GLAS- ANALYSE

GLAS- ANALYSE
Glas-Analyse-Waage
Glazen analyse lichaamweegschaal
Pèse-personne en verre
Báscula de vidrio para análisis corporal
Bilancia con corpo in vetro
Glass Body Analysis Scale
Szklana waga do analizy masy ciała
Üveg testelemző személyi mérleg
Скляні ваги з різноманітними функціями аналізу
Стеклянные весы с анализом состояния тела
‫المقياس الزجاجي لتحليل كتلة الجسم‬
PW 5644 FA
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Instrucciones de servicio
Istruzioni per l’uso
Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati útmutató
Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации
‫دليل التعليمات‬
04
11
17
23
29
35
41
47
53
58
67
2
Język polski
3
11
12
16
Lokalizacja kontrolek.......................................................Strona 3
Instrukcja obsługi.............................................................Strona 41
Techniczne specyfikacje.................................................Strona 42
Ogólne warunki gwarancji.............................................Strona46
Usuwanie...........................................................................Strona46
3
23
24
28
3
47
48
51
3
35
36
39
3
29
30
33
3
67
66
.........................................
......................................................
.......................................................
3
Locatie van bedieningselementen • Situation des commandes • Ubicación de los controles
Posizione dei comandi • Location of Controls • Lokalizacja kontrolek • A Kezelőszervek Elhelyezkedése
Розташування органів керування • Расположение элементов •
Display
Display • Affichage • Pantalla • Display • Display • Wyświetlacz • Kijelző • Дисплей • Дисплей •
4
5
6
7
8
> 30
Körperfett
4,0 – 20,5
20,6 – 25,0
25,1 – 30,5
30,6 – 50,0
4,0 – 25,0
25,1 – 30,0
30,1 – 35,0
35,1 – 50,0
Körperfett
4,0 – 15,5
15,6 – 20,0
20,1 – 24,5
24,6 – 50,0
4,0 – 19,5
19,6 – 24,0
24,1 – 28,5
28,6 – 50,0
9
10
11
12
13
14
15
> 30
Obesitas
> 30
16
Pb = bevat lood
Cd = bevat cadmium
Hg = bevat kwik
Li = bevat lithium
17
18
Situation des commandes
1 Bouton UP
2 Bouton SET
3 Bouton DOWN
4Affichage
5 Surfaces de contact
Indicateurs sur
affichage
kg (lb / st:lb)
P0 - P9
19
20
21
> 30
Hommes
Poids (kg) KCAL
60
1620
65
1560
70
1561
70
1505
poids normal
> 30
22
23
24
25
26
27
> 30
Mujer
Grasa corporal
Agua corporal
4,0 – 20,5
66,0 – 54,7
20,6 – 25,0
54,6 – 51,6
25,1 – 30,5
51,5 – 47,8
30,6 – 50,0
47,7 – 34,4
4,0 – 25,0
66,0 – 51,6
25,1 – 30,0
51,5 – 48,1
30,1 – 35,0
48,0 – 44,7
35,1 – 50,0
44,6 – 34,4
Mujer
Peso (kg)
KCAL
50
1265
55
1298
60
1302
60
1242
Hombre
Peso (kg)
KCAL
60
1620
65
1560
70
1561
70
1505
Peso normal
Obeso
18,5 - 25
25 - 30
> 30
Hombre
Grasa corporal
Agua corporal
4,0 – 15,5
66,0 – 58,1
15,6 – 20,0
58,0 – 55,0
20,1 – 24,5
54,9 – 51,9
24,6 – 50,0
51,8 – 34,4
4,0 – 19,5
66,0 – 55,4
19,6 – 24,0
55,3 – 52,3
24,1 – 28,5
52,2 – 49,2
28,6 – 50,0
49,1 – 34,4
28
Pb = contiene plomo
Cd = contiene cadmio
Hg = contiene mercurio
Li = contiene litio
29
30
31
32
> 30
Uomini
Massa grassa
Acqua corporear
4,0 – 15,5
66,0 – 58,1
15,6 – 20,0
58,0 – 55,0
20,1 – 24,5
54,9 – 51,9
24,6 – 50,0
51,8 – 34,4
4,0 – 19,5
66,0 – 55,4
19,6 – 24,0
55,3 – 52,3
24,1 – 28,5
52,2 – 49,2
28,6 – 50,0
49,1 – 34,4
Lo
Err
Uomini
Peso (kg)
KCAL
60
1620
65
1560
70
1561
70
1505
Peso normale
Err2
33
18,5 - 25
34
35
36
English
37
38
> 30
Men
Body water
66.0 – 54.7
54.6 – 51.6
51.5 – 47.8
47.7 – 34.4
66.0 – 51.6
51.5 – 48.1
48.0 – 44.7
44.6 – 34.4
Body water
66.0 – 58.1
58.0 – 55.0
54.9 – 51.9
51.8 – 34.4
66.0 – 55.4
55.3 – 52.3
52.2 – 49.2
49.1 – 34.4
39
Disposal
BMI
Overweight
25 - 30
Pb = contains lead
Cd = contains cadmium
Hg = contains mercury
Li = contains lithium
40
English
Język polski
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
użytkowanie urządzenia przyniesie Państwu satysfakcję.
Spis treści
Uwagi ogólne.....................................................................41
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi.................................41
Dzieci..........................................................................................41
Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania urządzenia....................................................41
Obsługa baterii.........................................................................42
Założenie baterii.................................................................42
Lokalizacja kontrolek..........................................................42
Techniczne specyfikacje.....................................................42
Informacje dotyczące wagi analizującej............................43
Użytkowanie.......................................................................43
Ważenie......................................................................................43
Zapisywanie danych personalnych.......................................43
Pomiar i analiza.........................................................................44
Ocena wyników..................................................................44
Tkanka tłuszczowa....................................................................44
Znaczenie wody dla naszego zdrowia.................................44
Wartości wzorcowe zawartości tkanki tłuszczowej
oraz wody w ciele.....................................................................45
BMR (Basal Metabolic Rate / Wydatek energii).................45
Wartości odniesienia dzienne dziennej dawki
kilokalorii bez aktywności fizycznej.......................................45
BMI (Body Mass Index)...........................................................45
Wartości odniesienia dla wskaźnika BMI.............................45
Komunikaty o błędach.......................................................45
Czyszczenie.........................................................................45
Ogólne warunki gwarancji.................................................46
Usuwanie............................................................................46
Usuwanie baterii.......................................................................46
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“.........................46
41
• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania“.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Dzieci
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Specjalne wskazówki dotyczące
bezpiecznego użytkowania urządzenia
OSTRZEŻENIE:
Gdy powierzchnia szkła jest wilgotna lub znajdują się na niej
krople wody, najpierw ją dobrze osusz – niebezpieczeństwo poślizgnięcia się!
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
UWAGA:
• Proszę ostrożnie obchodzić się z wagą, ponieważ jest
to instrument pomiarowy. Proszę nie upuścić jej i nie
wskakiwać na nią.
• Proszę nie obciążać wagi więcej niż do 180 kg
(396.8 lb, 28: 3½ st:lb) w przeciwnym razie mogą Państwo spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego,
niekomercyjnego.
• Korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
• Nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Trzymać z dala od gorąca, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci (nigdy nie zanurzać w płynach) oraz ostrych
krawędzi.
• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu
lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.
• W czasie przenoszenia lub gdy nie jest używana, waga
powinna zawsze znajdować się w pozycji poziomej.
• Z wagi do pomiaru ilości tkanki tłuszczowej nie powinny
korzystać:
- Dzieci poniżej 6 roku życia oraz osoby dorosłe powyżej 100 roku życia
- Osoby, u których występuje gorączka, obrzęk lub
chore na osteoporozę
- Osoby przechodzące leczenie dializami
- Osoby z wszczepionym stymulatorem serca
Uwagi ogólne
42
Język polski
- Osoby przechodzące farmakologiczne leczenie
układu krążenia
- Ciężarne kobiety
- Sportowcy wykonujący intensywny trening sportowy
przez 5 godzin każdego dnia
- Osoby, u których tętno wynosi mniej niż 60 uderzeń
na minutę
- Osoby biorące leki rozszerzające lub zwężające naczynia krwionośne
- Osoby z poważnymi odchyleniami anatomicznymi
nóg w odniesieniu do całkowitego rozmiaru ciała
(znacznie skrócone lub wydłużone nogi).
Obsługa baterii
OSTRZEŻENIE:
• Nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie ciepła lub
promieniowania słonecznego.
• Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
• Trzymaj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Baterie nie mogą być używane do zabawy.
• Baterie mogą ulec połknięciu, co może być zagrożeniem dla życia. W przypadku połknięcia baterii należy
natychmiast szukać pomocy lekarskiej.
• Nie otwieraj baterii siłą.
• Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami (pierścienie, gwoździe, śruby itd.). Grozi to zwarciem!
• Zwarcie może spowodować silne nagrzewanie się baterii a nawet zapalenie się. W konsekwencji może dojść
do oparzeń.
• Ze względu na bezpieczeństwo pod czas transportu
bieguny powinny być osłonięte taśmą samoprzylepną.
• W razie wycieku elektrolitu z baterii, nie wetrzeć go w
oczy ani śluzówki. W razie kontaktu umyć ręce wodą,
oczy przepłukać czystą wodą, a w razie utrzymujących
się dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
Założenie baterii
WSKAZÓWKA:
Tam, gdzie to jest konieczne dostarczone baterie zostały
zabezpieczone plastikową folią na czas transportu.
1. Zdjąć folię przed włożeniem baterii do urządzenia.
2. Otwórz kieszeń na baterie na tylnej ściance.
3. Proszę umieścić w środku 2 baterii typu AAA/R03. Proszę
pamiętać o właściwej polarności (patrz na spód kieszeni
na baterie)!
4. Proszę ponownie zamknąć kieszeń na baterie.
5. Jeżeli nie korzystają Państwo z urządzenia przez dłuższy
czas proszę wyjąć z niego baterie, aby zapobiec „wyciekowi” kwasu akumulatorowego.
6. Jeśli komunikat “Lo“pojawia się na wyświetlaczu, należy
wymienić baterie.
UWAGA:
• Nie wolno łączyć baterii różnych typów lub baterii
nowych z używanymi.
• Baterii nie należy wrzucać do zwykłych domowych
śmieci. Zużyte baterie proszę oddać do punktu zbiórki
odpadów specjalnych lub do punktu sprzedaży.
Lokalizacja kontrolek
1
2
3
4
5
Przycisk „UP”
Przycisk „SET”
Przycisk „DOWN”
Wyświetlacz
Płytki kontaktowe
Wskażniki na
wyświetlaczu
kg (lb / st:lb)
P0 - P9
Znaczenie
Masa ciała
Pamięć danych
Mężczyzna
Kobieta
Wzrost
Wiek
Odczyt zawartości tłuszczu
Odczyt zawartości wody
Odczyt masy mięśni
Odczyt masy kości
Wartość procentowa – tłuszcz /
woda / masa mięśni
Ocena:
Underfat Healthy
niedowaga- normalna waga- nadOverfat Obese
waga- otyłość
Podstawowa przemiana materii, czyli
KCAL
wymagana dzienna dawka energii w
kilokaloriach (BMR)
BMI
Wskaźnik masy ciała
%
Techniczne specyfikacje
Model:.............................................................................PW 5644 FA
Napięcie zasilające:............... 2 baterie typ 1,5 V “AAA“ / “R03“
Waga netto urządzenia:................................................. ok. 1,57 kg
Pojemność pamięci:����������������������������������������������������������������������10
Wzrost:................................od 80 do 220 cm (2‘7½“ – 7‘2½“ ft:in)
Wiek:...........................................................................od 6 do 100 lat
Minimalna waga:........................... od 5,0 kg (11.0 lb / 0: 11 st:lb)
Maksymalna waga:.........................180 kg (396.8 lb / 28: 3½ st:lb)
Jednostka miary wagi:.............przyrost co 100 g (0.2 lb / ¼ st:lb)
Język polski
Jednostka miary tkanki tłuszczowej:�������������������������������������0,1 %
Podziałka płynów ustrojowych: ���������������������������������������������0,1 %
Zalecane warunki użytkowania:
Temperatura:...............................0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F
Względna wilgotność powietrza:�������������������������������� < 85 %
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Informacje dotyczące wagi analizującej
OSTRZEŻENIE:
Nie używać wagi, w przypadku posiadania rozrusznika
serca lub innych medycznych implantów z elektronicznymi
komponentami. Funkcja implantu może być naruszona z
powodu pomiaru.
Zasada działania tego urządzenia opiera się na pomiarze
oporności elektrycznej ludzkiego ciała. Celem dokonania
pomiarów urządzenie przesyła przez ciało słaby, niezauważalny dla człowieka sygnał elektryczny.
Przesyłany sygnał jest ogólnie biorąc bezpieczny! Prosimy
jednak zapoznać się ze szczególnymi zaleceniami na temat
bezpieczeństwa!
Metoda pomiaru zwana jest „analizą bioimpedancji elektrycznej” (BIA), a opiera się na pomiarze stosunku masy ciała do
masy wody zawartej w organizmie, przy uwzględnieniu innych
danych biologicznych (wiek, płeć, waga ciała).
Użytkowanie
WSKAZÓWKA:
• Przyciski operacyjne są umiejscowione na górnej krawędzi wagi.
• Ustawienia fabryczne wagi to jednostki “kg” i “cm”.
Aby zmienić ustawienia na “lb” lub na “st:lb” czy na “ft:in”,
należy:
• Włączyć wagę, naciskając delikatnie szklaną powierzchnię
stopą lub palcem.
• Nacisnąć przycisk UP , aż wyświetli się żądana jednostka. Jednostka dla wzrostu również zmienia się automatycznie.
Ważenie
• Wagę położyć na twardej, płaskiej powierzchni (unikać
dywanów i wykładzin). Nierówne podłoże jest przyczyną
niedokładności pomiarów.
• Stanąć na wadze obydwiema stopami. Urządzenie włącza
się automatycznie.
43
• Równomiernie rozłożyć ciężar ciała i poczekać, aż waga
dokona pomiaru.
• Przed pokazaniem dokładnej wagi cyfry na wyświetlaczu
będą migać.
• Celem wydłużenia okresu żywotności baterii, urządzenie
samoczynnie się wyłączy po 15 sekundach od chwili
zejścia z wagi.
• Jeśli nie ma żadnej czynności określania wagi przy
jednoczesnym wskazaniu „0.0”, waga automatycznie się
wyłączy po upływie 15 sekund.
Zapisywanie danych personalnych
WSKAZÓWKA:
• Do pamięci wagi wprowadzono wartości domyślne,
które można zmieniać w sposób opisany poniżej.
• Przeprowadzić poniższe etapy w kolejności, w ciągu
kilku sekund. W przeciwnym razie, urządzenie automatycznie anuluje tryb wprowadzenia.
• Nacisnąć przycisk „SET”. Na ekranie wyświetlacza błyskać
będzie numer miejsca w pamięci (P0). Potwierdzić wybór
naciskając przycisk „SET” albo wybrać inne miejsce w
pamięci naciskając przycisk „UP” lub „DOWN”. Z kolei
ponownie nacisnąć przycisk „SET” i przejść tym samym
do kolejnego kroku programowania.
• Na wyświetlaczu błyskać będzie symbol oznaczający
“mężczyzna” lub “kobieta”. Potwierdzić wybór naciskając
przycisk „SET” lub za pomocą przycisku „UP- / DOWN”
wybrać symbol swojej płci. Z kolei ponownie nacisnąć
przycisk „SET” i przejść tym samym do kolejnego kroku
programowania.
• Na wyświetlaczu błyskać będzie komunikat oznaczający
wzrost. Korzystając z przycisków „UP” lub „DOWN”
wprowadzić swój wzrost. Przytrzymanie jednego z przycisków spowoduje przyspieszenie tej operacji. Potwierdzić
wybór naciskając przycisk „SET”.
• Na wyświetlaczu błyskać będzie komunikat „AGE” (wiek).
Korzystając z przycisków „UP” lub „DOWN” wprowadzić
swój wiek. Przytrzymanie jednego z przycisków spowoduje przyspieszenie tej operacji. Potwierdzić wybór
naciskając przycisk „SET”.
• Krótkie wyświetlenie “- - - -” przerwie tryb wprowadzania
dla tej komórki pamięci. Następnie na ekranie wyświetli
się komórka pamięci, symbol płci oraz waga „0.0 kg”
(0.0 lb / 0: 0 st:lb).
Masz teraz następujące opcje:
• Można zmienić jednostki wagi oraz typu. Nacisnąć
przycisk UP , aż wyświetli się żądana jednostka wagi.
Jednostka wzrostu zmienia się automatycznie.
• Nacisnąć przycisk „SET” i ponownie przeglądnąć wybrane ustawienia.
• Wydzielić kolejne miejsca w pamięci - ogólnie dostępnych jest ich 10. Nacisnąć przycisk „SET” i zmienić miejsce w pamięci naciskając przycisk „UP” lub „DOWN”.
Następnie postępować zgodnie z opisem powyżej.
44
Język polski
• Jeśli chcemy dokonać zmian, należy nacisnąć SET (zamiga
komórka pamięci). Wybrać zapisaną pozycję za pomocą
przycisku UP lub DOWN. Następnie postępować zgodnie z opisem powyżej.
• Można od razu rozpocząć pomiary.
Pomiar i analiza
Dane na swój temat można zapisać w pamięci.
WSKAZÓWKA:
• Waga analizująca będzie pracowała poprawnie tylko
wtedy, gdy zainteresowana osoba stanie na powierzchniach kontaktu na boso z lekko wilgotnymi spodami
stóp, o ile jest to możliwe. Całkowicie suche stopy
mogą prowadzić do uzyskania niedokładnych wyników,
gdyż ich przewodnictwo jest zbyt małe.
• Jeśli to konieczne, płytki kontaktowe należy wytrzeć do
sucha. Dzięki temu odczyty będą dokładniejsze.
• Z uwagi na znaczne wahania ilości tłuszczu w organizmie trudno jest uzyskać wartość standardową. Pomiary
najlepiej przeprowadzać pomiędzy godziną 18:00 a
20:00, gdyż o tej porze ilość tkanki tłuszczowej zwykle
pozostaje na stałym poziomie.
• Nacisnąć przycisk SET. Za pomocą przycisku UP / DOWN
należy wybrać zapisana pozycję, w której zapisywane są
dane.
• Twoje wprowadzone wcześniej dane na chwilę pojawią
się na ekranie. Zaczekaj, aż wskazanie się zatrzyma:
komórka pamięci, symbol płci oraz waga „0.0 kg” (0.0 lb /
0: 0 st:lb).
• Stanąć na powierzchniach styczności (5) na wadze obydwiema nogami.
• Najpierw na wyświetlaczu pojawi się waga.
• W trakcie analizy na ekranie pojawi się obraz “o o o o”.
Po kilku sekundach pojawią się poniższe wyniki:
Proporcja tkanki tłuszczowej % (fat) i ocena
Proporcja płynów ustrojowych % (TBW)
Proporcja masy mięśni % (symbol )
Waga kości w kg (lb / st:lb) (symbol )
Podstawowa przemiana materii, czyli wymagana
dzienna energia w KCAL
6. Wskaźnik masy ciała (BMI)
• Następnie na wyświetlaczu kilkakrotnie pojawi się odczyt,
po czym waga samoczynnie się wyłączy.
1.
2.
3.
4.
5.
Ocena wyników
Wiele osób o dużej masie ciała ma odpowiedni stosunek
tkanki tłuszczowej do masy mięśni, natomiast wiele pozornie
szczupłych osób może wykazywać znacznie podwyższone
ilości tkanki tłuszczowej. Tłuszcz stanowi poważne obciążenie
dla organizmu, szczególnie dla układu sercowo-naczyniowego. Kontrola obydwu wartości (ilości tkanki tłuszczowej i masy
ciała) jest zatem zasadniczym warunkiem utrzymania zdrowia i
sprawności.
Tkanka tłuszczowa
Tkanka tłuszczowa jest istotnym elementem składowym ciała.
Odgrywa ona bardzo ważną rolę w organizmie, czy to jako
magazyn witamin koniecznych do ochrony stawów, czy też
regulator temperatury ciała. Celem nie jest zatem radykalna
redukcja ilości tkanki tłuszczowej, lecz uzyskanie i utrzymanie
równowagi pomiędzy ilością tkanki mięśniowej a ilością tkanki
tłuszczowej.
Znaczenie wody dla naszego zdrowia
Woda stanowi około 55% do 60% ludzkiego ciała, zależnie od
wieku i płci.
Woda odgrywa szereg funkcji w organizmie:
• Jest budulcem komórek. Oznacza to, że wszystkie komórki organizmu, czy to komórki skóry, gruczołów, mięśni,
mózgu czy też inne, spełniają swoje funkcje tylko wtedy,
gdy zawierają odpowiednią ilość wody.
• Jest rozpuszczalnikiem dla ważnych substancji w naszym
ciele.
• Jest środkiem transportu dla składników odżywczych,
substancji produkowanych przez organizm oraz produktów metabolizmu.
W poniższej tabeli przedstawiono wartości określające zależność ilości tkanki tłuszczowej od wieku i płci. Zawsze należy
zwracać uwagę na równowagę hydrologiczną organizmu.
Ilość wody w organizmie, podobnie jak ilość tłuszczu, ulega
dużym zmianom w ciągu dnia. Chcąc zatem uzyskać miarodajne dane, pomiarów zawsze należy dokonywać o tej samej
porze dnia.
Uzyskane wyniki pomiarów ilości tkanki tłuszczowej i wody
należy traktować wyłącznie jako wartości orientacyjne. Nie
należy z nich korzystać do stawiania diagnozy lekarskiej.
Chcąc poznać odpowiedzi na pytania dotyczące leczenia lub
diety prowadzącej do uzyskania normalnej wagi ciała należy
zasięgnąć porady lekarskiej.
Język polski
45
Wartości wzorcowe zawartości tkanki tłuszczowej oraz wody w ciele podane w procentach (przybliżone liczby)
Wiek
(lata)
< = 30
> 30
Kobiety
Mężczyźni
Poziom wody w
Poziom wody w
Tkanka tłuszczowa
Tkanka tłuszczowa
ciele
ciele
4,0 – 20,5
66,0 – 54,7
4,0 – 15,5
66,0 – 58,1
20,6 – 25,0
54,6 – 51,6
15,6 – 20,0
58,0 – 55,0
25,1 – 30,5
51,5 – 47,8
20,1 – 24,5
54,9 – 51,9
30,6 – 50,0
47,7 – 34,4
24,6 – 50,0
51,8 – 34,4
4,0 – 25,0
66,0 – 51,6
4,0 – 19,5
66,0 – 55,4
25,1 – 30,0
51,5 – 48,1
19,6 – 24,0
55,3 – 52,3
30,1 – 35,0
48,0 – 44,7
24,1 – 28,5
52,2 – 49,2
35,1 – 50,0
44,6 – 34,4
28,6 – 50,0
49,1 – 34,4
BMR (Basal Metabolic Rate / Wydatek energii)
Wskaźnik podstawowej przemiany materii (BMR) charakteryzuje zużycie/wydatek energii. Wydatek energii służy do opisu
ilości energii wyrażonej w jednostce KCAL, której wymaga
ciało w ciągu dnia podczas całkowitego spoczynku, w obojętnej temperaturze (28-30 °C) oraz przy pustym żołądku w celu
utrzymania swoich funkcji (np. podczas snu).
Wartości odniesienia dzienne dziennej dawki kilokalorii
bez aktywności fizycznej
Wiek
(lata)
6-17
18-29
30-49
50-69
Kobiety
Waga (kg) KCAL
50
1265
55
1298
60
1302
60
1242
Mężczyźni
Waga (kg) KCAL
60
1620
65
1560
70
1561
70
1505
mięśni nie jest brana pod uwagę we wzorze na obliczanie
wskaźnika BMI.
Komunikaty o błędach
WSKAZÓWKA:
Jeśli na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie, należy poczekać do chwili automatycznego wyłączenia
urządzenia i ponownie włączyć wagę. Jeśli komunikat o błędzie nadal będzie widoczny na ekranie należy wyjąć baterie
z komory na 10 sekund.
Wskażniki na
wyświetlaczu
Przykład:
Kobieta waży 55 kg i jest wzrostu 1,68 m. Jej wskaźnik BMI
oblicza się w następujący sposób:
55 kg: (1,68 m x 1,68 m) ≈ 19,5 kg/m²
Waga normalna
Wartość “wzrost do kwadratu” nie ma żadnego związku z powierzchnią ciała. Wskaźnik BMI stanowi zaledwie zgrubną wartość odniesienia, ponieważ ani anie odnosi się do konstrukcji
postaci i płci, ani do składu ciała danej osoby odniesieniu do
masy kanki tłuszczowej i mięśniowej człowieka.
Wartości odniesienia dla wskaźnika BMI
BMI
Niedowaga
< 18,5
BMI = Waga w kg: (wzrost w m x wzrost w m)
Norma
Nadwaga
Otyłość
18,5 - 25
25 - 30
> 30
Należy zauważyć, że interpretacja wg wskaźnika BMI wskazuje
nadmierną wagę w przypadku bardzo muskularnych osób
(kulturyści). Przyczyna tkwi w tym, iż ponadprzeciętna masa
Znaczenie
Test automatyczny (po włożeniu
baterii) poprawnej pracy wyświetlacza
Lo
BMI (Body Mass Index)
Indeks masy ciała (BMI) odnosi się do wagi ciała względem
kwadratu wzrostu.
Niedowaga
Norma
Nadwaga
Otyłość
Niedowaga
Norma
Nadwaga
Otyłość
Niski poziom baterii
Waga znajduje się powyżej wartości
maksimum.
Zawartość procentowa tkanki
tłuszczowej zawiera się poniżej lub
powyżej limitów ustalonych dla wagi
Czyszczenie
UWAGA:
• Proszę nie zanurzać wagi w wodzie, mogłoby to spowodować uszkodzenia elektroniki.
• Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przedmiotów.
• Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
• Urządzenie proszę czyścić przy pomocy lekko wilgotnej
nie mokrej ściereczki. Proszę uważać, aby do środka
urządze-nia nie dostała się wilgoć, ewent. woda!
• Najlepszym środkiem czyszczącym jest dostępny w handlu płyn do zmywania naczyń lub delikatne mydło.
• Po zakończeniu czyszczenia proszę osuszyć urządzenie
suchą, miękką ściereczką.
46
Język polski
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych
(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania
atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi
niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne
od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki
tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w
oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data
sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Usuwanie
Usuwanie baterii
Państwa urządzenie posiada baterie. Jeśli te baterie zostały
zużyte, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
UWAGA:
Nie wolno wyrzucać baterii/ akumulatorów z odpadami
gospodarstwa domowego!
• Baterie należy wyjąć z urządzenia.
• Zużyte baterie należy przekazać do odpowiedniego
punktu zbiórki lub dilera.
• W miejskich lub lokalnych instytucjach rządowych można
uzyskać informacje na temat punktów zbiórki.
Ten symbol można znaleźć na bateriach/ akumulatorach,
zawierających substancje niebezpieczne:
•
•
•
•
Pb = zawiera ołów
Cd = zawiera kadm
Hg = zawiera rtęć
Li = zawiera lit
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie
należy do śmieci domowych.
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do
zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt
elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do
recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
47
48
49
50
> 30
Testzsír
4,0 – 15,5
15,6 – 20,0
20,1 – 24,5
24,6 – 50,0
4,0 – 19,5
19,6 – 24,0
24,1 – 28,5
28,6 – 50,0
Testvíz
66,0 – 58,1
58,0 – 55,0
54,9 – 51,9
51,8 – 34,4
66,0 – 55,4
55,3 – 52,3
52,2 – 49,2
49,1 – 34,4
KCAL
1265
1298
1302
1242
Err2
Normál súly
BMI
Err
51
52
53
54
55
56
57
> 30
58
59
60
61
62
< = 30
> 30
Женщина
Вес (кг)
ккал
50
1265
55
1298
60
1302
60
1242
Мужчина
Вес (кг)
ккал
60
1620
65
1560
70
1561
70
1505
Норма
18,5- 25
> 30
‫‪63‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫•‬
‫‪64‬‬
‫•‬
‫•‬
‫> ‪30‬‬
‫وزن ناقص‬
‫< ‪18.5‬‬
‫وزن معتدل‬
‫‪25 - 18.5‬‬
‫وزن زائد‬
‫‪30 - 25‬‬
‫‪65‬‬
‫‪AR‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫)‬
‫‪66‬‬
‫‪age‬‬
‫‪fat‬‬
‫‪TBW‬‬
‫‪67‬‬
‫‪AR‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
Stand 02/14
PW 5644 FA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement