. Även om skadan är klar kan symtomen inte bli ett problem eller orsaka permanenta misslyckanden under en tid efter att skadan inträffar.

Arbeta med datorn 7

Figur 2. Intermittent (Latent) skada på en sats med kablagekurva

Gör följande för att förhindra ESD-skada:

• Använd ett kabelanslutet ESD-armband som är korrekt jordat.

Det är inte längre tillåtet att använda trådlösa antistatiska armband eftersom de inte ger ett tillräckligt skydd.

Det räcker inte med att röra vid chassit innan du hanterar delar för att få ett garanterat ESD-skydd för delar med ökad ESD-känslighet.

Figur 3. Chassis "Bare Metal" jordning (oacceptabel)

• Hantera alla komponenter som är känsliga för statisk elektricitet på en plats som är skyddad mot elektrostatiska urladdningar. Använd om möjligt antistatiska golvplattor och skrivbordsunderlägg.

• Vid hantering av statiska känsliga komponenter, ta tag i dem vid sidorna, inte i toppen. Undvik att röra stift och kretskort.

• Ta inte ut en komponent som är känslig för statisk elektricitet från sin förpackning förrän du är redo att installera komponenten. Innan du släpper ut den antistatiska förpackningen, var noga med att ladda ur statisk elektricitet från din kropp.

• Innan du transporterar en komponent som är känslig för statisk elektricitet ska du placera den i en antistatisk behållare eller förpackning.

ESD-fältservicekit

Det obevakade fältet Service Kit är det vanligaste. Varje fält Service kit omfattar tre huvuddelar: antistatisk matta, handledsrem, och limning ledare.

Figur 4. ESD-fältservicekit

8 Arbeta med datorn

Den antistatiska mattan är dissipativ och bör användas för att säkert placera delar på under serviceprocedurer. Vid användning av en antistatisk matta bör handledsremmen vara snygg och bindningskablarna ska vara anslutna till mattan och till barmetall på systemet som bearbetas. När de har installerats på rätt sätt kan servicedelar avlägsnas från ESD-väskan och placeras direkt på mattan. Kom ihåg att den enda säkra platsen för ESD-känsliga föremål finns i din hand, på ESD-mattan, i systemet eller i en väska.

Figur 5. Antistatisk matta

Handledsremmen och bindningstråden kan antingen vara direkt anslutna mellan handleden och den nakna metallen på hårdvaran om ESDmatningen inte är nödvändig eller ansluten till den antistatiska matta för att skydda maskinvara som tillfälligt placeras på mattan. Den fysiska anslutningen av handledsremmen och bindningstråden mellan din hud, ESD-matningen och hårdvaran är känd som bindning.

Använd endast Field Service-kit med handledsrem, matta och bindningstråd. Använd aldrig trådlösa band.

Var alltid medveten om att de inbyggda ledningarna i ett handledsband är benägna att skada från normalt slitage och måste kontrolleras regelbundet med en armbandstester för att undvika oavsiktlig skada på ESD-hårdvaran. Det rekommenderas att prova handledsremmen och bindningstråden minst en gång per vecka.

Tabell 1. Handledsband

Handledsrem och bindningstråd Trådlöst ESD-band (oacceptabelt)

ESD-armbandsmätare

Trådarna inuti en ESD-rem är benägen att skada över tiden. Vid användning av ett inte monterat kit är det bästa sättet att regelbundet testa remmen före varje serviceanrop och minst en gång per vecka. En armbandstestare är den bästa metoden för att göra detta test. Om du inte har din egen armbandsmätare, kolla med ditt regionala kontor för att ta reda på om de har en. För att utföra testet, anslut handledsbandets bindningstråd till testaren medan den är fastsatt på din handled och tryck på knappen för att testa. En grön lysdiod tänds om testet är framgångsrikt. en röd LED lyser och ett larm låter om testet misslyckas.

Arbeta med datorn 9

Figur 6. Vrist armbandstestare

Isolator element

Det är viktigt att hålla ESD-känsliga anordningar, t.ex. plasthöljenhöljen, bort från inre delar som är isolatorer och ofta mycket laddade.

Tabell 2. Placering av isolatorelement

Oacceptabelt - DIMM ligger på en isolatordel (plast kylfläns) Acceptabel - DIMM separerad från isolatorns del

Överväga arbetsmiljö

Innan man använder ESD Field Service kit, utvärdera situationen på kundens plats. Till exempel är implementering av satsen för en servermiljö annorlunda än för en stationär eller bärbar miljö. Servrar installeras vanligtvis i ett rack i ett datacenter; stationära datorer eller bärbara datorer placeras vanligtvis på kontorsdiskar eller i hytter.

Leta alltid efter ett stort, öppet, platt arbetsområde som är fritt och tillräckligt stort för att använda ESD-kitet med extra utrymme för att rymma typen av system som repareras. Arbetsytan bör också vara fri från isolatorer som kan orsaka en ESD-händelse. På arbetsområdet ska isolatorer som Styrofoam och annan plast alltid flyttas minst 12 tum eller 30 centimeter bort från känsliga delar innan fysisk hantering av alla hårdvarukomponenter.

ESD-förpackning

Alla ESD-känsliga enheter måste skickas och tas emot i statisk säker förpackning. Metall, statiska skärmade väskor föredras. Du ska dock alltid returnera den skadade delen med samma ESD-påse och förpackning som den nya delen kom i. ESD-påsen ska vikas över och täppas av och allt samma skumförpackningsmaterial ska användas i originalboxen som den nya delen kom i.

ESD-känsliga enheter ska endast tas bort från förpackningen på en ESD-skyddad arbetsyta, och delar ska aldrig placeras ovanpå ESDväskan eftersom endast insidan av påsen är avskärmad. Placera alltid delar i handen, på ESD-mattan, i systemet eller inuti en antistatisk påse.

10 Arbeta med datorn

Figur 7. ESD-förpackning

Transport av känsliga komponenter

Vid transport av ESD-känsliga komponenter, såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa delar i antistatiska påsar för säker transport.

ESD-skydd sammanfattning

Det rekommenderas starkt att alla fälttjänstingenjörer alltid använder det traditionella trådbundna ESD-jordledsremmen och skyddande antistatisk matta när de servar Dell-produkter. Dessutom är det viktigt att ingenjörer håller känsliga delar separerade från alla isolatordelar medan de utför service och att de använder antistatiska påsar för att transportera känsliga komponenter.

Lyftutrustning

OBS : Lyft inte större än 50 pund. Få alltid hjälp av en annan person eller personer, eller använd en mekanisk lyftanordning.

Följ följande riktlinjer vid lyftutrustning:

1. Få en stabil balanserad fot. Håll fötterna ifrån varandra för en stabil bas och peka ut tårna.

2. Böj dina knän. Böj inte vid midjan.

3. Dra åt magmuskler Magmusklerna stöder din ryggrad när du lyfter, vilket kompenserar lastens kraft.

4. Lyft med benen, inte med din rygg.

5. Håll lasten stängd. Ju närmare det är på din ryggrad, desto mindre belastning det på din rygg.

6. Håll ryggen upprätt, oavsett om du lyfter eller sätter ner lasten. Lägg inte till kroppens vikt på lasten. Undvik att vrida din kropp och rygg.

7. Följ samma teknik bakåt för att ställa in lasten.

Arbeta med datorn 11

Stänga av datorn

Stänga av datornsurfplattan surfplattan– Windows

CAUTION : Undvik dataförlust genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn eller tar bort sidokåpan.

1. Klicka eller tryck på .

2. Klicka eller tryck på och klicka eller tryck sedan på

Stäng av

.

OBS : Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om inte datorn och de anslutna enheterna automatiskt stängdes av när du avslutade operativsystemet så håller du strömbrytaren intryckt i ungefär 6 sekunder för att stänga av dem.

Innan du arbetar inuti datorn

1. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.

2. Stäng av datorn.

3. Om datorn är ansluten till en dockningsstation (dockad) frigör du den.

4. Koppla bort alla externa kablar från datorn (om tillgängligt).

CAUTION : Om datorn har en RJ45-port kopplar du bort nätverkskabeln genom att först dra ur kabeln från datorn.

5. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

6. Öppna datorhöljet.

7. Håll strömbrytaren intryckt i några sekunder för att jorda moderkortet.

CAUTION : För att skydda dig mot elstötar kopplar du bort datorn från eluttaget innan du utför steg 8.

CAUTION : Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör med jämna mellanrum en omålad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.

8. Ta bort eventuella installerade ExpressCard-kort och smartkort från deras fack.

När du har arbetat inuti datorn

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten och kablarna innan du startar datorn.

CAUTION : Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Delldatorn. Använd inte batterier utformade för andra Dell-datorer.

1. Anslut externa enheter, som portreplikator eller mediabas, och sätt tillbaka alla kort som ExpressCard-kort.

2. Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

CAUTION : Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

3. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.

4. Starta datorn.

12 Arbeta med datorn

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents