USER MANUAL
57373A 11/10 (MBC)
USER MANUAL
Type OCC4/OCD4
English
14:08
Wed
Menu
20°C
Comfort Menu Manual
4-Event settings
User settings
Engineer settings
Time and date
Offset temp.
Display settings
Temp scale
Backlight
Back
Language
Exit
Exit
Back
Exit
1
Type OCC4/OCD4
Manual mode
4-Event settings

OK

Wed
20°C
Comfort Menu Manual
Temp
Min
06:00

Exit
Max
05:00
OK
08:00

5.0°C

25°C 40.0°C
OK 
Returns to initial dispay.
Operation mode
User settings
2
User settings

OK

Type OCC4/OCD4
Time and date

OK

Engineer settings

OK

Offset temp.

OK

Language

OK

3
Type OCC4/OCD4

OK


OK

Time
Day
06:00-08:00
25°C
20°C
Out
08:00-16:00
20°C
15°C
Home
16:00-23:00
25°C
20°C
Night
23:00-06:00
20°C
15°C
Event
Time
Day
06:00-23:00
25°C
20°C
Night
23:00-06:00
20°C
15°C
Day 6-7
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
BENUTZERHANDBUCH
Modell OCC4/OCD4
14:08
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Menü
Mi
20°C
Komfort Menü Manuell
Temp.Skala
5
Modell OCC4/OCD4 Auto-Modus
14:08

OK

Mi
20°C
Manueller Modus
Navigationstasten
6
Temp
Min
06:00

Max
05:00
OK
08:00

5.0°C

25°C 40.0°C
OK 
Modell OCC4/OCD4 
OK


OK


OK


OK


OK

7
Modell OCC4/OCD4 
OK
Zeigt die Softwareversion des Thermostats
an.

OK
Tag 1-5
Phase
Tag
06:00-08:00
25°C
20°C
08:00-16:00
20°C
15°C
Anwesend
16:00-23:00
25°C
20°C
Nacht
23:00-06:00
20°C
15°C
Phase
Tag
06:00-23:00
25°C
20°C
Nacht
23:00-06:00
20°C
15°C
Tag 6-7

OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
14:08
Menu
Wo
Man.
4-stand. instell.
Instell. gebruiker
Constr.-instell.
Offset temp.
Kinderslot
Aanpasfunctie
Toepassing
Energiebewaking
Backlight
Terug
Taal
Exit
Fabrieksreset
Exit
Terug
Exit
9
Model OCC4/OCD4 Inleiding
Handbediening
4-stand. instell.

OK

wanneer u thuiskomt
Wo
20°C
Stroomonderbreker
wanneer u ‘s avonds naar bed gaat
Man.
Navigatieknoppen
Tijd
Exit
Temp.
Min.
06:00
In werking

Max.
05:00
OK
08:00

5.0°C

25°C 40.0°C
OK 
Model OCC4/OCD4 Instell. gebruiker

OK


OK

Constr.-instell.

OK

Offset temp.

OK

11
Model OCC4/OCD4 Display verlichting
Schema voorinstelling
Dag 1-5
Taal

OK

Fabrieksinstellingen
Fabrieksreset

OK

Stand
Duur
Met vloersensor
Met ruimtesensor
Dag
06:00-08:00
25°C
20°C
Uit
08:00-16:00
20°C
15°C
Thuis
16:00-22:30
25°C
20°C
Nacht
22:30-06:00
20°C
15°C
Stand
Duur
Met vloersensor
Met ruimtesensor
Dag
06:00-23:00
25°C
20°C
Nacht
23:00-06:00
20°C
15°C
Dag 6-7
Informatie
Toont de softwareversie van de thermostaat.
Informatie
Terug

OK

OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model OCC4/OCD4
Polski
Spis treści
Wprowadzenie.................................................... 14
Pierwsze uruchomienie..................................... 14
Ogólne zasady działania.................................... 14
Powrót.............................................................. 14
Wyjście ............................................................ 14
Tryby działania.................................................... 14
Tryb automatyczny .......................................... 14
Tryb ręczny ...................................................... 14
Tryb komfortowy............................................... 14
Menu ustawień termostatu................................ 14
Sekwencja 4 przedziałów
(pór dnia)............................................................. 14
Ustawienia użytkownika.................................... 15
Godzina i data ................................................. 15
Zabezpieczenie przed dziećmi ........................ 15
Ustawienia wyświetlacza . ............................... 15
Sekwencja 4 przedziałów (pór dnia)................. 15
Monitorowanie zużycia energii ........................ 15
Ustawienia techniczne....................................... 15
Przesunięcie temperatury................................. 15
Funkcja adaptacyjna......................................... 15
Rodzaj regulacji................................................ 15
Skala temperatury............................................ 16
Podświetlenie wyświetlacza............................. 16
Język................................................................. 16
Reset do ustawień fabrycznych....................... 16
Informacje......................................................... 16
Powrót.............................................................. 16
Wyjście ............................................................ 16
Sygnalizacja błędów.......................................... 16
Ustawienia fabryczne......................................... 16
Fabryczny harmonogram.................................. 16
14:08
Menu
Śr
20°C
Komfort Menu T. ręczny
Sekw. 4 pór dnia
Ustaw. użytkown.
Ustaw. techn.
Godzina i data
Przes. temp.
Zab. prz. dzie.
Funkcja adapt.
Ustaw. wyświetl.
Rodzaj regulacji
Sekw. 4 pór dnia
Skala temp.
Backlight
Powrót
Język
Wyjście
Reset do ust. fabr.
Wyjście
Informacje
Powrót
Wyjście
13
Model OCC4/OCD4 Polski
Wprowadzenie
Tryb automatyczny
Termostat umożliwia włączanie układu grzewczego w ustalonych
porach w określone dni tygodnia. Dla każdego dnia tygodnia
można ustawić różne wartości temperatury w 4 przedziałach
czasowych, zwanych porami dnia. Obniżenie temperatury w czasie
nieobecności domowników zmniejsza koszty ogrzewania bez
uszczerbku dla komfortu.
Urządzenie posiada zaprogramowany, domyślny harmonogram
pracy, który jest odpowiedni dla większości instalacji. Jeśli użytkownik nie wprowadzi nowych ustawień, termostat będzie działał
zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.
Ponadto termostat jest wyposażony w funkcję adaptacyjną, która
automatycznie zmienia czas uruchomienia ogrzewania tak, by
zawsze zapewniać uzyskanie wymaganej temperatury w ustawionym czasie. Proces "uczenia się" przez urządzenie właściwego
momentu uruchomienia źródła ciepła trwa 3 dni.
Wybierz tryb automatyczny, jeśli chcesz, by sterowanie temperaturą odbywało się automatycznie, zgodnie z ustawioną sekwencją 4 pór dnia.
Pierwsze uruchomienie
Po pierwszym włączeniu termostatu, tj. przesunięciu przycisku
zasilania do pozycji "I", należy wprowadzić ustawienia języka,
godziny i daty. Menu automatycznie prowadzi użytkownika przez
kolejne etapy tej operacji.
•Wybierz język przyciskami "w górę" i "w dół" i potwierdź przyciskiem OK.
•Ustaw aktualną godzinę i potwierdź przyciskiem OK. Następnie
ustaw minutę. Naciśnij OK.
•Ustaw aktualną datę: rok, miesiąc i dzień. Potwierdź ustawienie
przyciskiem OK.
Teraz termostat jest gotowy do użytku i może sterować ogrzewaniem zgodnie z fabrycznie wprowadzoną sekwencją 4 pór dnia,
patrz Ustawienia fabryczne.
14:08
Wybierz tryb ręczny, by anulować zaprogramowaną sekwencję
4 pór dnia (np. na czas urlopu) i ręcznie ustawić żądaną temperaturę. Możesz np. na czas wyjazdu ustawić temperaturę 5°C dla
ochrony przed mrozem.
•Naciśnij Tryb ręczny, potwierdź OK i wybierz żądaną temperaturę.
Tryb komfortowy
en tryb służy do jednorazowego ustawienia tymczasoT
wej temperatury komfortowej (tzw. tryb imprezowy) dla
danej pory dnia.
•Naciśnij Tryb komfortowy, potwierdź OK i wybierz żądaną
temperaturę. Następnie wprowadź żądany czas trwania trybu
komfortowego.
Po upływie tego czasu termostat automatycznie powróci do Trybu
automatycznego.
Uwaga: Tryb komfortowy to tymczasowe ręczne ustawienie, które
jest kasowane automatycznie z chwilą nadejścia następnej pory
w zaprogramowanej sekwencji 4 pór dnia.
Menu ustawień termostatu
Menu pozwala na wybór następujących opcji:
Sekwencja 4 przedziałów
(pór dnia)
Pozwalaja na automatyczne sterowanie
temperaturą zgodnie z wybranym przez
użytkownika programem. Temperaturę można
ustawiać oddzielnie dla 4 pór dnia:
Śr
20°C
Przycisk zasilający
Tryb ręczny
Sekw. 4 pór dnia

OK

Poranek
Komfort Menu T. ręczny
Czas nieobecności domowników
Powrót do domu
Przyciski nawigacyjne
Noc
Ogólne zasady działania
Przesuwny (w górę i w dół) przycisk zasilający pozwala na włączenie "I" i wyłączenie "0" termostatu. Po przesunięciu przycisku
do pozycji "0", przekaźnik rozłącza się i następuje wyłączenie.
Wszystkie ustawienia, w tym czasu i daty, pozostają w pamięci
urządzenia.
Termostat jest obsługiwany intuicyjnie za pomocą przycisków
nawigacyjnych.
Na wyświetlaczu, nad każdym przyciskiem, znajduje się oznaczenie jego funkcji.
Powrót
Poszczególne menu i podmenu posiadają opcję Powrót.
Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.
Wyjście
Godzina
Powrót do ekranu początkowego.
Temp.
Min
Tryby działania
Termostat jest wyposażony w trzy tryby sterowania temperaturą:
14
Termostat posiada fabrycznie zaprogramowaną sekwencję 4 pór
dnia, by sterowanie temperaturą odbywało się w sposób łatwy i
ekonomiczny, patrz Fabryczny harmonogram pod Ustawienia fabryczne. Fabryczny harmonogram można łatwo zmieniać w poniżej
opisany sposób:
1.Naciśnij OK, aby otworzyć menu sekwencji 4 pór dnia.
2.Przyciskami " w górę i "w dół" wybierz dni, dla których chcesz
zmienić ustawienia: Pon-Pt lub Sob-Nie. Naciśnij OK.
3.Teraz wybierz czas i temperaturę dla każdej pory dnia. Naciśnij
OK i ustaw czas rozpoczęcia danej pory. Potwierdź za pomocą
OK. Ustaw temperaturę dla danej pory dnia i potwierdź za pomocą OK.
4.Po ustawieniu wszystkich pór, naciśnij Wyjście, aby powrócić
do ekranu początkowego.
06:00

Maks
05:00
OK
08:00

5.0°C

25°C 40.0°C
OK 
Model OCC4/OCD4 Polski
Ustawienia użytkownika
W menu ustawień użytkownika można
zmieniać następujące pozycje:
• Godzina i data
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Ustawienia wyświetlacza
• Sekwencja 4 pór dnia
• Monitorowanie zużycia energii
Monitorowanie zużycia energii
Ustaw. użytkown.

OK

Godzina i data
Naciśnij OK i ustaw aktualny czas w godzinach i minutach.
Następnie wyświetli się data. Ustaw datę i
potwierdź za pomocą OK.
Godzina i data

OK

Zabezpieczenie przed dziećmi
Pozwala na wprowadzenie blokady ustawień
Zab. prz. dzie.
termostatu, np. w miejscach publicznych
lub innych, w których modyfikacja ustawień
 OK 
przez osoby niepowołane byłaby niepożądana.
Naciśnij OK i uruchom zabezpieczenie przez dziećmi wybierając
Włącz. przyciskiem "w dół". Potwierdź za pomocą OK.
Zdjęcie blokady odbywa się poprzez jednoczesne naciśnięcie
przycisków Tryb komfortowy i Tryb ręczny i przytrzymaniu ich
przez 5 sekund.
Ustawienia wyświetlacza
Opcja ta pozwala użytkownikowi na zmianę
Ustaw. wyświetl.
zawartości wyświetlanej na ekranie początkowym.
 OK 
Godzina/dzień: U góry wyświetlacza pokazywany jest aktualny czas i data.
Ustaw temp.: Wyświetlacz pokazuje aktualnie obowiązującą
wartość ustawionej temperatury
Akt. temp.: Wyświetlacz pokazuje faktyczną aktualną temperaturę.
Wygaszacz
ekranu: Wyłącza wyświetlacz, jeśli od naciśnięcia na
przycisk upłynęło 30 sekund. Kolejne naciśnięcie dowolnego przycisku ponownie uruchamia
wyświetlacz. Termostat pozostaje włączony i
realizuje wybrany program.
Naciskaj przycisk OK, aby zaznaczyć lub odznaczyć opcje wyświetlacza. Następnie wybierz Wyjście, by powrócić do ekranu
początkowego i zobaczyć wybrane ustawienia.
Pozwala na monitorowanie zużycia energii w
Monit. zuż. en.
ciągu ostatnich 2, 30 lub 365 dni.
Wybierz żądany okres i naciśnij OK. Wartość
 OK 
w procentach (%) oznacza czas, w jakim
ogrzewanie było włączone. Umieszczona obok liczba to koszt
energii w wybranym okresie. Aby zapewnić prawidłowość pomiaru,
sprawdź ustawienia waluty, ceny kWh i obciążenia.
Waluta: Naciśnij OK i wybierz żądaną walutę.
Potwierdź za pomocą OK.
Koszt jedn.: Naciśnij OK i ustaw koszt energii elektrycznej.
Wielkość ta powinna być podana w przeliczeniu na
1 kWh. Naciśnij OK.
Obciążenie: Naciśnij OK i wprowadź wartość podłączonej mocy
grzewczej.
Wartość ta musi być wyrażona w Wat (W). Naciśnij
OK.
Wyjdź z menu naciskając Wyjście.
Ustawienia techniczne
Menu ustawień technicznych zawiera
następujące funkcje:
•Przesunięcie temperatury
•Funkcja adaptacyjna
•Rodzaj regulacji
•Skala temperatury
•Język
•Reset do ustawień fabrycznych
•Informacje
Ustaw. techn.

OK

Przesunięcie temperatury
Jeśli faktyczna zmierzona wartość temperatury
nie jest zgodna z wartością na termostacie,
można dokonać przesunięcia temperatury na
termostacie.
Naciśnij OK i wprowadź wartość pomiaru
temperatury. Potwierdź za pomocą OK.
Przes. temp.

OK

Funkcja adaptacyjna
Dzięki tej funkcji żądana temperatura jest
Funkcja adapt.
osiągana z chwilą rozpoczęcia danego przedziału czasowego (pory). W ciągu kilku dni
 OK 
urządzenie uczy się, kiedy powinno włączyć
ogrzewanie.
Naciśnij OK i uruchom funkcję wybierając Włącz. Potwierdź za
pomocą OK.
Sekwencja 4 przedziałów (pór dnia)
Rodzaj regulacji
Pozwala na wybór żądanej opcji sekwencji
Sekw. 4 pór dnia
4 przedziałów (pór dnia).
5:2 :4 zmiany temperatury w ciągu dnia od
 OK 
poniedziałku do piątku i 2 zmiany
temperatury w ciągu dnia w soboty i niedziele.
Używany zwykle, jeśli domownicy pracują od poniedziałku do
piątku.
6:1 :4 zmiany temperatury w ciągu dnia od poniedziałku do soboty i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia w niedziele. Używany
zwykle, jeśli domownicy pracują od poniedziałku do soboty.
7:0 :4 zmiany temperatury w ciągu dnia od poniedziałku do
niedzieli. Pozwala na wybór indywidualnej sekwencji dla
każdego dnia tygodnia.
Wybierz żądaną opcję sekwencji 4 przedziałów i potwierdź za
pomocą OK.
Wskazówki w zakresie programowania czasu i temperatury dla
poszczególnych przedziałów czasowych znajdują się w rozdziale
Ustawienia sekwencji 4 przedziałów (pór dnia).
Ustaw stosowany rodzaj kontroli temperatury.
Rodzaj regulacji
Dostępne są trzy opcje:
Reg. czujn. t. podł. :Termostat reguluje
 OK 
wyłącznie temperaturę
podłogi. Konieczne jest podłączenie czujnika
temperatury podłogi.
Reg. czujn. t. pow. :Termostat reguluje wyłącznie temperaturę
powietrza w pomieszczeniu.
Reg. czujn. t. pow./
czujn. ogr. t. podł.Termostat reguluje temperaturę powietrza
w pomieszczeniu oraz minimalną i maksymalną temperaturę podłogi. Konieczne jest podłączenie czujnika temperatury podłogi.
Regulator:Termostat działa jako zwykły regulator bez
żadnych czujników. Ustawienie jest procentowe.
Naciśnij OK i wybierz żądaną opcję. Potwierdź za pomocą OK.
15
Model OCC4/OCD4 Polski
Skala temperatury
Powrót
Pozwala na wyznaczenie zakresu temperatur, w ramach którego można wprowadzać
Skala temp.
ustawienia dla termostatu. Następnie można
wprowadzać wartości temperatury mieszczą OK 
ce się w tym zakresie w trybach automatycznym, komfortowym i ręcznym.
Naciśnij OK, aby podświetlić temperaturę Min. Za pomocą przycisków "w górę" i "w dół" ustaw żądaną wartość najniższej dopuszczalnej temperatury. Naciśnij OK i wybierz wartość maksymalnej
dopuszczalnej temperatury. Potwierdź ustawienia za pomocą OK.
Poszczególne menu i podmenu posiadają opcję Powrót.
Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.
Podświetlenie wyświetlacza
Istnieją trzy opcje ustawień dla podświetlenia
wyświetlacza:
Podświetlenie
• Automatyczne: Podświetlenie włącza się
przy każdym naciśnięciu dowolnego przy OK 
cisku i wyłącza automatycznie po 30 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku.
• Włączone: Podświetlenie jest włączone przez cały czas.
• Gdy włączone jest ogrzewanie: Podświetlenie włącza się, gdy termostat aktywuje ogrzewanie.
Wybierz żądaną opcję podświetlenia wyświetlacza i potwierdź
naciskając OK.
Język
Pozwala na zmianę języka wyświetlacza.
Naciśnij OK i wybierz żądany język. Potwierdź za pomocą OK.
Język

OK

Reset do ustawień fabrycznych
Pozwala na powrót termostatu do ustawień
fabrycznych. Ustawienia wprowadzone przez
użytkownika ulegają skasowaniu.
Naciśnij OK, z menu wybierz Reset. Potwierdź za pomocą OK.
Reset do ust. fabr.

OK

Wyjście
Powrót do ekranu początkowego.
Sygnalizacja błędów
W razie wystąpienia błędu lub usterki, termostat wyświetla jeden
z następujących kodów:
E0:Błąd wewnętrzny. Termostat jest uszkodzony. Konieczna jest
wymiana termostatu.
E1: Wewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.
E2: Zewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.
E5: Wewnętrzne przegrzanie. Sprawdź instalację.
Ustawienia fabryczne
Fabryczny harmonogram
Dzień 1-5
Z czujnikiem
temp. podłogi
Z czujnikiem
temp. powietrza
Zdarzenie
Godzina
Dzień
06:00-08:00
25°C
20°C
Poza domem
08:00-16:00
20°C
15°C
W domu
16:00-22:30
25°C
20°C
Noc
22:30-06:00
20°C
15°C
Dzień 6-7
Z czujnikiem
temp. podłogi
Z czujnikiem
temp. powietrza
Zdarzenie
Godzina
Dzień
06:00-23:00
25°C
20°C
Noc
23:00-06:00
20°C
15°C
Informacje
Informacje
Wyświetla dane wersji oprogramowania
termostatu.

OK

OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
16
Znak towarowy jest zarejestrowany i stanowi własność OJ Electronics A/S· © 2010 OJ Electronics A/S
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed