Indesit FIM 53 K.A IX S Instrukcja

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Indesit FIM 53 K.A IX S Instrukcja | Manualzz
FIM 53 K.A IX S
CUPTOR
Sumar
Polski
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,4
Opis urządzenia,5
Opis urządzenia,6
Instalacja,14
Uruchomienie i użytkowanie,16
Programy,16
Programator elektroniczny,18
Zalecenia i środki ostrożności,19
Konserwacja i utrzymanie,20
Uyarı
Ostrzezenia
UWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne części
silnie się rozgrzewają podczas użytkowania. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżały
się do urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem
dorosłych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci
powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź
umysłowych, jak również osoby nieposiadające
doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli
znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze
związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i
konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci,
jeśli nie są one nadzorowane.
2
Nie stosować środków ściernych ani ostrych
łopatek metalowych do czyszczenia szklanych
drzwiczek piekarnika, ponieważ mogłyby porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy się
upewnić, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć
ryzyka porażenia prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić, że ogranicznik
jest skierowany ku górze i znajduje się on w tylnej
części komory.
3
Teknik Servis
-
Serwis Techniczny
! Nigdy nie korzystać z usług nieautoryzowanych techników.
Podać:
• Rodzaj usterki;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej
na urządzeniu.
Service
4
Beskrivning av maskinen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opis urządzenia
Widok ogólny
Vedere de ansamblu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3
POZIOM 4
POZIOM 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Beskrivning av maskinen
Kontrol Paneli
Kontrollpanel
1
2
3
4
1
2
3
4
Opis urządzenia
Panel sterowania
Panoul de control
1
2
3
4
1
2
3
4
Pokrętło PROGRAMY
Programator ELEKTRONICZNY
Pokrętło TERMOSTATU
Kontrolka TERMOSTATU
1
6
2
Selector PROGRAME
Programator ELECTRONIC
Selector TERMOSTAT
Indicator TERMOSTAT
3
4
560
567 mm.
mm
.
N
.
N
mm
.
mm
560
mm
.
45 m
m.
L
25
545
.
Besleme kablosu montajı
.
m.
5 mm.
mm
. min
mm
45 m
595 mm.
595
575-585 mm.
23 mm.
547
7
TR
TR
Hacim*
lt. 58
Hacim**
lt. 60
ENERGY
LABEL
ve ECODESIGN
8
9
TR
TR
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
Izgara
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Graten
10
Izgara tavuk
Ahtapot
•• ••
Saati ayarlama
11
TR
TR
İmha
TR
13
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji dla przyszłych
konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania, czy przeniesienia, należy
upewnić się, czy znajduje się ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi
uwagami, aby poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla: otworzyć drzwiczki piekarnika i
wkręcić 4 wkręty do drewna w 4 otwory znajdujące się na ramie obwodowej.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona ważne informacje
dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa.
Ustawienie
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je usunąć zgodnie z
normami zbierania odpadów (patrz Środki ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z niniejszymi instrukcjami i
przez personel zawodowo do tego przygotowany. Błędna instalacja może
skutkować powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia koniecznym
jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
• panele przylegające do piekarnika powinny być wykonane z materiałów
odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi być odporny na
temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy szeregowej
pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej, mebel powinien posiadać
następujące wymiary
45
Montaż przewodu zasilającego
1. Otworzyć skrzynkę zaciskową
podważając śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy: pociągnąć i
otworzyć pokrywę (patrz rysunek).
mm
.
N
.
N
mm
.
mm
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy uniemożliwiony jest
kontakt z jego częściami elektrycznymi.Informacje dotyczące zużycia prądu
wskazane na tabliczce znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych
dla tego typu instalacji.
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym jest usunięcie
tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować piekarnik w taki sposób, aby
wspierał się na dwóch listwach drewnianych lub na drewnianej desce z
prześwitem przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
560
mm
.
45 m
m.
L
25
545
.
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający dostosowane są
do funkcjonowania na prąd zmienny, przy napięciu i częstotliwości wskazanych
na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
.
.
mm
560
567 mm.
mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
. min
mm
5 mm.
595
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo powinny być
zamocowane w taki sposób, aby nie można ich było usunąć bez użycia
narzędzia.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
PL
2. Zamontować przewód zasilający:
odkręcić śrubę zacisku kabla oraz trzy
, a następnie
śruby styków L-Nzamocować pojedyncze przewody
pod głowicami śrub, zachowując
kolejność kolorów niebieski (N)
(patrz
brązowy (L) żółto-zielony
rysunek).
3. Zamocować przewód w
odpowiednim zacisku.
4. Zamknąć pokrywę skrzynki
zaciskowej.
L
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do obciążeń
wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci koniecznym jest
zainstalowanie pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznika wielobiegunowego
z otwarciem minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego do
obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom (przewód uziemienia
nie powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód zasilania powinien
być umieszczony tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za jego właściwe
podłączenie do prądu i zachowanie norm bezpieczeństwa.
14
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej mocy
urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej (patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na tabliczce
znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym
wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy ani
rozgałęziaczy.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i gniazdko powinny być
łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie
przez autoryzowanych techników (patrz Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
PL
Wymiary *
szerokość 43,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 40,6 cm
Pojemność *
l 58
Wymiary **
szerokość 45,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 40,6 cm
Pojemność **
l 60
Połączenia
elektryczne
napięcie 220-240 V ~ 50/60Hz
(zob. tabliczka znamionowa)
maksymalny pobór mocy 2250 W
Dyrektywa UE nr 65/2014, integrująca
dyrektywę 2010/30/EU.
Rozporządzenie UE nr 66/2014,
integrujące dyrektywę 2009/125/KE.
Rozporządzenie EN 60350-1
Rozporządzenie EN 50564
Etykieta
Efektywności
Energetycznej
Zużycie energii
i Ecodesign
konwekcja naturalna funkcja ogrzewania:
Tradycyjna;
Zużycie energii deklaracja Klasa z
wymuszonym obiegiem powietrza Multipieczenie
funkcja grzewcza:
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
następującymi dyrektywami
unijnymi:
- 2006/95/WE z dnia 12/12/06
(Niskie napięcie) wraz z późniejszymi
zmianami
- 2004/108/WE z dnia 15/12/04
(Kompatybilność elektromagnetyczna)
wraz z późniejszymi zmianami
- 93/68/EWG z dnia 22/07/93 wraz z
późniejszymi zmianami.
- 2012/19/UE wraz z późniejszymi
zmianami.
-1275/2008 stan by/ off mode
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
15
PL
Uruchomienie i użytkowanie
UWAGA ! Piekarnik jest wyposażony
w system blokowania rusztu, który
umożliwia jego wysuwanie bez
całkowitego wyjmowania z piekarnika
(1).W celu całkowitego wyjęcia
rusztu wystarczy go unieść w sposób
przedstawiony na rysunku, chwytając
za przednią część i pociągnąć do
siebie (2).
! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty piekarnik na
przynajmniej jedną godzinę, z termostatem ustawionym na maksimum i
zamkniętymi drzwiczkami. Następnie wyłączyć piekarnik, otworzyć drzwiczki i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy jest skutkiem parowania
substancji stosowanych w celu zabezpieczenia piekarnika.
Włączanie piekarnika
1. Wybrać program pieczenia, przekręcając pokrętło PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę, przekręcając pokrętło TERMOSTAT. Wykaz potraw
z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje się w Tabeli pieczenia (zob.
Programy).
3. Świecąca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazę nagrzewania do
nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić program pieczenia za pomocą pokrętła PROGRAMY;
- zmienić temperaturę za pomocą pokrętła TERMOSTAT;
- przerwać pieczenie przez ustawienie pokrętła PROGRAMY w położeniu “0”.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie piekarnika, gdyż
grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie znajdującym się w
wyposażeniu piekarnika.
Wentylator chłodzący
Dla obniżenia temperatury zewnętrznej niektóre modele wyposażono w
wentylator chłodzący. Wytwarza on strumień powietrza, który wydobywa się
pomiędzy panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator nadal pracuje aż do dostatecznego
ochłodzenia piekarnika.
Oświetlenie piekarnika
za pomocą pokrętła
Światło w piekarniku włącza się przez wybranie
PROGRAMY. Pozostaje ono włączone przy wyborze programu pieczenia.
Programy
Programy pieczenia
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić temperaturę w zakresie
od 60°C do MAX, z wyjątkiem:
• GRILL (zaleca się ustawienie tylko na MAX);
• ZAPIEKANIE (zaleca się nie przekraczać temperatury 200°C).
16
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Włączają się obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy pieczeniu tradycyjnym
najlepiej używać tylko jednego poziomu: wykorzystanie większej liczby
poziomów prowadzi do nierównomiernego rozkładu temperatury.
Program MULTIPIECZENIE
Włączają się wszystkie grzejniki (górny, dolny i termoobiegu) oraz wentylator.
Ponieważ temperatura jest stała w całym piekarniku, powietrze piecze i rumieni
żywność w sposób równomierny. Można używać jednocześnie dwie półki .
Program PIEKARNIK GÓRNY
Uruchamiany jest górny element grzewczy. Ta funkcja może być stosowana
do dokończenia pieczenia.
Program GRILL
Uruchamiany jest górny element grzejny.
Wysoka temperatura, skierowana bezpośrednio na ruszt, jest zalecana
dla potraw wymagających wysokiej temperatury na powierzchni. Podczas
pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika.
Program GRATIN
Uruchamia się górny element grzejny i zaczyna działać wentylator. Łączy
wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz piekarnika z jednokierunkowym
promieniowaniem cieplnym. Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw,
zwiększając moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia należy zamykać
drzwiczki piekarnika.
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
! Podczas pieczenia z wentylatorem nie używać pozycji 1 i 5: są wystawione
na bezpośrednie działanie gorącego powietrza, co może spowodować
przypalenie delikatnych potraw.
! Przy programach GRILL i ZAPIEKANIE, szczególnie jeśli są one
wykonywane z rożnem, ustawić blachę na poziomie 1, aby zebrać
pozostałości po pieczeniu (sosy i/lub tłuszcze).
MULTIPIECZENIE
• Używać poziomów 2 i 4, wykorzystując poziom 2 do potraw, które
wymagają wyższej temperatury.
• Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnego poboru energii. Nie należy się
niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie stale włączony: jego działanie
kontroluje termostat.
PIZZA
• Używać blachy z lekkiego aluminium i ustawić ją na ruszcie w wyposażeniu
kuchenki.
Z winy blachy wydłuża się czas pieczenia, a pizza rzadko kiedy jest
chrupiąca.
• W przypadku pizzy z wieloma dodatkami mozzarellę dodać dopiero w
połowie pieczenia.
• W celu dobrego upieczenia pizzy należy zastosować program
MULTIPIECZENIA.
Tabela pieczenia
Program
Piekarnik
tradycyjny
Potrawy
Kaczka
Pieczeń cielę ca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Herbatniki (z kruchego ciasta)
Kruche ciasta
Multipieczenie
Pizza (na 2 półkach)
Lasagne
Jagnię cina
Kurczak pieczony + ziemniaki
Makrela
Ciasto ś liwkowe
Ptysie (na 2 półkach)
Herbatniki (na 2 półkach)
Ciasto biszkoptowe (na 1 półce)
Ciasto biszkoptowe (na 2 półkach)
Słone ciasta
Podgrzewanie
górne
Poprawki pieczenia
Grill
Zapiekanki
Sole i mą twy
Szaszłyki z kalmarów i raków
Filet z dorsza
Warzywa z rusztu
Befsztyk cielę cy
Kotlet
Hamburgery
Makrele
Tost
Kurczak z rusztu
Mą twy
Waga
(kg)
Pozycja
półek
Nagrzewanie
wstę pne
(minuty)
Zalecana
temperatura
Czas trwania
pieczenia
(minuty)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
szt. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
17
PL
PL
Programator elektroniczny
na 1 godzinę i 15 minut. Program zatrzyma się automatycznie o godzinie
10:15.
Programowanie końca pieczenia
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero po ustawieniu
czasu trwania pieczenia.
•• ••
Ustawianie zegara
! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik jest włączony, czy
wyłączony. Nie można go ustawić jedynie wtedy, gdy został zaprogramowany
koniec pieczenia.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia ikona
cztery cyfry na WYŚWIETLACZU pulsują.
oraz
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zacznie pulsować ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić godzinę; jeśli przytrzyma się je
wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od użytkowania
piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału dźwiękowego po upływie
ustawionego czasu.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas; jeśli przytrzyma się
je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu włączy się sygnał
dźwiękowy.
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru programu
pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas trwania pieczenia;
jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić
ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
4. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis
END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. W celu jego
wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia zostaje zaprogramowany
18
1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu programowania
czasu pieczenia;
2. Następnie naciskać przycisk
dopóki nie zaczną pulsować ikona
i
cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
3. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądaną godzinę zakończenia
pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby
ułatwić ustawienie.
4. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
5. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis
END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. W celu jego
wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.
oraz
oznaczają, że zostało wykonane programowanie.
Włączone ikony
Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie pojawiają się godzina zakończenia oraz
czas trwania pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany na 1 godzinę.
Ustawia się 12.30 jako godzinę zakończenia. Program włącza się
automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
• Naciskać przycisk
dopóki nie zacznie pulsować ikona ustawienia,
które ma być anulowane oraz cyfry na wyświetlaczu Naciskać przycisk „
” dopóki na wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.
• Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i przytrzymać je naciśnięte, w
ten sposób anuluje się wszystkie wykonane ustawienia, w tym ustawienia
minutnika.
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Mając na względzie Wasze
bezpieczeństwo podajemy Wam poniższe zalecenia, które należy uważnie
przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do nieprofesjonalnych zastosowań
domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet, jeśli miejsce to jest
chronione daszkiem, gdyż wystawienie urządzenia na działanie deszczu
i burz jest bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z odpowiednich
uchwytów umocowanych po bokach piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też mokrymi lub
wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych wyłącznie
przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
Wykorzystywanie go do innych celów (np. do ogrzewania
pomieszczeń) uznaje się za niewłaściwe, a tym samym
niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego
lub nierozsądnego użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre części drzwiczek
piekarnika stają się bardzo gorące. Nie wolno ich dotykać, a dzieci
należy trzymać z dala od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie dotykały
rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową część uchwytu:
po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać zawsze rękawic
ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych: jeśli urządzenie
zostanie przez nieuwagę uruchomione, mogłyby one się zapalić.
• Gdy urządzenie nie jest używane, upewnić się, czy pokrętła znajdują się
w położeniu “●”/“○”.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel: zaleca się
trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć najpierw
wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować w wewnętrzne
mechanizmy urządzenia i nie próbować go samodzielnie naprawiać.
Należy skontaktować się z Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych,
przez osoby bez doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo -, jak również
przez osoby, które nie otrzymały instrukcji wstępnych na temat eksploatacji
urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było włączane przy
użyciu zewnętrznego przekaźnika czasowego lub osobnego systemu
sterowania zdalnego.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że sprzęt
gospodarstwa domowego nie powinien być usuwany jako nieposortowane
odpady komunalne. Zużyte urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w
celu optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów składowych
oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci jest umieszczony na wszystkich
produktach, aby przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego złomowania
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, ich właściciele mogą
się zwracać do właściwych służb publicznych lub do sprzedawców tych
urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Kiedy to tylko możliwe, unikaj wstępnego nagrzewania piekarnika i zawsze
próbuj go zapełnić. Otwieraj drzwiczki piekarnika tak rzadko, jak tylko to
możliwe, gdyż za każdym razem ucieka z niego ciepło. Aby oszczędzić
znaczną ilość energii, wyłącz po prostu piekarnik 5 - 10 minut przed
końcem zaplanowanego czasu pieczenia i wykorzystaj ciepło, które
piekarnik nadal wydziela.
• Programy automatyczne oparte są na standardowych produktach
żywieniowych
• Utrzymuj uszczelki w czystości, aby zapobiec jakimkolwiek stratom energii
poprzez drzwiczki.
• Jeżeli korzystasz z rozliczenia strefowego energii, możesz zaoszczędzić
energię używając opcji “opóźnione pieczenie”, która uruchomi urządzenie
w godzinach taniej taryfy.
! Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy wspólnotowej dotyczącej ograniczenia
zużycia energii w trybie czuwania.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować się do obowiązujących
norm lokalnych, dzięki czemu opakowania będzie można ponownie
wykorzystać.
19
PL
PL
Konserwacja i utrzymanie
Odłączanie od prądu
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie
od sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz uszczelki gumowe
mogą być czyszczone przy pomocy gąbki nasączonej letnią wodą i
neutralnym mydłem. Jeśli plamy trudno usunąć, zastosować specjalne
produkty do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca się
dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać proszków ściernych
ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym użyciu, gdy jest
jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka czyszczącego, spłukać i wytrzeć
miękką ściereczką. Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w zmywarce.
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
Czyszczenie drzwiczek
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków nierysujących, a
następnie wytrzeć miękką ściereczką; nie używać szorstkich materiałów
ścierających czy ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować drzwiczki:
1. całkowicie otworzyć drzwiczki (zob.
rysunek);
2. podnieść i przekręcić dźwignie znajdujące
się na obu zawiasach (zob. rysunek);
3. chwycić drzwiczki za obie zewnętrzne
krawędzie, przymykając je powoli, lecz nie
całkowicie. Następnie pociągnąć drzwiczki do
siebie i wyjąć je z zawiasów (patrz rysunek).
Aby z powrotem założyć drzwiczki, wykonać powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół drzwiczek piekarnika.
Gdyby okazało się, ze uszczelka jest uszkodzona należy zwrócić się do
najbliższego punktu serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika aż do chwili zakończenia naprawy.
20
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę oświetlającą
piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę
obudowy żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić ją na
podobną: żarówka halogenowa,
napięcie 230 V, moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie założyć szklaną osłonę
(patrz rysunek).
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
575-585 mm.
23 mm.
547
Montering av elkabeln
25
545
.
N
.
mm
N
mm
.
mm
560
mm
.
45 m
m.
L
595
21
SE
SE
Volym*
lt. 58
Mått**
Volym**
lt. 60
EU-direktiv nr. 65/2014 integrerande
direktiv 2010/30/EU. EU-bestämmelse
nr. 66/2014 integrerande
direktiv 2009/125/EC.
EN 60350-1 bestämmelse,
EN 50564 bestämmelse
22
Programmes
Tillagningsprogram
SE
SE
Tillagningstabell
Program
Traditionell
ugn
Övre ugn
Grill
Gratinera
24
Vikt
(kg)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
4 st.
1,5
1,5
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Rekommenderad
temperatur
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
200
200
•• ••
Ställa in timern
25
SE
SE
26
Byte av lampan
27
SE
Amplasare
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
N
m.
m
N
595
560
mm
.
45 m
m.
L
RO
28
PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI
RO
Volum*
litri 59
Dimensiuni**
Volum**
litri 62
29
RO
Programe
Programe de coacere
30
RO
Greutate
(Kg)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
nr. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Grill
Gratin
31
RO
Programator de coacere electronic
DISPL
•• ••
Pictograma
CEAS
Pictograma
CONTOR MINUTE
32
RO
RO
34
RO
35
195122446.00
05/2014 - XEROX FABRIANO
RO
Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.indesit.com
36

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric Blue, Metallic
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed