Whirlpool AQS63F 29 EU instrukcja

Whirlpool AQS63F 29 EU instrukcja
WASHING MACHINE
PL
Polski,13
EN
Italiano,49
AQUALTIS
AQS63F 29
1
Installation
EN
2
65 - 100 cm
EN
AQS63F 29
Dimensions
Electrical
connections
3
1
2
Cleaning the detergent dispenser
drawer
1
1
2
2
4
General safety
EN
5
CONTROL
PANEL
PORTHOLE DOOR
PORTHOLE DOOR
HANDLE
KICK STRIP
PORTHOLE DOOR
A
1
210
180
150
120
90
60
B
6
3
2
WASH CYCLE
SELECTOR knob
OPTION
OPTION
START/
PAUSE
DISPLAY
TEMPERATURE
DELAYED
START
SPIN
7
8
Wash
Fabric
softener
Max. load (kg)
60°
800




3,5
49 0,99 54
40°
800




3,5
49 0,63 52
60°
1200


-

4
40°
1200




4
30°
40°
800
600
-





4
2
-
-
-
80’
85’
30°
1000
-

-

1,5
-
-
-
130’
60°
1200




6
-
-
-
135’
-
1200
-
-


6
-
-
-
49’
-
1200
-
-
-
-
6
-
-
-
16’
60°
1200
-

-

4
-
-
-
200’
-
-
-
53 0,79 75
Cycle duration
90’
85’
190’
90’
30°
0
-

-

1
-
-
-
75’
40°
800
-

-

1,5
-
-
-
80’
30°
800
-

-

3
71 0,19 39
(3)



6
53 0,84 50 160’
-



6
53 1,09 92 150’
-



6
60°
1200
(Max. 90°)
40°
1200
20°
1200
-
-
-
30’
175’
EN
Detergents and laundry
EN
Detergent
1
1
1
1
1
1
1
400-500 g
150-200 g
400-500 g
900-1200 g
150-250 g
400-500 g
150-200 g
10
Problem:
Possible causes / Solutions:
•
•
•
•
11
EN
12
Instrukcja instalacji i obsługi
PRALKA
Spis treści
PL
Polski
PL
Instalacja, 14-15
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Dane techniczne
Utrzymanie i konserwacja, 16
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie maszyny
Czyszczenie szufladki na środki piorące
Czyszczenie bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Zalecenia i środki ostrożności, 17
AQUALTIS
AQS63F 29
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Utylizacja
Ręczne otwieranie drzwiczek
Opis urządzenia, 18-19
Pulpit sterowania
Jak wykonać cykl prania, 20
Programy i opcje, 21
Tabela programów
Opcje
Środki piorące i bielizna, 22
Środek piorący
Przygotowanie bielizny
Zalecenia dotyczące prania
System równoważenia ładunku
Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich
usuwania, 23
Serwis Techniczny, 24
13
Instalacja
PL
! Należy zachować niniejszą książeczkę,
aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub
przeprowadzki należy upewnić się, że
pozostanie razem z pralką.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi: zawiera ona ważne informacje
dotyczące instalacji oraz właściwego i
bezpiecznego użytkowania pralki.
!W kopercie zawierającej niniejszą instrukcję,
oprócz gwarancji, znajdują się detale
pomagające przy instalacji.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Po wypakowaniu pralki upewnić się, że nie
doznała uszkodzeń podczas transportu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
nie podłączać jej i skontaktować się ze
sprzedawcą.
2. Odkręcić 4
śruby ochronne
umocowane na
czas transportu
oraz odpowiednią
rozpórkę, znajdujące
się w części tylnej
(patrz rysunek).
3. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych
korków znajdujących się w kopercie.
4. Przechowywać wszystkie części; jeśli
pralka będzie przenoszona, powinny zostać
ponownie zamontowane uszkodzeń celu
uniknięcia uszkodzeń wewnętrznych.
! Części opakowania nie są zabawkami dla
dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawić pralkę na płaskiej i twardej
podłodze; nie opierać jej o ściany lub meble.
2. Skompensować
nierówności
odkręcając lub
przykręcając nóżki aż
urządzenie znajdzie
się w położeniu
poziomym (jego
nachylenie nie
powinno przekraczać
2 stopnii).
14
! Dokładne wypoziomowanie powoduje,
że urządzenie jest stabilne i umożliwia
wyeliminowanie drgań i hałasów, zwłaszcza
podczas fazy wirowania.
! W razie ustawienia na dywanie lub
wykładzinie dywanowej należy tak
wyregulować nóżki, aby pod pralką
pozostawała wolna przestrzeń niezbędna dla
wentylacji.
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Podłączenie rury pobierania wody
! Przed podłączeniem przewodu zasilającego
do sieci wodociągowej spuścić wodę aż do
pojawienia się przejrzystej wody.
1. Podłączyć do
urządzenia przewód
doprowadzający
wodę, przykręcając
go do odpowiedniego
otworu dopływowego,
znajdującego się w
tylnej części pralki, z
prawej strony u góry
(patrz rysunek)..
2. Podłączyć przewód
zasilający poprzez
przykręcenie go
do zaworu wody
zimnej z otworem z
gwintem rurowym
drobnozwojowym ¾
(patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie
było zagięć ani zwężeń.
! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić
się w przedziale podanym w tabeli Danych
technicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić
się do specjalistycznego sklepu lub do
autoryzowanego technika.
! Nigdy nie należy stosować używanych
lub starych przewodów zasilających, lecz
tych, które znajdują się na wyposażeniu
urządzenia.
Podłączenie przewodu odpływowego
65 - 100 cm
Podłączyć rurę
odpływową wody do
kanalizacji lub otworu
spustowego w ścianie
umieszczonego na
wysokości od 65
cm do 1 m od ziemi,
unikając zginania jej.
Alternatywnie można
oprzeć ją na brzegu
zlewu lub wanny,
przymocowując do
kranu załączony
do pralki prowadnik
(zobacz rysunek).
Wolny koniec rury
odpływowej nie
powinien pozostawać
zanurzony w wodzie.
! Odradza się używanie rur-przedłużaczy; jeśli
przedłużacz jest jednak konieczny, powinien
mieć on ten sam przekrój, co rura oryginalna, i
nie powinien przekraczać 150 cm długości.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka
elektrycznego należy się upewnić, czy:
• gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne
z obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać
maksymalne obciążenie mocy urządzenia,
wskazane w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
• napięcie zasilania mieści się w wartościach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką
urządzenia. W przeciwnym razie należy
wymienić gniazdko lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym
powietrzu, nawet jeśli miejsce to jest
chronione daszkiem, gdyż wystawienie
urządzenia na działanie deszczu i burz jest
bardzo niebezpieczne.
! Nie używać przedłużaczy ani wtyczek
wielokrotnych.
PL
! Kabel nie powinien być zgięty ani
zgnieciony.
! Kabel zasilania elektrycznego oraz wtyczka
mogą być wymieniane wyłącznie przez
upoważnionych techników.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, jeśli powyższe normy nie
będą przestrzegane.
Dane techniczne
Model
AQS63F 29
Wymiary
szerokość cm 59,5
wysokość cm 85
głêbokość cm 44,5
Pojemność
od 1 do 6 kg
dane techniczne umieszcDane prądu
są na tabliczce na
elektrycznego zone
maszynie
Maksymalne ciśnienie
1 MPa (10 barów)
Dane sieci
minimalne
wodociągowej ciśnienie
0,05 MPa (0,5 barów)
pojemność bębna 48 litrów
Szybkość
do 1200 obrotów na minutę
wirowania
Programy te;
stowe zgodnie Program
Bawełna
Standardowy
60°C.
z dyrektywami
Program
;
1061/2010 i
Bawełna Standardowy 40°C.
1015/2010
Urządzenie to zostało wyprodukowane zgodnie z
następującymi przepisami CE:
- 2004/108/CE (o
Kompatybilności Elektromagnetycznej)
- 2012/19/EU
- 2006/95/CE (o Niskim
Napięciu)
! Po zainstalowaniu urządzenia gniazdko
elektryczne powinno być łatwo dostępne.
15
Utrzymanie i konserwacja
PL
Odłączenie wody i prądu
elektrycznego
• Zamknąć kurek dopływu wody po każdym
praniu. Zmniejsza się w ten sposób zużycie
instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje
się niebezpieczeństwo przecieków.
• Wyjąć wtyczkę z kontaktu przed
przystąpieniem do czyszczenia pralki
oraz podczas wykonywania czynności
konserwacyjnych.
Czyszczenie maszyny
Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki
należy myć wilgotną ściereczką zmoczoną
w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować
rozpuszczalników ani ściernych środków
czyszczących.
Czyszczenie szufladki na środki
piorące
1
1
2
2
W celu wyjęcia
szufladki nacisnąć
dźwignię (1) i
pociągnąć ją na
zewnątrz (2)(patrz
rysunek).
Wypłukać szufladkę
pod bieżącą wodą.
Czynność tę
należy wykonywać
stosunkowo często.
Czyszczenie bębna
• Należy zawsze pozostawiać uchylone
drzwiczki pralki, aby zapobiec tworzeniu
się nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę
samoczyszczącą, która nie wymaga
zabiegów konserwacyjnych. Może się
jednak zdarzyć, że drobne przedmioty
(monety, guziki) wpadną do komory wstępnej
zabezpieczającej pompę, która znajduje się
w jej dolnej części.
! Należy się upewnić, że cykl prania został
zakończony i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
16
Aby dostać się do komory wstępnej:
1
2
1. zdjąć płytę przykrywającą, znajdującą się
z tyłu rządzenie naciskając ją ku środkowi,
następnie popchnąć ku dołowi z dwóch stron
i wyjąć ją (zobacz rysunki).
2. ustawić pojemnik do
zbierania wypływającej
wody (ok. 1,5 l) (patrz
rysunek);
3. odkręcić pokrywę,
obracając ją w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara (patrz rysunek);
4. dokładnie wyczyścić wnętrze;
5. ponownie przykręcić pokrywę;
6. ponownie założyć panel upewniwszy
się, przed dociśnięciem go do urządzenia,
czy zatrzaski zostały umieszczone w
odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu
doprowadzającego wodę
Przynajmniej raz do roku należy
skontrolować rurę doprowadzania wody. Jeśli
widoczne są na nim pęknięcia i rysy, należy
go wymienić: w trakcie prania duże ciśnienie
może bowiem spowodować jego nagłe
rozerwanie.
Zalecenia i środki
ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z międzynarodowymi przepisami
bezpieczeństwa. Niniejsze ostrzeżenia zostały tu
zamieszczone ze względów bezpieczeństwa i należy je
uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do
użytkowania w warunkach domowych.
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
materiałów, z których są zbudowane i aby zapobiec
potencjalnemu zagrożeniu dla zdrowia i środowiska.
Symbol przekreślonego koszyka podany jest na
wszystkich produktach w celu przypominania o
obowiązku ich oddzielnego zbierania.
Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego
mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich
prawidłowej utylizacji zwracając się do odpowiednich
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
Ręczne otwarcie drzwiczek
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
W przypadku, gdy otwarcie drzwiczek nie jest możliwe
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
z powodu braku energii elektrycznej a pranie ma być
osoby nieposiadające doświadczenia lub
rozwieszone, należy postępować w następujący sposób:
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one
pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały
1. wyjąć wtyczkę z gniazdka
pouczone na temat bezpiecznego sposobu
elektrycznego.
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę
2. sprawdzić, czy poziom
ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie
wody wewnątrz maszyny jest
powinny bawić się urządzeniem. Prace
niższy od poziomu otwarcia
związane z czyszczeniem i konserwacją nie
drzwiczek, w przeciwnym
mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
przypadku usunąć
są one nadzorowane.
• Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez
osoby dorosłe i w sposób zgodny z instrukcjami
zawartymi w niniejszej książeczce.
• Nie dotykać pralki stojąc przy niej boso lub mając
mokre lub wilgotne ręce albo stopy.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel,
lecz trzymając za wtyczkę.
• Nie dotykać usuwanej wody, gdyż może ona osiągać
wysokie temperatury.
• W żadnym wypadku nie otwierać drzwiczek pralki
na siłę: grozi to uszkodzeniem mechanizmu
zabezpieczającego drzwiczki przed przypadkowym
otwarciem.
• W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym wypadku
próbować dostać się do wewnętrznych części pralki z
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
• Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do
pracującej pralki.
• Jeśli trzeba maszynę przestawić muszą to zrobić
dwie lub trzy osoby przy zachowaniu jak największej
ostrożności. Nigdy nie należy tego robić samemu,
gdyż urządzenie jest bardzo ciężkie.
• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest
pusty.
Utylizacja
• Utylizacja opakowania: przestrzegać lokalnych
przepisów, dzięki temu opakowanie będzie mogło
zostać ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2012/19/EU dotycząca
odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
przewiduje, że elektryczne urządzenia gospodarstwa
domowego nie powinny być utylizowane w normalnym
ciągu utylizacji stałych odpadów miejskich. Stare
urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu
optymalizowania stopnia odzysku i recyrkulacji
nadmiar wody poprzez
rurę odpływową zbierając
ją do wiaderka w sposób
wskazany na rysunku.
3. usunąć płytę znajdującą
się z tyłu pralki (zobacz
następną stronę).
4. przy pomocy uchwytu
pokazanego na rysunku
pociągnąć na zewnątrz aż
do zwolnienia plastikowego
zatrzasku z gniazda;
następnie pociągnąć go ku
dołowi aż da się usłyszeć
kliknięcie, wskazujące,
że drzwiczki zostały
odblokowane.
5. Otworzyć drzwiczki; w
przypadku, gdy nie jest to
jeszcze możliwe, powtórzyć
czynność
6. ponownie założyć
panel upewniwszy się,
przed dociśnięciem go
do maszyny, że zatrzaski
zostały umieszczone w
odpowiednich otworach.
17
PL
Opis urządzenia
PL
PULPIT
STEROWANIA
DRZWICZKI
UCHWYT
DRZWICZEK
PODEST
REGULOWANE NÓŻKI
DRZWICZKI
A
W celu otwarcia drzwiczek
posługiwać się zawsze
odpowiednim uchwytem
(patrz rysunek).
SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE
Znajduje się wewnątrz
maszyny, aby uzyskać do
niej dostęp należy otworzyć
drzwiczki.
Informacje dotyczące
dozowania środków
piorących znajdują się w
rozdziale „Środki piorące i
bielizna”.
18
3
1
210
180
150
120
90
60
B
2
1. pojemnik do prania
wstępnego: stosować środek
piorący w proszku.
! Przed wsypaniem środka
piorącego należy sprawdzić,
czy nie jest włożona
dodatkowa przegródka 3.
2. pojemnik do prania:
W przypadku stosowania
środka piorącego w
płynie, zaleca się użycie ścianki A dostarczonej na
wyposażeniu, która ułatwia prawidłowe dozowanie. W
celu użycia środka piorącego w proszku, należy wsunąć
ściankę w zgłębienie B.
3. dodatkowy pojemnik: Wybielacz
! Użycie dodatkowego pojemniczka 3 wyklucza
pranie wstępne.
pojemnik na dodatkowe środki: zmiękczające lub
dodatki płynne. Zaleca się nigdy nie przekraczać
maksymalnego poziomu podanego na siatce i
rozcieńczać skoncentrowane środki zmiękczające.
Funkcja stand by
Pralka ta, w myśl nowych norm europejskich związanych
z oszczędnością elektryczną, posiada system auto
wyłączenia (stand by), który włącza się po 30 minutach
nie użytkowania. Ponownie lekko wcisnąć przycisk
ON-OFF
i poczekać, aż pralka ponownie włączy się.
Pulpit sterowania
PL
Przycisk z kontrolką
START / PAUSE
Pokrętło
PROGRAMÓW
Przyciski i kontrolki
Przyciski i kontrolki
OPCJI
OPCJI
Kontrolka
EKO
Ikony FAZY
PRANIA
Ekran
Przycisk z kontrolką
ON/OFF
Przycisk
Przycisk TEMPERATURY
Przycisk
WIROWANIE
Przycisk z kontrolką
ON/OFF: nacisnąć na chwilę
przycisk w celu włączenia lub wyłączenia maszyny.
Zielona kontrolka wskazuje, że maszyna jest włączona.
W celu wyłączenia pralki podczas prania konieczne jest
dłuższe przytrzymanie naciśniętego przycisku, przez
około 3 sek.; krótkie lub przypadkowe naciśnięcie nie
wystarczy do wyłączenia maszyny. Wyłączenie maszyny
podczas trwającego prania anuluje program prania.
Pokrętło PROGRAMÓW: może być obracane w obydwu
kierunkach. W celu wybrania najlepszego programu
należy sprawdzić „Tabela programów”. W czasie trwania
programu pokrętło pozostaje nieruchome.
Przycisk
TEMPERATURY: nacisnąć w celu
dokonania zmiany lub wykluczenia temperatury, wartość
wskazywana jest na umieszczonym wyżej ekranie (patrz
„Jak wykonać cykl prania”).
Przycisk
WIROWANIE: nacisnąć w celu dokonania
zmiany lub wykluczenia wirówki, wartość wskazywana jest
na umieszczonym wyżej ekranie (patrz „Jak wykonać cykl
prania”).
Przycisk
OPÓŹNIONE URUCHOMIENIE: nacisnąć w
celu ustawienia opóźnionego uruchomienia wybranego
programu, wartość ustawionego opóźnienia widoczna
jest na umieszczonym wyżej ekranie (patrz ”Jak wykonać
cykl prania”).
Przyciski OPCJI: nacisnąć w celu wybrania dostępnych
opcji. Kontrolka odpowiadająca wybranej opcji pozostanie
włączona (patrz „Jak wykonać cykl prania”).
Ikony FAZY PRANIA: włączają się wskazując
zaawansowanie cyklu (Pranie
– Płukanie
Wirowanie
– Wypompowanie
). Napis
się, kiedy cykl zostaje zakończony.
OPÓŹNIONE
URUCHOMIENIE
Kontrolka Przycisk oraz kontrolka
LOCK
BLOKADA
PRZYCISKÓW
Przycisk z kontrolką START/PAUSE: kiedy zielona
kontrolka pulsuje powoli należy nacisnąć przycisk w celu
uruchomienia prania. Po uruchomieniu cyklu kontrolka
świeci w sposób ciągły. W celu wybrania trybu pauzy
podczas prania nacisnąć ponownie przycisk, kontrolka
zacznie pulsować w kolorze pomarańczowym. Jeśli
kontrolka „LOCK” jest wyłączona, można otworzyć
drzwiczki pralki. W celu ponownego uruchomienia
prania od miejsca, w którym zostało przerwane, należy
ponownie nacisnąć przycisk.
Kontrolka LOCK: wskazuje, że drzwiczki są
zablokowane. W celu otwarcia drzwiczek konieczne jest
włączenie pauzy cyklu (patrz „Jak wykonać cykl prania”).
BLOKADA PRZYCISKÓW: w
celu uruchomienia lub wyłączenia blokady panelu sterowania
przytrzymać naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy.
Włączona kontrolka wskazuje, że panel sterowania został
zablokowany (z wyjątkiem przycisk ON/OFF). W ten sposób
uniemożliwia się dokonywanie przypadkowych zmian w
programach, zwłaszcza, jeśli w domu obecne są dzieci.
Przycisk oraz kontrolka
Kontrolka ECO: Ikona
włączy się, gdy, podczas
zmiany parametrów prania, zostanie zaoszczędzone co
najmniej 10% energii. Przed wejściem maszyny w tryb
„Stand by”, ikona zaświeci się przez kilka sekund; gdy
maszyna jest wyłączona, odzysk energii elektrycznej
określony jest na około 80%.
–
zapala
19
Jak wykonać cykl prania
PL
UWAGA: kiedy po raz pierwszy używa się pralki należy
wykonać cykl prania bez wsadu, ale z użyciem środka
piorącego nastawiając program bawełny 90° bez prania
wstępnego.
1. WŁĄCZENIE MASZYNY. Nacisnąć przycisk .
Wszystkie kontrolki włączą się na 1 sekundę, po czym
pozostanie włączona na stałe kontrolka przycisku ,
kontrolka START/PAUSE będzie powoli pulsowała.
2. ZAŁADUNEK BIELIZNY. Otworzyć drzwiczki. Włożyć
bieliznę uważając, aby nie przekroczyć wielkości ładunku
wskazanej w tabeli programów na następnej stronie.
3. DOZOWANIE ŚRODKA PIORĄCEGO. Wysunąć
szufladkę i wsypać środek piorący do odpowiednich
pojemników, tak jak wyjaśniono to w „Opis urządzenia”.
4. ZAMKNIĘCIE DRZWICZEK.
5. WYBÓR PROGRAMU. Obracać POKRĘTŁEM
PROGRAMÓW w prawo lub w lewo, aż do wybrania
odpowiedniego programu, do programu dobrana zostanie
temperatura, szybkość wirowania oraz intensywność
prania, które mogą być zmieniane.
6. PERSONALIZACJA CYKLU PRANIA Posługiwać się
odpowiednimi przyciskami panelu sterowania:
Zmienić temperaturę i/lub wirowanie.
Maszyna automatycznie wyświetla temperaturę i
przewidziane maksymalne wartości dla ustawionego
programu lub ostatnie wartości, jeśli są zgodne z
wybranym programem. Poprzez naciśnięcie przycisku
zmniejsza się stopniowo temperaturę aż do prania w
zimnej wodzie (
). Poprzez naciśnięcie przycisku
zmniejsza się stopniowo wirowanie aż do jego wyłączenia
(
). Dodatkowe naciśnięcie przycisków przywróci
maksymalne przewidywane wartości.
! Wyjątek: wybierając program
podnieść aż do 90°.
temperaturę można
Nastawić opóźniony start.
Nacisnąć odpowiedni przycisk, aż do uzyskania
żądanego czasu opóźnienia. Podczas ustawiania
wyświetlony zostanie czas opóźnienia wraz z pulsującym
symbolem
.
Po nastawieniu opóźnionego startu na ekranie zostanie
wyświetlony nieruchomy symbol
i czas cyklu. Po
jednorazowym naciśnięciu przycisku wyświetlony zostaje
czas ustawionego opóźnienia.
W celu usunięcia opóźnionego startu należy nacisnąć
przycisk, aż na ekranie ukaże się napis OFF; symbol
zgaśnie.
! Po naciśnięciu przycisku START/PAUSE wartość
opóźnienia może być zmieniana jedynie malejąco.
Zmiana charakterystyki cyklu.
• Wcisnąć przycisk w celu uruchomienia opcji, na ekranie pojawi się nazwa a odpowiednie zacienienie przycisku włączy się.
• Wcisnąć ponownie przycisk w celu wyłączenia
opcji; na ekranie pojawi się nazwa opcji plus OFF i
podcieniowanie wyłączy się.
20
! Jeśli wybrana opcja nie jest zgodna z nastawionym
programem, niezgodność zostanie zasygnalizowana
przez pulsowanie kontrolki i sygnał akustyczny
(3 sygnały) a opcja nie będzie aktywowana.
! Jeśli wybrana opcja nie jest zgodna z inną, ustawioną
uprzednio, kontrolka odpowiadająca pierwszej opcji
będzie pulsować i uruchomiona zostanie jedynie opcja
druga, kontrolka uruchomionej opcji będzie świecić stale.
! Opcje mogą zmieniać zalecane obciążenie i/lub czas
trwania cyklu.
7. URUCHOMIENIE PROGRAMU. Nacisnąć przycisk
START/PAUSE. Odpowiednia kontrolka zaświeci stałym
światłem a drzwiczki zostaną zablokowane (kontrolka
LOCK świeci się). Ikony odpowiadające fazom prania
zaświecą się podczas cyklu wskazując bieżącą fazę. W
celu dokonania zmiany programu w czasie trwania cyklu
należy wybrać funkcję pauzy naciskając na przycisk
START/PAUSE a następnie wybrać żądany cykl i
nacisnąć ponownie przycisk START/PAUSE. W celu
otworzenia drzwi, gdy cykl prania jest włączony należy
nacisnąć przycisk START/PAUSE; jeśli kontrolka LOCK
jest zgaszona otwarcie drzwi będzie możliwe. Nacisnąć
ponownie przycisk START/PAUSE, aby uruchomić
program od momentu, w którym został przerwany.
8. KONIEC PROGRAMU. Wskazywany jest przez
zaświecenie napisu END. Drzwiczki pralki można
otworzyć natychmiast. Jeśli kontrolka START/PAUSE
pulsuje, nacisnąć przycisk w celu zakończenia cyklu.
Otworzyć drzwiczki, wyjąć bieliznę i wyłączyć urządzenie.
! Jeśli uruchomiony już cykl ma być anulowany należy
przytrzymać dłużej naciśnięty przycisk , aż cykl zostanie
przerwany i urządzenie wyłączy się.
Programy i opcje
Opis programu
Pranie
Temp.
maks.
(°C)
Wybielacz
Środek
zmiękczający
£adunek max
(kg)
Wilgotność
resztkowa %
Zużycie energii kWh
Woda łącznie
lt
Czas trwania
cyklu
Środki piorące i
dodatki
Prędkość
maks. (obroty
na minutę)
Pranie
wstępne
Ikona
Tabela programów
Syntetyczne Odporne
60°
800




3,5
49 0,99 54
Syntetyczne Odporne (4)
40°
800




3,5
49 0,63 52
Białe
60°
1200


-

4
Kolorowe
40°
1200




4
30°
800
-

-

Koszule
40°
600
-



4
2
-
-
-
80’
85’
Do Puchu
30°
1000
-

-

1,5
-
-
-
130’
Bed&Bath: do bielizny poœcielowej i k¹pielowej.
-
-
-
53 0,79 75
90’
85’
190’
90’
60°
1200




6
-
-
-
135’
Płukanie
-
1200
-
-


6
-
-
-
49’
Wirowanie i Wypompowanie
-
1200
-
-
-
-
6
-
-
-
16’
Antyalergiczne
60°
1200
-

-

4
-
-
-
200’
Delikatne
30°
0
-

-

1
-
-
-
75’
800
-

-

1,5
-
-
-
80’
800
-

-

3
71 0,19 39
(3) 


6
53 0,84 50 160’
53 1,09 92 150’
Wełna: do wełny, kaszmiru, itp.
40°
Mix 30’: W celu szybkiego odświeżenia lekko zabrudzonych tkanin (niew30°
skazany dla wełny, jedwabiu i tkanin przeznaczonych do prania ręcznego).
60°
Bawełna Standardowy 60°C (1): tkaniny białe i kolorowe, wytrzymałe,
mocno zabrudzone.
(Max. 90°)
Bawełna Standardowy 40°C (2): tkaniny białe lekko zabrudzone i delikat40°
ne kolorowe.
Bawełna Standardowy 20°C: tkaniny białe lekko zabrudzone i delikatne
20°
kolorowe.
1200
1200
-



6
1200
-



6
-
-
-
30’
175’
Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się
zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość detergentu, ilość i rodzaj pranej odzieży,
wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.
Uwaga: po około 10 minutach od START, urządzenie na podstawie wsadu obliczy i pokaże czas pozostały do zakończenia programu.
1) Program kontrolny zgodny z normą 1061/2010: ustawić program
, wybierając temperaturę 60°C.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii
elektrycznej i wody; należy go używać do odzieży przeznaczonej do prania w 60 °C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
2) Program kontrolny zgodny z normą 1061/2010: ustawić program
, wybierając temperaturę 40°C.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii
elektrycznej i wody; należy go używać do odzieży przeznaczonej do prania w 40 °C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
3) W temperaturze 60 °C nie można włączyć funkcji “Pranie wstępne”.
Dla wszystkich Instytucji homologacyjnych:
2) Program bawełna, długi: ustawić program
, wybierając temperaturę 40°C.
4) Program syntetyczne, długi: ustawić program , wybierając temperaturę 40°C.
Opcje
Extra Płukanie
Wybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i
zapewnia się maksymalne usuwanie środka piorącego.
Jest przydatne dla włókna szczególnie wrażliwego na
środki piorące. Radzimy używać tej opcji z pralką o pełnym
wsadzie i z większą ilością środka piorącego.
! Nie można jej zastosować przy programach , , , , .
Łatwe Prasowanie
Wybierając tę opcję pranie oraz wirowanie zostaną
odpowiednio zmienione w celu ograniczenia powstawania
zgnieceń. Po zakończeniu cyklu pralka wykona powolne
obroty bębna, kontrolki „Łatwe Prasowanie” oraz START/
PAUSE będą pulsowały. W celu zakończenia cyklu nacisnąć
przycisk START/PAUSE lub przycisk „Łatwe Prasowanie”.
! Nie można jej zastosować przy programach , , ,
, , .
Jeśli zamierza się wykonać
cykl wybielania należy wstawić
3
dodatkowy pojemniczek
3, na wyposażeniu, do
1
przegródki 1. Nie przekraczać
maksymalnej ilości wybielacza
2
w płynie, podanej na
głównym wskaźniku (zobacz
rysunek). Aby wykonać
tylko wybielanie bez
kompletnego cyklu prania,
należy wlać wybielacz do
dodatkowego pojemnika 3 i nastawić program „Płukanie”
oraz uruchomić opcję „Super Wash” .
! Nie można jej zastosować przy programach , ,
,
, , , , .
Super Wash
Dzięki zastosowaniu większej ilości wody podczas fazy
początkowej cyklu i zastosowaniu dłuższego czasu, opcja ta
gwarantuje pranie o wysokiej skuteczności.
Funkcja ta przydatna jest w celu usuwania bardziej opornych
plam. Może być używana z i bez wybielacza.
Pranie wstępne
W przypadku wyboru tej funkcji zostanie wykonane pranie
wstępne, które ułatwia usunięcie uporczywych plam.
N.B.: Należy umieścić środek piorący w odpowiedniej
przegródce.
! Nie można jej zastosować przy programach ,
,
,
,
,
,
,
,
,
(60°),
,
.
21
PL
Środki piorące i bielizna
PL
Środek piorący
Wybór oraz ilość środka piorącego zależne są od
rodzaju tkaniny (bawełna, wełna, jedwab...), od koloru,
od temperatury prania, od stopnia zabrudzenia oraz od
twardości wody.
Dokładne dozowanie środka piorącego zapobiega
marnotrawstwu i przyczynia się do ochrony środowiska:
środki piorące, mimo że ulegają biodegradacji, zawsze
zawierają składniki, które zakłócają równowagę
środowiska naturalnego.
Zaleca się:
• stosowanie środków piorących w proszku dla tkanin z
białej bawełny i do prania wstępnego.
• stosowanie środków piorących w płynie dla delikatnych
tkanin z bawełny oraz dla wszystkich programów z
niską temperaturą.
• stosowanie płynnych środków piorących do wełny i
jedwabiu.
Środek piorący powinien być włożony przed
rozpoczęciem prania do odpowiedniej komory lub do
dozownika wkładanego bezpośrednio do bębna. W takim
przypadku nie można wybrać cyklu Bawełna z praniem
wstępnym.
! Środki piorące w proszku należy stosować do tkanin z
białej bawełny i do prania wstępnego oraz do prania w
temperaturze przekraczającej 60°C.
! Należy stosować się do zaleceń podanych na
opakowaniu środka piorącego.
! Nie używać środków do prania ręcznego, ponieważ
tworzą za dużo piany.
Przygotowanie bielizny
• Rozprostować dobrze ubrania przed włożeniem ich do
pralki.
• Podzielić bieliznę według rodzajów tkaniny (symbol na
etykiecie ubrania) oraz koloru uważając na oddzielenie
odzieży kolorowej od białej;
• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki;
• Nie przekraczać wartości wskazanych w „Tabela
programów” odnoszących się do ciężaru bielizny suchej.
Ile waży bielizna?
1 prześcieradło
1 poszewka
1 obrus
1 szlafrok
1 ręcznik do rąk
1 spodnie jeansowe
1 koszula 400 – 500 gr
150 – 200 gr
400 – 500 gr
900 – 1200 gr
150 – 250 gr
400 – 500 gr
150 – 200 gr
Zalecenia dotyczące prania
Białe: z cyklu
należy korzystać do prania białych
tkanin. Program został opracowany tak, aby chronił przed
szarzeniem białych tkanin.
W celu osiągnięcia najlepszych wyników zaleca się
stosowanie detergentu w proszku.
Kolorowe: z cyklu
należy korzystać do prania tkanin
o jasnych kolorach. Program został opracowany tak, aby
chronił kolory przed blaknięciem.
Ciemne: cyklu
należy używać do prania ciemnej odzieży.
Program został opracowany w celu ochrony ciemnych
kolorów przed blaknięciem. Dla osiągnięcia najlepszych
efektów, zalecamy stosowanie środka piorącego w płynie,
najlepiej przeznaczonego do prania ciemnej odzieży.
Koszule: Należy używać odpowiedniego cyklu
do prania koszul z różnego materiału i koloru w celu
zagwarantowania jak najlepszej ochrony ubrań.
22
Do Puchu: aby wyprać produkty pikowane z puchem
gęsim takie kurtki czy poduszki ( nie ważące więcej jak
1,5 kg), należy zastosować właściwy program .
Bielizna kąpielowa i pościelowa: w celu wyprania
bielizny kąpielowej i pościelowej w jednym cyklu, należy
użyć programu
, który optymalizuje zużycie środka
piorącego i pozwala oszczędzać czas i pieniądze.
Zalecamy stosowanie środka piorącego w proszku.
Antyalergiczne: programu
należy używać do usuwania
głównych alergenów, takich jak pyłki, roztocza, sierść kotów i psów.
Delikatne: używać programu
do prania bardzo
delikatnej odzieży, ozdobionej cekinami lub koralikami.
Zalecamy wywrócenie ubrań na lewą stronę i włożenie
małych części odzieży do woreczka przeznaczonego
specjalnie do prania delikatnych ubrań.
Dla osiągnięcia najlepszych efektów, zalecamy stosowanie
środka piorącego w płynie do tkanin delikatnych.
Do prania jedwabiu i zasłon należy wybrać cykl
i
włączyć opcję
(w tym przypadku możliwe będzie
również włączenie opcji „Extra Płukanie”); urządzenie
zakończy cykl z zamoczoną bielizną, a kontrolka
będzie migać. W celu odprowadzenia wody i wyjęcia
prania, należy nacisnąć przycisk START/PAUSE lub
przycisk
.
Wełna: cykl prania „Wełna” niniejszej pralki HotpointAriston został przetestowany i zatwierdzony przez
Woolmark Company jako odpowiedni do prania odzieży
wełnianej przeznaczonej wyłącznie do prania ręcznego,
pod warunkiem, że pranie jest przeprowadzane zgodnie
z instrukcjami podanymi na etykiecie ubrania oraz
ze wskazówkami dostarczonymi przez producenta
urządzenia. Hotpoint-Ariston to pierwsza marka pralek,
która uzyskała od Woolmark Company certyfikat
Woolmark Apparel Care - Platinum ze względu na
osiągane rezultaty prania oraz zużycie wody i energii.
Bawełna Standardowy 20°C: idealny do zabrudzonej
bielizny bawełnianej. Dobre wyniki prania w zimnej wodzie,
porównywalne z praniem w 40°, są gwarantowane dzięki
działaniu mechanicznemu, wykonywanemu ze zmienną
prędkością, której maksymalne wartości powtarzają się w
krótkich odstępach czasu.
System równoważenia ładunku
Aby uniknąć nadmiernych drgań i jednorodnie rozłożyć
wsad, przed każdym wirowaniem bęben wykonuje nieco
szybsze obroty niż podczas prania. Jeśli po zakończeniu
kolejnych prób wsad nie zostanie rozłożony w sposób
wyważony, urządzenie dokona wirowania z szybkością
mniejszą od przewidywanej. W przypadku wystąpienia
nadmiernego niezrównoważenia pralka dokona rozłożenia
wsadu zamiast odwirowania. Aby zapewnić lepsze
rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie,
zaleca się wymieszanie dużych i małych sztuk bielizny.
Nieprawidłowości w działaniu i
sposoby ich usuwania
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy
sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać przy pomocy poniższego wykazu.
PL
Nieprawidłowości w działaniu: Możliwe przyczyny/Porady:
Pralka nie włącza się.
• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, w taki
sposób, że nie ma styku.
• W domu nie ma prądu.
Cykl prania nie rozpoczyna się.
•
•
•
•
Drzwiczki nie są dokładnie zamknięte.
Nie został przyciśnięty przycisk START/PAUSE.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
Ustawione zostało opróżnienie startu.
Pralka nie pobiera wody.
•
•
•
•
•
•
Rura pobierania wody nie jest podłączona do zaworu.
Rura jest zgięta.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został przyciśnięty przycisk START/PAUSE
Drzwiczki maszyny pozostają
zablokowane.
• Gdy wybrany zostanie cykl opcja
, pod koniec cyklu pralka wykona
powolne obroty bębna. Aby zakończyć cykl, należy nacisnąć przycisk
START/PAUSE lub kontrolkę
.
Pralka pobiera i usuwa wodę bez
przerwy.
• Rura usuwania wody nie została zainstalowana na wysokości od 65 d0 100
cm od podłogi (patrz „Instalacja”).
• Końcówka rury usuwania wody jest zanurzona w wodzie (patrz „Instalacja”).
• Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, możliwe, że
zaistniał efekt „syfonu”, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa
wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności należy zakupić specjalny
zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
• Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Pralka nie odprowadza wody i nie
odwirowuje.
• Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych
programów należy uruchomić go ręcznie (patrz „Programy i opcje”).
• Została uruchomiona opcja
: aby zakończyć program, należy wcisnąć
przycisk START / PAUSE (patrz „Programy i opcje”).
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz „Instalacja”).
• Instalacja ściekowa jest zatkana.
Pralka mocno wibruje w fazie
odwirowywania.
•
•
•
•
Z pralki wycieka woda.
• Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony (patrz „Instalacja”).
• Szufladka na środki piorące jest zatkana (w celu oczyszczenia jej patrz
„Konserwacja i czyszczenie”).
• Rura odpływowa nie jest dobrze zamocowana (patrz „Instalacja”).
Ikony dotyczące „bieżącej fazy”
pulsują szybko jednocześnie z
kontrolką ON/OFF.
• Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty,
następnie włączyć ją ponownie. Jeśli niedogodność nie ustępuje wezwać
Serwis.
Tworzy się zbyt duża ilość piany.
• Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu
musi być napisane: „do pralek”, „do prania ręcznego i pralek” lub podobne).
• Użyto za dużo środka piorącego.
Drzwiczki maszyny pozostają
zablokowane.
• Wykonać procedurę ręcznego odblokowania (patrz „Środki ostrożności i
zalecenia”).
Bęben, w chwili instalacji pralki, nie został odpowiednio odblokowany (zobacz „Instalacja”).
Pralka nie jest właściwie wypoziomowana (patrz „Instalacja”).
Pralka jest zbyt ściśnięta pomiędzy meblami i ścianą (patrz „Instalacja”).
Wsad jest niewyważony (patrz „Środki piorące i bielizna”).
! Uwaga: aby wyjść z „trybu demo”, należy wyłączyć pralkę, należy nacisnąć równocześnie przez 3 sek. dwa przyciski
i
.
23
Serwis techniczny
PL
Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (patrz „Anomalie i środki zaradcze”);
• Ponownie uruchomić program i sprawdzić, czy problem nie zniknął;
• W przeciwnym razie wezwać Autoryzowany Serwis Techniczny.
! W przypadku błędnego zainstalowania i nieprawidłowego używania pralki interwencja serwisu będzie płatna.
! Nigdy nie wzywać nieautoryzowanych techników.
Należy podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model maszyny (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Te ostatnie informacje znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
24
RO
AQUALTIS
AQS63F 29
25
26
65 - 100 cm
27
RO
2
28
1
RO
29
UŞA
MÂNER UŞĂ
PICIOR
30
3
210
180
150
120
90
60
RO
Indicator
luminos ECO
PROGRAME
ON/OFF
START/PAUSE
Tasta PORNIRE
Tasta
TEMPERATURĂ
Tasta
DE SPĂLARE
BLOCARE
BUTOANE
31
32
Prespãlare
SINTETICE Rezistente
60°
800




3,5
49
0,99 54
SINTETICE Rezistente (4)
40°
800




3,5
49
0,63 52
60°
1200


-

4
-
40°
1200




4
53
RUFE NEGRE
CĂMĂŞI
30°
40°
800
600
-





4
2
-
-
-
80’
85’
30°
1000
-

-

1,5
-
-
-
130’
60°
1200




6
-
-
-
135’
-
1200
-
-


6
-
-
-
49’
-
1200
-
-
-
-
6
-
-
-
16’
60°
1200
-

-

4
-
-
-
200’
-


1
1,5
-
-
-
75’
80’
-

3
71
0,19 39
30’


6
53
0,84 50
160’


6
53
1,09 92
150’


6
-
Detergenþi
Temp. max.
(°C)
Icoana
Tabel programe
-
-
0,79 75
-
-
90’
85’
190’
90’
175’
,
,
.
,
,
,
(60°),
,
.
33
RO
Detergent
400-500 gr.
150-200 gr.
400-500 gr.
900-1200 gr.
150-250 gr.
400-500 gr.
150-200 gr.
34
Anomalii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RO
.
35
36
ПРАЛЬНА МАШИНА
UA
AQUALTIS
AQS63F 29
37
38
65 - 100 cm
UA
Технiчнi данi
Модель
AQS63F 29
ширина 59,5 см
висота 85 см
глибина 44,5 см
Кiлькiсть бiлизни
вiд 1 до 6 кг
Водопровднi
пiдключення
Швидкiсть
центрифуги
максимальний тиск 1 мПа (10 бар)
мiнiмальний тиск 0,05 мПа (0,5 бар)
об’єм баку – 48 лiтри
до 1200 обертiв на хвилину
39
Опис машини
UA
ПАНЕЛЬ
КОМАНД
A
3
1
210
180
150
120
90
60
B
2
40
Дисплей
Кнопка
ТЕМПЕРАТУРА
Кнопка
ВІДЖИМ
41
42
Програми
Таблиця програм
Опис програми
UA
Макс.
темп.
(°C)
Синтетичнi
60°
800




60°
1200


-

4
40°
1200




4
30°
800
-

-

4
Сорочки
40°
600
-



2
30°
1000
-

-

1,5
60°
1200




6
-
1200
-
-


6
-
1200
-
-
-
-
6
60°
1200
-

-

4
30°
0
-

-

1
800
-

-

1,5
800
-

-

3
1200
(2)



6
1200
-



6
1200
-



6
Вовна: для речей з вовни, кашемiру, тощо.
40°
Mix 30’: Для швидого освiження злегка забруднених речей
(не рекомендоване для вовняних, шовкових речей або
30°
речей для ручного прання)
60°
Стандартний Бавовна 60° (1): дуже забрудненi стiйкi бiлi
та кольоровi тканини.
(Max. 90°C)
Стандартний Бавовна 40°: дуже забрудненi делiкатнi бiлi
40°
та кольоровi тканини.
Стандартний Бавовна 20°: дуже забрудненi делiкатнi бiлi
та кольоровi тканини.
20°
3,5
43
44
45
UA
2
46
Щоб потрапити до форкамери:
1
У машину не надходить вода.
•
•
•
•
•
•
Машина пропускає воду.
! Примiтка: для виходу з “Режим демо”, закрити машину, натискайте одночасно протягом 3 секунд кнопки
та
.
47
UA
Допомога
UA
48
LAVABIANCHERIA
IT
AQUALTIS
AQS63F 29
49
50
65 - 100 cm
AQS63F 29
Dimensioni
da 1 a 6 kg
51
IT
2
1
Curare il cestello
Pulire la pompa
52
Apertura manuale della porta oblò
IT
53
PANNELLO
COMANDI
PORTA OBLÒ
MANIGLIA
PORTA OBLÒ
ZOCCOLO
PIEDINI REGOLABILI
PORTA OBLO’
A
3
1
210
180
150
120
90
60
B
2
54
PROGRAMMI
OPZIONI
OPZIONI
Spia
ECO
FASI DI
LAVAGGIO
DISPLAY
ON/OFF
Pulsante
PARTENZA
RITARDATA
Pulsante
TEMPERATURA
Pulsante
LOCK
BLOCCO
TASTI
55
IT
56
Ammorbidente
60°
800




3,5
49 0,99 54
90’
40°
800




3,5
49 0,63 52
Bianchi
60°
1200


-

4
40°
1200




4
30°
40°
800
600
-





4
2
-
-
-
80’
85’
30°
1000
-

-

1,5
-
-
-
130’
60°
1200




6
-
-
-
135’
-
1200
-
-


6
-
-
-
49’
-
Consumo
energia kWh
Temp.
max.
(°C)
IT
Icona
-
-
53 0,79 75
85’
190’
90’
-
1200
-
-
-
-
6
-
-
-
16’
Antiallergy
60°
1200
-

-

4
-
-
-
200’
30°
0
-

-

1
-
-
-
75’
40°
800
-

-

1,5
-
-
-
80’
30°
800
-

-

3
71 0,19 39
(3)



6
53 0,84 50 160’
53 1,09 92 150’
60°
1200
(Max. 90°)
40°
1200
20°
1200
-



6
-



6
-
-
-
30’
175’
,
,
,
(60°),
,
.
57
Preparare la biancheria
400-500 gr.
150-200 gr.
400-500 gr.
900-1200 gr.
150-250 gr.
400-500 gr.
150-200 gr.
58
Anomalie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e “ON/OFF”
.
59
IT
Assistenza
195106533.01
10/2013 - Xerox Fabriano
IT
*
60
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed