Ibico ibiMaster 200 Instrukcja obsługi

Ibico ibiMaster 200 Instrukcja obsługi
ibiMaster 200
CZ
HU
RU
Instruction Manual
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Manuale d’istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de servicio
Instrução de manejo
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató
Руководство по
1
5
2
6
3
7
4
8
3
4
Cause
A4, 297mm
21
200 books
Net weight
8.7kg
Dimensions (W x H x D)
455mm x 185mm
x 435mm
Reliure du document
1
3
2
4
Symptôme
Cause
21
Poids machine
8,7 kg
Dimensions machine
(LXHXP)
455 x 185 x 435 mm
3
2
4
A4, 297mm
21
Stanzkapazität
Stanzkapazität pro Stunde
(ca.)
5.000 Blatt
Bindekapazität
8,7kg
Maße (B x H x T)
455mm x 185mm
x 435mm
3
2
4
Causa
A4, 297mm
21
5000 fogli
500 fogli, 51mm
8,7kg
455mm x 185mm x 435mm
Instellen van de papieraanslag
• Stel de papieraanslag (afb. 1) voor het ponsen in op het te
gebruiken papierformaat.
3
2
4
Oorzaak
Corrigerende Handeling
Papiersnippers blokkeren de
ponsopening
Leg het papier volledig in de
ponsopening totdat het papier er niet
verder in kan
Technische gegevens
Maximum papierformaat
A4, 297mm
21
Max. ponscapaciteit
20 vel, 80gsm papier
5000 vel
Max. bindcapaciteit
500 vel, 51mm
8.7kg
Afmetingen (Br x H x D)
455mm x 185mm
x 435mm
3
2
4
Causa
A4, 297 mm
21
5.000 hojas
500 hojas, 51 mm
8,7 kg
455 mm x 185 mm
x 435 mm
Encadernar o documento
1
3
2
4
Problema
Causa
Certifique-se que o regulador da
margem esteja ajustado correctamente
para o papel, e que o papel esteja
encostado a este.
A4, 297 mm
500 folhas
51 mm
8,7 kg
455 mm x 185 mm
x 435 mm
Binda dokumentet
1
3
2
4
Fel
Orsak
Pappret ligger inte an mot den bakre
väggen i stansen
Specifikationer
Maximal pappershöjd
A4, 297 mm
Antal stansdynor
21
20 ark, 80 g/m2-papper
5000 ark
500 ark, 51 mm
Nettovikt
8,7 kg
455 mm x 185 mm
x 435 mm
ibiMaster 200
Monta˝
• Ostro˝nie rozpakowaç i ustawiç urzàdzenie ibiMaster 200 na
p∏askiej powierzchni, najlepiej na wysokoÊci 74 cm od
powierzchni pod∏ogi. Urzàdzenie nale˝y podnosiç trzymajàc je
od do∏u, za dolnà cz´Êç. Nie nale˝y podnosiç urzàdzenia za
ràczk´ dziurkacza.
Regulacja prowadnicy brzegu
• Upewniç si´, ˝e prowadnica brzegu (Rys. 1) jest ustawiona na
„A4”.
Dziurkowanie brzegu dokumentu
• Z∏o˝yç wszystkie karti dokumentu razem i wsunàç grzbiet,
którym majà byç po∏àczone, do szczeliny zespo∏u do
dziurkowania. Za jednym razem mo˝na wsunàç maksymalnie
20 arkuszy. Dociskaç kartki do momentu, gdy b´dà przylegaç
na ca∏ej swojej d∏ugoÊci do prowadnicy brzegu kartki dolnej
cz´Êci szczeliny zespo∏u do dziurkowania (Rys. 2, A).
• Kiedy papier b´dzie ustawiony na platformie do dziurkowania,
nale˝y pociàgnàç do siebie uchwyt do dziurkowania (Rys. 2,
B). Nast´pnie nale˝y ustawiç uchwyt w pierwotnym po∏o˝eniu i
wyjàç papier ze szczeliny zespo∏u do dziurkowania.
• Powtarzaç t´ czynnoÊç do momentu podziurkowania kartek
ca∏ego dokumentu.
• Podczas dziurkowania ok∏adek z tworzwya sztucznego (PVC)
za jednym razem mo˝na wsunàc maksymalnie dwie ok∏adki,
gdy˝ ten materia∏ mo˝e spowodowaç zablokowanie urzàdzenia
lub jegonadmierne zu˝ycie.
OkreÊlenie w∏aÊciwej wielkoÊci grzbietu
• W celu osiàgni´cia dobrych wyników najlepiej jest u˝ywaç
grzbietu o Êrednicy zbli˝onej do gruboÊci bindowanego
dokumentu. W celu okreÊlenia w∏aÊciwej wielkoÊci grzbietu
nale˝y po∏o˝yç ∏àczony dokument, wraz z ok∏adkami, na
przymiarze bindownicy (Rys. 3).
• Przesuwaç wskaênik do momentu, gdy dotknie dokumentu.
Uzyskany wynik to zalecana Êrednica grzbietu.
Bindowanie dokumentu
1
UmieÊciç grzbiet na urzàdzeniu otwierajàcym, w ten sposób,
by jego palce by∏y skierowane do góry (Rys. 4).
3
Wsunàç dokument tak, by przednia ok∏adka by∏a skierowana
w dó∏, na otwarte z´by grzbietu (Rys. 6).
2
Przesunàç uchwyt do ty∏u, do momentu, kiedy grzbiet otworzy
si´ wystarczajàco, by mo˝na by∏o wsunàç dokument (Rys. 5).
4
Pociàgnàç uchwyt do siebie do momentu, a˝ grzbiet
ponownie si´ zamknie (Rys. 7). Wydruk prezentacji jest
gotowy. Zdjàç dokument podnoszàc go do góry.
Tacka na odpady
• Tacka na odpady znajduje si´ pod urzàdzeniem, w tylnej
cz´Êci urzàdzenia. Nale˝y jà czuÊciç regularnie by nie
dopuÊciç do zablokowania i ewentualnego uszkodzenia
urzàdzenia (Rys. 8).
Przechowywanie ok∏adek i grzbietów
• Urzàdzenie ibiMaster 200 ma wbudowany magazynek na
grzbiety i ok∏adki. Nale˝y je trzymaç w urzàdzeniu, dzi´ki
czemu nie marnuje si´ czasu na wyszukiwanie materia∏ów
eksploatacyjnych. W celu uzyskania najlepszych wyników
zalecamy stosowanie grzbietów i ok∏adek IBICO lub GBC.
ibiMaster 200
Problemy z uruchomieniem urzàdzenia po raz pierwszy
• Dzi´ki ponad 50 lat doÊwiadczenia w produkcji bindownic
wiemy, ˝e na poczàtkowym etapie u˝ywania urzàdzenia
pojawiajà si´ b∏´dy zwiàzane z dziurkowaniem dokumentu.
W celu uzyskania najlepszych wyników zalecamy „trenowanie”
dziurkowania. Przekonacie si´ dzi´ki temu, jak maszyna jest
∏atwa w u˝yciu i nie uszkodzicie cennych dokumentów.
Ewentualne problemy mogà byç spowodowane przez
nast´pujàce czynniki:
Objaw
Przyczyna
Co nale˝y zrobiç
Otwory nie przebiegajà równolgle do
brzegu papieru
Âcinki papieru blokujà szczelin´ zespo∏u
do dziurkowania
Wsunàç kartk´ papieru do zespo∏u do
dziurkowania i przesunàç jà z lewej na
strony na prawà, by usunàç Êcinki
blokujàce szczelin´
Wsuni´ty papier nie przylega równo na
ca∏ej d∏ugoÊci do tylnej Êciany zespo∏u do
dziurkowania
Wsunàç ca∏kowicie papier do zespo∏u do
dziurkowania do momentu, gdy przestanie
si´ przesuwaç
Prowadnica brzegu nie jest ustawiona na
tà samà wielkoÊci co papier lub papier nie
jest ustawiony równo w stosunku do
prowadnicy brzegu
Sprawdziç, czy prowadnica brzegu jest
ustawiona na odpowiednià wielkoÊç
papieru i czy papier jest ustawiony
wzgl´dem niej
Ostatnia dziurka przechodzi przez brzeg
arkusza
JeÊli problemy z urzàdzeniem ibiMaster 200 utrzymujà si´, prosz´ skontaktowaç si´ z dostawcà sprz´tu.
Specyfikacje
Maksymalna wysokoÊç
arkusza papieru
A4, 297mm
Liczba ostrzy dziurkujàcych
21
WydajnoÊç dziurkowania
20 arkuszy, gramatura 80 g/m2
WydajnoÊç dziurkowania na
godzin´ (wartoÊç przybli˝ona)
5000 arkuszy
WydajnoÊç bindowania
500 arkuszy, 51mm
WydajnoÊç bindowania na
godzin´ (wartoÊç przybli˝ona)
200 dokumentów
8,7kg
Wymiary (Sz x W x D)
455mm x 185mm x 435mm
Gwarancja
Udzielamy gwarancji na jeden rok pracy urzàdzania od daty
zakupu pod warunkiem, ˝e urzàdzenie b´dzie eksploatowane w
sposób okreÊlony w instrukcji. W okresie obj´tym gwarancjà GBC
naprawi lub wymieni wadliwe urzàdzenie wed∏ug swojego
uznania, nie pobierajàc za to ˝adnej op∏aty. Niniejsza gwarancja
nie obejmuje uszkodzeƒ wynikajàcych z niew∏aÊciwej eksploatacji
urzàdzenia lub jego u˝ycia niezgodnie z przeznaczeniem. Przy
sk∏adaniu reklamacji nale˝y przedstawiç dowód zakupu. Naprawy
lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieupowa˝nione
przez GBC powodujà utrat´ gwarancji. Dà˝ymy do tego, by nasze
produkty spe∏nia∏y podane specyfikacje. Niniejsza gwarancja nie
narusza w niczym praw przys∏ugujàcym konsumentom na mocy
odpowiedniego prawa krajowego okreÊlajàcego zasady
sprzeda˝y towarów.
CZ
Nastavení vodiãe okrajÛ
• Zkontrolujte, zda je vodiã okrajÛ (obr. 1) nastaven na ‘A4’.
• PosuÀte indikátor, aÏ se dotkne dokumentu. Dostanete tak
rozmûr vhodného hfiebene.
3
2
4
CZ
Pfiíãina
ZasuÀte papír úplnû do dûrovacího otvoru
aÏ na doraz
Zkontrolujte, zda je vodiã okrajÛ správnû
nastaven pro dan˘ papír a zda je papír
podle nûj vyrovnan˘
A4, 297mm
21
20 listÛ, 80gsm papír
Dûrovací kapacita za
hodinu (pfiibliÏnû)
5000 listÛ
500 listÛ, 51mm
8,7kg
Rozmûry (‰ x v x h)
455mm x 185mm x 435mm
HU
3
2
4
HU
Ok
A4, 297mm
21
20 lap, 80gsm papír
5000 lap
500 lap, 51mm
200 könyv
Netto tömeg
8.7kg
455mm x 185mm
x 435mm
RU
потяните ручку пробивания отверстий на себя (рис. 2, B). Затем верните
ручку пробивания отверстий в первонaчалное положение и вıтащите
бумагу из щели для пробивания отверстий.
Скрепление документа
1 Поместите круглй корешок на отгибател круглого корешка с
3 Наденте документ на палц откртого круглого корешка так, чтоб
RU
Признак
Причина
Пробите отверстия расположен
непараллелно с краем бумаги
Обрезки бумаги забивают щел
Последнее пробиЖое отверстие заходит за
конец бумаги
Технические характеристики
Максималная всота бумаги
A4, 297 мм
21
20 листов, бумага 80 г/м2
200 книг
Вес нетто
8,7 кг
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed