www.tristar.eu FO-1100
FO-1100
Gebruikershandleiding
User manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale utente
Manual de utilizador
Användarhandbok
Kullanım kılavuzu
HR
NO
BG
HU
CZ
PL
RO
EL
2
Fondue vork houder
Fondue fork ring
Support à fourchettes
Fonduegabelring
Soporte de tenedores de fondue
Supporto forchetta per fonduta
Suporte de garfos de Fondue
Fondue gaffelring
Prsten za fondue vilice
Fondue gaffel-ring
Пръстен за вилици за фондю
Fondue villa győrő
Kroužek na fondue vidličky
Pierścień widelca do Fondue
Inel-suport pentru furculiŃe
Στεφάνη στήριξης πιρουνιών για φοντύ
Fondü şişleri için halka
3
Fondue pan
Fondue pot
Caquelon
Fonduetopf
Cazuela de fondue
Contenitore fonduta
Tacho de Fondue
Fondue gryta
Fondue posuda
Fonduegryte
Тенджера за фондю
Fondue edény
Nádoba pro fondue
Naczynie do Fondue
Vas pentru topit
∆οχείο φοντύ
Fondü kabı
4
Controle lamp
Indicator light
Lumière témoin
Anzeigelampe
Indicador luminoso
Spia
Luz indicadora
Indikatorlampa
Indikatorsko svjetlo
Indikatorlampe
Светлинен индикатор
Jelzılámpa
Kontrolka
Wskaźnik świetlny
Led indicator
Φωτεινή ένδειξη
Gösterge ışığı
5
Warmhoudstation
Heating base
Corps de chauffe
Heizuntersatz
Base calefactora
Base riscaldante
Base de aquecimento
Värmebas
Baza s grijačima
Varmeplate
Котлон
Melegítı alapzat
Ohřívací základna
Podstawa ogrzewania
Plită
Βάση θέρµανσης
Isıtıcı tabanlık
6
Thermostaat
Thermostat
Thermostat
Thermostateinstellknopf
Botón de control del termostato
Volantino comando termostato
Botão de controlo do termóstato
Termostatkontroll
Kontrolni krug za termostat
Termostat-kontrollknapp
Бутон за управление на термостата
Termosztát szabályozógomb
Ovládací knoflík termostatu
Regulator termostatu
Buton de reglare a termostatului
Επιλογέας ελέγχου θερµοστάτη
Sıcaklık ayarı düğmesi
7
Sausbakjes houder
Ring for sauce cups
Support pour les coupelles des sauces
Ring für Soßentassen
Soporte de recipientes para salsas
Supporto tazze salsa
Suporte para taças de molho
Ring för såskoppar
Držač za šalice
Ring for sause- koppene
Пръстен за купичките със сос
Győrő a szószcsészéknek
Prstenec pro misky s omáčkou
Pierścień do sosjerek
Inel-suport pentru sosiere
Στεφάνη για τα κουπάκια σάλτσας
Sos kapları için tel halka
8
Sausbakjes
Sauce cups
Coupelles
Tassen
Recipientes
Tazze
Taças
Koppar
Šalice
Kopper
Купички
Csészék
Misky
FiliŜanki
Sosiere
Κουπάκια
Sos kapları
Bediening en onderhoud
NL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
FR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IT
PRECAUZIONI IMPORTANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR
VAŽNE MJERE SIGURNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Záruka
•
•
•
•
•
•
•
•
Obsługa i konserwacja
PL
Usunąć wszystkie elementy opakowania
Sprawdzić, czy napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci.
Napięcie znamionowe: AC220-240V 50Hz
Jak korzystać z urządzenia
Przed rozpoczęciem gotowania zaleca się wyczyszczenie podstawy (5) za pomocą wilgotnej
szmatki i zdjęcie etykiet. Patelnię i akcesoria mogą być umyte w wodzie z dodatkiem środka
myjącego lub zmywarce
Garnek (3) będzie bardzo gorący (podczas pracy), dlatego teŜ naleŜy podłoŜyć izolującą płytkę
lub podkładkę pod patelnię.
Najpierw połoŜyć pierścień (7) na podstawie grzewczej (5). Pierścień jest ułoŜony prawidłowo,
tylko, gdy zatrzaśnie się na płytce grzewczej (jest to zrobione poprzez mocne dociśnięcie).
Ustawić pojemniki (8) na pierścień, a następnie naczynie na podstawie grzewczej. UłoŜyć
pierścień widelca fondue (2) na naczyniu, a następnie widelce w naczyniu.
WłoŜyć wtyczkę do gniazda i ustawić termostat w pozycji wybranej temperatury. Podgrzanie
zabiera kilka minut. MoŜna wykorzystać czas na przygotowanie składników. Kiedy urządzenie
osiągnie juŜ wybraną temperaturę, wskaźnik wyłączy się.
Uwaga:
Podczas uŜytkowania wskaźnik temperatury włącza się i wyłącza: to pokazuje prawidłową
pracę termostatu oraz to, Ŝe zawartość naczynia podgrzewa się w ustalonej temperaturze.
Wybór Fondue
Regulowana temperatura naczynia do fondue sprawia, Ŝe jest ono odpowiednie do róŜnych
typów fondue, takich jak klasyczne fondue mięsne, podobnie jak serowe fondue, czekoladowe
fondue czy chińskie (z rosołem). Napełnić naczynie wymaganymi składnikami i postawić na
podstawie grzewczej. Napełnić naczynie olejem, serem, rosołem lub czekoladą, ale nie naleŜy
wkładać za duŜo. Poziom oleju, sera czy czegoś podobnego musi być utrzymany między
poziomem minimum a maksimum.
Ustawić termostat na wybranej temperaturze. Czerwone światło włącza się i wyłącza, jako, Ŝe
termostat reguluje temperaturę. W celu zrobienia klasycznego mięsnego fondue ustawić
termostat w pozycji maksymalnej, fondue z serem, rosołem bądź czekoladą wymagają
temperatury niŜszej. Ustawić temperaturę tak, aby mieszanka nie zagotowała się. Ser i
czekolada z kolei powinny być wolno podgrzewane, aby chronić przed przegotowaniem.
Mieszać raz na jakiś czas, aby uzyskać gładka konsystencję.
Do fondue odpowiednie są następujące rodzaje oleju: olej kukurydziany, z orzechów ziemnych,
słonecznikowy oraz olej do głębokiego smaŜenia. Sprawdzić na opakowaniu, czy dany olej jest
odpowiedni do fondue. Jest to waŜne, gdyŜ niektóre oleje nie są odpowiednie i mogą pryskać,
jeśli uŜywa się ich do fondue.
Czyszczenie
Najpierw wyjąć wtyczkę z gniazda i poczekać na schłodzenie wszystkich części, zanim
przystąpimy do czyszczenia.
Umyć naczynie do fondue, pierścień widelca oraz same widelce do fondue w gorącej wodzie z
dodatkiem środka myjącego. Opłukać i dokładnie osuszyć. Nigdy nie zanurzać podstawy
grzewczej czy przewodu w wodzie ani innej cieczy.
Oprócz podstawy grzewczej, wszystkie części naczynia fondue mogą być myte w wodzie z
dodatkiem środka myjącego lub w zmywarce. Nie uŜywać Ŝrących środków czyszczących ani
druciaków.
Podstawa z elementem grzewczym musi być sucha. Oczyścić delikatnie nawilŜoną szmatką i
wytrzeć do sucha, zgodnie z potrzebami.
WAśNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym uŜyciem naleŜy przeczytać wszystkie instrukcje.
Nie dotykać gorących powierzchni. UŜywać uchwytów lub pokręteł.
Aby uniknąć poraŜenia prądem, nie zanurzać Ŝadnej części urządzenia w wodzie ani
innym płynie.
Odłączyć urządzenie z sieci, gdy nie jest uŜywane oraz przed czyszczeniem. Przed
montaŜem lub demontaŜem części, urządzenie naleŜy pozostawić do ostygnięcia.
Nie uŜywać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, a takŜe
po zauwaŜeniu niepoprawnego działania urządzenia lub jakimkolwiek jego
uszkodzeniu.
Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta urządzenia, moŜe
spowodować obraŜenia ciała oraz utratę gwarancji.
Nie uŜywać na wolnym powietrzu lub w pobliŜu źródeł ciepła.
Sznur zasilający nie powinien być przewieszony przez krawędź stołu lub blatu i nie
powinien dotykać gorących elementów. Urządzenia nie naleŜy umieszczać pod ani
w pobliŜu zasłon, firanek itp.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do uŜytku domowego.
Urządzenie naleŜy umieścić na stabilnej, równej powierzchni.
To urządzenie nie jest urządzeniem samoobsługowym, dlatego nie powinno być
pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej, gdy jest włączone lub gorące.
Gwarancja nie obejmuje stłuczenia elementów ceramicznych.
NALEśY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
Gwarancja
•
Urządzenie, wyprodukowane przez naszą Firmę, jest objęte 24-miesięcznym
okresem gwarancji, poczynając od dnia zakupu (na rachunku).
•
W okresie obowiązywania gwarancji, wszelkie usterki urządzenia lub jego
akcesoriów, wynikające z wad materiału lub produkcyjnych, będą usuwane
nieodpłatnie, drogą naprawy lub wymiany. Usługi gwarancyjne nie pociągają za
sobą rozszerzenia czasu obowiązywania gwarancji, ani praw do nowej gwarancji!
•
Dowodem gwarancji jest dowód zakupu. Bez posiadania dowodu zakupu,
nieodpłatna wymiana bądź naprawa, są niemoŜliwe.
•
Aby złoŜyć reklamację w ramach gwarancji, naleŜy zwrócić sprzedawcy całe
urządzenie w oryginalnym opakowaniu, razem z paragonem.
•
Uszkodzenie części nie oznacza automatycznej nieodpłatnej wymiany całego
urządzenia. W takim przypadku moŜna zadzwonić na naszą infolinię. Stłuczone
szkło czy złamane części plastikowe, zawsze podlegają opłatom.
•
Gwarancja nie obejmuje części konsumpcyjnych, podlegających zuŜyciu, a takŜe
czyszczenia, konserwacji czy wymiany takich części – te usługi podlegają opłatom!
•
Manipulacje osób nieupowaŜnionych powodują utratę gwarancji.
•
Po wygaśnięciu gwarancji, odpłatnych napraw dokonuje sprzedawca lub warsztat
naprawczy.
Wytyczne dotyczące ochrony środowiska
ZuŜytego urządzenia nie naleŜy wyrzucać razem z odpadkami z gospodarstwa
domowego, lecz naleŜy dostarczyć je do punktu zbiorczego domowych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol, umieszczony na
urządzeniu, w instrukcji obsługi oraz na opakowaniu, ma za zadanie zwrócić
Państwa uwagę na ten waŜny aspekt. Materiały uŜyte do produkcji urządzenia,
nadają się do ponownego przetworzenia. Oddając zuŜyte urządzenia domowe
do ponownego przetworzenia, przyczyniają się Państwo do ochrony
środowiska naturalnego. O informacje dotyczące punktu przetwórstwa
wtórnego, naleŜy poprosić władze lokalne.
Opakowanie
Opakowanie nadaje się w 100% do ponownego przetworzenia, naleŜy składować je oddzielnie.
Produkt
Urządzenie posiada oznakowanie zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.
w sprawie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie
prawidłowego przetworzenia zuŜytego produktu zapobiega niepomyślnym skutkom dla
środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Deklaracja Zgodności UE
Urządzenie zaprojektowano, wyprodukowano i wprowadzono na rynek, zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa, podanymi w Dyrektywie Niskiego Napięcia - nr 73/23/EEC, Dyrektywie
Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) – nr 89/336/EC oraz wymogami Dyrektywy
93/68/EEC.
RO
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANłĂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising