Panasonic ES7038, ES7036 Instrukcja obsługi

Panasonic ES7038, ES7036 Instrukcja obsługi
2 Dansk
33 Česky
63
68
13 Norsk
73
Italiano
48 Română
79
23 Suomi
53 Türkçe
84
28 Polski
58
1
2009/09/10
19:29:46
2
2009/09/10
19:29:46
English


Ch
ar
ge

















3
2009/09/10
19:29:46
3
shave.
8
4
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)
2 3
ES7036_EU.indb
5
2009/09/10
19:29:47





6
2009/09/10
19:29:47
7
2009/09/10
19:29:47


g
Ladevorgang
















8
2009/09/10
19:29:47
Ra
su
r
9
2009/09/10
19:29:47
igu
ng
Rei
n
3
1
2 3
8
10
10
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)








11
11
2009/09/10
19:29:47
12
ES7036_EU.indb
12
2009/09/10
19:29:48
13
13
2009/09/10
19:29:48
Ch


arg
em
ent
















S’allume en rouge.
14
ES7036_EU.indb
14
2009/09/10
19:29:48
3
rasez-vous.
ra
8
15
15
2009/09/10
19:29:48
2 3
(A)
(B)
16
16
2009/09/10
19:29:48





17
17
2009/09/10
19:29:48
Italiano
18
18
2009/09/10
19:29:48
ca
ric
a


Ri

















19
19
2009/09/10
19:29:48
Pu
liz
ia
Ra
sa
tu
ra
3
Italiano
8
20
20
2009/09/10
19:29:49
lama interna
1
2 3
(A)
(B)
Italiano
21
21
2009/09/10
19:29:49






Italiano
22
22
2009/09/10
19:29:49
23
23
2009/09/10
19:29:49


en

















Knippert iedere seconde.
24
ES7036_EU.indb
24
2009/09/10
19:29:49
3
ige
n
Re
in
8
25
25
2009/09/10
19:29:49
1
2 3
(A)
(B)
26
26
2009/09/10
19:29:49




27
27
2009/09/10
19:29:49
28
28
2009/09/10
19:29:50


Ca
rg
a
Carga

















29
29
2009/09/10
19:29:50
Li
mp
iez
a
o
Af
eit
ad
3
8
30
30
2009/09/10
19:29:50
Limpieza con la escobilla
1
1
2 3
(A)
(B)
31
31
2009/09/10
19:29:50





32
32
2009/09/10
19:29:50
Dansk
33
33
2009/09/10
19:29:50
Op


lad
n in
g
Opladning

















Om LED-displayet
Dansk
34
34
2009/09/10
19:29:50
r
Re
ng
ø
ng
eri
Ba
rb
3
Dansk
8
35
35
2009/09/10
19:29:50
en gang hvert andet år
1
2 3
Dansk
(A)
(B)
36
36
2009/09/10
19:29:51





Dansk
37
37
2009/09/10
19:29:51
38
38
2009/09/10
19:29:51
Car


rega

















39
ES7036_EU.indb
39
2009/09/10
19:29:51
pa
r
m
Li
rb
ea
r
Ba
3
8
40
ES7036_EU.indb
40
2009/09/10
19:29:51
Limpeza com o pincel
1
1
(B)
2 3
(A)
41
41
2009/09/10
19:29:51





42
42
2009/09/10
19:29:51
Norsk
43
43
2009/09/10
19:29:51


La
di
ng
Lading

















Norsk
44
44
2009/09/10
19:29:52
Re
ng
jø
r
ng
eri
Ba
rb
3
deg.
8
Norsk
45
45
2009/09/10
19:29:52
1
2 3
(A)
(B)
Norsk
46
46
2009/09/10
19:29:52





Norsk
47
47
2009/09/10
19:29:52
48
48
2009/09/10
19:29:52


La
dd
nin
g
















49
49
2009/09/10
19:29:52
r
Re
ng
ö
3
8
50
50
2009/09/10
19:29:52
ytterbladsenhet
1
2 3
(A)
(B)
51
ES7036_EU.indb
51
2009/09/10
19:29:52





52
52
2009/09/10
19:29:53
Suomi
53
53
2009/09/10
19:29:53


La
ta
us
















54
ES7036_EU.indb
54
2009/09/10
19:29:53
3
Suomi
Pu
hd
as
Pa
rra
na
jo
8
55
55
2009/09/10
19:29:53
Suomi
1
2 3
(B)
(A)
56
56
2009/09/10
19:29:53





Suomi
57
57
2009/09/10
19:29:53
Ważne
 Przed użytkowaniem
Maszynki do golenia Wet/Dry można używać do golenia na mokro z
pianką do golenia lub do golenia na sucho. Maszynka jest
wodoszczelna i dzięki temu można z niej korzystać pod prysznicem i
czyścić wodą. Symbol poniżej oznacza maszynkę do golenia na
mokro. Oznacza on, że część trzymana w dłoni może być używana w
wannie lub pod prysznicem.
Polski
Podaruj sobie luksus golenia na mokro z pianką przez co najmniej trzy
tygodnie i poczuj różnicę. Przyzwyczajenie się do maszynki do golenia
Panasonic Wet/Dry wymaga nieco czasu, ponieważ skóra i broda
potrzebują około miesiąca, aby przestawić się na nową metodę
golenia.
 Użytkowanie maszynki
Uwaga - folia zewnętrzna jest bardzo cienka i może ulec uszkodzeniu
wskutek niewłaściwego użytkowania. Przed użyciem maszynki
sprawdź, czy folia nie jest uszkodzona. Nie używaj maszynki, jeżeli
folia lub inny element jest uszkodzony, aby nie pokaleczyć sobie skóry.
 Ładowanie maszynki
Nie stosuj przewodów zasilania ani zasilaczy innych, niż te
przeznaczone dla tego modelu (RE7‑58). Włącz zasilacz do gniazdka
sieciowego z dala od wilgoci i suchymi rękami. Podczas pracy i
ładowania maszynki może się nagrzewać. Nie jest to objawem awarii.
Nie ładuj maszynki w miejscach narażonych na bezpośrednie
nasłonecznienie oraz w pobliżu źródeł ciepła. Trzymaj za zasilacz
podczas odłączania go od gniazdka sieciowego. Ciągnąc za przewód,
możesz go uszkodzić. Kabla zasilania nie można wymienić. W
przypadku uszkodzenia kabla, urządzenie należy wyrzucić.
Odpowiednia temperatura otoczenia dla ładowania wynosi od 0 do
35 ºC.
 Czyszczenie maszynki
Ostrzeżenie - Odłącz przewód zasilający od maszynki, zanim
przystąpisz do jej czyszczenia, aby uniknąć porażenia prądem.
Pozostaw obydwa ostrza wewnętrzne na swoim miejscu. Jeżeli tylko
jedno z ostrzy wewnętrznych będzie nałożone, maszynka może ulec
uszkodzeniu. Jeżeli płuczesz maszynkę pod wodą, nie używaj słonej
ani gorącej wody. Nie zanurzaj maszynki w wodzie na długi czas.
Wycieraj szmatką zwilżoną w wodzie z mydłem. Do czyszczenia nie
używaj rozpuszczalnika, benzyny lub alkoholu.
 Przechowywanie maszynki
Odłącz przewód zasilający na czas przechowywania maszynki. Nie
zaginaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go dookoła maszynki. To
urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub nie
posiadające wystarczającej wiedzy lub doświadczenia, chyba że
zostały one odpowiednio poinstruowane o sposobie użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo lub
pozostają pod odpowiednią opieką. Dzieci muszą pozostawać pod
opieką, tak aby dopilnować by nie bawiły się urządzeniem. Przechowuj
instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.
DANE TECHNICZNE
Źródło zasilania: Patrz tabliczka znamionowa produktu.
(automatyczna zmiana napięcia zasilania)
Napięcie pracy silnika: 2,4 V DC
Czas ładowania: 1 godzina
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Poziom hałasu: 67 (dB (A) odp. 1 pW)
58
58
2009/09/10
19:29:53
Ła


do
w
an
ie
Dane dotyczące części
Ładowanie













Wykonaj następujące czynności, aby naładować maszynkę, jeśli lampka
ładowania miga.
Czas pełnego ładowania maszynki wynosi 1 godzinę.
wtyczkę zasilacza do
1 Włóż
gniazda maszynki.
zasilacz do gniazdka
2 Włącz
elektrycznego.
Polski




Informacje o wyświetlaczu LED
ANakładka ochronna
BGłowica z folią zewnętrzną
1Zewnętrzna folia urządzenia
2Przycisk zwalniania
zewnętrznej folii urządzenia
3Ramka folii
COstrza wewnętrzne
DKorpus maszynki
4Przycisk zwalniania ramki
folii
5Przycisk blokowania
przełącznika
6Wyłącznik
7Lampka ładowania
8Wskaźnik stanu ładowania
9Przycinarka
:Uchwyt przycinarki
EZasilacz (RE7‑58)
;Przewód zasilający
Wtyczka zasilania
FPokrowiec
GSzczoteczka czyszcząca
Podczas ładowania
Po zakończeniu ładowania
Świeci na czerwono.
Miga co jedną sekundę.
Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski
• Możesz ogolić się 1 lub 2 razy po tym, jak lampka
ładowania zacznie migać.
(Będzie się to zmieniać w zależności od sposobu
użytkowania.)
Lampka ładowania miga.
• Pełne naładowanie zapewnia energię na około 14 goleń po 3 minuty
każde.
59
59
2009/09/10
19:29:53
ysz
cze
nie
Cz
len
ie
Go
Użytkowanie maszynki
3
Polski
przycisk
przycisk
1 Wciśnij
2 Wciśnij
blokujący wyłącznik
blokujący wyłącznik i
i przesuń wyłącznik
do góry.
przesuń wyłącznik do
góry.
• Rozpocznij golenie przyciskając lekko maszynkę do twarzy. Naciągnij
skórę wolną ręką i przesuwaj maszynkę w przód i do tyłu w kierunku
brody. Możesz łagodnie zwiększać nacisk, kiedy twoja skóra
przyzwyczai się do maszynki. Zbyt mocne dociskanie nie zapewnia
lepszego golenia.
Czyszczenie
1. Odłącz przewód zasilający od
maszynki.
2. Nałóż trochę mydła do rąk i nalej
trochę wody na folię zewnętrzną.
3. Włącz maszynkę.
4. Wyłącz maszynkę po około 10-20
sekundach.
5. Zdejmij głowicę z folią zewnętrzną
i włącz zasilanie golarki.
6. Umyj golarkę i głowicę z folią
zewnętrzną pod bieżącą wodą.
7. Za pomocą suchej szmatki
wytrzyj maszynkę do sucha.
8. Wysusz całkowicie głowicę z folią
zewnętrzną oraz golarkę.
9. Przymocuj głowicę z folią
zewnętrzną do golarki.
 Korzystanie z przycinarki
Przesuń uchwyt przycinarki do
góry. Przyłóż do twarzy pod kątem
prostym i przesuwaj w dół, aby
przyciąć baki.
8
60
60
2009/09/10
19:29:54
zewnętrzna folia urządzenia
raz na rok
ostrze wewnętrzne
raz na dwa lata
Czyszczenie szczoteczką
1
Wymiana folii zewnętrznej w maszynce
1. Przyciśnij przyciski i unieś folię do
góry, jak na rysunku.
2. Załóż zewnętrzną folię systemu,
popychając ją w dół aż zaskoczy.
1
Wymiana ostrzy wewnętrznych
1
2 3
1. Przyciśnij przyciski i unieś głowicę
z folią zewnętrzną do góry, jak na
rysunku.
2. Zdejmij ostrza wewnętrzne
pojedynczo, jak pokazano na
rysunku.
• Nie dotykaj krawędzi (metalowe
części) ostrzy wewnętrznych,
aby uniknąć skaleczenia dłoni.
3. Załóż ostrza pojedynczo, aż
zaskoczą, jak to pokazano na
rysunku.
(A)
(B)
1. Oczyść ostrza wewnętrzne
używając szczoteczki z krótkim
włosiem, przesuwając ją w
kierunku (A).
Oczyść zewnętrzną folię
urządzenia, korpus maszynki i
przycinarkę, używając szczoteczki
z długim włosiem.
• Nie przesuwaj szczoteczki z
krótkim włosiem w kierunku (B)
ponieważ możesz uszkodzić
wewnętrzne ostrza, co je stępi.
• Nie używaj szczoteczki z
krótkim włosiem do czyszczenia
folii zewnętrznej.
Polski
Wymiana folii zewnętrznej i ostrzy wewnętrznych
Wyjmowanie wbudowanych akumulatorów
Wyjmij wbudowane akumulatory zanim wyrzucisz maszynkę. Pamiętaj,
aby akumulatory wyrzucać w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu,
jeżeli takie istnieje w twoim kraju. Nie demontuj, ani nie wymieniaj
akumulatorów w celu ponownego użycia maszynki. Może to spowodować
pożar lub porażenie elektryczne. Wymieniaj akumulatory w
autoryzowanym centrum serwisowym.
• Odłącz przewód zasilający od maszynki przed wyjęciem akumulatorów.
61
61
2009/09/10
19:29:54
• Postępuj zgodnie z opisem w punktach od 1 do 7, podnieś
akumulatory i wyjmij je.





Polski



Ochrona środowiska i recykling materiałów
Niniejsze urządzenie zawiera akumulatory niklowo-wodorkowe.
Prosimy o oddanie zużytych akumulatorów do likwidacji w miejscu
oficjalnie do tego wskazanym, jeżeli takie istnieje w waszym kraju.
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się
zużytych urządzeń i baterii
Niniejsze symbole umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi
odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii,
należy oddawać je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa
krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE
i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii
pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i
zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego,
który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych
produktów i baterii można otrzymać od władz lokalnych,
miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w
punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył
przedmiotowe towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów
mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa
krajowego.
Dotyczy użytkowników firmowych działających na
terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych
informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w
państwach trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii
Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować
się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie
właściwego sposobu pozbywania się tego rodzaju
przedmiotów.
Dotyczy symbolu baterii (symbole przykładowe):
Ten symbol może występować wraz z symbolem
pierwiastka chemicznego. W takim przypadku spełnia
on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego
środka chemicznego.
62
62
2009/09/10
19:29:54
Česky
63
63
2009/09/10
19:29:54


Na
í














Česky



64
64
2009/09/10
19:29:54
3
Česky
len
í
Ho
8
65
65
2009/09/10
19:29:54
jednou za rok
1
Česky
2 3
(A)
(B)
66
66
2009/09/10
19:29:54





Česky
• Proveďte kroky 1 až 7, nadzdvihněte baterie a potom je vyjměte.
67
67
2009/09/10
19:29:55
68
68
2009/09/10
19:29:55


Na
bíj
an
ie

















Počas nabíjania
Po dokončení nabíjania
Svieti načerveno.
69
69
2009/09/10
19:29:55
ni
e
ste
Či
len
ie
Ho
3
8
70
70
2009/09/10
19:29:55
Čistenie kefkou
1
1
2 3
(A)
(B)
71
71
2009/09/10
19:29:55





72
ES7036_EU.indb
72
2009/09/10
19:29:55
73
73
2009/09/10
19:29:55


Tö

















74
74
2009/09/10
19:29:55
Bor
otvá
lkoz
ás
3
8
75
75
2009/09/10
19:29:56
1
(A)
(B)
2 3
76
76
2009/09/10
19:29:56






77
77
2009/09/10
19:29:56
78
78
2009/09/10
19:29:56
F EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, TK
92
2009/09/10
19:29:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement