CSA 24032 CSA 24 32 X CSA 24032 X
CSA 24032
CSA 24 32 X
REFRIGERATOR-FREEZER type I
CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I
CSA 24032
CSA 24032 X
EN
Index
CZ
Obsah
SK
Index
PL
Spis treści
Bezpieczeństwo przede wszystkim /25
Podłączenie do zasilania /26
Instrukcja transportu i ustawienia /26
Montaż /26
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /27
Porady dotyczące przechowywania żywności /27
Regulacja temperatury; Uruchamianie /28
Porady dotyczące przechowywania zamrożonej żywności /28
Mrożenie świeżej żywności /29
Jak robić kostki lodu /29
Odmrażanie; Wymiana żarówki /29
Czyszczenie urządzenia /30
Zmiana kierunku otwierania drzwi /30
Środki ostrożności w trakcie użytkowania /30
Odzysk opakowania; Usuwanie usterek /31
Zużycie energii /31
Dźwięki wydawane podczas pracy /32
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /32
Charakterystyka techniczna /33
Tabliczka znamionowa /33
UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla
innego użytkownika.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
EN
1
EN
EN
3
EN
Before operating
4
EN
5
EN
Don’t-
6
7
EN
7505220038
CSA 24032
Class SN-ST
232/223 l
145 l
78 l
3.5 Kg/24 hr
0,054 kg
7505220039
CSA 24032 X
Class SN-ST
232/223 l
145 l
78 l
3.5 Kg/24 hr
0,054 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
8
CZ
,
9
CZ
10
11
CZ
12
CZ
13
CZ
14
15
CZ
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I */***
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZÍCÍ KAPACITA
CHLADIVO R600a
IZOLACE C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7505220038
CSA 24032
7505220039
CSA 24032 X
Class SN-ST
232/223 l
145 l
78 l
3,5 kg/24 hr
0,054 kg
Class SN-ST
232/223 l
145 l
78 l
3,5 kg/24 hr
0,054 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
SK
17
SK
18
19
SK
20
SK
21
SK
22
SK
23
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I */***
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZIACA KAPACITA
CHLADIVO R600a
IZOLÁCIA C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7505220038
CSA 24032
Class SN-ST
232/223 l
145 l
78 l
3.5 Kg/24 hr
0,054 kg
7505220039
CSA 24032 X
Class SN-ST
232/223 l
145 l
78 l
3.5 Kg/24 hr
0,054 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
24
Instrukcja obsługi
PL
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250
milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był
to mądry wybór.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów
.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
Ostrzeżenie!
Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu,
wilgoci, itd.
Ważne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w
razie konieczności. Może być ona przydatna również dla
innego użytkownika.
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi ograniczeniami
powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
25
Instrukcja obsługi
PL
 Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby
nie stała na przewodzie zasilającym, co może
grozić jego uszkodzeniem.
 Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
gniazdku zasilającym. Nie należy stosować
ani przedłużaczy ani rozdzielników.
 Parametry elektryczne zamrażarki podano
na tabliczce znamionowej umieszczonej w jej
wnętrzu.
 Elektryczny przewód zasilający należy
ułożyć tak, aby można go było łatwo włączyć i
wyłączyć po zakończeniu instalacji.
 Jeśli nie ma dostępu do przewodu
zasilającego należy użyć przekładki
izolacyjnej (dla modeli do zabudowy).
(!) Urządzenie jest przeznaczone do pracy
przy zasilaniu ~220-240V.
Podłączenie do zasilania
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~220-240 V, 50 Hz. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci należy
upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i
częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami
podanymi na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Nie należy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony
specjalnym kablem dostępnym w
autoryzowanym serwisie.
Ostrzeżenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo
zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające jest
obowiązkowe!
Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma
będąc boso.
Ostrzeżenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych w tabeli poniżej) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
użytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego,
aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go
wymienić producent, jego agent serwisowy
lub podobnie wykwalifikowany personel.
Podłączenie do zasilania
Ostrzeżenie!
Urządzenie to musi być uziemione
 Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie
zasilania w miejscu ustawienia zamrażarki
odpowiadają danym na tabliczce
znamionowej w jej wnętrzu,
 Bezpieczeństwo zamrażarki pod względem
elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy,
jeśli domowy system uziemienia
zainstalowano zgodnie z przepisami.
Instrukcje transportu i ustawiania
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem należy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może spowodować uszkodzenie sprężarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie należy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Montaż
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10°C do
+38°C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +38°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia może wzrosnąć.
Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zużycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
26
Instrukcja obsługi
PL
Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować
następujące minimalne odległości:
Porady dotyczące przechowywania
żywności
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamrażarek 25 mm
Aby efekty i higiena przechowywania były
najlepsze:
 Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania świeżej
żywności i napoi.
 Zamrażarka jest przeznaczona do
przechowywania żywności zamrożonej oraz
do zamrażania żywności świeżej.
 Produkty gotowane należy przechowywać
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie
dłuższy niż 2-3 dni.
 Produkty świeże w opakowaniach można
kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce
należy przechowywać w pojemniku na owoce
i warzywa (rys. 1/6).
 Butelki należy przechowywać w balkoniku
na butelki (rys 1/13) znajdującym się po
wewnętrznej stronie drzwi.
 Aby zachować świeżość chłodzonego
mięsa, należy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
żywności. Nie może ono stykać się z
żywnością gotową do spożycia. Świeżego
mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2
lub 3 dni.
 Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie należy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umożliwi to
swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
 Całą żywność należy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. Żywność w
puszkach konserwowych należy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika
przeznaczonego do przechowywania
produktów spożywczych.
 Gorącą żywność należy ostudzić przed
włożeniem do chłodziarki.
 Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
dużą zwartością alkoholu należy
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze
uszczelnionych pojemnikach.
 Aby wyjąć koszyki z komory zamrażalnika,
prośmy postępować wg instrukcji z Rys. 9.
Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, należy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo
dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza
należy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
Zapoznaj się z twoim urządzeniem
(Patrz rys. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obudowa termostatu i lampy
Półki wyjmowane
Półka na wino
Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa
Komora szybkiego zamrażania
Pojemnik na kostki lodu
Komora zamrożonej żywności
Regulowane nóżki
Balkonik z nabiał
Balkonik na słoiki
Balkonik na butelki
27
Instrukcja obsługi
PL
Regulacja temperatury
Uruchamianie
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza należy regulować
pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura
wewnątrz urządzenia może się wahać w
zależności od takich warunków jego
użytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej
żywności; zależnie od tych warunków należy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy temperaturze pomieszczenia równej
25°C zaleca się ustawienie pokrętła regulacji
termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia również automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki może się podnieść do +8°C, lecz w
trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C dając
średnią temperaturę całego cyklu roboczego
około +5°C.
Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniżej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zużycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki
lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego
osadu, gdyż ścianka ta jest automatycznie
odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana
przez specjalny odpływ i zbiera się w
wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś
czas należy oczyścić odpływ, aby woda mogła
swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej.
Przed uruchomieniem urządzenia należy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do
czyszczenia nie należy używać produktów
ściernych i silnych detergentów.
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
należy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2
godziny. Świeżą żywność można włożyć i
zacząć zamrażać po upływie minimum 12
godzin od włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamrożonej żywności
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania
świeżej żywności oraz do przechowywania
mrożonek przez dłuższy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania,
żywność należy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
żywności, odporny na niskie temperatury, nie
nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i
zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z
żywnością. Nie należy przechowywać
zamrożonej żywności w szklanych
opakowaniach. W przypadku przerwy w
dopływie prądu nie należy otwierać drzwi
urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną
żywność.
Zamrażarka
Ustawienie termostatu może mieć również
wpływ na temperaturę w zamrażarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach
od -18°C do -28°C w trakcie całego cyklu
roboczego.
28
Instrukcja obsługi
PL
WAŻNE!
Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy
utrzymywać w czystości, aby umożliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec
węża odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce,
aby zapobiec wylewaniu się wody na
okablowanie elektryczne lub na podłogę (rys.
7). Należy regularnie sprawdzać grubość
osadzonego lodu wewnątrz zamrażarki.
Odszranianie należy wykonywać 2 razy w
roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie 68 mm (co się zdarza raz lub dwa razy w roku);
jest to konieczne, gdyż lód jest izolatorem
ciepła i powoduje zmniejszenie wydajności
zamrażania, a co za tym idzie zwiększenie
zużycia energii elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania należy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w
celu głębokiego zamrożenia żywności.
Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność,
owinąć ją w papier i położyć w zimnym
miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przyśpieszy to
proces odszraniania.
Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamrażarki.
Nie należy przyspieszać odszraniania przy
użyciu suszarek do włosów lub innych
urządzeń elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu należy usunąć z
pojemnika na ściekającą wodę (rys 8), a
następnie wytrzeć go suchą gąbką lub
szmatką.
Mrożenie świeżej żywności
 Do zamrażania świeżej żywności należy
używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami
(czyli komory szybkiego zamrażania).
 Nie należy zamrażać jednocześnie dużych
ilości żywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu żywności są osiągane
wtedy, gdy jest ona głęboko zamrażana w
możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie
powinno się przekraczać wydajności
zamrażania, podanej w charakterystyce
technicznej. Ustawienie termostatu należy
wtedy tak wyregulować, aby w zamrażarce
osiągnąć jak najniższą temperaturę, lecz
jednocześnie żeby temperatura w chłodziarce
nie spadła poniżej 0°C.
 Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe
mrożonki) można wkładać od razu do
zamrażarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
 Jeżeli na opakowaniu nie podano daty
zamrożenia, to jako maksymalny okres
przechowywania należy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
 Nie wolno ponownie zamrażać żadnej
rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmrożona. Żywność taką
należy skonsumować niezwłocznie lub
ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.
Jak robić kostki lodu
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki
lodu można łatwo wyjąć wstawiając pojemnik
z lodem na kilka sekund pod strumień zimnej
bieżącej wody.
Odmrażanie
Wymiana żarówki
Chłodziarka
Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za każdym razem, gdy
termostat wyłączy sprężarkę. Nie jest przy
tym konieczna żadna ingerencja użytkownika.
Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera
się w wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce (rys 6) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez sprężarkę.
(rys 10)
W razie przepalenia się żarówki można ją
łatwo wymienić. Najpierw upewnij się, że
chłodziarka/ zamrażarka jest odłączona od
zasilania poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
Weź płaski śrubokręt i delikatnie, bez użycia
siły wsadź go w szczelinę pomiędzy kloszem
lampki, a wewnętrzną ściana obudowy.
Następnie delikatnie przyciskaj uchwyt
29
Instrukcja obsługi
PL
śrubokręta w lewo, aż zauważysz, że poluźnił
się lewy wypust klosza lampy. Powtórz to
samo w prawej szczelinie, tym razem
naciskając śrubokrętem w prawo. Po
poluźnieniu z obu stron można łatwo zdjąć
klosz.
Sprawdź, czy żarówka jest bezpiecznie
wkręcona w oprawkę. Wetknij wtyczkę
urządzenia do gniazdka zasilającego. Jeśli
światło nadal nie działa, w najbliższym sklepie
ze sprzętem elektrycznym zaopatrz się w
nową żarówkę 15 W (maks.) z końcówką z
gwintem E14, a następnie zastąp nią starą
żarówkę. Należy natychmiast ostrożnie
pozbyć się przepalonej żarówki.
Po wymianie żarówki załóż klosz w jego
poprzednie miejsce. Zwróć uwagę, aby
występy klosza poprawnie zatrzasnąć w
obudowie.
Nie wolno nigdy używać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi
ściernych.
Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół sprężarki ze skraplaczem
(zamontowany z tyłu urządzenia) należy
czyścić z kurzu przy użyciu miękkiej szczotki
lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia należy uważać, aby nie
zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Należy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 11.
Czyszczenie urządzenia
Środki ostrożności w trakcie
użytkowania
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po każdym jego odmrożeniu.
Wnętrze urządzenia należy czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stężeniu 1 łyżeczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy używać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdyż mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia należy
używać wilgotnej gąbki, a do suszenia miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie należy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona
do wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do
wnętrza termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W
trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o
dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek
drzwi.
 Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmrażania i czyszczenia.
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
 Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach,
komorach czy półkach.
 W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
 Nie wolno zostawiać otwartych drzwi
urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne do
wyjęcia lub włożenia żywności.
 Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy
pozostawiać żywności w zamrażarce.
 Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamrażarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie należy zamrażać
plastikowych butelek.
 Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamrażarki; niska temperatura może
spowodować urazy.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne należy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
30
Instrukcja obsługi
PL
 Nie należy dotykać zimnych części
 Hałasy powodowane przez stykające się
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyż mogą one spowodować
odmrożenia.
 Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby
odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa ta
ma trwać dłużej niż kilka dni, należy
postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nie przyjemnych zapachów.
butelki lub pojemniki; należy pozostawić między
nimi niewielki odstęp.
Odzysk opakowania
Ostrzeżenie!
Nie należy trzymać opakowań w zasięgu dzieci.
Zabawa ze złożonymi kartonami lub arkuszami
plastykowymi niesie ze sobą niebezpieczeństwo
uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami ochrony
środowiska i dlatego mogą być poddane
odzyskowi. Prosimy o pomoc w ochronie
środowiska naturalnego przez umożliwienie
ponownego uzdatniania odpadów wszędzie
tam, gdzie jest to możliwe.
W przypadku zauważenia...
 Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu, na
swoje miejsce.
Usuwanie usterek
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
Możliwe przyczyny
Żarówka jest spalona.
2. Woda gromadzi się w
dolnej części chłodziarki.
3. Urządzenie chłodnicze
uruchamia się zbyt
często i pracuje przez
dłuższe niż normalnie
okresy czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
- Drzwiczki urządzenia są
zbyt często otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony w
pozycji "0" .
Środki zaradcze
Wymienić żarówkę:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- usunąć śrubę osłony oświetleniowej
- poluzować osłonę żarówki;
- wymienić żarówkę na nową o mocy
maks.15W, 220-240V prądu przemiennego,
gwint żarówki E14.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
- Należy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- Umożliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0"
na inną.
Rady praktyczne jak zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej
Zużycie energii
Maksymalną ilość przechowywanych mrożonek
można osiągnąć nie używając szuflad
umieszczonych w komorze zamrażania. Zużycie
energii przez chłodziarkę określono przy
całkowicie wypełnionej komorze zamrażania i nie
używając szuflad.
1. Upewnij się, że chłodziarka stoi w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła
(kuchenka, kaloryfer, itp.).
31
Instrukcja obsługi
PL
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
2. Dbaj o to, aby żywność kupowana w stanie
schłodzonym/ zamrożonym wkładać do chłodziarki
możliwie najprędzej, zwłaszcza latem. Zaleca się
używanie izolowanych termicznie toreb do
przenoszenia żywności do domu.
3. Zalecamy rozmrażanie w komorze chłodzenia
paczek wyjętych z komory zamrażalnika. W tym
celu paczkę, która ma zostać rozmrożona,
umieszcza się w naczyniu, aby powstała przy tym
woda nie wyciekła do komory chłodzenia.
Zalecamy rozpoczynać rozmrażanie zamrożonej
żywności na co najmniej 24 godziny przez jej
użyciem.
4. Zalecamy otwierać drzwiczki najrzadziej, jak to
możliwe.
5. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych dłużej
niż to konieczne i dbać o to, aby po każdym
otwarciu starannie je zamykać.
Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać uważnie
poniżej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są bezużytecznymi
odpadkami; usunięcie ich zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska naturalnego pozwoli na
odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
należy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe, aby
ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem się
wewnątrz.
Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy
poddać odpowiedniej utylizacji (uzdatnieniu do
ponownego użycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący R600a,
który spełnia wymogi norm ochrony środowiska.
Prosimy dopilnować tego, aby nie uszkodzić obiegu
chłodniczego i opróżnić z niego czynnik chłodniczy
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Informacja dotycząca odgłosów i
drgań, które mogą wystąpić przy
pracy chłodziarki
1. Odgłos ten może się nasilić w trakcie pracy.
- Aby utrzymać nastawioną temperaturę, co jakiś
czas uruchamia się sprężarka chłodziarki. Odgłos
sprężarki nasila się, gdy się uruchamia, zaś kiedy
się wyłącza może być słychać kliknięcie.
- Wydajność i własności użytkowe chłodziarki
mogą się zmieniać wraz ze zmianami temperatury
otoczenia. Jest to zupełnie normalne.
2. Odgłosy przepływu lub rozpylania płynu.
- Odgłosy te powoduje przepływ chłodziwa w
obwodzie chłodziarki i są zgodne z zasadą jej
działania.
3. Inne drgania i odgłosy
- Pewne odgłosy i drgania może powodować
rodzaj i powierzchnia podłogi, na której stoi
chłodziarka. Upewnij się, że podłoga jest równa i
płaska oraz że nie ugina się pod ciężarem
chłodziarki (jest sztywna).
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
32
Instrukcja obsługi
PL
Charakterystyka techniczna
Nazwa producenta lub znak firmowy
Typ urządzenia
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I
Oznaczenie modelu
CSA 24032; CSA 24032 X
Klasa efektywności energetycznej (1)
A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) (2)
188
Pojemność brutto/użytkowa całkowita (l)
232/223
Pojemność użytkowa chłodziarki (l)
145
Pojemność użytkowa zamrażalki (l)
78
Czas przechowywania „Z” godzin bez zasilania
18
Zdolność zamrażania w (kg/24h)
3,5
Poziom hałasu w [dB(A) re 1pW] (3)
39
Waga (kg)
49
Wysokość [cm]
152,5
Szerokość [cm]
54
Głębokość [cm]
60
Czynnik chłodniczy
R600a
(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ (bardziej efektywna) do D (mniej
efektywna)
(2) Rzeczywiste zużycie zależy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego
użytkowania
(3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych
Tabliczki znamionowe
NUMER PRODUKTU
MODEL
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I */***
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI
ZDOLNOŚĆ MROŻENIA
CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3
CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10
KOMPRESOR 220-240 V ~ ; 50 HZ
WYPRODUKOWANO W RUMUNII
Importer:
Beko S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Rumunii
33
7505220038
CSA 24032
Klasa SN-ST
232./223 l
145 l
78 l
3,5 kg/24 godz.
0,054 kg
7505220039
CSA 24032 X
Klasa SN-ST
232./223 l
145 l
78 l
3,5 kg/24 godz.
0,054 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed