advertisement

Duracraft DF130E Series Instrukcja obsługi | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
8
10
DANSK
ÍNDICE
12
14
SUOMI
16
18
20
HRVATSKI 22
24
26
28
NORSK
30
POLSKI
32
34
36
3
4
5
2
1
6
7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
ČESKY
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Likvidace
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
DANSK
DANSK
DELE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
10
11
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
12
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
14
15
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Elimination
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
16
17
ΜΕΡΗ
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
A
B
C
D
1.
2.
3.
3.
1.
4.
2.
3.
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
20
21
MAGYAR
MAGYAR
ALKOTÓELEMEK
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
22
23
ITALIANO
ITALIANO
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
24
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
26
KOOPVOORWAARDE
27
NORSK
NORSK
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
28
29
POLSKI
POLSKI
Zabezpieczenie przed przegrzaniem grzejnika
Utylizacja
1. P rzed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać
wszystkie instrukcje i odpowiednio je stosować.
2. Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci), których cechy fizyczne,
sensoryczne lub umysłowe, oraz brak doświadczenia i wiedzy
uniemożliwiają im bezpieczne użytkowanie urządzenia,
chyba, że osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały
poinstruowane co do użytkowania przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci aby upewnić
się, że nie bawią się urządzeniem.
3. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie
wewnątrz pomieszczeń, natomiast nie jest przeznaczone do
pracy na zewnątrz lub dla celów komercyjnych.
4. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów
lub substancji, takich jak rozpuszczalniki, lakiery, kleje, itp.
Niektóre elementy wewnątrz urządzenia mogą być gorące i
powodować iskrzenie.
5. Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio pod gniazdem zasilania.
6. Materiały łatwopalne należy przechowywać w odległości
co najmniej 100cm od grzejnika. Aby uniknąć poparzeń, nie
wolno dopuścić do kontaktu nieosłoniętej skóry z gorącymi
powierzchniami.
7. Nie przykrywać urządzenia żadnymi przedmiotami,
zgodnie z oznakowaniem. Może to prowadzić do przegrzania,
zapalenia się lub porażenia elektrycznego. Upewnić się, czy
wloty i wyloty powietrza nie są zasłonięte.
8. Nie używać urządzenia ani przewodu zasilania, jeżeli są
uszkodzone albo wykazują oznaki uszkodzenia, lub jeśli
urządzenie przewróciło się i nie działa prawidłowo. Naprawy
należy przeprowadzać w punkcie serwisowym zatwierdzonym
przez producenta.
9. Kratka wylotu powietrza może się mocno nagrzewać podczas
działania – prosimy nie dotykać nieosłoniętymi rękami.
10. Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
11. Należy upewnić się, że urządzenia nie można dosięgnąć spod
prysznica czy z wanny.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. G rzejnik wyposażony jest w zabezpieczenie przed
przegrzaniem, które wyłączy go automatycznie, jeżeli
temperatura wewnątrz urządzenia przekroczy normalną
temperaturę pracy. To zabezpieczenie dotyczy tylko samego
urządzenia i nie ma żadnego wpływu na regulację temperatury
w pomieszczeniu.
2. Ustawić włącznik urządzenia (3) na ( ) i pokrętło termostatu
(2) w najniższej pozycji ( ) i wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka sieciowego.
3. Pozostawić grzejnik na co najmniej 20 minut, aby ostygł.
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu informuje, że urządzenia nie można
wyrzucać do śmieci, lecz należy je oddać do punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowo utylizując urządzenie wnosicie Państwo wkład w
ochronę środowiska i zdrowia współobywateli. Nieprawidłowa uty­
lizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia.
Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można otrzymać
w ratuszu miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta lub w
punkcie sprzedaży urządzenia.
Przepisy te obowiązują tylko w krajach członkowskich UE.
Otwór wylotowy powietrza
Pokrętło termostatu
Przełącznik Ustawień
A ( ) wył
B ( ) zimne powietrze
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Lampka kontrolna
Uchwyt do przenoszenia
Otwór wlotowy powietrza
Kabel Zasilający
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. U stawić włącznik urządzenia (3) w pozycji ( ).
2. Obrócić pokrętło termostatu (2) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara do najwyższej pozycji ( ).
3. Po osiągnięciu wymaganej temperatury w pomieszczeniu,
należy obracać pokrętło termostatu (2) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aż do usłyszenia kliknięcia. Teraz
grzejnik wyłącza się.
4. Następnie obrócić lekko pokrętło termostatu (2) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Teraz grzejnik będzie
się włączał i wyłączał automatycznie, utrzymując w ten sposób
wymaganą temperaturę w pomieszczeniu.
30
Czyszczenie
WARUNEK ZAKUPU
1. P rzed przystąpieniem do czyszczenia należy ustawić pokrętło
termostatu (2) w najniższej pozycji ( ) i wyciągnąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Pozostawić
grzejnik na co najmniej 20 minut, aby ostygł.
2. Aby usunąć pył z silnika i elementu grzejnego należy wyczyścić
odkurzaczem otwór wlotowy (1) i wylotowy powietrza (6).
3. Wyczyścić powierzchnię zewnętrzną grzejnika miękką,
wilgotną szmatką.
Nabywca produktu firmy KAZ przejmuje na siebie, jako warunek
kupna, odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie i
konserwację nabytego urządzenia zgodnie z treścią instrukcji
obsługi. Nabywca lub użytkownik musi samodzielnie zdecydować,
kiedy i jak długo będzie użytkować produkt firmy KAZ.
UWAGA: W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW Z OPISYWANYM
PRODUKTEM FIRMY KAZ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO
WSKAZÓWEK PODANYCH W WARUNKACH GWARANCJI. NIE
NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB OTWIERANIA LUB
SAMODZIELNEJ NAPRAWY URZĄDZENIA FIRMY KAZ,
PONIEWAŻ POWODUJE TO UTRATĘ UPRAWNIEŃ
GWARANCYJNYCH ORAZ GROZI WYPADKIEM LUB SZKODAMI
MATERIALNYMI.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
32
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
33
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
34
35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
36
37
38
39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement