Garmin Vector™ 3 Instrukcja obsługi

Garmin Vector™ 3 Instrukcja obsługi
2
8
3
9
4
5
6
7
10
11
12
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i
produktu
13
3
5
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PRODUKTU
OSTRZEŻENIE
Zignorowanie poniższych ostrzeżeń może prowadzić do wypadków skutkujących śmiercią lub
poważnymi obrażeniami ciała.
Ostrzeżenia dotyczące zdrowia
• Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować
się z lekarzem.
• Urządzenie Garmin, akcesoria oraz powiązane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach
rekreacyjnych i nie w celach medycznych. Nie należy ich wykorzystywać do diagnozowania,
łagodzenia objawów ani leczenia jakichkolwiek chorób lub problemów zdrowotnych, ani do
zapobiegania im.
• Największa dopuszczana masa ciała rowerzysty używającego systemu Vector wynosi 105 kg
(231 funtów). Rowerzyści przekraczający ten limit wagowy są narażeni na uszkodzenia ciała
i zniszczenie mienia.
Ostrzeżenia dotyczące rowerów
• Należy zawsze samemu oceniać sytuację i bezpiecznie kierować rowerem.
• Upewnij się, że rower i urządzenie są w dobrym stanie i wszystkie części zostały prawidłowo
zamontowane.
Ostrzeżenia dotyczące pedałów i bloków do pedałów
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do nieprawidłowego zatrzaśnięcia bloków do
pedałów i w rezultacie do poważnych obrażeń ciała.
• Przed zamontowaniem części i jazdą prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami.
• Przed jazdą należy zrozumieć, w jaki sposób działa mechanizm zatrzaskiwania pedałów.
• Przed jazdą jedną nogę postaw na ziemi i kilkakrotnie wykonaj ćwiczenie zatrzaskiwania i uwalniania
nogi z pedału.
• Najpierw ćwicz jazdę w bezpiecznym miejscu na gładkiej powierzchni.
• Utrzymuj powierzchnie pedałów i bloków do pedałów w czystości.
• Nie zanurzaj części ani nie myj ich pod ciśnieniem.
• Podczas chodzenia w butach z blokami do pedałów należy zachować ostrożność. Nie należy chodzić
w nich na dłuższe odległości.
• Należy regularnie sprawdzać bloki do pedałów i pedały pod kątem oznak zużycia lub zniszczenia.
• Zużyte bloki do pedałów lub uszkodzone pedały należy wymieniać tylko na części firmy Garmin.
Więcej informacji można uzyskać u lokalnego dealera firmy Garmin i na stronie internetowej firmy
Garmin.
Ostrzeżenia dotyczące baterii
W akcesorium można używać baterii pastylkowych.
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do skrócenia czasu sprawnego działania
baterii, a nawet grozić uszkodzeniem urządzenia, pożarem, oparzeniem substancjami chemicznymi,
wyciekiem elektrolitu i/lub zranieniem.
• Nie wolno rozbierać urządzenia ani baterii na części, modyfikować, odnawiać, przedziurawiać ani
w jakikolwiek inny sposób naruszać integralności ich obudowy.
• Urządzenie i baterie należy chronić przed ogniem, wybuchami i innymi zagrożeniami.
• Wymiennej baterii nie wolno wyciągać przy użyciu ostro zakończonego przedmiotu.
•
BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
NIE WKŁADAĆ BATERII DO UST. Połknięcie baterii może grozić oparzeniem chemicznym,
przebiciem tkanki miękkiej oraz śmiercią. Poważne oparzenia mogą wystąpić po 2 godzinach od
połknięcia. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli w ramach realizacji swoich zobowiązań Garmin dostarczy klientowi wolne od wad urządzenie,
wymieni wadliwe urządzenie lub przeprowadzi znaczące naprawy urządzenia w ramach gwarancji, bieg
okresu gwarancji rozpocznie się na nowo od momentu dostarczenia pozbawionego wad urządzenia lub
zwrotu naprawionego urządzenia do końca oryginalnego okresu gwarancji.
W innych przypadkach okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, w którym użytkowanie urządzenia
było niemożliwe wskutek wady urządzenia objętej gwarancją.
Ograniczenie odpowiedzialności wobec osób trzecich i użytkowników komercyjnych: Garmin
w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które nie zostały spowodowane
przez naruszenie niniejszej gwarancji przez Garmin, ani za żadne szkody uboczne, specjalne,
pośrednie ani wynikowe, w tym za utratę danych, utratę zysków lub utratę sposobności, niezależnie od
tego, czy wynikają one z użycia, niewłaściwego użytkowania lub niemożności użycia niniejszego
produktu czy z wad produktu. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania do (i) zgonu lub szkód
cielesnych; (ii) oszustwa; (iii) świadomego wprowadzenia w błąd; lub (iv) innych rodzajów
odpowiedzialności, których z mocy prawa nie można ograniczyć ani wykluczyć.
Garmin nie gwarantuje, nie oświadcza i nie zapewnia, że będzie w stanie naprawić lub wymienić każdy
produkt Garmin na mocy niniejszej gwarancji bez ryzyka związanego z informacjami i/lub danymi
przechowywanymi na urządzeniu Garmin i/lub ich utraty.
Prywatność: Wszelkie informacje dotyczące klienta otrzymane w procesie gwarancyjnym będą
przechowywane przez Garmin zgodnie z Polityką Prywatności Garmin, z którą można się zapoznać
pod adresem www.garmin.com/pl-PL/legal/privacy-statement
Istotne ograniczenia usług: Garmin może ograniczyć świadczenie usług do terytorium EOG
i Szwajcarii. Usługi serwisowe w odniesieniu do produktów Garmin może świadczyć wyłącznie Garmin
lub autoryzowane Centra Serwisowe Garmin
Zakupy na aukcjach internetowych: Produkty zakupione na aukcjach internetowych nie podlegają
ochronie gwarancyjnej Garmin. Potwierdzenia zakupu w ramach aukcji internetowych nie będą
przyjmowane w celu weryfikacji gwarancji. W większości przypadków w celu skorzystania z usług
gwarancyjnych niezbędny jest dowód zakupu od pierwotnego sprzedawcy.
Ogólne: Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszej gwarancji uznany zostanie za niezgodny z prawem lub
niewykonalny, zostanie wyłączony z niniejszej gwarancji, co pozostaje bez wpływu dla zgodności
z prawem i wykonalności pozostałych warunków gwarancji.
NOTYFIKACJA
Zignorowanie poniższego ostrzeżenia może prowadzić do uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała,
a także może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
Uwagi dotyczące baterii
• Urządzenie i baterie należy chronić przed zanurzeniem w wodzie i innych płynach.
• Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na działanie
wysokiej temperatury, np. w samochodzie zaparkowanym na słońcu. Aby uniknąć ryzyka
uszkodzenia urządzenia, należy je wyjąć z samochodu albo ukryć w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, np. w schowku w desce rozdzielczej.
• Urządzenia nie wolno używać w temperaturach wykraczających poza zakres podany
w wydrukowanym podręczniku użytkownika dołączonym do opakowania produktu.
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w temperaturze
określonej w wydrukowanym podręczniku użytkownika dołączonym do opakowania produktu.
• Wymienne baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran. Konieczny może być specjalny sposób
postępowania. Patrz strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
• Zużyte urządzenie/baterię nienadającą się do dalszego użytku należy przekazać do punktu utylizacji
i powtórnego przetwarzania odpadów zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi na danym
obszarze.
Programy ochrony środowiska dotyczące produktu
Informacje na temat programu recyklingu produktu firmy Garmin oraz dyrektyw WEEE, RoHS
i REACH, a także innych programów można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGarmin
/environment.
Deklaracja zgodności
Firma Garmin niniejszym oświadcza, że produkt ten spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny
tekst deklaracji zgodności z przepisami unijnymi można znaleźć na stronie: www.garmin.com
/compliance.
Ograniczona gwarancja
Niniejsza gwarancja Garmin jest gwarancją producenta, która przenosi na konsumenta prawa
niezależne od praw wynikających z praw ochrony konsumenta (rękojmia), przy czym niniejszy
dokument tych ostatnich nie ogranicza ani nie wyklucza. Niniejsza gwarancja pozostaje w mocy przez
okres dwóch (2) lat od daty zakupu produktu Garmin w Polsce.
Prawa ochrony konsumenta: W razie wykrycia wady produktu Garmin, konsument może skorzystać
z praw wynikających z następujących przepisów:
• Ustawa z 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. poz. 121 z późniejszymi zmianami)
Konsumentowi przysługuje prawo wyboru wnoszenia roszczeń z tytułu Ograniczonej Gwarancji Garmin
lub praw ochrony konsumenta.
Zakres Gwarancji:
Niniejsza gwarancja stanowi, że zakupiony produkt Garmin będzie wolny od wszelkich wad
produkcyjnych i materiałowych przez okres dwóch lat od daty zakupu. W tym okresie Garmin może
wedle własnego uznania naprawić lub wymienić wszelkie komponenty, które zepsują się w warunkach
normalnego użytkowania. Rzeczone naprawy lub wymiany zostaną dokonane bez obciążania klienta
kosztami części, robocizny i transportu. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do: (i) uszkodzeń
kosmetycznych, np. zadrapań, ubytków i wgnieceń; (ii) elementów eksploatacyjnych, np. baterii, o ile
uszkodzenie produktu nie wynika z wady materiałowej lub produkcyjnej; (iii) uszkodzeń
spowodowanych wypadkami, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, powodzią, pożarem lub
innymi zdarzeniami siły wyższej lub czynnikami zewnętrznymi; (iv) uszkodzeń spowodowanych
wykonaniem usług przez osoby niebędące autoryzowanymi usługodawcami Garmin; (v) uszkodzeń
produktu, który został poddany modyfikacjom lub przeróbkom bez pisemnej zgody Garmin; lub (vi)
uszkodzeń produktu, który został podłączony do źródła zasilania i/lub przewodów do transmisji danych,
które nie zostały dostarczone przez Garmin. Ponadto Garmin zastrzega sobie prawo do odmowy
uznania gwarancji w odniesieniu do produktów lub usług uzyskanych i/lub wykorzystanych
z naruszeniem polskiego prawa.
Nasze produkty nawigacyjne stanowią wyłącznie pomoc w planowaniu podróży i nie należy ich
wykorzystywać do żadnych celów wymagających precyzyjnego pomiaru kierunku, odległości, położenia
ani topografii. Garmin nie udziela żadnej gwarancji w zakresie dokładności ani kompletności danych
związanych z wgranymi w niniejszym produkcie mapami.
Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem
Garmin lub zadzwonić do Działu Wsparcia Technicznego Garmin w celu uzyskania wytycznych co do
wysyłki oraz otrzymania numeru reklamacji - RMA.
W Polsce usługi Wsparcia Produktu zapewnia Garmin Polska, Adgar Park West I, Al. Jerozolimskie
181, 02-222 Warszawa Polska telefon: 00 800 441 24 54, mail: [email protected]
Garmin może wedle własnej decyzji naprawić lub wymienić (na nowy lub nowo naprawiony produkt
zastępczy) urządzenie lub oprogramowanie lub zaproponować klientowi zwrot pełnej ceny zakupu
w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego urządzenia.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed