Electrolux EU 7120 C Instrukcja obsługi

Electrolux EU 7120 C Instrukcja obsługi
I N F O
FAGYASZTÓSZEKRÉNY
ZAMRA˚ARKA
MRAZÁK
FREEZER
2222 060-91
EU 7120 C
EU 7120 C
EU 7120 C
EU 7120 C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
•
•
•
•
•
•
•
•
. . . . .3
2222 060-91
3
max
min
ON
A
B
SUPER
ALARM
C D E
4
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
•
•
•
D068
7
•
•
•
•
•
EU 7120 C
206
174
139,5x55x60
220-240/50
0,95
B
22
16
Zajszint (dB/A)
37
8
SN, T
B
10 mm
A
10 mm
100 mm
NP006
9
3
1
2
D715 PIED/M
PR228
10
ZALECENIA WST¢PNE
Przed uruchomieniem urzàdzenia nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi, która powinna zostaç
zachowana przez ca∏y czas u˝ytkowania. W wypadku sprzeda˝y urzàdzenia instrukcj´ nale˝y przekazaç
nowemu u˝ytkownikowi, aby móg∏ zapoznaç si´ z zasadami bezpieczeƒstwa i funkcjonowania zakupionego
sprz´tu.
JeÊli urzàdzenie wyposa˝one w drzwi magnetyczne ma zastàpiç stary sprz´t z drzwiami lub wiekiem
spr´˝ynowym (zatrzask), nale˝y rozmontowaç zatrzask przed wyrzuceniem sprz´tu. W przeciwnym razie
móg∏by on stanowiç zagro˝enie dla dzieci.
Przed zainstalowaniem i rozpocz´ciem u˝ytkowania nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z ni˝ej podanymi
zaleceniami, majàcymi na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa.
Ogólne zasady
bezpieczeƒstwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie wolno pozwalaç dzieciom na manipulowanie
elementami sterujàcymi ani bawienie si´
urzàdzeniem.
Niebezpieczna jest zmiana parametrów
technicznych lub jakiekolwiek modyfikacje
urzàdzenia.
Przed przystàpieniem do czyszczenia i
konserwacji urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç z
zasilania.
Urzàdzenie jest ci´˝kie i nale˝y przemieszczaç je
ostro˝nie.
Nie nale˝y jeÊç lodów wyj´tych bezpoÊrednio z
zamra˝arki, gdy˝ grozi to odmro˝eniami.
Nale˝y uwa˝aç, aby podczas przemieszczania
urzàdzenia nie uszkodziç spr´˝arki i uk∏adu
ch∏odniczego i w konsekwencji nie spowodowaç
wycieku.
Urzàdzenie nie mo˝e znajdowaç si´ w
bezpoÊrednim sàsiedztwie kaloryferów i kuchenki
gazowej.
Urzàdzenie nie powinno byç przez d∏u˝szy czas
nara˝one na bezpoÊrednie dzia∏anie promieni
s∏onecznych.
Musi byç zapewniony odpowiedni przep∏yw
powietrza w tylnej cz´Êci urzàdzenia i nie wolno
dopuÊciç do jakiegokolwiek uszkodzenia uk∏adu
ch∏odzàcego.
Dotyczy wy∏àcznie zamra˝arek (z wyjàtkiem
modeli do zabudowy): najlepsza lokalizacja to
piwnica lub posadzka.
W zamra˝arce nie wolno u˝ywaç innych
urzàdzeƒ elektrycznych (np. maszynki do lodów)
bez uprzedniej akceptacji producenta.
Serwis / Naprawy
•
•
•
•
•
Wszelkie interwencje elektryczne mogà byç
wykonywane tylko przez uprawnionego
elektromontera.
Naprawy serwisowe mogà byç dokonywane
wy∏àcznie przez autoryzowane placówki, a do
napraw u˝ywa si´ tylko oryginalnych cz´Êci
zamiennych.
Pod ˝adnym pozorem nie wolno samodzielnie
naprawiaç urzàdzenia.
Naprawy przeprowadzone przez osoby
nieuprawnione mogà spowodowaç jeszcze
powa˝niejsze uszkodzenia. W wypadku
niesprawnego dzia∏ania urzàdzenia nale˝y
zwróciç si´ do autoryzowanej placówki
serwisowej i zawsze ˝àdaç oryginalnych cz´Êci
zamiennych.
Uk∏ad ch∏odniczy zawiera w´glowodory:
konserwacja i uzupe∏nianie muszà byç
przeprowadzone przez personel autoryzowanych
zak∏adów serwisowych.
U˝ytkowanie
•
•
•
Domowy sprz´t ch∏odniczy przeznaczony jest
wy∏àcznie do przechowywania produktów
˝ywnoÊciowych.
Urzàdzenie najlepiej pracuje w temperaturze
otoczenia +18°C – +43°C (klasa T); +18°C –
+38°C (klasa ST); +16°C – +32°C (klasa N);
+10°C – +32°C (klasa SN). Klasa urzàdzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Uwaga: je˝eli temperatura otoczenia nie mieÊci
si´ w podanych zakresach, nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ:
JeÊli temperatura spada poni˝ej poziomu
minimalnego, temperatura mro˝enia w zamra˝arce
nie mo˝e byç zapewniona. Nale˝y jak najszybciej
skonsumowaç przechowywanà ˝ywnoÊç.
Wydrukowano na papierze z odzysku
11
•
•
•
•
Raz rozmro˝one produkty nie powinny byç
ponownie zamra˝ane.
Przechowywanie i zamra˝anie produktów
˝ywnoÊciowych powinno odbywaç si´ zgodnie ze
wskazówkami podanymi przez producenta.
We wn´trzu urzàdzenia ch∏odniczego przebiegajà
kana∏y z czynnikiem ch∏odzàcym. Przek∏ucie ich
mo˝e spowodowaç nieodwracalne uszkodzenie
urzàdzenia i zepsucie si´ produktów
˝ywnoÊciowych. Szron mo˝na usunàç specjalnà
∏opatkà wchodzàcà w sk∏ad wyposa˝enia.
Pod ˝adnym pozorem nie wolno odrywaç
powsta∏ego lodu, który mo˝e zostaç usuni´ty
tylko podczas rozmra˝ania, zgodnie z ni˝ej
podanymi instrukcjami.
Do zamra˝arki nie nale˝y wk∏adaç butelek z
napojami gazowanymi i musujàcymi, gdy˝ mogà
one eksplodowaç uszkadzajàc urzàdzenie.
Nie nale˝y u˝ywaç ˝adnych urzàdzeƒ ani
sztucznych Êrodków przyspieszajàcych proces
rozmra˝ania, oprócz sposobów zalecanych przez
producenta.
Czyszczàc urzàdzenie nie wolno u˝ywaç
przedmiotów metalowych, poniewa˝ mogà one
spowodowaç jego uszkodzenie.
Instalacja
•
Podczas normalnego funkcjonowania skraplacz i
spr´˝arka, znajdujàce si´ w tylnej cz´Êci
urzàdzenia, ulegajà znacznemu rozgrzaniu. Musi
byç wi´c zapewniona minimalna wentylacja,
zgodnie z odnoÊnym rysunkiem.
Uwaga: nale˝y usunàç elementy utrudniajàce
wentylacj´.
•
Nale˝y uwa˝aç, aby urzàdzenie nie sta∏o na
przewodzie zasilajàcym.
•
Wa˝ne: W razie uszkodzenia przewodu
zasilajàcego nale˝y zastàpiç go specjalnym
przewodem lub zespo∏em przy∏àczeniowym
dost´pnym u producenta lub w punkcie
serwisowym.
W wyniku ewentualnego transportu w pozycji
poziomej, znajdujàcy si´ w spr´˝arce olej mo˝e
dostaç si´ do uk∏adu ch∏odzàcego. Przed
pod∏àczeniem urzàdzenia do sieci elektrycznej
nale˝y wi´c poczekaç przynajmniej dwie godziny,
aby olej sp∏ynà∏ ponownie do spr´˝arki.
•
Poniewa˝ cz´Êci robocze urzàdzenia nagrzewajà
si´ podczas jego pracy, nale˝y pami´taç o
zapewnieniu swobodnego dop∏ywu powietrza,
zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi.
Niewystarczajàcy przep∏yw powietrza mo˝e
spowodowaç uszkodzenie nagrzewajàcych si´
elementów oraz zepsucie produktów
˝ywnoÊciowych.
•
Wszystkie elementy nagrzewajàce si´ powinny
byç zabezpieczone przed dotykiem. Nale˝y
staraç si´ tak ustawiç zamra˝ark´, aby jej tylna
cz´Êç by∏a zwrócona do Êciany.
Ochrona Êrodowiska
Urzàdzenie to nie zawiera gazów szkodliwych dla
warstwy ozonowej. Dotyczy to zarówno uk∏adu
ch∏odzàcego jak materia∏ów izolacyjnych.
Urzàdzenia nie mo˝na usuwaç razem z innymi
odpadami miejskimi. Nie wolno niszczyç uk∏adu
ch∏odzàcego, zw∏aszcza w pobli˝u wymiennika
ciep∏a. Informacji na temat w∏aÊciwych sk∏adowisk
udzielajà w∏adze lokalne. Zastosowane w tym
urzàdzeniu materia∏y ze znakiem
nadajà si´ do
ponownego wykorzystania.
SPIS TREÂCI
Zalecenia wst´pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
U˝ytkowanie - Czyszczenie wn´trza nowego urzàdzenia – Panel sterujàcy – Uruchomienie – . . . . . . . . . .
Regulacja temperatury – Szybkie zamra˝anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
U˝ytkowanie - Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
U˝ytkowanie - Przechowywanie mro˝onek – Rozmra˝anie – Przygotowanie kostek lodu . . . . . . . . . . . . .12
Zalecenia - Zalecenia dotyczàce zamra˝ania - Zalecenia dotyczàce przechowywania mro˝onek . . . . . . .15
Konserwacja - Czyszczenie obudowy – Czyszczenie wn´trza – Przerwy w u˝ytkowaniu – Rozmra˝anie . .16
Konserwacja / Serwis / Naprawy i cz´Êci zamienne – Instalacja – Ustawienie – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pod∏àczenie do sieci elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Instalacja - Tylne elementy dystansowe – Zmiana kierunku otwierania drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
12
U˚YTKOWANIE
Czyszczenie wn´trza nowego
urzàdzenia
Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania nowej zamra˝arki
nale˝y umyç starannie jej wn´trze letnià wodà z
∏agodnym detergentem, w celu usuni´cia zapachu
typowego dla fabrycznie nowego wyrobu, a
nast´pnie dok∏adnie osuszyç mi´kkà szmatkà.
Nie nale˝y u˝ywaç Êrodków szorujàcych,
mogàcych uszkodziç powierzchni´
urzàdzenia.
Zamra˝arka oznaczona jest symbolem
, oznaczajàcym, ˝e urzàdzenie jest przeznaczone do
zamra˝ania Êwie˝ej ˝ywnoÊci, przechowywania mro˝onek i produkcji lodu.
Panel sterujàcy
N S
max
min
ON
A
B
SUPER
ALARM
C D E
A. Pokr´t∏o szybkiego zamra˝ania
B. Pokr´t∏o termostatu
C. Lampka kontrolna zasilania
D. Lampka kontrolna szybkiego zamra˝ania
E. Lampka awaryjna temperatury
Uruchomienie
Pod∏àczyç wtyczk´ do gniazdka. Lampka kontrolna
zasilania zapali si´ sygnalizujàc dop∏yw pràdu.
˚eby wy∏àczyç zamra˝ark´, ustawiç pokr´t∏o
termostatu w pozycji «■».
Regulacja temperatury
Szybkie zamra˝anie
Regulacja temperatury odbywa si´ automatycznie.
Przestawienie pokr´t∏a termostatu na ni˝szà wartoÊç
powoduje wzrost temperatury wewn´trznej.
Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr´t∏a
na wy˝szà wartoÊç.
W∏aÊciwy wybór temperatury uzale˝niony jest od
nast´pujàcych czynników:
- temperatury otoczenia
- cz´stotliwoÊci otwierania drzwi
- iloÊci przechowywanej ˝ywnoÊci
- lokalizacji urzàdzenia.
Ustawienie temperatury w pozycji poÊredniej jest
zalecane przy normalnym u˝ywaniu zamra˝arki.
W celu wy∏àczenia zamra˝arki pokr´t∏o termostatu
nale˝y ustawiç w pozycji «■».
W celu w∏àczenia szybkiego zamra˝ania nale˝y
ustawiç pokr´t∏o szybkiego zamra˝ania (A) w pozycji
"S". Zapali si´ lampka kontrolna szybkiego
zamra˝ania (D).
Lampka awaryjna temperatury (E)
Lampka awaryjna temperatury zapala si´
automatycznie, gdy temperatura w zamra˝arce
przekracza wartoÊç wymaganà dla przechowywania
produktów ˝ywnoÊciowych.
Lampka pozostanie zapalona przez pewien czas po
w∏àczeniu zamra˝arki.
Lampka b´dzie si´ Êwieciç a˝ do osiàgni´cia
temperatury wymaganej dla przechowywania
zamro˝onej ˝ywnoÊci.
13
Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci
Przygotowanie kostek lodu
Ustawiç zamra˝ark´ na szybkie zamra˝anie.
Poczekaç co najmniej 3 godziny przed w∏o˝eniem
Êwie˝ych produktów, jeÊli urzàdzenie zosta∏o
niedawno w∏àczone. JeÊli zamra˝arka pracowa∏a na
wczeÊniej przez d∏u˝szy czas, ustawiç pokr´t∏o
szybkiego zamra˝ania w pozycji "S" co najmniej 24
godziny przed w∏o˝eniem ˝ywnoÊci. Przestrzeganie
tej zasady zapewni optymalne dzia∏anie urzàdzenia.
Czas oczekiwania mo˝na skróciç, w zale˝noÊci od
iloÊci produktów. W czasie szybkiego zamra˝ania
spr´˝arka pracuje bez przerwy, wykorzystujàc
maksimum mocy ch∏odzenia. Nale˝y pozostawiç
pokr´t∏o w pozycji "S" jeszcze przez 24 godziny po
wprowadzeniu ˝ywnoÊci, nast´pnie ustawiç je
ponownie w pozycji "N". Nale˝y braç pod uwag´
zdolnoÊç zamra˝ania Paƒstwa urzàdzenia, tj.
maksymalnà iloÊç produktów, które mo˝na zamroziç
w ciàgu 24 godzin. ZdolnoÊç zamra˝ania tego
urzàdzenia to 22 kg. Zaleca si´ rozmieÊciç ˝ywnoÊç
w dwóch górnych pojemnikach.
W sk∏ad wyposa˝enia zamra˝arki wchodzi pojemnik
na pó∏ce ch∏odzàcej, wyjmujàc szuflad´ na lód w
kostkach. Nale˝y wype∏niç go wodà i umieÊciç pod
komorà szybkiego zamra˝ania (zob. diagram). JeÊli
Paƒstwa woda jest bogata w sk∏adniki mineralne
(zw∏aszcza w wapƒ), zaleca si´ u˝ywaç do produkcji
lodu niegazowanej wody mineralnej.
Kostki lodu mo˝na wyjàç z pojemnika lekko go
skr´cajàc.
UmieÊciç ˝ywnoÊç przeznaczonà do zamro˝enia w
górnych pojemnikach. Po up∏ywie czasu zamra˝ania,
rozmieÊciç mro˝onki w szufladach, zwalniajàc
miejsce dla nast´pnych partii ˝ywnoÊci do
zamro˝enia.
Wa˝ne
W
razie
przypadkowego
rozmro˝enia,
spowodowanego np. brakiem energii elektrycznej,
trwajàcego d∏u˝ej ni˝ czas podany w parametrach
technicznych (poz.: zdolnoÊç utrzymywania
temperatury), rozmro˝ona ˝ywnoÊç musi zostaç
szybko spo˝yta lub natychmiast ugotowana i po
ostudzeniu ponownie zamro˝ona.
Przechowywanie mro˝onek
Przed w∏o˝eniem ˝ywnoÊci do zamra˝arki w nowym
urzàdzeniu, lub po d∏u˝szej przerwie w jego pracy,
nale˝y uruchomiç urzàdzenie ustawiajàc pokr´t∏o
szybkiego zamra˝ania w pozycji najwy˝szego
mro˝enia. Po up∏ywie przynajmniej 2 godz. ustawiç
w normalnym po∏o˝eniu. Nie jest to konieczne je˝eli
urzàdzenie pracowa∏o ju˝ od d∏u˝szego czasu.
Rozmra˝anie
Mro˝onki lub zamro˝one produkty ˝ywnoÊciowe
przed spo˝yciem muszà zostaç rozmr o˝one w
ch∏odziarce (mi´so, dr ób, ryby itd.) lub w
temperaturze pokojowej (wszystkie inne rodzaje
˝ywnoÊci), w zale˝noÊci od czasu, jakim
dysponujemy.
Niewielkie porcje ˝ywnoÊci mo˝na gotowaç równie˝
bezpoÊrednio po wyj´ciu ich z zamra˝arki, tj. bez
uprzedniego rozmra˝ania. W tym wypadku czas
gotowania b´dzie d∏u˝szy.
14
ZALECENIA
Zalecenia dotyczàce zamra˝ania.
•
Podlegajàce zamro˝eniu produkty muszà byç
doskona∏ej jakoÊci, Êwie˝e i czyste.
•
Ka˝da mro˝onka powinna znajdowaç si´ w
opakowaniu zawierajàcym iloÊç ˝ywnoÊci
dostosowanà do potrzeb konsumpcji,
przeznaczonà do spo˝ycia bez dzielenia na
mniejsze porcje.
•
Niewielkie opakowanie zapewnia szybsze i
bardziej gruntowne mro˝enie.
•
Nie nale˝y zapominaç, ˝e po rozmro˝eniu
˝ywnoÊç szybko si´ psuje.
•
˚ywnoÊç o niskiej zawartoÊci t∏uszczu
przechowuje si´ lepiej i d∏u˝ej i lepiej ni˝ o
wysokiej zawartoÊci t∏uszczu; sól skraca okres
przechowywania produktów.
•
˚ywnoÊç przeznaczonà do zamro˝enia nale˝y
umieÊciç w szczelnych pojemnikach specjalnie
do tego przeznaczonych.
•
Nale˝y zamknàç pojemniki lub worki szczelnie,
nie dopuszczajàc, by zosta∏o w nich powietrze.
•
Do zamra˝arki nie wolno wk∏adaç butelek z
napojami gazowanymi, gdy˝ mogà one
eksplodowaç.
•
Nie umieszczaç w zamra˝arce ciep∏ej ˝ywnoÊci
czy p∏ynów.
•
Nigdy nie wype∏niaç ca∏kowicie worków foliowych
lub zamykanych pojemników.
•
Nie nale˝y spo˝ywaç lodu bezpoÊrednio po
wyj´ciu z zamra˝arki, gdy˝ mo˝e to spowodowaç
odmro˝enia skóry.
•
Zaleca si´ opatrzyç ka˝dy produkt datà
zamro˝enia. U∏atwi to kontrol´ okresu
przechowywania.
•
Nie otwieraç drzwi zamra˝arki ani nie wk∏adaç
kolejnych produktów ˝ywnoÊciowych w trakcie
szybkiego zamra˝ania.
Zalecenia dotyczàce
przechowywania mro˝onek
Aby w optymalny sposób wykorzystaç przestrzeƒ,
nale˝y:
• Sprawdzaç zawsze dat´ pr odukcji na
opakowaniu kupowanego artyku∏u i nie
przekraczaç daty wa˝noÊci podanej przez
producenta.
• Nie otwieraç zbyt cz´sto drzwi zamra˝arki i
pozostawiaç je otwarte mo˝liwie najkr ócej.
Niepotrzebny wzrost temperatury skróci znacznie
czas przechowywania mro˝onek.
• Upewniç si´, ˝e ka˝de opakowanie z mro˝onkà
jest nienaruszone. W przeciwnym razie ˝ywnoÊç
mo˝e byç zepsuta.
•
JeÊli opakowanie jest nap´cznia∏e lub
zawilgocone, oznacza to, ˝e produkt nie by∏
w∏aÊciwie przechowywany i móg∏ straciç
oryginalnà jakoÊç.
•
Zakupione mro˝onki powinny byç przenoszone,
w
miar´
mo˝liwoÊci,
w
torbach
termoizolacyjnych. W ka˝dym wypadku zaleca
si´ kupowaç mro˝onki pod koniec d∏u˝szych
zakupów. Zawinàç mro˝onki w papier i umieÊciç
w zamra˝arce zaraz po powrocie do domu.
W chwili zakupu sprawdziç uwa˝nie nabywane
mr o˝onki. Nie wolno ponownie zamra˝aç
˝adnego produktu cz´Êciowo zamro˝onego. Taki
pr odukt nadaje si´ do spo˝ycia w ciàgu 24
godzin od chwili zakupu.
•
15
KONSERWACJA
Nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie przed
rozpocz´ciem jakichkolwiek czynnoÊci
konserwacyjnych.
Uwaga:
Uk∏ad ch∏odniczy zawiera w´glowodory: konserwacja
i uzupe∏nianie musi byç przeprowadzone przez
personel autoryzowanych zak∏adów serwisowych.
Czyszczenie wn´trza urzàdzenia
W ˝adnym wypadku nie u˝ywaç metalowych
przedmiotów do czyszczenia urzàdzenia. Mog∏oby to
spowodowaç jego uszkodzenie. Komor´ i akcesoria
zamra˝arki nale˝y, po uprzednim rozmro˝eniu, myç
ciep∏à wodà z dodatkiem oczyszczonej sody, a
nast´pnie starannie op∏ukaç i osuszyç.
Rozmra˝anie
Dopóki warstwa szronu nie przekracza 4 mm.
gruboÊci, nale˝y usuwaç jà specjalnà plastikowà
∏opatkà, wchodzàcà w sk∏ad wyposa˝enia
urzàdzenia.
Podczas wykonywania tej czynnoÊci nie ma potrzeby
wy∏àczaç dop∏ywu pràdu ani wyjmowaç
przechowywanych produktów. Gdy warstwa szronu
przekracza 4 mm, nale˝y przystàpiç do ca∏kowitego
rozmro˝enia urzàdzenia. Zaleca si´ przeprowadzaç
poni˝sze czynnoÊci w czasie, gdy nie przechowuje
si´ w zamra˝arce du˝ych iloÊci mro˝onek. Ca∏kowite
rozmro˝enie wymaga nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Nale˝y wyjàç wszystkie przechowywane
produkty, owinàç w kilka gazet i umieÊciç w
ch∏odnym miejscu.
2. Wy∏àczyç urzàdzenie z sieci, a pokr´t∏o
termostatu ustawiç w pozycji «■».
3. Pozostawiç otwarte drzwi
4. Zgodnie z rysunkiem umieÊciç plastikowà ∏opatk´
pod otworem w dolnej kraw´dzi, podstawiç
naczynie do zbierania sp∏ywajàcej wody.
5. Ustawiç naczynie w sposób umo˝liwiajàcy
zbieranie wody powsta∏ej w czasie rozmra˝ania.
Osuszyç ostro˝nie wszystkie powierzchnie
zamra˝arki.
6. ¸opatk´ nale˝y zachowaç w celu ponownego
u˝ycia
7. Ponownie pod∏àczyç urzàdzenie do sieci. Po
dwóch godzinach w∏o˝yç wyj´te przedtem
produkty.
Uwaga
Nigdy nie nale˝y u˝ywaç metalowej ∏opatki do
zeskrobywania szronu, gdy˝ grozi to jego
uszkodzeniem. Nie u˝ywaç w celu przyspieszenia
procesu
rozmra˝ania
innych
urzàdzeƒ
mechanicznych i sztucznych Êrodków, ni˝ te
zalecane przez producenta.
Wzrost temperatury zamro˝onych produktów,
majàcy miejsce podczas operacji rozmra˝ania, mo˝e
skróciç ich przewidywany okres przechowywania.
16
Czyszczenie obudowy
Obudow´ urzàdzenia nale˝y myç ciep∏à wodà z
detergentem : Okresowo stosowaç Êrodki polerujàce,
zapewniajàc urzàdzeniu po∏ysk.
Raz lub dwa razy w roku nale˝y odkurzyç przy
pomocy szczotki lub odkurzacza skraplacz (czarny
ruszt) i spr´˝ark´ w tylnej cz´Êci zamra˝arki.
Regularne usuwanie kurzu zapewnia bezawaryjnà
prac´ urzàdzenia i oszcz´dne zu˝ycie energii
elektrycznej.
Przerwy w u˝ytkowaniu
Je˝eli urzàdzenie nie b´dzie u˝ytkowane przez
d∏u˝szy okres czasu, nale˝y wy∏àczyç je z sieci,
opró˝niç, wyczyÊciç i pozostawiç otwarte drzwi, aby
zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
D068
SERWIS / NAPRAWY
•
•
•
•
Zanim zadzwonià Paƒstwo do autoryzowanego
punktu napraw wzywajàc pomoc technicznà,
zaleca si´ sprawdziç czy:
urzàdzenie jest pod∏àczone do sieci zasilajàcej,
obwód zasilania elektrycznego jest pod
napi´ciem (np. przez pod∏àczenie innego
urzàdzenia)
pokr´t∏o termostatu znajduje si´ we w∏aÊciwej
pozycji.
Je˝eli urzàdzenie pracuje zbyt g∏oÊno, nale˝y
sprawdziç, czy jego Êcianki nie stykajà si´ z
meblami, wzmacniajàc lub przekazujàc drgania.
•
Je˝eli – po przepr owadzeniu powy˝szych
czynnoÊci sprawdzajàcych – urzàdzenie w
dalszym ciàgu nie pracuje prawid∏owo, nale˝y
zwróciç si´ do najbli˝szego autoryzowanego
punktu napraw.
Przy zg∏oszeniu nale˝y podaç model i numer
seryjny urzàdzenia, znajdujàcy si´ na tabliczce
znamionowej.
PARAMETRY TECHNICZNE
Model
EU 7120 C
PojemnoÊç brutto (l)
206
PojemnoÊç netto (l)
174
Wymiary (szer.*wys.*g∏´b.* cm.)
Napi´cie (V/HZ)
Zu˝ycie energii (kWh/24h)
139,5x55x60
220-240/50
0,95
Klasa efektywnoÊci energetycznej
B
ZdolnoÊç zamra˝ania (kg/24h)
22
ZdolnoÊç utrzymywania temperatury (h)
16
Poziom ha∏asu (dB/A)
37
Klasa klimatyczna
SN, T
Informacje techniczne znajdujà si´ na tabliczce znamionowej umieszczonej w urzàdzeniu po lewej stronie.
17
INSTALACJA
Uwaga:
Urzàdzenie musi byç uziemione.
Z tego wzgl´du wtyczka przewodu zasilajàcego
zawiera specjalny styk ochronny (uziemienie).
Je˝eli w Paƒstwa instalacji elektrycznej brak
uziemienia, to urzàdzenie musi zostaç pod∏àczone
przez uprawnionego elektromontera do odzielnej
instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami bezpieczeƒstwa.
W wypadku nieprzestrzegania powy˝szych
przepisów bezpieczeƒstwa, producent uchyla si´ od
wszelkiej odpowiedzialnoÊci za powsta∏e szkody.
Urzàdzenie spe∏nia wymagania normy EWG nr
87/308 z 2.06.87 r. w zakresie zak∏óceƒ RTV.
Urzàdzenie
to
spe∏nia
wymagania
nast´pujàcych wytycznych EWG:
– 73/23 EEC 19.02.73 (niskie napi´cie) i póêniejsze
zmiany
– 8 9 / 3 3 6 E E C 03.05.89 (kompatybilnoÊç
elektromagnetyczna) i póêniejsze zmiany
Pod∏àczenie do sieci elektrycznej
Przed pod∏àczeniem urzàdzenia nale˝y upewniç si´,
czy napi´cie i nat´˝enie podane na tabliczce
znamionowej sà zgodne z parametrami instalacji
elektrycznej w miejscu eksploatacji. Dopuszcza si´
+/-6% odchylenia od normy.
18
A
B
10 mm
10 mm
Urzàdzenie powinno zostaç zainstalowane z dala od
takich êróde∏ ciep∏a jak kaloryfery, grzejniki wody czy
bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych.
Nale˝y uwa˝aç, aby zapewniony by∏ swobodny
przep∏yw powietrza z ty∏u, na dole i w górnej cz´Êci
urzàdzenia.
JeÊli urzàdzenie stoi pod szafkà wiszàcà, odleg∏oÊç
pomi´dzy dolnà kraw´dzià szafki i górnà kraw´dzià
zamra˝arki powinna wynosiç min. 100 mm. (por.
rys.A). Tym niemniej idealne ustawienie wymaga∏oby
zachowania wolnej przestrzeni nad zamra˝arkà
(por.B). Zamra˝arka mo˝e ÊciÊle przylegaç do
pozosta∏ych mebli, pod warunkiem, ˝e zapewniony
zostanie swobodny przep∏yw powietrza z ty∏u i nad
nià.
Regulacja nó˝ek urzàdzenia umo˝liwia jego
dok∏adne wypoziomowanie.
100 mm
Ustawienie
NP006
Tylne elementy dystansowe
W opakowaniu zawierajàcym dokumentacj´
urzàdzenia, znajdà Paƒstwo dwa elementy
dystansowe, przeznaczone do zamontowania w
dwóch górnych rogach tylnej Êciany zamra˝arki.
W tym celu nale˝y odkr´ciç Êruby, wprowadziç pod
nie element dystansowy i ponownie Êruby te
dokr´ciç.
Zmiana kierunku otwierania
drzwi
D594
Nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie z sieci elektrycznej.
Zmiana kierunku otwierania drzwi wymaga
nast´pujàcych czynnoÊci:
G
1. Wyjàç dolny zawias (1) i nó˝k´ (2);
2. Odkr´ciç przednià lewà nó˝k´ (3) i przykr´ciç jà
po przeciwnej stronie;
3. Zdjàç drzwi ze sworznia (G), odkr´ciç sworzeƒ
(G) i zamocowaç odpowiednio po przeciwnej
stronie;
4. Odkr´ciç dwie Êruby maskujàce otwory do
przykr´cenia zawiasu po lewej stronie;
3
5. Ponownie zamocowaç drzwi;
1
6. Zamocowaç po lewej stronie dolny zawias (1) i
nó˝k´ (2);
7. Zdemontowaç uchwyt i zamocowaç go po
przeciwnej stronie. Pozosta∏e po uchwycie otwory
zaÊlepiç przy pomocy zaÊlepek znajdujàcych si´
w pakiecie z dokumentacjà.
2
D715 PIED/M
Uwaga:
Po prze∏o˝eniu drzwi nale˝y sprawdziç, czy
wszystkie Êruby sà nale˝ycie dokr´cone i czy
uszczelka w∏aÊciwie przylega do szafki.
Je˝eli temperatura otoczenia jest niska (np. zimà) i
uszczelka przylega niedok∏adnie, mo˝na poczekaç
na jej powrót do naturalnego stanu lub przyspieszyç
ten proces, ogrzewajàc wymagajàcy tego odcinek
zwyk∏à suszarkà do w∏osów.
PR228
19
V‰eobecná bezpeãnost
•
•
•
•
Pfied ãi‰tûním a údrÏbou pfiístroje jej vÏdy
vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku.
•
•
•
•
Elektrospotfifie
ebiã se nesmí nacházet v blízkosti
radiátorÛ nebo plynov˘ch sporákÛ.
•
•
•
•
Servis/opravy
•
•
•
Za Ïádn˘ch okolností se nepokou‰ejte opravovat
•
•
•
•
20
•
•
•
•
Instalace
•
•
•
•
•
Dejte dobr˘ pozor, aby spotfiebiã nebyl postaven
na pfiívodovou ‰ÀÛru elektrické energie.
OBSAH
DÛleÏitá upozornûní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
21
max
min
ON
A
B
SUPER
ALARM
C D E
22
DÛleÏité
V pfifiíípadû, Ïe dojde k náhodnému rozmrazení, napfifi..
díky náhlému v˘padku v dodávce proudu, jehoÏ
d é l k a p fifie
esáhne hodnotu vyznaãenou v tabulce
technick˘ch údajÛ pod heslem: "kritick˘ ãas", bude
tfifie
eba co nejdfifiíív spotfifie
ebovat rozmrazené potraviny,
a n e b o j e u v a fifiii t a t e p r v e p o t o m ( u v a fifie
ené) znovu
zmrazit.
23
•
•
•
•
•
•
•
•
24
•
•
•
•
•
25
•
•
•
•
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Model
EU 7120 C
206
174
139,5x55x60
220-240/50
Spotfieba energie (kWh/24h)
0,95
Energetická tfiída
B
22
16
Hluãnost (dB/A)
37
SN, T
26
INSTALACE
A
B
10 mm
10 mm
100 mm
NP006
27
3
1
2
D715 PIED/M
PR228
28
General Safety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use
•
•
•
•
•
•
•
29
•
•
Installation
•
•
•
•
30
The control panel
N S
max
min
ON
A
B
SUPER
ALARM
C D E
Operation
Fast freezing
31
32
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Never introduce hot foods or liquids.
•
•
•
•
33
34
•
•
•
•
TECHNICAL INFORMATION
Modell
EU 7120 C
206
Net Freezer Capacity lt.
174
139,5x55x60
220-240/50
0,95
B
Freezing Capacity (kg/24h)
22
16
Noise (dB/A)
37
Climatic Class
SN-T
35
INSTALLATION
A
B
10 mm
10 mm
100 mm
Location
NP006
D594
3
1
2
D715 PIED/M
PR228
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed